Výstavba českých folklorních písňových textů z přelomu 18.a 19. století

Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 21-04973S
Řešitel: PhDr. Petr Nejedlý, Ph.D., oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR
Spoluřešitel: PhDr. Zdeněk Vejvoda, Ph.D., Etnologický ústav AV ČR

Doba řešení: 2021–2023

 

Projekt je zaměřen na komplexní popis výstavby textu i jednotlivých jazykových rovin v nejstarších sbírkách českých lidových písní, které vznikly mezi šedesátými léty 18. století a desátými léty 19. století. Analýza se soustřeďuje především na nenotované sbírky, které zatím stály stranou hlavního proudu folkloristického výzkumu. Hlavním výstupem projektu je odborná monografie, součástí projektu je také kritická edice dvou ze zkoumaných rukopisných sbírek, které doposud moderní vědecké zpracování postrádají.