Dozorčí rada

Dozorčí rada Ústavu pro jazyk český, v. v. i., se ve svém působení řídí zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích. Mezi její hlavní úkoly patří výkon dohledu nad činností a hospodařením ÚJČ; její členové jsou na základě rozhodnutí dozorčí rady oprávněni kdykoliv nahlížet do účetních dokladů a dalších dokumentů instituce, vyžadovat potřebná vysvětlení a zjišťovat skutečný stav. Dále dohlíží na nakládání s majetkem, navrhuje odvolání ředitele, vyjadřuje se k návrhu rozpočtu a ke způsobu hospodaření, k návrhu výroční zprávy a dalším klíčovým záležitostem týkajícím se instituce.

  

Předseda:
Ing. Pavel Janáček, Ph.D.

Místopředsedkyně:
Mgr. Markéta Pytlíková, Ph.D.
 
Tajemnice:
Ing. Olga Štefanová

Členové:
PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.
doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.
 
 
Usnesení z jednání: