Co je jazyková poradna

 

Jazyková poradna zahájila svou činnost v roce 1936. Společnost pro slovanský jazykozpyt v Praze spolu s redakcí časopisu Naše řeč tehdy se souhlasem III. třídy České akademie věd a umění zřídila zvláštní sekci, jejímž účelem bylo „poskytovati za mírný poplatek radu i pomoc v otázkách jazykových každému, kdo se na ni obrátí“ (Naše řeč, 4–5/1936, s. 119). V současné době zajišťuje provoz jazykové poradny oddělení jazykové kultury ÚJČ AV ČR. Po celou dobu své existence byla jazyková poradna Ústavu pro jazyk český jediným bohemistickým pracovištěm v České republice poskytujícím soustavné jazykové poradenství a jazykové expertizy nejrůznějším uživatelům českého jazyka.
 
Významný nárůst zájmu veřejnosti o jazykové poradenství s sebou přineslo připojení ÚJČ AV ČR k internetu. V letech 1998–2010 bylo zodpovězeno více než 73 000 písemných dotazů (zaslaných e-mailem a klasickou poštou). Počet telefonických žádostí o jazykovou radu byl ve srovnání s počtem dotazů položených písemně dokonce vyšší. Poradna pomáhá tazatelům, jak napsat, vyslovit, skloňovat, časovat nějaké slovo, co slovo znamená, jaký je jeho původ, zda je jeho užití vhodné v určitém kontextu, zda jsou věta či souvětí vhodně konstruovány, stylizovány apod.
 
Pracovníkům jazykové poradny slouží jazykové dotazy jako významný autentický zdroj informací o jazykovém úzu. Dozvídají se z nich, co uživatele jazyka zajímá, co je v centru jejich pozornosti a co naopak zůstává na okraji jejich zájmu, které jazykové jevy jim působí potíže, čím si nejsou jisti, jaké změny v jazyce (kolísání, varianty, dublety, …) se v jejich dotazech bezprostředně projevují atd. Otázky, připomínky, přání a náměty tazatelů se staly důležitým zdrojem informací nejen při vědecké práci, ale i při tvorbě a průběžném rozšiřování internetových stránek, zejména Zajímavých dotazů, Internetové jazykové příručky a Databáze jazykových dotazů.
 
Významnou složkou činnosti jazykové poradny je činnost jazykověvýchovná a popularizační. Pracovníci jazykové poradny přednášejí pro laickou a odbornou veřejnost, spolupracují s televizními a rozhlasovými stanicemi a také s řadou deníků a periodik.
 
Oddělení jazykové kultury, které činnost jazykové poradny zajišťuje, pro zájemce připravilo i virtuální návštěvu pracoviště. Video o jazykové poradně mimo jiné vysvětluje, na základě jakých kritérií formulují pracovníci poradny své odpovědi a jaká je další cesta jazykového dotazu.