Ukončené projekty

S počátkem řešení od roku 2020

 

Daniel Adam z Veleslavína jako národní reprezentant evropské mnohojazyčnosti

výzkumná aktivita v rámci programu Strategie AV21 Anatomie evropské společnosti – historie, tradice, kultura, identita
Anotace

Řešitel: PhDr. Alena Černá, Ph.D., oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR
Koordinátor programu: Mgr. Jana Maříková Kubková, Ph.D.
Koordinační pracoviště: Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.
Doba řešení: 2022

 

Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit
Ministerstvo kultury, Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)
Identifikační kód projektu: DG20P02OVV029

Anotace
Řešitelka: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D., dialektologické oddělení ÚJČ AV ČR
Spoluřešitel: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra geoinformatiky
Doba řešení: 2020–2022

 

První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice)
Grantová agentura ČR
Anotace
Registrační číslo: 20-06229S
Řešitelka: Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D., oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR
Doba řešení: 2020–2022

 

 

 

S počátkem řešení v letech 2010–2019

 

Lexikálně-sémantická databáze češtiny

Technologická agentura ČR

Program: TL-Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
Anotace
Registrační číslo: TL02000041
Hlavní řešitel: prof. PhDr. Aleš Klégr, Filozofická fakulta UK, Praha
Spoluřešitel: Mgr. Jan Křivan, Ph.D., oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR
Aplikační garanti: Ústav pro jazyk český AV ČR; Ústav formální a aplikované lingvistiky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy; Česká asociace pro digitální humanitní vědy, z. s.; Jednota tlumočníků a překladatelů; Obec překladatelů; Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Doba řešení: 2019–2022

 

Webový pravopisný, gramatický a typografický korektor pro český jazyk

Technologická agentura ČR

Program: TL-Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
Anotace
Registrační číslo: TL02000146
Hlavní řešitel: Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D., Filozofická fakulta MU Brno
Spoluřešitel 1: PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA, Ústav pro jazyk český AV ČR
Spoluřešitel 2: doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., Ústav teoretické a komputační lingvistiky FF UK
Aplikační garant: Seznam.cz, a. s.
Doba řešení: 2019–2022

 

Podíl syntaktických, prozodických a neverbálních prostředků na sekvenčním utváření rozhovorů v češtině
Grantová agentura ČR
Anotace
Registrační číslo: 19-21523S
Řešitel: Mgr. Martin Havlík, Ph.D., oddělení stylistiky a sociolingvistiky ÚJČ AV ČR
Doba řešení: 2019–2021

 

Čeština Daniela Adama z Veleslavína

Grantová agentura ČR
Anotace
Registrační číslo: 19-05654S
Řešitelka: PhDr. Alena Černá, Ph.D., oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR
Doba řešení: 2019–2021

 

Publish and Flourish: Podpora publikační činnosti doktorandů a školitelů
Technologická agentura ČR
Program: TL-Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
Anotace
Registrační číslo: TL01000274
Hlavní řešitel: Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D., VŠB-TUO
Spoluřešitel: Mgr. Kamila Etchegoyen Rosolová, Ph.D., kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR
Doba řešení: 2018-2021

 

Míšení žánrů, stylů a diskurzů v současné české veřejné komunikaci

Grantová agentura ČR

Anotace
Registrační číslo: 18-08651S
Řešitel: doc. PhDr. Jiří Homoláč, CSc., oddělení stylistiky a sociolingvistiky ÚJČ AV ČR
Spoluřešitel: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK

Doba řešení: 2018–2020

 

Staroslověnské dědictví v staré češtině
Grantová agentura ČR
Anotace
Registrační číslo: 18-02702S
Řešitel: PhDr. Helena Karlíková, CSc., etymologické oddělení ÚJČ AV ČR
Doba řešení: 2018–2020

 

Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi

Ministerstvo kultury; grantový projekt programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)

Anotace

Registrační číslo: DG16P02B009

Řešitel: PhDr. Martin Prošek, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR

Spoluřešitel: doc. Ing. Luděk Müller, Ph.D., Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni

Doba řešení: 2016–2019

 

LINDAT/CLARIN – Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie – rozšíření repozitáře a výpočetní kapacity

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781

Řešitel: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Spoluřešitel: PhDr. Martin Prošek, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR

Doba řešení: 2016–2019

 

LINDAT/CLARIN – Jazyková výzkumná infrastruktura v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Registrační číslo: LM2015071 (pokračování infrastrukturního projektu MŠMT)
Řešitel: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Spoluřešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., Ústav pro jazyk český AV ČR (do října 2016), PhDr. Martin Prošek, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR (od října 2016)

Doba řešení: 2016–2019

 

Fonologie českých anglicismů

Grantová agentura ČR

Anotace

Registrační číslo: 16-06012S
Řešitel: PhDr. Aleš Bičan, Ph.D.
Doba řešení: 2016–2018

 

Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Anotace

Registrační číslo: LM2015081
Akronym: RIDICS
Hlavní řešitel: Dalibor Lehečka, Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení vývoje jazyka
Spoluřešitel: Ing. Martin Klíma, Ph.D., Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
Doba řešení: 2016–2019

 

Orthographia Bohemica a náměšťská mluvnice (filologická analýza a kritické edice)

Grantová agentura ČR

Anotace

Registrační číslo: 16-00598S
Řešitel: PhDr. Ondřej Koupil, Ph.D., oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR
Doba řešení: 2016–2018

 

Odraz života našich předků v mizejících slovech

Grantová agentura ČR

Anotace

Registrační číslo: 16-04648S
Řešitelka: PhDr. Stanislava Kloferová, CSc., dialektologické oddělení ÚJČ AV ČR
Doba řešení: 2016–2018


Příčiny vidové nepárovosti v češtině

Grantová agentura ČR

Anotace

Registrační číslo: 16-19561S
Řešitel: Mgr. Luboš Veselý, Ph.D.
Doba řešení: 2016–2018

 

Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období
Grantová agentura ČR; projekt na podporu excelence v základním výzkumu

Anotace
Registrační číslo: P405/12/G148
Řešitel: Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., Centrum medievistických studií, Filozofický ústav AV ČR
Spoluřešitelka: PhDr. Alena Černá, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení vývoje jazyka
2. spoluřešitel: Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Katolická teologická fakulta UK
Doba řešení: 2012–2018

 

Etymologický slovník jazyka staroslověnského: završení generačního projektu
Grantová agentura ČR

Anotace
Registrační číslo: 13-17435S
Řešitel: PhDr. Helena Karlíková, CSc., etymologické oddělení ÚJČ AV ČR
Doba řešení: 2013–2017

 

Slovní zásoba slovníků Daniela Adama z Veleslavína

Grantová agentura ČR

Anotace

Registrační číslo: 15-01298S

Řešitelka: PhDr. Miloslava Vajdlová, oddělení vývoje jazyka

Doba řešení: 2015–2017

 

Slovotvorný vývoj deverbativních substantiv ve staré a střední češtině
Grantová agentura ČR

Anotace

Registrační číslo: 15-00987S
Řešitel: PhDr. Petr Nejedlý, Ph.D., oddělení vývoje jazyka

Doba řešení: 2015–2017

 

Staročeské biblické prology
Grantová agentura ČR

Anotace

Registrační číslo: 15-06405S
Řešitelka: Mgr. Markéta Pytlíková, Ph.D., oddělení vývoje jazyka (rok 2015), Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D., oddělení vývoje jazyka (od roku 2016)
Doba řešení: 2015–2017


Syntax mluvené češtiny

Grantová agentura ČR

Anotace

Registrační číslo: 15-01116S
Řešitelka: prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc., oddělení stylistiky a lingvistiky textu
Doba řešení: 2015–2017

 

Slovník afixů užívaných v češtině
Grantová agentura ČR

Anotace
Registrační číslo: 13-07138S
Řešitel: PhDr. Josef Šimandl, Ph.D., oddělení gramatiky
Doba řešení: 2013–2016


Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny

Ministerstvo kultury ČR; grantový projekt programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)

Anotace
Registrační číslo: DF13P01OVV011
Řešitelka: PhDr. Pavla Kochová, oddělení současné lexikologie a lexikografie
Doba řešení: 2013–2016
 

Jazyk tradičního vinohradnictví a vinařství ve středoevropském areálu: etymologie a areálová lingvistika

Grantová agentura ČR

Anotace
Registrační číslo: 14-01768P
Řešitelka: Mgr. Jana Villnow Komárková, Ph.D., etymologické oddělení
Doba řešení: 2014–2016

 

Příprava nových blended learningových a e-learningových kurzů v angličtině se zaměřením na psaní a prezentace
Evropská komise – Program Erasmus+

Anotace
Registrační číslo: 2014-1-CZ01-KA104-000378
Řešitel – koordinátor: Mgr. Jan Kletvík, kabinet studia jazyků
Doba řešení: 2014–2016

Problémy ve fonologii slova v češtině

Grantová agentura ČR

Anotace
Registrační číslo: 13-15361P
Řešitel: PhDr. Aleš Bičan, Ph.D., etymologické oddělení
Doba řešení: 2013–2015

 

Výslovnost neintegrovaného lexika v češtině

Grantová agentura ČR

Anotace
Registrační číslo: 13-00372S
Řešitel: Mgr. Martin Havlík, Ph.D., oddělení stylistiky a lingvistiky textu
Doba řešení: 2013–2015

 

Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB)
grantový projekt programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)

Anotace
Registrační číslo: DF12P01OVV028
Řešitel-koordinátor: Ing. Martin Klíma, Ph.D., Fakulta elektrotechnická ČVUT
Řešitelka: PhDr. Alena Černá, Ph.D., oddělení vývoje jazyka

Doba řešení: 2012–2015


Slovník nářečí českého jazyka
Grantová agentura ČR

Anotace
Registrační číslo: P406/11/1786
Řešitelka: PhDr. Stanislava Kloferová, CSc., dialektologické oddělení
Doba řešení: 2011–2015

 

Projekt LINDAT-CLARIN
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Anotace

Registrační číslo: LM2010013
Řešitel: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Spoluřešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
Doba řešení: 2010–2015

 

Stylistika mluvené a psané češtiny
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: P406/12/1829
Řešitelka: PhDr. Světla Čmejrková, DrSc. (2012), prof. Jana Hoffmannová, DrSc. (2013–2014)
Doba řešení: 2012–2014

Nářeční slovník z Podkrkonoší
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: P406/12/1755
Řešitelka: PhDr. Jarmila Bachmannová, CSc.
Doba řešení: 2012–2014

Pomístní jména v Čechách z pohledu slovotvorného
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: P406/12/P600
Řešitel: PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D.
Doba řešení: 2012–2014

Optimalizace morfologických údajů ve výkladovém slovníku
Koordinátorka: Albena Rangelova, CSc., od května 2012 Mgr. Zdeňka Opavská
Za Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV: Mgr. Bronislava Chocholová, Ph.D.
Doba řešení: 2012–2014

Specifika lexika a slovotvorby slovanských jazyků na počátku XXI. století
Koordinátorka: Albena Rangelova, CSc., od května 2012 Mgr. Zdeňka Opavská
Za Instytut Slawistyki PAN: dr. Zofia Rudnik-Karwatowa
Doba řešení: 2012–2014

 

Jazyková politika, jazyková situace, jazykový management
Koordinátorka: Mgr. Lucie Jílková, Ph.D.
Za Ústav slavistiky RAN: prof. Galina P. Něščimenko, DrSc.
Doba řešení: 2012–2014

 

Diskurz – jeho různé formy v životě společnosti a v literatuře
Koordinátorka: prof. Jana Hoffmannová, DrSc.
Za Ústav literárních studií PAN: prof. Teresa Dobrzyńska-Janusz
Doba řešení: 2012–2014
 

Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání (ExpIn)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Anotace

Kód projektu: CZ.1.07/2.2.00/29.0010
Řešitel: PhDr. Petr Peňáz (Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky MU)
Spoluřešitel za ÚJČ: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
Doba řešení: 2012–2014


Mezi bohemistikou a informatikou. Inovace vysokoškolské výuky češtiny v kontextu počítačového zpracování jazyka (INOVA.CZ)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Anotace
Kód projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0039
Řešitelka: Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Spoluřešitel za ÚJČ: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
Doba řešení: 2012–2014

Konfrontační popis současného slovenského a českého lexika (systémové vztahy a komunikační koexistence)
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: P406/11/2304
Řešitelka: doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc.
Doba řešení: 2011–2014

Praslovanština v zrcadle jazykového kontaktu: fonologie a gramatika
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: P406/11/P670,
Řešitel: Mgr. Bc. Vít Boček, Ph.D.
Doba řešení: 2011–2013

Psaní velkých písmen v češtině
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: P406/11/2017
Řešitelka: PhDr. Ivana Svobodová
Doba řešení: 2011–2013

 

Podstata jazykové kategorizace: diachronní analýza kategoriálně smíšených forem

Grantová agentura ČR
Registrační číslo: P406/11/2021
Řešitelka: Doc. Mirjam Fried, Ph.D.
Doba řešení: 2011–2013

Neologismy v bulharském a českém jazyce – teoretické a lexikografické aspekty
Koordinátorka: Albena Rangelova, CSc., od května 2012 Mgr. Michaela Lišková
Za Ústav pro bulharský jazyk BAV: dr. Diana Blagoeva, dr. Jordanka Trifonova
Doba řešení: 2011–2013

 

Etymologický výzkum slovanské slovní zásoby
Koordinátorka: PhDr. Pavla Valčáková, CSc.
Za Ústav jazykovědy NAN: V. H. Skljarenko
Doba řešení: 2011–2013

Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází)
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: P406/10/1140
Řešitelka: PhDr. Alena Černá, Ph.D.
Doba řešení: 2010–2014

 

Slovní zásoba staré češtiny a její lexikografické zpracování

Registrační číslo: P406/10/1153

Řešitelka: PhDr. Miloslava Vajdlová

Doba řešení: 2010–2014

 

Česká slovní zásoba v období humanismu a baroka: vývojové aspekty

Registrační číslo: P406/10/1165

Řešitel: PhDr. Petr Nejedlý

Doba řešení: 2010–2012


Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů
Evropský sociální fond EU
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0275
Řešitel: prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc., UP Olomouc
Hlavní spoluřešitel za ÚJČ: PhDr. Martin Prošek, Ph.D.
Doba řešení: 1. 10. 2010 – 31. 7. 2013 (34 měsíců)

Teorie a empirie v slovanské diachronní jazykovědě
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: P406/10/1346
Řešitel: Doc. Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D.
Doba řešení: 2010–2012

 

 

 

S počátkem řešení v letech 2000–2009

 

Konfesní alternativy vývoje spisovné češtiny v 16. století
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 405/09/0366
Řešitelka: Mgr. Taťána Vykypělová, Ph.D.
Doba řešení: 2009–2011


Modulární systém jazykových kurzů pro doktorandy podporovaný internetovou platformou
Evropský sociální fond: Operační program Praha – Adaptabilita
Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/31322
Řešitelka: koordinátorka: PhDr. Libuše Sýkorová, Kabinet studia jazyků
Doba řešení: 2009–2011

 

Principy a metody tvorby výkladového slovníku II.
Vedoucí: Albena Rangelova, CSc.
Koordinátorka: Mgr. Edith Čonosová
Za Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV: Mgr. Alexandra Jarošová, CSc.
Doba řešení:2009–2011

 

Specifika lexika a slovotvorby slovanských jazyků na přelomu XX. a XXI. století
Koordinátorka: Albena Rangelova, CSc., Mgr. Eva Podruhová
Za Instytut Slawistyki PAN: dr. Zofia Rudnik-Karwatowa
Doba řešení: 2009–2011

 

 

Slovanská etymologie
Koordinátorka: Helena Karlíková
Za Ústav ruského jazyka RAN: A. F. Žuravlev
Doba řešení: 2009–2011

 

Počítačová lexikologie a výzkum dialogu
Koordinátor: RNDr. Jan Králík, CSc.
Za Jazykovědný ústav Maďarské akademie věd: Dr. Júlia Pajzs, Ph.D.
Doba řešení: 2009–2011


Principy a metody tvorby výkladového slovníku
Vedoucí: Albena Rangelova, CSc.
Koordinátorka: Mgr. Edith Čonosová
Za Jazykovědný ústav L. Štúra SAV : Mgr. Alexandra Jarošová, CSc.
Doba řešení: 2009–2011

 

 

Pět staročeských veršovaných legend doby lucemburské (komplexní kritická edice)

Registrační číslo: 405/09/1354

Řešitelka: PhDr. Milada Homolková, Ph.D.

Doba řešení: 2009–2011

 

Neologické procesy v slovanských jazycích
Koordinátorka: Albena Rangelova, CSc., Mgr. Jindra Světlá, PhD.
Za Ústav lingvistických studií RAV:
dr. Taisija Nikolaevna Buceva
Doba řešení:2009–2011

Styl mediálních dialogů
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: GA405/09/2028
Řešitelka: PhDr. Světla Čmejrková, DrSc.
Doba řešení: 2009–2011


Informační zdroje pro výzkum a výuku češtiny
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Reg. číslo: MSM VZ09005
Řešitel: RNDr. Jan Králík, CSc.
Doba řešení: 2009–2011

Slovník pomístních jmen na Moravě ve Slezsku II (teoretické a interpretační aspekty)
Grantová agentura ČR
Reg. číslo 405/08/0703
Řešitelka: PhDr. Milena Šipková, CSc.
Doba řešení: 2008–2010

Moderní přístupy a metody v lexikografické praxi
Vedoucí: Albena Rangelova, CSc.
Koordinátorka: PhDr. Zdeňka Tichá
Za Ústav pro bulharský jazyk BAV:
prof. dr. Emilija Perniška
Koordinátorka: dr. Diana Blagoeva
Doba řešení: 2008–2010

Čeština a bulharština v kontextu informační společnosti
Vedoucí: PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D.
Za Ústav pro bulharský jazyk BAV: prof. dr. Petja Kostadinova
Koordinátor: dr. Milen Tomov
Doba řešení: 2008–2010

 

Knihy prorocké a Knihy makabejské v nejstarším českém překladu bible (kritická edice)
Grantová agentura ČR

Registrační číslo: 405/08/0877
Řešitel: PhDr. Jaroslava Pečírková, CSc.
Doba řešení: 2008–2009

 

Právní e-slovník – PES
Grantová agentura ČR

Registrační číslo: 407/07/0679
Řešitel: JUDr. František Cvrček, CSc., Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Spoluřešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Ph.D.
Doba řešení: 2007–2011

Tradice a perspektivy brněnské etymologické školy a další trendy slavistického etymologického bádání
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 405/07/1092
Řešitelka: PhDr. Helena Karlíková, CSc.
Doba řešení: 2007–2009

Mluvená čeština ve veřejných dialozích: dobudování, zpřístupnění a průzkum korpusu DIALOG
Grantová agentura Akademie věd ČR
Registrační číslo: KJB900610701
Řešitel: Mgr. Petr Kaderka
Doba řešení: 2007–2009

 

Jazykovězeměpisná diferenciace nářeční oblasti středočeské
Grantová agentura Akademie věd ČR

Registrační číslo: IAA900610701
Řešitelka: PhDr. Jarmila Bachmannová, CSc.
Doba řešení: 2007–2009

Český jazykový atlas – Dodatky
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 405/06/0293
Řešitelka: PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.
Doba řešení: 2006–2007

Slovník pomístních jmen v Čechách V.
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 405/06/1238
Řešitelka: PhDr. Jana Matúšová, CSc.
Doba řešení: 2006–2008

Principy a metody tvorby výkladového slovníku I.
Vedoucí: Albena Rangelova, CSc.
Koordinátorka: Mgr. Edith Čonosová
Za Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV:
Mgr. Alexandra Jarošová, CSc.
Doba řešení: 2006–2008

Tříúrovňový lexikálně orientovaný model pro vytváření a hodnocení ústní jazykové kompetence ve slovanských jazycích se zřetelem k potřebám cestovního ruchu řešený v rámci programu EU Leonardo da Vinci II
Registrační číslo: 2006-BG/06/B/F/LA-166036
Vedoucí: Albena Rangelova, CSc.
Koordinátorka: PhDr. Zdeňka Tichá
Partneři: LINT
Doba řešení: 2006–2008

Inovační procesy ve slovanských jazycích
Koordinátorka: Mgr. Zdeňka Opavská
Za Instytut Slawistyki PAN: dr. Zofia Rudnik-Karwatowa
Za Ústav slavistiky RAV: prof. Galina Neščimenko, DrSc.
Doba řešení: 2003–2005, 2006–2008

Mluvená čeština: hledání systému a funkčního rozpětí
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: GA405/06/1468
Řešitelka: PhDr. Světla Čmejrková, DrSc.
Doba řešení: 2006–2008

 

Kapitoly z české gramatiky
Grantová agentura ČR

Registrační číslo 405/06/1057
Řešitelka: doc. PhDr. František Štícha, CSc.
Doba řešení: 2006–2008

 

 

Česká etymologie v evropském kontextu
Grantová agentura Akademie věd ČR
Registrační číslo: IAA900610501
Řešitelka: PhDr. Ilona Janyšková, CSc.
Doba řešení: 2005–2008

 

Slovní zásoba češtiny doby střední - "editio princeps" (analýza lexikálního materiálu a jeho zpřístupnění v elektronické formě)

Registrační číslo: 1QS900610505

Řešitel: PhDr. Petr Nejedlý

Doba řešení: 2005-2009

 

 

Centrum komputační lingvistiky II
Identifikační kód: LC 536
Nositel projektu: Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta
Spolunositelé: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Masarykova univerzita Brno / Fakulta informatiky
Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných věd
Vedoucí v ÚJČ: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
Doba řešení: 2005–2011


Výzkumné centrum staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů až po současný stav)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Registrační číslo: LC546
Koordinátorka: PhDr. Helena Karlíková, CSc.
Doba řešení: 2005–2011


 

Integrace jazykových zdrojů za účelem extrakce informací z přirozených textů
Národní program výzkumu

Registrační číslo: 1ET101120503
Řešitelka: RNDr. Jaroslava Hlaváčová (Univerzita Karlova v Praze)
Spoluřešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
Doba řešení: 2005–2009

 

Čeština a bulharština v kontextu informační společnosti
Vedoucí: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., PhDr. Ludmila Uhlířová, CSc.
Koordinátorka: Albena Rangelova, CSc.
Za Ústav pro bulharský jazyk BAV: prof. dr. Emilija Perniška, prof. dr. Petja Kostadinova
Koordinátorka: dr. Svetla Koeva
Doba řešení: 2005–2007

 

Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 405/05/2065
Řešitelka: PhDr. Milena Šipková, CSc.
Doba řešení: 2005–2007

 

 

Nejstarší český překlad bible. Knihy prorocké a Knihy makabejské
Grantová agentura ČR

Registrační číslo 405/05/2528
Řešitelka: PhDr. Jaroslava Pečírková, CSc.
Doba řešení: 2005–2007


 

Rozvoj českého lexika na přelomu 14. a 15. století
Grantová agentura ČR

Registrační číslo 405/05/2084
Řešitel: Mgr. Alena M. Černá, Ph.D.
Doba řešení: 2005–2006

 

 

Data a nástroje pro informační systémy
Národní program výzkumu

Registrační číslo: 1ET101120413
Řešitelka: Mgr. Barbora Vidová-Hladká, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze)
Spoluřešitel: RNDr. Jan Králík, CSc.
Doba řešení: 2004–2008

 

 

Diagnostické a evaluační nástroje pro lingvistický software
Národní program výzkumu

Registrační číslo: 1ET100610409
Řešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
Doba řešení: 2004–2007


Praslovanština a rané etapy slovanských jazyků ve vztahu k sousedním etnikům v evropském areálu
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 405/04/1179
Řešitelka: PhDr. Helena Karlíková, CSc.
Doba řešení: 2004–2006

 

Jazyková poradna na internetu
Projekt Informační společnost
http://prirucka.ujc.cas.cz
Registrační číslo: 1ET200610406
Řešitelka: PhDr. Ivana Svobodová
Spoluřešitel: doc. PhDr. Karel Pala, CSc., Fakulta informatiky MU v Brně
Doba řešení: 2004–2008

 

 

Možnosti a meze gramatiky češtiny ve světle Českého národního korpusu
Grantová agentura ČR

Registrační číslo 405/03/0377
Řešitel: doc. PhDr. František Štícha, CSc.
Spoluřešitelé:
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (Masarykova univerzita v Brně)
prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze)
Doba řešení: 2003–2005

 

 

Slovní poklad češtiny v informační společnosti
Grantová agentura ČR

Registrační číslo 405/03/0086
Řešitel: RNDr. Jan Králík, CSc.
Spoluřešitel: doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
Doba řešení: 2003–2005

 

Slovník pomístních jmen v Čechách IV
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 405/03/0106
Řešitelka: PhDr. Jana Matúšová, CSc.
Doba řešení: 2003–2005

 

 

Slovanská etymologie
Vedoucí projektu za AV ČR: PhDr. Helena Karlíková, CSc.
Vedoucí projektu za RAV: A. F. Žuravlev
Doba řešení: 2003–2005

 

Synchronní a diachronní aspekty české onymie (problémy a perspektivy české onomastiky)
Grantová agentura Akademie věd ČR
Registrační číslo: E9061305
Řešitel: PhDr. Milan Harvalík, Ph.D.
Doba řešení: 2003

 

Jazyk a diskurz
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: GD405/03/H053
Řešitel: doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
Spoluřešitelka: PhDr. Světla Čmejrková, DrSc.
Doba řešení: 2003–2007


Autobiografická vypravování příslušníků nejstarších generací (jako součást mezigeneračního dialogu)
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: GA405/03/0133
Řešitelka: doc. PhDr. Olga Müllerová, CSc.
Doba řešení: 2003–2005

 

Rod v jazyce a komunikaci: specifika češtiny
Grantová agentura Akademie věd ČR
Registrační číslo: IAA9061303
Řešitelka: PhDr. Světla Čmejrková, DrSc.
Doba řešení: 2003–2005


Mluvená čeština v televizních diskusních pořadech
Grantová agentura Akademie věd ČR
Registrační číslo: KJB9061304
Řešitelka: Mgr. Lucie Hašová (2003–2004) / Mgr. Zdeňka Svobodová (2004–2005)
Doba řešení: 2003–2005


Jazykovězeměpisná diferenciace Čech se zvláštním zřetelem k oblasti severovýchodočeské
Grantová agentura Akademie věd ČR

Registrační číslo A9061301
Řešitelka: PhDr. Jarmila Bachmannová, CSc.
Doba řešení: 2003–2005

 

Šlechtické tituly v germánských, slovanských a baltských jazycích
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 405/02/P032
Řešitel: Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D.
Doba řešení: 2002–2004

 

Onomastická gramatika češtiny
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 405/02/D028/A
Řešitel: PhDr. Milan Harvalík, Ph.D.
Doba řešení: 2002–2005

 

Tendence k internacionalizaci a k zachování identičnosti národního jazyka
Vedoucí: PhDr. Olga Martincová, CSc.
Koordinátorka: Albena Rangelova, CSc.
Za Ústav pro bulharský jazyk BAV:
Vedoucí: prof. dr. Emilija Perniška
Koordinátorka: dr. Cvetanka Avramova
Doba řešení: 2002–2004


Završení jazykovězeměpisného výzkumu českých dialektů (nářeční systémy, jejich pružnost a stability, vzájemná provázanost, závěry)
Grantová agentura ČR

Registrační číslo 405/01/0110
Řešitel: PhDr. Jan Balhar, CSc.
Doba řešení: 2001–2003


Vývoj praslovanské slovní zásoby od pozdněindoevropské fáze až po začátky formování jednotlivých slovanských jazyků
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 405/01/0109
Řešitel: Prof. PhDr. Adolf Erhart, DrSc., v roce 2003 PhDr. Helena Karlíková, CSc.
Doba řešení: 2001–2003

 

Internacionalizmy v nové slovní zásobě češtiny
Grantová agentura Akademie věd ČR
Registrační číslo: B9061101
Řešitelka: PhDr. Zdeňka Tichá
Doba řešení: 2001–2003


Obraz cizinců v českých médiích
Ministerstvo vnitra ČR
Řešitelé: Mgr. Kamila Karhanová, Mgr. Petr Kaderka
Doba řešení: 2001, 2002, 2003

 

Centrum výzkumu utváření osobnosti v etnických a sociálních kontextech
Registrační číslo: LN00A023
Nositel projektu: Masarykova univerzita v Brně
Spolunositelé: Ústav pro jazyk český AV ČR, Univerzita Karlova v Praze, Výzkumný ústav zdraví dítěte v Brně, POINT, s. r. o.
Vedoucí v Ústavu pro jazyk český AV ČR: PhDr. Světla Čmejrková, DrSc.
Doba řešení: 2000–2004

 

Slovník pomístních jmen v Čechách III
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 405/00/0367
Řešitelka: PhDr. Jana Matúšová, CSc.
Doba řešení: 2000–2002


 

Zvukové záznamy českých nářečí (jejich archivace a další využití) 2
Grantová agentura Akademie věd ČR

Registrační číslo A0061001
Řešitelka: PhDr. Jarmila Bachmannová, CSc.
Doba řešení: 2000–2002

 

 

Poskytování informací o starším českém jazyce (zejména o staročeském lexiku) prostřednictvím veřejné počítačové sítě Internet
Grantová agentura ČR

Registrační číslo 405/00/1732
Řešitel: Dalibor Lehečka
Doba řešení: 2000–2001

 

S počátkem řešení v letech 1990–1999


Lexikografické zpracování vazebnosti slov v současné češtině

(Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení)
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 405/99/1549
Řešitelka: PhDr. Naďa Svozilová, CSc.
Doba řešení: 1999–2001

 

 

Elektronizace postupů diachronní lexikografie (na materiálu Staročeského slovníku)

Registrační číslo 405/99/0540

Řešitel: PhDr. Petr Nejedlý

Doba řešení: 1999–2001


Dynamika a inovace v bulharském a českém lexiku během 90. let 20. století jako odraz obdobných společenských změn
Vedoucí projektu: PhDr. Olga Martincová, CSc.
Koordinátorka: Albena Rangelova, CSc.
Za Ústav pro bulharský jazyk BAV:
Vedoucí: prof. dr. Emilija Perniška
Koordinátorka: dr. Diana Blagoeva
Doba řešení: 1999–2001


Systémotvorné procesy neologizmů v současné češtině
Grantová agentura Akademie věd ČR
Registrační číslo: AA0061803
Řešitelka: PhDr. Olga Martincová, CSc.
Doba řešení: 1998–2003

 

Czech and Slovak Public Oral Speech in the 1990s
Research Support Scheme of the Open Society Foundations
Registrační číslo: 1616 / 186 / 1998
Řešitelka: PhDr. Světla Čmejrková, CSc.
Doba řešení: 1998–2000


Sociologie jazyka a jazykové poradenství v éře elektronických médií
Grantová agentura ČR

Registrační číslo 405/98/0030
Řešitelka: PhDr. Ludmila Uhlířová, CSc., dr. h. c.
Doba řešení: 1998–2000

 

 

Nejstarší slovanský spisovný jazyk a geneze jeho slovní zásoby
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 405/98/0024
Řešitel: Prof. PhDr. Adolf Erhart, DrSc.
Doba řešení: 1998–2000

 

Hláskoslovný systém českých nářečí (jazykovězeměpisná studie)
Grantová agentura ČR

Registrační číslo 405/98/0211
Řešitel: PhDr. Jan Balhar, CSc.
Doba řešení: 1998–2000

 

Slovník pomístních jmen v Čechách II
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 405/97/0748
Řešitelka: PhDr. Libuše Olivová-Nezbedová, CSc.
Doba řešení: 1997–1999

 

Sociolingvistické aspekty výkladového slovníku
Grantová agentura Akademie věd ČR
Registrační číslo: A0061702
Řešitelka: Albena Rangelova, CSc.
Doba řešení:1997–1999

 

 

Příprava kritické edice první redakce Starých letopisů českých
Grantová agentura Akademie věd ČR

Registrační číslo: A9103701
Řešitelé: prof. PhDr. P. Čornej, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze), Mgr. Alena M. Černá
Doba řešení: 1997–1998

 

Dialog ve světě lidí a strojů
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: GV405/96/K096
Řešitel: prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.
Doba řešení: 1996–2001

 

Český jazyk na přelomu tisíciletí: Čeština 90. let: stav a perspektivy
Grantová agentura Akademie věd ČR
Registrační číslo: IAE0061601
Řešitel: prof. PhDr. František Daneš, DrSc.
Doba řešení: 1996

 

Mluvená čeština v Čechách a na Moravě
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: GA405/95/0009
Řešitelka: PhDr. Olga Müllerová, CSc.
Doba řešení: 1995–1997

 

Český odborný diskurz v multikulturním kontextu
Normy odborné komunikace v různých jazykových a kulturních společenstvích a jejich osvojování
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: GA405/95/0712
Řešitelka: PhDr. Světla Čmejrková, CSc.
Doba řešení: 1995–1997

 

Institucionální diskurz: jazyková realizace komunikačních strategií v interakci mezi institucemi a veřejností
Grantová agentura Akademie věd ČR
Registrační číslo: IAA0061501
Řešitelka: PhDr. Olga Müllerová, CSc.
Doba řešení: 1995–1997


 

Morfologický systém českých nářečí (jazykovězeměpisná studie)
Grantová agentura ČR

Registrační číslo 405/95/0013
Řešitel: PhDr. Jan Balhar, CSc.
Doba řešení: 1995–1997

 

Slovní zásoba Velké Moravy
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 405/94/0896
Řešitelka: PhDr. Eva Havlová, CSc.
Doba řešení: 1994–1996

 

Systém staročeských částic a jeho lexikografický popis

Registrační číslo: 405/94/1089

Řešitelka: PhDr. Milada Homolková

Doba řešení: 1994–1996

 

 

Sémantické modely staročeských předponových sloves

Registrační číslo: 405/94/1367

Řešitel: PhDr. Petr Nejedlý

Doba řešení: 1994–1996


Slovník pomístních jmen v Čechách I
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 405/94/0894
Řešitelka: PhDr. Libuše Olivová-Nezbedová, CSc.
Doba řešení: 1994–1996


Popis nové slovní zásoby s využitím počítačové techniky
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 405/94/0552
Řešitelka: PhDr. Olga Martincová, CSc.
Doba řešení: 1994–1996

 

Český jazyk v Evropě na přelomu tisíciletí: Jazyková situace 90. let: stav a perspektivy
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: GA405/93/1223
Řešitel: prof. PhDr. František Daneš, DrSc.
Doba řešení: 1993–1995

 

Styl a text v systému sémiotických kategorií
Grantová agentura Akademie věd ČR
Registrační číslo: IA96152
Řešitel: PhDr. Jiří Kraus, DrSc.
Doba řešení: 1992–1994

 

Mluvená čeština v současné komunikaci
Grantová agentura Akademie věd ČR
Registrační číslo: IA96110
Řešitelka: PhDr. Olga Mullerová, CSc.
Doba řešení: 1991–1993

 

Stylové postupy produkce a interpretace odborného textu (z pohledu mezijazykové konfrontace)
Grantová agentura Akademie věd ČR
Registrační číslo: IA96114
Řešitelka: PhDr. Světla Čmejrková, CSc.
Doba řešení: 1991–1993