Časopisy

Slovo a slovesnost

 

Vydává: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 
Slovo a slovesnost je recenzovaný vědecký časopis věnovaný otázkám teorie a kultury jazyka. Vychází od r. 1935, kdy byl založen jako orgán Pražského lingvistického kroužku. Přináší původní české i zahraniční práce zabývající se sémiotikou, sémantikou, gramatikou, pragmatikou, sociolingvistikou, psycholingvistikou, textovou lingvistikou, teorií překladu aj. Díky rozvíjení pražské funkcionalistické tradice patří dnes k nejvýznamnějším středoevropským lingvistickým a sémiotickým časopisům.
Vychází čtyřikrát do roka.

Stránky časopisu: https://asjournals.lib.cas.cz/slovoaslovesnost, archiv html verzí textů z let 1935–2003: http://sas.ujc.cas.cz

 


Naše řeč

Naše řeč

 

Vydává: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 
Naše řeč je recenzovaný vědecký časopis věnovaný češtině jako mateřskému jazyku. Vychází od roku 1916. Přináší česky, anglicky a výjimečně i slovensky psané stati nejen o češtině současné, ale i s ohledem na její vývoj, věnuje se otázkám české gramatiky a slovní zásoby, problémům pravopisu, české stylistice obecně i jazyku jednotlivých literárních děl, textové lingvistice; pozornost věnuje spisovné varietě češtiny ve vztahu k jazykovým útvarům ostatním. V popředí je vhled do otázek jazykové kultury češtiny i jazykové kultury obecně a zřetel k vývojové dynamice češtiny, k problémům úzu, normy a kodifikace. Časopis rozvíjí diskuse na aktuální jazykovědná témata.  
Vychází pětkrát do roka.
Naše řeč je on-line k dispozici v databázi CEEOL a v digitální knihovně AV ČR.
Stránky časopisu: https://asjournals.lib.cas.cz/naserec/home, archiv html verzí textů do roku 2016: http://nase-rec.ujc.cas.cz

 


Acta onomastica

 

Vydává: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 

Časopis Acta onomastica je jediné české recenzované vědecké periodikum zabývající se problematikou vlastních jmen. Byl založen v roce 1960 jako Zpravodaj Místopisné komise ČSAV (později vycházel pod názvem Onomastický zpravodaj). Má rozsáhlou síť domácích i zahraničních přispěvatelů, otiskuje příspěvky především v češtině, slovenštině, polštině, ruštině, němčině a angličtině. Původní stati, recenze a zprávy v něm publikované se týkají všech oblastí výzkumu vlastních jmen, jejich aspektů jazykových i mimojazykových. Vzhledem k interdisciplinárnímu zaměření časopisu v něm publikují nejen lingvisté, ale i vědci z jiných oborů.

 


Korpus – gramatika – axiologie

 

Vydává: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 

Časopis Korpus – gramatika – axiologie je recenzovaný lingvistický časopis zaměřený na korpusový výzkum přirozených jazyků, zejména jejich gramatiky, a na hodnocení zjišťovaných jevů z hlediska jejich systémového statusu, frekvence, gramatičnosti a stylových hodnot. V časopise jsou publikovány pouze původní příspěvky (odborné články, recenze a zprávy), a to v češtině, slovenštině, angličtině a němčině. Odborné články procházejí standardním recenzním řízením, jsou posuzovány dvěma nezávislými odborníky z různých lingvistických pracovišť. Příspěvky se přijímají během celého roku.

 

Vznik časopisu: 2010 | Periodicita: dvakrát ročně | Charakter: recenzovaný vědecký časopis

 

Nový web časopisu: https://asjournals.lib.cas.cz/korpus-gramatika-axiologie/home