Český jazykový atlas

 

Elektronická podoba Českého jazykového atlasu obsahuje první tři díly ČJA (z plánovaných šesti), které jsou zaměřeny na nářeční slovní zásobu. HTML verze umožňuje pokročilé vyhledávání v hesláři a v rejstříku podle zadané položky nebo jazykového dokladu. K nahlédnutí jsou mapy pravidelných regionálních obměn a výklad o historii dialektologického výzkumu a metodologii zpracování nářečního materiálu v ČJA.

 

 Elektronická podoba Českého jazykového atlasu

 

 

https://cja.ujc.cas.cz/e-cja/

 

 

Starší PDF verzi, která odráží podobu knižního vydání ČJA, najdete zde:

 

Český jazykový atlas http://cja.ujc.cas.cz/

 

Český jazykový atlas v šesti svazcích zpřístupňuje výsledky rozsáhlého přímého výzkumu českých nářečí a běžné mluvy, provedeného pracovníky dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR v Praze a v Brně. Tímto dílem se završuje badatelské úsilí české dialektologie, jež se jako vědní obor začala u nás rozvíjet už od šedesátých let minulého století, a zároveň se jím významně obohacuje naše poznání národního jazyka o dimenzi prostorovou. Atlas totiž dokumentárně znázorňuje vnitřní zeměpisné rozrůznění mluveného nespisovného jazyka na území Čech, Moravy a příslušné části Slezska, a to jak v rovině hláskoslovné a tvaroslovné, tak i slovotvorné, lexikální a syntaktické.