Víceslovné jednotky pro digitální vzdělávání

Technologická agentura ČR

Program: TQ – Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA
Registrační číslo: TQ01000177

Hlavní řešitel: PhDr. Marie Kopřivová, Ph.D., Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Spoluřešitel: Mgr. Jan Křivan, Ph.D., oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR

Doba řešení: 2023–2026

 

Anotace

Projekt se zaměřuje na rozšíření lexikografické databáze víceslovných jednotek (VLJ) LEMUR, na její softwarové aplikační využití při korpusové anotaci a na uživatelské propojení databáze s jazykovými korpusy a se slovníkem. Hlavní parametry databáze byly vytvořeny v rámci projektu GA ČR GA16-07473S Mezi slovníkem a gramatikou. Na základě architektury i dat této databáze bude vytvořen nový software, který umožní identifikaci VLJ v korpusu. Korpusové doklady VLJ pak budou propojeny s odpovídajícími hesly Akademického slovníku současné češtiny (ASSČ) i s dalšími informacemi z lexikografické databáze. Propojení slovníku, korpusu a databáze umožní efektivně získat informace využitelné ve výuce češtiny od 2. stupně ZŠ až po VŠ studium bohemistiky i pro studenty s odlišným mateřským jazykem.