Sémantické typy a pragmatické aspekty recipročních sloves v češtině ve světle korpusových dat

Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 21-13807S
Řešitel: PhDr. Vojtěch Veselý, Ph.D., oddělení gramatiky ÚJČ AV ČR

Doba řešení: 2021–2024

 

 

Anotace:

Hlavním cílem projektu je vymezit základní typy recipročních sloves v češtině na základě kombinace různých kritérií, především: rozvíjení adverbii s recipročním významem, (ne)přítomnost elementů "se", "si", (ne)schopnost slovesa vyjadřovat také reflexivní význam, lexikální význam slovesa. Jednotlivá slovesa jsou analyzována nejen s ohledem na uvedené vlastnosti, ale také s ohledem na jejich idiosynkratické významy a pragmatické aspekty jejich užívání. Základním zdrojem dat je Český národní korpus. Výstupem projektu bude 9 studií.