Jazyková paměť regionů České republiky. Metody strojového učení pro uchování, dokumentaci a prezentaci nářečí českého jazyka

Ministerstvo kultury ČR – program NAKI III
Identifikační kód: DH23P03OVV010
Hlavní řešitel: Ing. Martin Karafiát, Ph.D., Fakulta informačních technologií Vysokého učení technického v Brně
Spoluřešitelé: Mgr. Marta Šimečková, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR; prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Doba řešení: 2023–2027

 

Anotace:
Cílem projektu je adaptovat existující technologie a vyvinout zcela nové postupy pro využití umělé inteligence při automatickém zpracování přirozeného mluveného jazyka v jeho regionálně rozrůzněné podobě, konkrétně na modelu českých nářečí. Půjde o první projekt svého druhu – automatické rozpoznávání řeči bylo dosud aplikováno výhradně na promluvy s majoritním zastoupením spisovných prvků. Takto jedinečný projekt výrazným způsobem zefektivní práci s autentickým zvukovým materiálem, jehož ruční zpracování je (nejen pro jazykovědce) za současných podmínek časově nesmírně náročné. Zároveň umožní snazší a efektivnější dokumentaci nářečí českého jazyka a interaktivní prezentaci tohoto mizejícího jazykového dědictví. Cíle bude dosaženo (1) tvorbou inovativní Metodiky pro převod strukturovaných znalostí z oboru dialektologie do strojového učení, (2) intenzivní prací na datových sadách, především vybudováním Databáze nářečních promluv pro odbornou veřejnost, jejíž naplnění reprezentativními audiozáznamy zajistí jeden z partnerů projektu, disponující největším interním archivem nahrávek tohoto druhu v ČR, (3) tvorbou několika softwarů, jmenovitě Automatického detektoru dialektu na základě audionahrávky, Rozpoznávače řeči adaptovaného pro generování dialektologické transkripce z audionahrávek a Multilingválního rozpoznávače západoslovanských jazyků pro generování folklorní transkripce z audionahrávek, (4) tvorbou tří specializovaných Map nářečních diferenčních hláskových jevů s interaktivními a multimediálními prvky, a především (5) tvorbou aplikace Jazyková paměť regionů České republiky. Ta bude otevřena široké veřejnosti pro komunitní doplňování, mapové zobrazování a poslech nářečních nahrávek. Publikační stránka projektu bude reprezentována odbornou knihou a řadou časopiseckých a konferenčních publikací.