Frázová banka akademické češtiny a její využití ve výzkumu a výuce akademického psaní

Technologická agentura ČR

Program: TL-Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
Registrační číslo: TL05000309
Hlavní řešitel: doc. PhDr. Jiří Homoláč, CSc., oddělení stylistiky a sociolingvistiky ÚJČ AV ČR
Spoluřešitelé: Mgr. Michal Křen, Ph.D., Ústav Českého národního korpusu, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Doba řešení: 2021–2023

 

Anotace:

Cílem projektu je díky spolupráci odborníků na stylistiku, kontrastivní rétoriku, korpusovou lingvistiku, IT a didaktiku akademického psaní vytvořit podporu publikační činnosti v ČJ a AJ a psaní závěrečných prací v ČJ. Hlavními výstupy budou frázová banka akademické češtiny a manuál umožňující uživatelům poučit se o rétorických strukturách užívaných v češtině a angličtině. Frázová banka akademické češtiny poskytne neocenitelnou pomoc autorům píšícím česky i anglicky, neboť tyto dva jazyky náleží k různým kulturám psaní. Frázová banka bude primárně využívána ve výuce akademického psaní a k tvorbě koherentních a argumentativně přesvědčivých textů. Díky zmapování rétorických struktur v češtině si budou pisatelé lépe uvědomovat nástrahy psaní v jiném jazyce a dokáží se vyhnout častým chybám.