„Dokonáno. Nalij vína paní Anno“. Jazykové experimenty ve středověkých písařských přípiscích a kolofonech

Grantová agentura ČR

Registrační číslo: 24-10628S

Hlavní řešitelka: prof. Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D., Fakulta humanitních studií UK

Spoluřešitelka: Mgr. Andrea Hlaváčová Svobodová, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR

Doba řešení: 2024–2026

 

Anotace:

Projekt zaplňuje mezeru ve výzkumu středověké transmise textů a rukopisné kultury: zaměřuje se na studium kolofonů a písařských přípisků na konci textů. Kolofony jsou významné, protože podávají informaci o okolnostech vzniku daného rukopisného exempláře; informace o nich jsou však rozesety po katalozích rukopisů, a proto nebyly dosud prostudovány ve srovnávací perspektivě. Ostatní písařské přípisky, které jsou často hravé, vulgární, nebo nesmyslné a kombinují latinu s národním jazykem, pak v katalozích obvykle chybí zcela. Jde o bohatý a z větší části needitovaný materiál. Tento projekt se zaměří na studium jazykové inovace a literárních aspektů písařských přípisků a kolofonů ze středověkých českých zemí, tedy především v latině a češtině. Jako nástroj pro tuto analýzu bude vytvořena komplexní databáze. Výsledky přinesou nové poznatky týkající se staré češtiny, jazykových experimentů a codeswitching, ale také písařské kultury a dějin všedního dne.