Mgr. Stanislava Spinková, Ph.D., roz. Kloferová

Kontakty:
e-mail: spinkova at ujc.cas.cz
tel.: +420 532 290 296

 

Odborné zaměření:
dialektologie, onomastika, jazykový zeměpis, čeština v kontaktu s jazyky sousedních států, tvoření slov, čeština 18. a 19. století


Vzdělání:

2018: Ph.D., Ústav českého jazyka FF MU, Brno

 • obor: český jazyk
 • disertační práce: K desubstantivním adjektivům v češtině; školitelka: Zdenka Rusínová

2004: Mgr., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

 • obory: český jazyk a literatura – německý jazyk a literatura – norský jazyk a literatura
 • kvalifikační práce:
  • Desubstantivní adjektiva v I. dílu Jungmannova Slovníku česko-německého utvořená derivací; 9/2003; školitelka: Zdenka Rusínová
  • Robert Schneider und seine Rheinthalische Trilogie; 6/2004; školitel: Jiří Munzar
  • Det novellistiske forfatterskapet av Øystein Lønn – en lesning av hans debut og prisbelønnte samlinger; 1/2003; školitelka: Sissel Jensen Nefzaoui (NTNU Trondheim)

2002: Celoživotní vzdělávání FF MU: učitelská způsobilost pro výuku českého a německého jazyka a literatury na středních školách


Zahraniční stáže:

 • 2005–2006: Universität Wien (Rakousko, 1 semestr, Ernst-Mach-Stipendium)
 • 2005: Universität Regensburg (Německo, 3 týdny)
 • 2002: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim (Norsko, 1 semestr, stipendium Norsk forskningsråd)
 • 2001: Universitet i Bergen (Norsko, 1 měsíc)
 • 1999: Otto-von-Güericke-Universität Magdeburg (Německo, 1 semestr, stipendia Erasmus a Phare)

 

Dosažená praxe:
Výzkum:

 • od r. 2020: vědecká asistentka, dialektologické odd. Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 • od února 2006: výzkumná a vývojová pracovnice – spec. český jazyk, dialektologické odd. Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

 

Pedagogická činnost:

 • od r. 2022: vedení magisterských diplomových prací na katedře českého jazyka a literatury PedF MU (témata z oblasti onomastiky)
 • od r. 2020: výuka v dialektologicky orientovaných seminářích v Ústavu českého jazyka FF MU, Brno
 • od r. 2019: výuka v onomasticky orientovaných předmětech navazujícího magisterského studia na katedře českého jazyka a literatury PedF MU, Brno
 • od r. 2012 vedení kvalifikačních prací v Ústavu českého jazyka FF MU, Brno (témata z oblasti onomastiky a didaktiky češtiny pro cizince)
 • 2006–2009: výuka češtiny pro cizince na JAMU, Brno
 • 2005–2009: výuka v seminářích bakalářského studia v Ústavu českého jazyka FF MU, Brno
 • od února 2004 dosud: výuka češtiny pro cizince na FF MU, Brno
 • podzim 2003: výuka norského jazyka v jazykové škole VIKA, Brno
 • 2001–2006: výuka německého jazyka v jazykových školách a firemních kurzech v Brně a v Praze
 • 2001: výuka českého a německého jazyka, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno


Publikace:

Monografie:

 • Specifika adjektiv (nejen) v nářečích. Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., v Tribunu EU, s. r. o., 2022, 113 s. + 19 s. obrazové a mapové přílohy.ISBN 978‑80‑88211‑20‑4 (ÚJČ AV ČR, v. v. i.). ISBN 978‑80‑263‑1762‑3 (Tribun EU).

 

Kolektivní monografie:

 • Kriticky ohrožené jevy našich nářečí. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Katedrou geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2022, 136 s. ISBN 978-80-88211-16-7.
 • Český jazykový atlas. Dodatky. Praha: Academia, 2011. ISBN 978‑80‑200‑1967‑7.
 • Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku [online]. Brno: dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. © 2014–. Dostupné z: http://spjms.ujc.cas.cz
 • Slovník nářečí českého jazyka [online]. Brno: dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. © 2016–. Dostupné z: http://sncj.ujc.cas.cz 

 

Mapová kompozice s textovou brožurou:

 • Spinková, S. – Vondráková, A. Pomnožná jména v nářečích. Měřítko 1 : 1 600 000 (8 map). 841× 1189 mm. Edice M.A.P.S. Num. 23. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2022. Mapové dílo dostupné též ke stažení (40 MB) zde.
 • Spinková, S. – Vondráková, A. Pomnožná jména v nářečích. Edice M.A.P.S. Num. 23. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2022, 44 s. Brožura dostupná též ke stažení (50 MB) zde.

 

Části knih:

 • Spinková, S. Provazce a odměrky. In: Kloferová, Stanislava, Milena Šipková (eds.). Život ve slovech, slova v životě. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018, s. 182–190. ISBN 978‑80‑7422‑657‑1.
 • Spinková, S. Česká desubstantivní adjektiva ve slovníku Deutsch-Böhmisches Wörterbuch Václava Michaela Wiedemanna, s. 145–151. In: Janečková, Marie, Jarmila, Alexová, Věra Pospíšilová a kol. Slovesné baroko ve středoevropském prostoru. Praha: ARSCI, 2010, 368 s. ISBN: 978‑80‑7420‑008‑3.

 

Články v odborných periodikách:

 • Spinková, S. K pomístním jménům Měřiční, Osmiměřičné, Půlvrtlová atd. na Moravě a v české části Slezska. Bohemica Olomucensia 11, 2019, 2 – Linguistica, s. 66–88. ISSN 1803‑876X. [PDF]
 • Spinková, S. Pomístní jména na území českého národního jazyka jako (historický) pramen. Studia Slavica. 2014, roč. 43, s. 133–139. ISSN 1803‑5663. ISBN 978‑80‑7464‑484‑9. [PDF]
 • Spinková, S. On Names of Pathways. Linguistica Brunensia 58, 2010, 1–2, s. 259–272. ISSN 1803‑7410. Dostupné z: https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/115063/1_LinguisticaBrunensia_11-2010-1_16.pdf?sequence=1 [cit. 15. 4. 2019]
 • Spinková, S. Po stopách dobytka a drůbeže v materiálu Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica LI, 1, 2010, s. 202–226. ISSN 1211‑4413.
 • Kloferová, S., ml. Cíp, cvik(l) a klín v anoikonymech na Moravě a v české části Slezska. Acta onomastica L, 2009, s. 117–128. ISSN 1211‑4413.
 • Kloferová, S., ml., Zina Komárková. K adjektivům ze jmen rostlin a porostů v anoikonymech na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica IL, 2008, s. 175–180, ISSN 1211‑4413.
 • Kloferová, S., ml. Adjektiva v názvech komunikací na Moravě a ve Slezsku motivovaná směrem komunikace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity LVII, A 56, 2008, s. 161–170, ISSN 0231‑7567. Dostupné z: https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/100776/A_Linguistica_56-2008-1_11.pdf?sequence=1 [cit. 15. 4. 2019]

 

Články ve sbornících:

 • Spinková, S. K pojmenování kalhot v nářečích českého jazyka. In: Janovec, L. a kol. Propria a apelativa aktuální otázky II. Liberec – Praha: Technická univerzita Liberec, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení onomastiky, 2023, s. 173–183. ISBN 978‑80‑7603‑410‑5.
 • Spinková, S. Balaton, Temešvár apod. jako jména objektů na českém území. In: Fedoszov, Oleg, Agnieszka Janiec-Nyitrai, Zuzana Muchová (eds.). Od počátků k současnosti (1955–2015). 60 let bohemistiky na ELTE. Budapešť: ELTE BTK, Szláv és Balti Filológiai Intézete, 2016, s. 295–303. ISBN 978‑963‑409‑088‑5. [PDF]
 • Spinková, S. K anoikonymům Čtvrtě, Protičtvrtí, Tříčtvrtníky apod. na Moravě a v české části Slezska. Jazykovedné štúdie. Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. 2015, 32, s. 331–336. ISBN 978‑80‑224‑1494‑4.
 • Spinková, S. K pomístním jménům s etymonem -drah- souvisícím s pohybem dobytka na Moravě a v české části Slezska. In: Valentová, Iveta (ed.). Život medzi apelatívami a propriami. Jazykovedné štúdie. 2011, 29, s. 102–126. ISBN 978‑80‑224‑1213‑1.
 • Spinková, S. K pravopisu českých textů z konce 18. století (vybrané texty J. Rulíka) aneb „Nemalo muſyl ſem ſe ſmáti, když ſem ſlyſſel gakéhos žwawého mudráka mluwiti: že (prý) gazyk Čeſký geden tapart geſt z rozličných gazyků ſložený.“. In: Čornejová, Michaela, Lucie Rychnovská, Jana Zemanová (eds.). Dějiny českého pravopisu (do r. 1902) / History of Czech Orthography (up to 1902). Sborník příspěvků z mezinárodní konference Dějiny českého pravopisu. Brno: Host – Masarykova univerzita, 2010, s. 376–385. ISBN 978‑80‑7294‑508‑5.
 • Spinková, S. OJ Cyril a jeho odvozeniny v pomístních jménech na Moravě a v české části Slezska. In: David, Jaroslav, Michaela Čornejová, Milan Harvalík (eds.). Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky, s. 446–453, Ostrava–Praha: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě – Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. ISBN 978‑80‑7368‑3.
 • Kloferová, S., ml. K adjektivům v názvech komunikací na Moravě a ve Slezsku. In: Hladký, Juraj, Iveta Valentová (eds.). Lexika slovenskej onymie. VEDA, Bratislava 2010, s. 203–209. ISBN 978‑80‑224‑1126‑4.
 • Kloferová, S., ml. Desubstantivní adjektiva utvořená kompozicí s předním členem denumerálním (na materiálu Jungmannova Slovníku česko-německého). In: Polách, Vladimír P. (ed.). Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie „cutting-edge“. Sborník příspěvků z 8. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s. 140–144, ISBN 978‑80‑244‑2192‑6.
 • Kloferová, S., ml. Potkali bychom dnes frňousatého, frňousovatého, či frňousovitého muže? In: Polách, Vladimír P. (ed.). Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov. Sborník příspěvků ze 7. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s. 115–121. ISBN 978‑80‑244‑1984‑8.
 • Kloferová, S., ml. O dražovitém zmrsku a brvnoblanci brvnatém aneb Pojednání o tom, že obrozenská slovotvorba zdaleka není dílem ďáslovitým. In: Polách, Vladimír P. (ed.). Funkce – funkčnost – funkcionalismus. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2007, s. 109–115.
 • Kloferová, S., ml. Lexikografické postupy v 19. stol. In: Awadová, Linda et al. (eds.). Setkání bohemistů Cikháj 2004. Brno, vlastním nákladem, 2005, s. 42–46
 • Kloferová, S., ml. Josef Jungmann a Jan Gebauer jako lexikografové. In: Žigo, Pavol (ed.). BraSlav 3. Bratislava: KARTPRINT, 2005, s. 51–55.

 

Postery:

 

Recenze, zprávy, varia:

 • Kloferová, S., ml. Dvě práce srovnávající českou a polskou slovní zásobu aneb Jak vytáhnout bohemistu/polonistu z bláta / Jak wyciągnąć bohemistę/polonistę z bagna. Naše řeč 90, 2007, s. 94–97. ISSN 0027‑8203 (Print), 2571‑0893 (Online). Dostupné z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?lang=en&art=7935 [cit. 8. 4. 2021].
 • Spinková, S. Odešla PhDr. Stanislava Kloferová, CSc. Acta onomastica LXI, 2, 2020, s. 463–468. ISSN 1211‑4413.
 • Spinková, S. PhDr. Stanislava Kloferová, CSc. 3.11.1955 – 5.07.2020. Gwary Dziś 12, 2020, s. 11–14. DOI: 10.14746/gd.2020.12.2. ISSN 1898‑9276.
 • Spinková, S. Soupis prací Stanislavy Kloferové. Linguistica Brunensia 68, 2020, 2, s. 93–103. DOI:10.5817/LB2020-2-8. ISSN: 1803‑7410 (print), 2336‑4440 (online) Dostupné z: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/143282 [cit. 8. 4. 2021].

 

Překlady:

 • Greule, Albrecht. Lze jazyk ještě zachránit? Názory na německou jazykovou kulturu. In: Krčmová, Marie a kol. Integrace v jazycích. Jazyky v integraci. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. 329–336. ISBN 978‑80‑7422‑011‑2.
 • Jelínek, Milan. Purismus. In: Pleskalová, Jana, Marie Krčmová, Radoslav Večerka, Petr Karlík (eds.). Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007, s. 540–572: překlad studie Milana Jelínka Der Purismus in der Entwicklung der tschechischen Schriftsprache im 19. und 20. Jahrhundert. In: Trost, Klaus (ed.). Deutsch-tschechische Sprachbeziehungen. Regensburg: S. Roderer Verlag, 2000, s. 9–63.

 

Projekty, granty:

 • účast na grantu č. DG20P02OVV029 Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit; poskytovatel podpory Ministerstvo kultury, Program NAKI II (2020–2022; hlavní řešitelé: Martina Ireinová za ÚJČ AV ČR, v. v. i., Vít Voženílek za Katedru geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého)
 • účast na grantu GA ČR č. 16‑04648S Odraz života našich předků v mizejících slovech (2016–2018, účast pouze v r. 2018; hlavní řešitelka: Stanislava Kloferová)
 • účast na grantu GA ČR č. 406/11/1786 Slovník nářečí českého jazyka (2011–2015, účast pouze v r. 2011; hlavní řešitelka: Stanislava Kloferová)
 • účast na grantu GA ČR č. 405/08/0703 Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku II (teoretické a interpretační aspekty) (2008–2010; hlavní řešitelka: Milena Šipková)
 • účast na grantu GA ČR č. 405/06/0293 Český jazykový atlas – Dodatky (2006–2007; hlavní řešitelka: Stanislava Kloferová)
 • účast na grantu GA ČR č. 405/05/2065 Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku (2005–2007, účast pouze v letech 2006 a 2007; hlavní řešitelka: Milena Šipková)

 

Mezinárodní projekty:

 • účast na projektu Aktion Österreich-Tschechische Republik (MŠMT) č. 48p4 „Lösungsschlüssel zum Tschechisch-Lehrbuch Tschechisch – Faszination der Vielfalt“ (2007)
 • účast na projektu Aktion Österreich-Tschechische Republik (MŠMT) č. 44p3 „Tschechisch – Faszination der Vielfalt/Čeština – fascinující svou rozmanitostí“ – Klíč k učebnici + CD pro studující z německy mluvících zemí (2006)

 

Členství v odborných organizacích:

 • členka Jazykovědného sdružení České republiky

 

Výuka:

 • Ústav českého jazyka FF MU: Jazykový zeměpis v praxi (od r. 2022)
 • Ústav českého jazyka FF MU: Základy dialektologie (české makrodialekty; 2021–2022)
 • Ústav českého jazyka FF MU: Dialektologie (jazykové atlasy; od r. 2020), Jazykový zeměpis v praxi
 • Katedra českého jazyka a literatury PedF MU: Základy onomastiky (od r. 2019 dosud)
 • Ústav českého jazyka FF MU: Norma a kodifikace II – morfologie (2006)
 • Ústav českého jazyka FF MU: Norma a kodifikace I – pravopis (2005, 2007–2009)
 • Kabinet češtiny pro cizince FF MU (od r. 2004 dosud): intenzivní kurzy včetně Letní školy slovanských studií, v minulosti též semestrální kurz pro začátečníky na bázi němčiny, semestrální kurzy konverzace pro pokročilé
 • Janáčkova akademie múzických umění v Brně (2006–2009): semestrální kurzy češtiny pro cizince pro začátečníky na bázi anglického jazyka

 

Popularizační činnost:
Publikované texty:

 • Spinková, S. „Okurka, nebo okurek?“ zeptal(a) se Míša. In: Rusinová, Eva. Přednášky a besedy z LV. běhu Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Vol. 28. Brno: Masarykova univerzita, 2022, s. 177–182. ISBN 978-80-280-0059-2.
 • Spinková, S. Hledám předky v českých zemích aneb Jak se stát úspěšným genealogem. In: Rusinová, Eva (ed.). Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Vol. 26. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 260–266. ISBN 978‑80‑210‑8962‑4.
 • Spinková, S. Vrátný Černý na dovolené v Deštném: o substantivech s adjektivní formou. In: Rusinová, Eva (ed.). Přednášky a besedy z L. (jubilejního) běhu LŠSS. Vol. 25. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 268–283. ISBN 978‑80‑210‑8567‑1.
 • Spinková, S. Substantivizovaná adjektiva v češtině: pokladní, plzeňské, kapesné; psovití; Komenský, řeka Teplá, obec Loučná nad Desnou. In: Rusinová, Eva (ed.). Přednášky a besedy ze XLIX. běhu LŠSS. Vol. 24. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 200–213. ISBN 978‑80‑210‑8207‑6.
 • Spinková, S. Nový, plzeňský, 4procentní, dolní, užší, shnilý. O adjektivech v češtině. In: Rusinová, Eva (ed.). Přednášky a besedy ze XLVIII. ročníku LŠSS. Vol. 23. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 170–175. ISBN 978‑80‑210‑7846‑8.
 • Spinková, S. Zeměpisná jména v češtině – problémy při jejich tvoření a skloňování. In: Rusinová, Eva (ed.). Přednášky a besedy ze XLVI. běhu LŠSS. Vol. 21. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 208–211. ISBN 978‑80‑210‑6243‑6.

 

Nepublikované přednášky:

 • Ke zpracování jmen vybraných terénních útvarů v SNČJ a SPJMS. Onomastický seminář, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Valentinská (45 minut, 6. března 2024)
 • Koženčata, dřevjence, mejšláki a škrambále. Gramatické zajímavosti nářečního lexika pro oděv a obuv. Kruh přátel českého jazyka, FF UK Praha (60 minut, 6. března 2024)
 • Čeština v sousedství – jak si půjčujeme a vyměňujeme slova s jinými jazyky. Literární kavárna Academia, Brno, doprovodný program k výstavě Kriticky ohrožené jevy našich nářečí (60 minut, 15. října 2022)
 • O nemocech a kurýrování v nářečích českého jazyka. Vlastivědné muzeum, Olomouc, doprovodný program k výstavě Kriticky ohrožené jevy našich nářečí (60 minut, 28. června 2022)
 • spolu s Filipem Kubečkem Specifika dialektů v jižní středomoravské nářeční podskupině. Brno-Líšeň, workshop občanského sdružení Brněnsko tančí a zpívá (90 minut, 30. října 2021)
 • Vlastní jména (nejen) v projektech Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Literární kavárna Academia, Brno (30. května 2019)
 • Płavastá kráva ryčý na kameňistéj Ďíłovéj cesťe (o zvláštnostech nářeční slovotvorby). Jazykovědné sdružení, Ostrava (60 minut, 5. prosince 2018)
 • Napětí električinné jest znamenité. O adjektivech, která Jungmann nabídl Čechům. Kruh přátel českého jazyka, FF UK Praha (90 minut, 17. října 2012)
 • Nářečí českého jazyka. FF Univerzity L´Orientale v Neapoli, oddělení českého jazyka a literatury, Itálie (90 minut, 25. března 2011)
 • Zeměpisná jména v češtině. FF Univerzity L´Orientale v Neapoli, oddělení českého jazyka a literatury, Itálie (90 minut, 25. března 2011)
 • Exkurze po silnicích, cestách, chodnících, stezkách, ... v apelativní i propriální slovní zásobě. Jazykovědné sdružení, Ostrava (60 minut, 14. dubna 2010)
 • Cukrmandle aneb K adaptaci původně německých pomístních jmen na Moravě a v české části Slezska. Jazykovědné sdružení, Brno (50 minut, 14. října 2009)

 

Jazyková redakce odborných děl:

 • Demek, Jaromír, Peter Mackovčin. Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny. 3. přepracované vydání. Brno: Mendelova univerzita, 2014, 607 s. (2 svazky). ISBN 978‑80‑7509‑113‑0.
 • Hrnčiarová, Tatiana, Peter Mackovčin, Ivan Zvara et al. (356 autorů ze 133 institucí). Atlas krajiny České republiky / Landscape Atlas of the Czech Republic. Praha–Průhonice: Ministerstvo životního prostředí ČR, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., 2009, 332 s. ISBN 978‑80‑85116‑5. (Atlas má rozměry 100 x 60 cm, váží okolo 10 kg, obsahuje 1 137 komentovaných map a dalších grafických ilustrací.)