Mgr. Jana Zdeňková, Ph.D.

Kontakty
e-mail: zdenkova@ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 458

 

Odborné zaměření
historická gramatika a lexikografie

 

Vzdělání
2013–2022 doktorské studium, obor český jazyk, FF UK, téma disertační práce: Slovesné formy pro vyjádření minulosti v češtině 14. století (vedoucí: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.)
2003–2011 magisterské studium, obory český jazyk a literatura – lingvistika a fonetika, FF UK, téma diplomové práce: Užití aoristu, imperfekta a perfekta v česky psané próze poloviny 14. století (vedoucí: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.)

 

Dosažená praxe
od 2011 odborná pracovnice výzkumu a vývoje v oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
2009–2011 pomocná vědecká síla v Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK

 

Zahraniční stáže
říjen 2014 – červenec 2015 Eberhard Karls Universität Tübingen

 

Publikace

Slovníky a on-line databáze:

Elektronický slovník staré češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx; člen autorského kolektivu
Vokabulář webový – webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz; člen autorského kolektivu

 

Monografie:

Nejedlý, Petr a kol.: Slovotvorný vývoj deverbálních substantiv ve staré a střední češtině, Praha: Academia, 2019. ISBN 80-200-3087-0; členka autorského kolektivu.


Články:
Zdeňková, Jana: K vokalické kvantitě u verbálních substantiv na -aní/-ání ve čtyřjazyčném Nomenklátoru Daniela Adama z Veleslavína. Naše řeč. 2018, roč. 101, č. 1, s. 3–16. ISSN 0027-8203
Užití aoristu, imperfekta a složeného préterita ve staročeském textu Jmě o svatém Pavle. In: Lidská zkušenost jako součást jazykové sémantiky (?). Sborník z 15. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 20–33. ISBN 978-80-244-5394-1.
Zdeňková, Jana: Deverbativní substantiva tvořená pomocí sufixů -stvo a -stvie/-ství ve staré a střední češtině. In: Varia 25. Zborník abstraktov z 25. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 23.–25. 11. 2016). Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, 2017, s. 434–439. ISBN 978-80-971690-2-2.
Zdeňková, Jana: Zum Gebrauch der Vergangenheitsformen in der alttschechischen Alexandreis. In: Junge Slavistik im Dialog V. Beiträge zur X. Slavistischen Studentenkonferenz. Hamburg: Verlag Dr. Kovač: Hamburg, 2016, s. 197–207. ISBN 978-3-8300-9943-7. 
Zdeňková, Jana: K užívání pomocného slovesa 3. osoby složeného préterita ve staročeské Bibli olomoucké a Bibli kladrubské. In: Rara avis 11. Trnava: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015, s. 385–396. ISBN 978-80-8105-645-1.
Zdeňková, Jana: Ke staročeskému vecěti. In: Varia 21. Zborník príspevkov z 21. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Banská Bystrica: Belianum, 2015, s. 669–679. ISBN 978-80-557-0879-9.
Zdeňková, Jana: K minulým časům ve staročeské legendě o svaté Margaretě. In: Varia 22. Zborník plných príspevkov z 22. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra 5.–7. 12. 2012). Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF, 2014, s. 469–481. ISBN 978-80-558-0565-8.
Zdeňková, Jana: K minulým časům ve staročeské veršované legendě o svatém Prokopu. In: Gębka-Wolak, M.; Kamper-Warejko, J.; Moroz, A. (ed.). Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014, s. 323–332. ISBN 978-83-231-3279-0.


Edice:
Adam z Veleslavína, D. (1586). Nomenclator omnium rerum propria nomina tribus linguis – Latina, Boiemica et Germanica – explicata continens. Ed. M. Vajdlová, T. Berger, A. M. Černá, O. Koupil, P. Nejedlý, Š. Šimek, P. Valenta, K. Wasitschek, J. Zdeňková. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/zdroje.aspx.

 

Účast v grantových projektech
2016–2019: Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS), MŠMT ČR č.  LM2015081 (řešitel: Dalibor Lehečka), od 2018 členka řešitelského týmu
2015–2017: Slovotvorný vývoj deverbativních substantiv ve staré a střední češtině, GA ČR č. 15-00987S (řešitel: PhDr. Petr Nejedlý, Ph.D.), členka řešitelského týmu
2015–2017: Slovní zásoba slovníků Daniela Adama z Veleslavína, GA ČR č. 15-01298S (řešitelka: PhDr. Miloslava Vajdlová), členka řešitelského týmu
2011–2014: Slovní zásoba staré češtiny a její lexikografické zpracování, GA ČR č. P406/10/1153 (řešitelka: PhDr. Miloslava Vajdlová), členka řešitelského týmu
2011–2014: Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází), GA ČR č. P406/10/1140 (řešitelka: PhDr. Alena Černá, Ph.D.), členka řešitelského týmu