doc. PhDr. PaeDr. Miloslav Vondráček, Ph.D.

Kontakty:
e-mail: vondracek at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 431

Odborné zaměření:

gramatika (sémantická morfologie, syntax), lexikologie, stylistika, sociolingvistika

 

Vzdělání:

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 ► 2003 Ph.D.

 ► 2002 PhDr.

 

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

 ► 1989 PaeDr.  

 ► 1987 Mgr.


Dosažená praxe:

 1.3. 2020dosud vědecký pracovník oddělení současné lexikologie a lexikografie
 ► 2005–dosud vědecký pracovník oddělení gramatiky

 

Zahraniční stáže:

  2019: Katolická univerzita v Ružomberku (Ružomberok, Slovensko), FF, Katedra slovenského jazyka a literatury (Erasmus), 4.–8.11. 2019.
 ► 2019: Univerzita Komenského (Bratislava, Slovensko), FF, Katedra slovenského jazyka (Erasmus), 29.4.–3.5. 2019.

 ► 2018: Univerzita Konštantýna Filozofa (Nitra, Slovensko), FF, Katedra slovenského jazyka (Erasmus), 12.–16.11. 2018.  

 ► 2018: Univerzita Mateja Béla (Banská Bystrica, Slovensko), FF, Katedra slovenského jazyka (Erasmus), 24.–26. 4. 2018.

 ► 2017: Univerzita Komenského (Bratislava, Slovensko), FF, Katedra slovenského jazyka (Erasmus), 13.–17.11. 2017.

 ► 2016: Univerzita Komenského (Bratislava, Slovensko), FF, Katedra slovenského jazyka (Erasmus), 24.–28.4. 2016.

 ► 2015: Trnavská univerzita v Trnavě (Trnava, Slovensko), PdF, Katedra slovenského jazyka (Erasmus), 19.–24.4. 2015.

 ► 2014: Univerzita Komenského (Bratislava, Slovensko), FF, Katedra slovenského jazyka (Erasmus), 28. 4.–2.5. 2014.

 ► 2013: Univerzita Komenského (Bratislava, Slovensko), PdF, Katedra slovenského jazyka (Erasmus), 22.–26.4. 2013.

 ► 2012: Univerzita Komenského (Bratislava, Slovensko), FF, Katedra slovenského jazyka (Erasmus), 23.–27.4. 2012.

 ► 2010: Nacionalnij pedagogičeskij universitet im. Dragomanova (Kijev, Ukrajina), 10.–13.1. 2010.

 ► 1998–2001: Kolegiu Nauczycielskiem w Wałbrzychu (Polsko) – externí lektorát českého jazyka

 

Publikace:
Vědecké monografie (a jejich části), kolektivní publikace:

Kolektiv autorů. Akademický slovník současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, člen autorského kolektivu: hesla s náslovím d-, ď- (2022), e- (2022), f- (2023), h- (2024), ch- (2024)
 ► Štícha, F. a kol. Velká akademická gramatika současné češtiny II. Morfologie: Morfologické kategorie / Flexe. Praha: Academia, v tisku. Autorství kapitol Oddíl I. Morfologické kategorie: Rod, životnost. Číslo. (s. X–X), Oddíl III. Přechodné jevy flektivně-derivační a flektivně-syntaktické: Stupňování adjektiv a adverbií. Negace (s. X–X).
 ► Štícha, F. a kol. Velká akademická gramatika současné češtiny I. Morfologie: Druhy slov / Tvoření slov – Část 1. Praha: Academia 2018. Autorství kapitol Druhy slov (s. 33–107), II.B Tvoření substantiv: Názvy přechýlené. Názvy látek. Kolektiva. (s. 365–372, 515–519, 595–598).

 ► VONDRÁČEK, M. (2016): Slovník afixů užívaných v češtině. J. Šimandl (ed.). Autorský podíl 11,61%, 67 hesel. Praha: Karolinum.

 ► VONDRÁČEK, M. (2015): Jak na částice a citoslovce. Preliminária k moderní mluvnici češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 207–216.

 ► Štícha, F. (ed.) Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013. Autorství kapitol III/1 Vlastnosti slova a slovní druhy (s. 79–89), III/1.1.1 Vlastnosti a druhy substantiv (s. 289–308), III/2 Adjektiva (s. 377–389), III/4 Číslovky (s. 417–424), III/3.5.2 Morfologické kategorie slovesa (s. 432–450), III/3.6–3.10 Adverbia. Předložky. Spojky. Částice. Citoslovce. (s. 503–535).
 ► VONDRÁČEK, M. (2013): Vlastnosti slova a slovní druhy. In: Úvahy o české morfologii. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 17–32.
 ► VONDRÁČEK, M. (2013): Citoslovce. In: Úvahy o české morfologii. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 170–180.

 ► VONDRÁČEK, M. (2011): Kapitoly o rodu a životnosti substantiva. In: Kapitoly z české gramatiky. F. Štícha (ed.), Praha: Academia, s. 567–652.

 ► VONDRÁČEK, M. (2006): Možnosti a meze přisuzování. In: Možnosti a meze české gramatiky. F. Štícha (ed.), Praha: Academia 2006, s. 195–207.

 ► VONDRÁČEK, M. (2003): Nepredikativnost. Hradec Králové: Gaudeamus, 250 s.
 

Práce publikované v tuzemských recenzovaných časopisech:

  VONDRÁČEK, M. (2019): The Fragmented Paradigm. Korpus - gramatika - axiologie, 20, 2019, s. 63–73.

 ► VONDRÁČEK, M. (2018): Tvoření slov – poznámky ke korpusově podložené studii. Nová Čeština doma a ve světě. Praha: FF UK v Praze. 1/2018, s. 47–52.
 ► VONDRÁČEK, M. (2014): Názvy dokladů – aspekt slovotvorný. Korpus – gramatika – axiologie, 10, 2014, s. 57–67.
 ► VONDRÁČEK, M. (1999): Příslovce a částice - hranice slovního druhu. Naše řeč, roč. 82, č. 2, 1999, s. 72–78.
 ► VONDRÁČEK, M. (1998): Citoslovce a částice - hranice slovního druhu. Naše řeč, roč. 81, č. 1, 1998, s. 29–37.

 

Práce publikované ve sbornících konferencí (od r. 2010):
 ► VONDRÁČEK, M. (2017): Negace – aspekt slovotvorný. In: Jazyk a jazykoveda v pohybe II. VEDA, Bratislava 2017, s. 544–548. El. verze: www.juls.savba.sk/knizne_novinky.html

 ► VONDRÁČEK, M. (2015): Slovnědruhová klasifikace. In: Človek a jeho jazyk. 3. Inšpirácie profesora Jána Horeckého. M. Šimková (ed.), Bratislava: Veda 2015, s. 78–91.
 ► VONDRÁČEK, M. (2014): Sémantika a pragmatika gramatického čísla; aspekt slovotvorný. In: Jazyk a jazykověda v interpretácii. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 244–253.
 ► VONDRÁČEK, M. (2013): Povaha stupňování příslovcí. In: Tygramatika. Soubor studií věnovaných prof. Janu Kořenskému k 75. narozeninám. D. Faltýnek – V. Gvoždiak (eds.), Praha: Dokořán, s. 131–151.
 ► VONDRÁČEK, M. (2010): Označování rodičů v českojazyčném prostředí. In: Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. S. Čmejrková – J. Hoffmannová – E. Havlová (eds.), Praha: Karolinum, s. 141–146.

 

Recenze:

 ► VONDRÁČEK, M. (2018): M. Janečka: S. K. Šaumjan: Sémiotické pojetí gramatiky. České Budějovice: Episteme, 2017 (rec.). Korpus – gramatika – axiologie, 18, 2018, 71–74.
 ► VONDRÁČEK, M. (2018): Strukturní rysy komunikace. Oldřich Uličný (ed.): Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017 (rec.). Korpus – gramatika – axiologie, 17, 2018, 70–77.
 ► VONDRÁČEK, M. (2008): Oľga Nikolajevna Ljaševskaja: Semantika russkogo čisla. Moskva: Jazyky slavjanskoj kuľtury, 2004. 390 s. (rec.). Slovo a slovesnost, Praha: AV ČR, 68, s. 305–311.

 

Projekty, granty:
 ► 2019: Člen týmu grantového návrhu GAČR, název .... Podán 04/2019, v posudkovém řízení.
 ► 2018: Člen týmu grantového návrhu GAČR, název Presuppositions of Mutational Verbs. Podán 04/2018, nefinancován.
 ► 2013–2016: Podíl na řešení grantu GAČR reg. č. 13-071385S, název Slovník afixů užívaných v češtině, nositel Ústav pro jazyk český AV ČR. Výstup – stejnojmenná publikace, autorský podíl 11,61%, 67 hesel.
 ► 2010–2013: Účast na vzdělávacím cyklu Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů, CZ.1.07/2.2.00/15.0275, zajištění podílu PdF UHK, výuka na zúčastněných univerzitách. Výstup: přednášky, tři kapitoly ve dvou publikacích.
 ► 2009: Předkladatel grantové přihlášky GAČR reg. č. P406/10/0085, název: Shoda v současném českém jazyce, uchazeč a navrhovatel: UHK, spolunavrhovatel: ÚJČ AV ČR. Podán 20. 4. 2009, nefinancován.
 ► 2008–2010: Podíl na řešení grantu GAČR reg. č. 405/06/1057, název Kapitoly z české gramatiky, nositel Ústav pro jazyk český AV ČR. Výstup – kapitola ve stejnojmenné publikaci.
 ► 2005–2011: Účast na řešení výzkumného záměru MŠMT (VZ MSMT 0021620823), název Český národní korpus a korpusy dalších jazyků, nositel Ústav Českého národního korpusu FF UK Praha. Výstup – přes 200 sond z mluvených komunikačních situací za UHK, podíl na formulování pravidel tvorby a přepisu (ORAL2008, ORAL2013), publikace s tvorbou korpusů a analýzou materiálu související.
 ► 2005–2007: Podíl na řešení grantu GAČR reg. č. 405/03/0377, název Možnosti a meze gramatiky češtiny ve světle Českého národního korpusu, nositel Ústav pro jazyk český AV ČR. Výstup – kapitola ve stejnojmenné publikaci.
 ► 2004: Specifický výzkum PdF UHK 2004 (interní grant): Pragmatický aspekt některých gramatických kategorií (řešitel).

Výstup – publikace: VONDRÁČEK, M.: Singularita vs. pluralita (pragmaticko-kognitivní aspekt gramatického čísla). In: Kognice 2005. J. Zelenka (ed.), Hradec Králové: Gaudeamus, s. 212–217.

 

Členství v redakčních a vědeckých radách:
 ► 2008–dosud: člen oborové rady doktorského studijního programu Filologie, studijní obor Český jazyk, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.
 ► 2009–dosud: zástupce vedoucího redaktora časopisu Korpus – gramatika – axiologie. ÚJČ AV ČR + PdF UHK.
 ► 2013–2016: člen Vědecké redakční rady nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové.
 ► 2014–2017: člen hodnoticího panelu Rady vlády pro vědu a výzkum, Praha.
 ► 2014–2017: člen Vědecké rady Ústavu českého národního korpusu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
 ► 1998–2014: člen redakční rady časopisu Češtinář, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové.
 ► 2003–2012: člen Vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.
 

Výuka:
 ►1994–dosud: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta: lexikologie, slovotvorba, stylistika, korpusová lingvistika, základy lingvistiky pro logopedy.

 

Popularizace:
 ► 2003–2005: Jazykové zajímavosti pro zpravodajsko-publicistický pořad Hezky česky – Český rozhlas, Rozhlasové studio v Hradci Králové, 20 relací.
 ► VONDRÁČEK, M. (1998): Systém pojmenování planetek. Povětroň, Hradec Králové: Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové, roč. 6, 1/1998, s. 1–11.
 ► VONDRÁČEK, M. (1998): Pojmenování planetek. Instantní astronomické noviny, příloha Komentáře, diskuze, rozhovory, 31. 3. 1998–3. 4. 1998, s. 1–13.
 ► VONDRÁČEK, M. (1997): Viselec: prohra, nebo vítězství? Viselec, č. 1/97, s. 27–29.
 ► VONDRÁČEK, M. (1997): Vyhoďme ho z kola ven? Češtinář, příloha VII. ročníku - Před oponou za oponou..., s. 22–25.
 ► VONDRÁČEK, M. (1996): O volání, které nás míjí. Obecná/občanská škola, ročník 2., č. 1, leden 1996, str. 12–13.
 ► VONDRÁČEK, M. (1996): Nezaslechnuti. Katolický týdeník, příloha Perspektivy, roč. VII, č. 39, 29.9.1996, str. IV.
 ► VONDRÁČEK, M. (1995): Slavičí píseň jako mapa na cestě hledačů. (Konfrontace pohádkových textů H. Ch. Andersena a O. Wilda.) In: Zvony a zvonky. Jičín: Nadace Jičín – město pohádky, str. 23–24.

 

Účast na kongresech a konferencích (od r. 2010):

  2019: Konvence a kreativita v českém jazyce a literatuře. Cieszyn 2.–4. 9. 2019. Ústav slovanské filologie Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani a Těšínské kulturní centrum.

Přednesený příspěvek odevzdaný k publikování: Příznak „tantum“ v morfologii češtiny.
 ► 2016: (Socio)lingvistika – perspektívy, limity a mýty: na počesť Slavomíra Ondrejoviča. Smolenice 11.–13. 4. 2016. JÚLŠ SAV Bratislava.

Přednesený a publikovaný příspěvek: Negace – aspekt slovotvorný.
 ► 2016: Lingvistika a literární věda: Cesty a perspektivy. Liberec 22.–23. 9. 2016. Technická univerzita Liberec, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická.

Přednesený a publikovaný příspěvek: Tvoření slov – korpusově zaměřená studie.
 ► 2014: Jazyk a jazykoveda v interpretácii. Bratislava 8.–9. 9. 2014. Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Přednesený a publikovaný příspěvek: Sémantika a pragmatika gramatického čísla; aspekt slovotvorný.
 ► 2010: Člověk a jeho jazyk. 3. Inšpirácie profesora Jána Horeckého. Smolenice 20.–22. 1. 2010. JÚĽŠ SAV Bratislava. Přednesený a publikovaný příspěvek: Slovnědruhová klasifikace.

 

Přednášky mimo UHK (kromě výuky v programu Erasmus a přednášky popularizační) (od r. 2011):
 ► 2018: Redefinícia slangu, argotu a profesijnej reči (so zameraním na argot). Pobočka Slovenskej jazykovednej spoločnosti v Banskej Bystrici, FF UMB Banská Bystrica, 24. 4. 2018.
 ► 2013: Predikace, nepredikativní výpovědi – pro Moderní mluvnici češtiny. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 5. 4. 2013.
 ► 2012: Jmenný rod – pro projekt Moderní mluvnice češtiny. Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, 6. 3. 2012.
 ► 2012: Prepozice – pro doktorský studijní program. Filozofická fakulta, Karlova univerzita v Praze. 21. 3. 2012.
 ► 2012: Nepredikativní výpovědi – pro projekt Moderní mluvnice češtiny. Technická univerzita v Liberci, Pedagogická fakulta, Liberec, 16. 10. 2012.
 ► 2012: Jmenný rod – pro projekt Moderní mluvnice češtiny. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava, 26. 10. 2012.
 ► 2012: Nepredikativní výpovědi – pro projekt Moderní mluvnice češtiny. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava, 26. 10. 2012.
 ► 2012: Predikace. Jazykovědné sdružení České republiky, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, 6. 12. 2012.
 ► 2011: Jmenný rod a životnost – pro projekt Moderní mluvnice češtiny. Technická univerzita v Liberci, Pedagogická fakulta, Liberec, 4. 10. 2011.