Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D.

Volekova_profilove_foto

 

Kontakt

e-mail: volekova@ujc.cas.cz

tel.: +420 225 391 460

Google Scholar: https://scholar.google.cz/citations?user=OpW4jqkAAAAJ&hl=cs&oi=ao

Academia.edu: https://cas-cz.academia.edu/Kate%C5%99inaVolekov%C3%A1

 

Odborné zaměření

stará čeština, historická lexikologie a lexikografie, textologie

 

Vzdělání
2010–2014: doktorské studium (Ph.D.), obor: Český jazyk (Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze), téma disertační práce: Česká lexikografie 15. století
2002–2009: magisterské studium (Mgr.), obor: Český jazyk a literatura – latina (Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze), téma diplomové práce: Latinsko-český slovník Klementinský (obecná charakteristika, analýza překladu sloves, edice)

 

Dosažená praxe v ÚJČ
2014–dosud: vědecký pracovník (oddělení vývoje jazyka)

2006–2014: odborný pracovník (oddělení vývoje jazyka)

 

Publikace (výběr)
online databáze:

Diabible. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2020. Dostupné z: http://diabible.com, vedoucí autorského kolektivu.
Elektronický slovník staré češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx; členka autorského kolektivu.

Vokabulář webový – webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–. Dostupné z:http://vokabular.ujc.cas.cz; členka autorského kolektivu.

 

monografie a kapitoly v monografiích:

Voleková, Kateřina: Translation Choices for the Latin Adnominal Genitive in the Old Czech Psalters, in: Translation Automatisms in the Vernacular Texts of the Middle Ages and Early Modern Period. Eds. Vladimir Agrigoroaei – Ileana Sasu, Turnhout: Brepols Publishers, 2023, s. 79–87. ISBN 978-2-503-60033-8.

Voleková, Kateřina: The Old Czech Hapax Legomenon Domoskyna as a Modern Czech Poetic Expression, in: Translation Automatisms in the Vernacular Texts of the Middle Ages and Early Modern Period. Eds. Vladimir Agrigoroaei – Ileana Sasu, Turnhout: Brepols Publishers, 2023, s. 139–147. ISBN 978-2-503-60033-8.

Voleková, Kateřina – Jasińska, Katarzyna: Vypitvaj tuto rybu. Dissecting the Manuscript Fragment of the Old Czech Tobit and Its Relation to Polish Translations, in: Translation Automatisms in the Vernacular Texts of the Middle Ages and Early Modern Period. Eds. Vladimir Agrigoroaei – Ileana Sasu, Turnhout: Brepols Publishers, 2023, s. 281–287. ISBN 978-2-503-60033-8.

Agrigoroaei, Vladimir – Sasu, Ileana – Voleková, Kateřina – Svobodová, Andrea – Jasińska, Katarzyna – Korondi, Ágnes – Ungureanu, Mădălina – Gînsac, Ana-Maria: A Pan-European Translation Cluster? Synonymic variations in the vernacular translation choices for τυμπανιστριαί / tympanistriae (Ps 67:26), in: Translation Automatisms in the Vernacular Texts of the Middle Ages and Early Modern Period. Eds. Vladimir Agrigoroaei – Ileana Sasu, Turnhout: Brepols Publishers, 2023, s. 296–304. ISBN 978-2-503-60033-8.

Voleková, Kateřina: ‘How to Handle Hay’ or the Influence of Biblical Commentaries on Old Czech Bible Translations, in: Translation Automatisms in the Vernacular Texts of the Middle Ages and Early Modern Period. Eds. Vladimir Agrigoroaei – Ileana Sasu, Turnhout: Brepols Publishers, 2023, s. 361–368. ISBN 978-2-503-60033-8.

První tištěný žaltář. Kritická edice staročeského překladu. Eds. Kateřina Voleková – Andrea Svobodová – Hana Kreisingerová, Praha: Scriptorium, 2023. ISBN 978-80-7649-046-8.

Voleková, Kateřina: Non-biblical Texts in Old Czech Bibles, in: Wycliffism and Hussitism. Methods of Thinking, Writing, and Persuasion, c. 1360 – c. 1460. Eds. Kantik Ghosh – Pavel Soukup, Turnhout: Brepols Publishers, 2021, s. 275–297. ISBN 978-2-503-58382-2.

Voleková, Kateřina: The Importance of the Bible Translation for the Old Czech Lexicography, in: Broadening Perspectives in the History of Dictionaries and Word Studies. Eds. Hans Van de Velde – Fredric T. Dolezal, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2021, s. 248–261. ISBN: 1-5275-7432-6.

Voleková, Kateřina – Svobodová, Andrea – Kreisingerová, Hana – Homolková, Milada: Český biblický překlad v době vzniku Lipnické bible, in: Lipnická bible. Štít víry v neklidných časech pozdního středověku. Eds. Lucie Doležalová – Karel Pacovský, Okrouhlice: Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici, 2021, s. 206–239. ISBN 978-80-908223-0-6.

Svobodová, Andrea – Voleková, Kateřina: Nebiblické texty v staročeských překladech Bible, in: Husitské re-formace. Proměna kulturního kódu v 15. století, Pavlína Cermanová – Pavel Soukup (eds.), Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019, s. 101–143. ISBN 80-7422-730-1.

Staročeské biblické předmluvy. Eds. Kateřina Voleková – Andrea Svobodová, Praha: Scriptorium 2019. ISBN 978-80-88013-78-5.
Orthographia Bohemica. Ed. Kateřina Voleková, do češtiny přel. Ondřej Koupil, do angl. přel. Marcela Koupilová a David Livingstone, Praha: Akropolis 2019. ISBN 978-80-7470-234-1.
Výklad Mikuláše Lyry na evangelium sv. Matouše. Kritická edice staročeského překladu. Eds. Milada Homolková – Andrea Svobodová – Michal Dragoun –Kateřina Voleková – Zuzana Lukšová, Praha: Scriptorium 2018. ISBN 978-80-88013-76-1.
Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu. Eds. Petr Čornej – Michal Dragoun – Milada Homolková – Hana Kreisingerová – Zuzana Lukšová – Petra Mutlová – Markéta Pytlíková – Milada Studničková – Andrea Svobodová – Kateřina Voleková, Praha: Scriptorium 2017. ISBN 978-80-88013-41-9.
Voleková, Kateřina: Česká lexikografie 15. století. Praha: Academia 2015. ISBN 978-80-200-2486-2. 
Brčák, Marek – Dobiáš, Dalibor – Dragoun, Michal – Jamborová, Martina – Měřička, Matěj – Voleková, Kateřina: Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea – Signatura 1 A. Praha: Scriptorium 2014. ISBN 978-80-88013-03-7.

 

články:

Kreisingerová, Hana – Voleková, Kateřina: Ze zvířecího světa staročeských žalmistů, in: Inspirace slovy. Sborník příspěvků k 70. narozeninám Petra Nejedlého. Eds. Alena M. Černá – Tereza Hejdová – Štěpán Šimek – Miloslava Vajdlová, Dolní Břežany: Scriptorium, 2023, s. 164–173. ISBN 978-80-7649-051-2.

Svobodová, Andrea – Voleková, Kateřina – Rychterová, Pavlína: Old Czech Biblical Prologues: A Medieval Reader’s Gateway to the Study of the Bible, in: Medieval Translations and their Readers. Eds. Pavlína Rychterová – Jan Odstrčilík, The Medieval Translator 20, Turnhout: Brepols 2023, s. 87–109. ISBN: 978-2-503-59190-2.

Kreisingerová, Hana – Voleková, Kateřina: Jednoduché minulé časy v staročeských žaltářích, Clavibus unitis 11/2, 2022, s. 19–28. ISSN 1803-7747. Dostupné z: https://www.acecs.cz/media/cu_2022_11_02_kreisingerova_volekova.pdf.

Svobodová, Andrea – Voleková, Kateřina: Form and Function of the Old Czech Lists of New Testament Lections, Museikon 5, 2021, s. 21–30. ISSN 2601-220.

Voleková, Kateřina: Překlad latinského adnominálního genitivu v prvním tištěném českém žaltáři (1487), Clavibus unitis 10, č. 2, 2021, s. 19–28. ISSN 1803-7747. Dostupné z: https://www.acecs.cz/media/cu_2021_10_02_volekova.pdf.

Voleková, Kateřina: Majuskule v staročeském Žaltáři kapitulním, in: Bibliotheca Antiqua 2021. Sborník z 29. konference 3.–4. listopadu 2021 Olomouc. Ed. Rostislav Krušinský, Olomouc – Praha: Vědecká knihovna v Olomouci – Sdružení knihoven ČR, 2021, s. 49–56. ISBN 978-80-7053-333-8.

Voleková, Kateřina – Kreisingerová, Hana: Palaeoslovenisms in the Second Translation of the Old Czech Psalter, in: Old Church Slavonic Heritage in Slavonic and Other Languages. Eds. Ilona Janyšková – Helena Karlíková – Vít Boček, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2021, s. 179–191. ISBN 978-80-7422-780-6. Dostupné: PDF.

Agrigoroaei, Vladimir – Svobodová, Andrea – Voleková, Kateřina et al.: The Musical Instruments in the Early Vernacular Translations of the Psalms (2). Collective Research, Museikon 4, 2020, s. 259–304. ISSN 2601-220.

Batka, Ondřej – Svobodová, Andrea – Voleková, Kateřina: Iniciály a majuskule v prvním tištěném českém žaltáři (1487), Clavibus Unitis 9, č. 2, 2020, s. 17–26. ISSN 1803-7747. Dostupné z: https://www.acecs.cz/media/cu_2020_09_02_batka_svobodova_volekova.pdf.

Dragoun, Michal – Voleková, Kateřina: Fragmenty českého překladu básně Facetus. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 65, 2020, č. 1–2, s. 19–30. ISSN 2570-6861.

Voleková, Kateřina: K marginálním výkladům ve staročeské Bibli kladrubské, in: Varia XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. Katarína Gajdošová – Peter Gregorík. Bratislava – Trnava: Slovenská jazykovedná spoločnosť při SAV – Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnavě, 2020, s. 345–353. ISBN 978-80-971690-5-3. Dostupné z: https://www.juls.savba.sk/ediela/varia/23/Varia23.pdf.

Voleková, Kateřina: Ze staročeského slovníku: Klaretův oměk nebo úměk, Listy filologické 142, č. 3–4, 2019, s. 447–461. ISSN 0024-4457.
Voleková, Kateřina: Staročeské sumáře v biblích 15. století, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 54, 2019, 20 s. ISSN: 2392-2435. Dostupné z: https://doi.org/10.11649/sfps.1846.

Agrigoroaei, Vladimir – Kreisingerová, Hana – Voleková, Kateřina et al.: The Musical Instruments in the Early Vernacular Translations of the Psalms. Colective Research, Museikon 3, 2019, s. 67–140. ISSN 2601-220. Dostupné z: https://www.academia.edu/41370130/Museikon_3_2019?fbclid=IwAR2DxEifcq865hEESblv-8TdqemkSq79-DLczIaNJaOWnn4YKzKbXkr71CQ.

Voleková, Kateřina: Znaménko rozlišovací a zdůrazňovací ve staročeských rukopisech, Slavia Occidentalis. Linguistica 75, 1, 2018, s. 133–141. ISSN 0081-0002. DOI 10.14746/so.2018.75.10. Dostupné: PDF.

Voleková, Kateřina: Verba emungendi ve staročeských překladech bible. In: Lidská zkušenost jako součást jazykové sémantiky (?). Sborník z 15. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Eds. B. Bednaříková, Pavlína Stůjová, Olomouc 2018, s. 100–109.

Voleková, Kateřina: The Old Czech Psalter and its Manuscript Tradition in Late Medieval Bohemia. In: Vernacular Psalters and the Early Rise of Linguistic Identities. The Romanian Case. Eds. Vladimir Agrigoroaei, Ileana Sasu, Museikon Studies 1, Bucharest: DARK Publishing – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, 2019, s. 47–53.
Voleková, Kateřina: Rukopisné zlomky Bible pernštejnské. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 63, 2018, č. 1–2, s. 45–49. ISSN 2570-6861.
Voleková, Kateřina: Muzejní zlomek s opisem Evangelia sv. Matouše s homiliemi. Listy filologické 140, č. 1–2, 2017, s. 247–257. ISSN 0024-4457
Voleková, Kateřina: Mariánské hodinky v kontextu staročeského překladu žaltáře. In: Karel IV. a Emauzy. Liturgie – text – obraz, Edd. Kateřina Kubínová a kol., Praha, 2017, s. 220–230. ISBN 978-80-86890-92-0.
Hořejší, Michal – Voleková, Kateřina: Peripheral Old Czech names for owls. In: Etymological Research into Czech, Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12–14 September 2017, Brno, Eds. Ilona Janyšková, Helena Karlíková, Vít Boček, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2017, s. 165–174. ISBN 978-80-7422-619-9. 
Homolková, Milada – Voleková, Kateřina: Staročeské biblické prology: Argumenta k listům sv. Pavla, Listy filologické 139, 2016, s. 91–120. ISSN 0024-4457
Voleková, Kateřina: Jan Hus a česká bible. In: Jan Hus 1415 a 600 let poté: VII. mezinárodní husitologické sympozium Tábor 23.-25. června 2015. Eds. J. Smrčka – Z. Vybíral, Tábor: Husitské muzeum v Táboře, 2015, s. 179–190. ISBN 978-80-87516-23-2.
Voleková, Kateřina: Recepce staročeského biblického překladu v husitské době. In: Kusse, H.; Kosourová, H. (ed.): Die tschechische Bibel. Ihre Bedeutung in der Sprach- und Kulturgeschischte. München: Otto Sagner, 2015, s. 43–49.
Voleková, Kateřina: Sýkora koňadra ve staré češtině. In: Barnová, K.; Chomová, O. (ed.): Varia 21. Zborník príspevkov z 21. kolokvia mladých jazykovedcov. Banská Bystrica: Belianum, 2015, s. 609–614.
Voleková, Kateřina: Postilla litteralis Mikuláše z Lyry ve Výkladu krumlovském. In: Halama, O. (ed.). Amica Sponsa Mater. Bible v čase reformace. Praha: Kalich, 2014, s. 24–32. ISBN 978-80-7017-213-1.
Voleková, Kateřina: Staročeské a polské glosy v Rostlináři mnichovském. In: Gębka-Wolak, M.; Kamper-Warejko, J.; Moroz, A. (ed.): Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014, s. 311–321.
Voleková, Kateřina: K vybraným jménům ryb v Klaretově Glosáři. In: Bednaříková, B.; Hernandezová, P. (ed.): Od slova k modelu jazyka. Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 10–17. ISBN 978-80-244-3960-0.
Voleková, Kateřina: Brněnský latinsko-německo-český slovník zapsaný za slovníkem Catholicon. Listy filologické 136, 2013, s. 59–123. ISSN 0024-4457.
Voleková, Kateřina: K dalším latinsko-českým mamotrektům. Historie – Otázky – Problémy 5, 2013, č. 2, s. 131–140. ISSN 1804-1132.
Voleková, Kateřina: K staročeským výrazům bú a blázn. In: Varia XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov Častá-Papiernička 24.–26. 11. 2010, Ed. Gabriela Múcsková, Slovenská jazykovedná spoločnosť při Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava 2012, s. 646–653.
Voleková, Kateřina: Zum alttschechischen Adjektiv des Typs -ují. In: Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics. Studia etymologica Brunensia 15. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2012, s. 253–261. ISBN 978-80-7422-185-9.
Kateřina Voleková – Milada Homolková, Ze staročeského slovníku: zdrušec a živodně. Listy filologické 133, 3–4, 2010, s. 391–395. ISSN 0024-4457.
Kateřina Voleková, Imitatio a aemulatio ve Slovníku klementinském. Listy filologické 133, 3–4, 2010, s. 335–356. ISSN 0024-4457.

 

vědecké edice textů:

Čermák, J.; Sedláčková, A.; Hlaváčová Svobodová, A.; Voleková, K.: Bible Bočkova, Lukášovo evangelium, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2023 [cit. 2. 1. 2024]. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/%7B254627af-a0fd-411f-a1a9-a569e03b4eff%7D/.

Hlaváčová Svobodová, A.; Voleková, K.: Bible drážďanská, Lukášovo evangelium, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2023 [cit. 2. 1. 2024]. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/%7Bc80282bf-f25d-4fb2-a175-69131821163a%7D/.

Džunková, K.; Hlaváčová Svobodová, A.; Voleková, K.: Bible litoměřická, Lukášovo evangelium, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2023 [cit. 2. 1. 2024]. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/%7Bd848e832-02a2-47f9-a463-b28721ec2046%7D/.

Žampachová, K.; Kreisingerová, H.; Hlaváčová Svobodová, A.; Voleková, K.: Bible mikulovská, Lukášovo evangelium, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2023 [cit. 2. 1. 2024]. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/%7Bd848e832-02a2-47f9-a463-b28721ec2046%7D/.

Hlaváčová Svobodová, A.; Voleková, K.: Bible olomoucká, Lukášovo evangelium, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2023 [cit. 2. 1. 2024]. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/%7B37785d52-f45c-4165-aa05-e5079bd22bd3%7D/.

Michalcová, A.; Hlaváčová Svobodová, A.; Voleková, K.: Bible padeřovská, Lukášovo evangelium, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2023 [cit. 2. 1. 2024]. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/%7Bb38a629d-0902-485f-b028-e9825ecdbf6b%7D/.

Kunertová, H.; Hlaváčová Svobodová, A.; Voleková, K.: Bible pražská, Lukášovo evangelium, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2023 [cit. 2. 1. 2024]. Dostupné z:
https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/%7B1babcb51-af9d-4dec-accb-0d3154b1215f%7D/.

Svobodová, A.; Voleková, K.: První tištěný žaltář. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2023 [cit. 28. 6. 2023]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/{2dfb4ea5-90ec-44fd-b68f-9b02eb9fd35c}/.

Hořejší, M.; Voleková, K.: Bible boskovická, Kniha žalmů, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2022 [cit. 19. 12. 2022]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/{78daa839-dc1c-47eb-8644-d0f88f634492}/.
Svobodová, A.; Voleková, K.: Brněnský zlomek žaltáře, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2022 [cit. 19. 12. 2022]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/{2edfdba9-f6d0-4a59-afd1-cfea93361c3c}/ .
Svobodová, A.; Voleková, K.: Muzejní zlomek žaltáře, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2022 [cit. 19. 12. 2022]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/{e8221766-ad29-479c-ba6c-001d7e3bbc18}/.
Voleková, K.: Pasovský zlomek žaltáře, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2022 [cit. 19. 12. 2022]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/{5ceb2149-1922-46aa-8ebf-20ad2b6427d4}/.
Kreisingerová, H.; Voleková, K.: Šafaříkův a Tomášský zlomek žaltáře, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2022 [cit. 19. 12. 2022]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/{2bd3f95b-a0d0-4a4c-9d60-acc4a166dcbf}/.
Kreisingerová, H.; Voleková, K.: Truhlářův zlomek žaltáře, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2022 [cit. 19. 12. 2022]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/{2860635c-4512-4b0f-8ead-da4a21b4db09}/.
Kunertová, H.; Voleková, K.: Žaltář wittenberský, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2022 [cit. 19. 12. 2022]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/{c1295dc4-5cf6-467f-8965-ec19d08b57d6}/.
Kreisingerová, H.; Voleková, K.: Žaltář klementinský, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2022 [cit. 19. 12. 2022]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/{1014dc28-d2af-4f20-8d13-894494d1fcf0}/.
Voleková, K.: Žaltář kapitulní, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2022 [cit. 19. 12. 2022]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/{c50e6860-c058-424a-b02f-16f59de28ac4}/.
Batka, O.; Voleková, K.: Žaltář poděbradský, 1. část: Kniha žalmů a chvalozpěvy, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2022 [cit. 19. 12. 2022]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/{8aca5665-3c2e-44e8-9b6a-f6db4e9ccb09}/.

Michalcová, A.; Voleková, K.: Bible drážďanská, Píseň písní, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2021. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/{76f568e0-8375-42a5-81aa-fb9709c164f6}/.

Michalcová, A.; Voleková, K.: Bible mlynářčina, Píseň písní, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2021. Dostupné z:http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/{ddbed73c-63ca-4e74-9637-39d31b34e24b}/.

Michalcová, A.; Voleková, K.: Bible olomoucká, Píseň písní, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2021. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/{f9906d29-86b9-4a28-ae3c-75d9c00a6791}/.

Michalcová, A.; Voleková, K.: Bible padeřovská, Píseň písní, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2021. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/{41320393-61a2-495b-87b8-d56d1403693b}/.

Michalcová, A.; Voleková, K.: Bible pražská, Píseň písní, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2021. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/{629bdd34-e21d-4c21-b747-48af061d01e2}/.

Batka, O.; Voleková, K.: Bible Bočkova, Markovo evangelium, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2020. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/3a598a5a-c002-4a65-b9c7-8b674ec445dd/plny-text/s-aparatem/folio/239r.

Voleková, K.: Bible drážďanská, Markovo evangelium, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2020. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/12de7964-b5d4-4862-9919-b55dc6c801ae/plny-text/s-aparatem/folio/558v.

Batka, O.; Voleková, K.: Bible litoměřická, Markovo evangelium, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2020. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/5428c6f7-138e-4194-aad5-f8df6615cecf/plny-text/s-aparatem/folio/397r.

Sedláčková, A.; Voleková, K.: Bible mikulovská, Markovo evangelium, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2020. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/1a4aab3c-eb42-48f8-8a7c-d303e2bfa7ef/plny-text/s-aparatem/folio/469v.
Svobodová, A.; Voleková, K.: Bible olomoucká, Markovo evangelium, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2020. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/d36ff370-155b-4811-8b3b-37f512e3e810/plny-text/s-aparatem/folio/186v.

Hořejší, M.; Svobodová, A.; Voleková, K.: Bible olomoucká, Matoušovo evangelium, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/50d6e93e-6538-4cc8-84d1-cb5489269c53/plny-text/s-aparatem/folio/221v.
Batka, O.; Hořejší, M.; Voleková, K.: Bible padeřovská, Matoušovo evangelium, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/27938e77-2cc9-48b2-ab8d-caa144454c4d/plny-text/s-aparatem/folio/355v.
Batka, O.; Hořejší, M.; Svobodová, A.; Valenta, P.; Voleková, K.: Bible pražská, Matoušovo evangelium, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/10fa0711-0b3c-4b60-b089-ef5bb4a92594/plny-text/s-aparatem/folio/485v.
Hořejší, M.; Svobodová, A.; Voleková, K.: Nový zákon muzejní mladší, Matoušovo evangelium, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/c5bd5665-ddd3-4160-8587-7caf09b6a58b/plny-text/s-aparatem/folio/1r.

Svobodová, A.; Voleková, K.: Bible drážďanská, Matoušovo evangelium, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/8fcd56f2-4372-4056-b569-d813ae17cf3d/plny-text/s-aparatem/folio/541r.
Voleková, Kateřina: Latinsko-český slovník Ostřihomský, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2014. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/e0a3c633-594e-415d-ab49-f922339722b0/plny-text/s-aparatem/folio/58.
Černá, Alena M.; Boček, M.; Fuková, Irena; Hanzová, Barbora; Jamborová, Martina; Janosik-Bielski, Marek; Pečírková, Jaroslava; Svobodová, Andrea; Šimek, Štěpán; Voleková, Kateřina; Zápotocká, P.; Lehečka, Boris: Výbor ze starší české literatury. 2., doplněné, Praha: Academia, 2013. E-kniha.

 

 

Účast v projektech a grantech

 

2022–2024: Libri precum: Hodinky krále Václava IV. v kontextu laických modlitebních knih, GA ČR č. 22-28502S, členka řešitelského kolektivu

2020–2022: První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice), GA ČR č. 20-06229S, řešitelka projektu

2017–2019: Tvůrčí opisování: sborníky Oldřicha Kříže z Telče († 1504), GA ČR č. 17-06326S, členka řešitelského týmu
2016–2018: Orthographia Bohemica a náměšťská mluvnice (filologická analýza a kritické edice), GA ČR č. 16-00598S, členka řešitelského týmu
2015–2017: Staročeské biblické prology, GA ČR č. 15-06405S, členka řešitelského týmu, od roku 2016 řešitelka projektu
2012–2015: Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB), projekt NAKI č. DF12P01OVV028, členka řešitelského týmu
2012–2018: Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období, centrum excelence GA ČR č. P405/12/G148, členka řešitelského týmu
2011–2012: Edice latinsko-německo-českého slovníku z 15. století (sign. AMB 115), GA UK č. 272711, řešitelka projektu
2010–2014: Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází),  GA ČR č. P406/10/1140, členka řešitelského týmu
2010–2014: Slovní zásoba staré češtiny a její lexikografické zpracování, GA ČR č. P406/10/1153, členka řešitelského týmu
2005–2011: Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav),  GA ČR č. LC 546,  od 2006 členka řešitelského týmu

 

Popularizace 
lektorka středoškolské stáže Edice staročeských textů v rámci projektu AV ČR Otevřená věda 2016

 

Výuka 

seminář Četba starších českých textů, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra církevních dějin a literární historie

seminář Staročeské překlady bible, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav českého jazyka a teorie komunikace

 

Organizační činnost
2018: s I. Fukovou, M. Homolkovou, B. Nedvědovou, P. Nejedlým, Š. Šimkem, M. Vajdlovou konference Česká diachronní lexikografie 1968–2018. 50 let Staročeského slovníku. Praha, 13. 9. 2018, členka organizačního výboru