PhDr. Miloslava Vajdlová, Ph.D.

Kontakt

e-mail: vajdlova@ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 455

  

Odborné zaměření
historická lexikologie a lexikografie, historická gramatika, historická slovotvorba, historická sociolingvistika

 

Vzdělání

2012–2020: doktorské studium, studijní program: filologie, studijní obor: český jazyk (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav českého jazyka a teorie komunikace),  téma disertační práce: Formování a vývoj nekmenového deklinačního typu píseň

1989 PhDr., titul udělen na základě studijních výsledků
1984–1989 magisterské studium, obor český jazyk a literatura – historie (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova), téma diplomové práce Substantivizovaná adjektiva ve staré češtině

 

Dosažená praxe
2018–dosud grafematická a formální redaktorka Elektronického slovníku staré češtiny
2005–2019 vedoucí autorského kolektivu Elektronického slovníku staré češtiny
2005–2014 a 2018–dosud členka autorského kolektivu Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny
2004–2018 členka autorského kolektivu Elektronického slovníku staré češtiny
1989–2008 členka autorského kolektivu Staročeského slovníku
1989–dosud Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení vývoje jazyka

 

Publikace

Slovníky a online databáze:
Elektronický slovník staré češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx; členka autorského kolektivu, vedoucí autorského kolektivu (do r. 2019), grafematická a formální redaktorka (od r. 2018).

Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2012–. Dostupné z: http://madla.ujc.cas.cz; členka autorského kolektivu.
Vokabulář webový – webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz; členka autorského kolektivu.
Staročeský slovník, sešity 22–26, Praha: Academia 2008; členka autorského kolektivu.

 

Monografie:
Batka, O. – Svobodová, A. – Šimek, Š. – Vajdlová, M. – Voleková, K. (2022): Elektronický slovník staré češtiny. Soupis pramenů a zkratek [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka. ISBN 978-80-88211-19-8. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/soubory/essc/essc-soupis-pramenu-a-zkratek.pdf.
Nejedlý, P. a kol. (2019): Slovotvorný vývoj deverbálních substantiv ve staré a střední češtině. Praha: Academia. ISBN 80-200-3087-0. Členka autorského kolektivu.
Boštík, M. – Vajdlová, M. (2019): Martin Kabátník: Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta r. 1491–1492. Litomyšl: Arbor vitae societas. ISBN 80-88211-09-9.
Braunšteinová, Z. – Černá, A. M. – Homolková M. – Chládková, V. – Jamborová, M. – Lehečka, B. – Nejedlý, P. – Němec, I. – Pečírková, J. – Stluka, M. – Vajdlová, M. (2002): Výstavba hesla v diachronním slovníku. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, interní tisk.


Kapitoly v monografiích:
Vajdlová, M. (2022a): Analýza slova kratochvíle ve staré češtině. In: Bažant, V. – Korecká, L. – Šorm, M. – Turek, M. (eds.): Oddech a zahálka. Čas bez práce ve středověké Evropě. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2022, s. 43–56. ISBN 978-80-7422-892-6.
Nejedlý, P. – Šimek, Š. – Vajdlová M. (2022): Интернет-проекты Института чешского языка АН ЧP, посвященные исторической лексикографии. In: Чернышева, М. И. (eд.): Современное развитие славянской лексикологии и лексикографии. Москва: Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, 2022, c. 308–324. ISBN 978-5-7164-1239-2. Dostupné z: https://doi.org/10.31912/slavic_lexicology.2022.308-324.
Vajdlová, M. (2018a): Slova cizího původu ve slovnících Daniela Adama z Veleslavína. In: Gębka-Wolak, M. – Kaproń -Charzyńska, I. – Kamper-Warejko, J. (eds.): Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych. Toruń: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 197–212. ISBN 978-83-231-4148-8.
Vajdlová, M. (2015a): Přípony -ovní, -ovný ve vývojovém pohledu. In: Chýlová, H. – Novotný, J. (eds.): Dva z prvních: Jaromír Spal a Miloslav Šváb – respektované osobnosti vysokoškolské bohemistiky. Plzeň: Pedagogická fakulta ZČU, s. 49–57. ISBN 978-80-261-0452-0.
Vajdlová, M. (2014): Význam lexikální jednotky v historické perspektivě. In: Gębka-Wolak, M. – Kamper-Warejko, J. – Moroz, A. (eds.): Leksyka języków słowiańskich v badaniach synchronicznych i diachronicznych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014, s. 297–310. ISBN 978-83-231-3279-0.
Vajdlová, M. (2010a): Několik poznámek k výskytu a užití příslovečných spřežek v češtině doby střední. In: Janečková, M. – Alexová, J. – Pospíšilová, V. a kol.: Slovesné baroko ve středoevropském prostoru. Praha: ARSCI, s. 135–144. ISBN 978-80-7420-008-3.
Vajdlová, M. (2007a): Internetová aplikace Vokabulář webový – nový zdroj poznání staročeské slovní zásoby. In: Kamper-Warejko, J. – Kaproń -Charzyńska, I. – Matuszczyk, B.(eds.): Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich. Toruň, s. 55–58. ISBN 978-83-231-2182-4.
Lehečka, B. – Martínek, F. – Vajdlová, M. (2007): Příspěvek k poznání české slovní zásoby doby střední. In: Kaproń -Charzyńska, I. – Kulwicka-Kamińska, J. – Kamper-Warejko, J. (eds.): Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich. Toruň, s. 97–102. ISBN 832312079X, 9788323120797.

 

Články a studie:
Vajdlová, M. (2023): Vývoj ьja-kmenových feminin ve starší češtině (na příkladu substantiv laní, lodí, rolé). In: Černá, A. M. – Hejdová, T. – Šimek, Š. – Vajdlová, M. (eds.): Inspirace slovy. Dolní Břežany: Scriptorium, s. 291–299.
Vajdlová, M. (2022b): Česká i-kmenová feminina na -n a jejich vývoj ve starší češtině. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej [online] 57, s. 1–27. Dostupné z: https://doi.org/10.11649/sfps.2719.
Hejdová, T. – Vajdlová, M. (2020): Deverbativnost versus deadjektivnost: k možnostem interpretace substantiv s dějovým příznakem (se zaměřením na období staročeské a středněčeské). Slovo a slovesnost 81, s. 269–282.
Vajdlová, M. (2019a): Proměny slovníkové definice ve slovnících Daniela Adama z Veleslavína (na českém jazykovém materiálu). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej [online] 54, s. 1–22. Dostupné z: https://doi.org/10.11649/sfps.1707.
Vajdlová, M. (2019b): Klady a zápory elektronického zpracování a zveřejnění slovníku (na příkladu Elektronického slovníku staré češtiny). Naše řeč 102, č. 1–2, s. 88–101.
Vajdlová, M. (2018b): Předmluva. In: Adam z Veleslavína, Daniel: Nomenclator omnium rerum propria nomina tribus linguis – Latina, Boiemica et Germanica – explicata continens [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/nezapojene.aspx?idz=VelNomT.
Vajdlová, M. (2018c): Elektronický slovník staré češtiny v kontextu slavistickém. In: Niševa, B. – Blažek, D. – Krejčířová, I. – Skwarska, K. – Šlaufová, E. – Vašíček, M. (eds.): Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Praha, 20.–22. 4. 2016. Praha: Slovanský ústav, v. v. i., s. 523–530.
Vajdlová, M. (2017a): Jakostní a modifikační adjektiva ve slovnících Daniela Adama z Veleslavína. Listy filologické 140, s. 173–200.
Vajdlová, M. (2017b): Kučera, dlouhé bidlo, mdlého zraku i nosál aneb K názvům osob podle vzhledu v nomenklátorech Daniela Adama z Veleslavína a ke vztahům mezi nimi. In: Stluka, M. – Škrabal, M. (eds.): Liška a čbán. Sborník příspěvků k 70. narozeninám prof. Karla Kučery (Studie z korpusové lingvistiky 25). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 42–47.
Vajdlová, M. (2016): Vývoj rodové příslušnosti deverbativ na -ež. Bohemica Olomucensia 8, 2016, s. 18–33.
Vajdlová, M. (2015b): Od duchovního společenství k ozdobě: Lexémy tovaryšstvie tovaryšstvo ve staré češtině. Naše řeč 98, 2015, č. 4, s. 206–211.
Nejedlý, P. – Vajdlová, M. (2015): On the semantic shift ‘blow’ – ‘needless or frivolous talk’. In: Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.): Etymological Research into Old Church Slavonic. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 287–292.
Černá, A. M. – Lehečka, B. – Nejedlý, P. – Šimek, Š. – Vajdlová, M. (2015): Veřejně přístupné elektronické zdroje ke studiu historické češtiny oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR, v. v. i. In: Hlaváčová, J. (ed.): Sborník Semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. Praha: Univerzita Karlova, s. 52–59. Dostupné z: http://ufallab.ms.mff.cuni.cz/~hlavacova/WDH2015/wdh2015_sbornik.pdf.
Vajdlová, M. (2013a): Ke konkurenci předpon s-, z-, vz- nejen ve staré a střední češtině. Slovo a slovesnost 74, s. 269–278.
Vajdlová, M. (2013b): Lexém dietě ve staré češtině. USTA ad Albim BOHEMICA [online] 13, s. 19–25. Dostupné z: http://www.pf.ujep.cz/files/KBO/USTA/Usta_2013-2.pdf.
Vajdlová, M. (2013c): Ja-kmenová feminina s alternativním zakončením nom. sg. /0 ve vztahu k deklinačnímu typu píseň (pohled vývojový). Lingvistika Praha 2013 [online]. Dostupné z: http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/sbornik.
Vajdlová, M. (2013d): Staročeská dvouslabičná ja-kmenová feminina označující měřitelnou veličinu a jejich vývoj ve střední a nové češtině. In: Palecsková, D. – Kumorová, Z. – Gregorík, P. (eds.): Rara avis X. Zborník z X. medzinárodnej filologickej konferencie Na kus reči, Trnava 2.–3. máj 2013. Trnava: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, s. 198–206.
Vajdlová, M. (2012a): Zu den gegenseitigen Beziehungen der Verben doutnatitutlatitutnati. In: Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.): Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 89–96.
Vajdlová, M. (2012b): O formování nekmenového deklinačního typu píseň (se zaměřením na období staro- a středněčeské). In: Čmejrková, S. – Hoffmannová, J. – Klímová, J. (eds.): Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Praha: Karolinum, s. 185–189.
Vajdlová, M. (2012c): A což jest každý člověk než člověk? (Sémantická analýza lexikální jednotky člověk ve staré češtině). In: Nejedlý, P. – Vajdlová, M. (eds.): Cesty slov. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., s. 247–259.
Vajdlová, M. (2011a): Ještě ke konkurenci předpon s-, z-, vz- ve staré a střední češtině – vyjadřování náležitého děje předponou vz-. In: Mitter, P. – Menšíková, Z. (eds.): Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře 1. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, s. 177–181.
Vajdlová, M. (2011b): Minulost a budoucnost Elektronického slovníku staré češtiny. Jazykovědné aktuality 48, 1–2, s. 29–34.
Vajdlová, M. (2010b): Pravopisná specifika rukopisného zápisu Cesty z Čech do Jeruzaléma a Egypta Martina Kabátníka aneb Co všechno rukopis prozradil o svém původu, účelu a písaři. In: Čornejová, M., Rychnovská, L., Zemanová, J. (eds.): Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Sborník příspěvků z mezinárodní konference Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Brno: Host – Masarykova univerzita, s. 152–166.
Vajdlová, M. (2009): Elektronický slovník staré češtiny – nový způsob zveřejnění staročeské slovní zásoby. In: Varia XVI. Zborník z XVI. kolokvia mladých jazykovedcov, Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, s. 521– 526.
Vajdlová, M. (2008): Exonyma v lexikální sbírce češtiny doby střední. Acta onomastica 49, s. 350–360.
Martínek, F. – Vajdlová, M. (2008): Elektronické zpracování lexikální excerpce češtiny doby střední. In: Mislovičová, S. (ed.): Jazyk a jazykoveda v pohybe. (Sborník příspěvků přednesených na konferenci Jazyk, veda o jazyku, societa konané 26.–27. 4. 2006 ve Smolenicích na počest Slavomíra Ondrejoviča). Bratislava, s. 443–449.
Vajdlová, M. (2007b): Otázka slovních a slovnědruhových hranic – neparadigmatické a izolované tvary lexikálních jednotek bliz blízký ve staré a střední češtině. In: Sborník příspěvků přednesených na konferenci Prostor v jazyce a literatuře konané 5.–7. 9. 2006 v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, s. 201–203.
Vajdlová, M. (2006): K úloze distributio v česky psaných středověkých textech. Listy filologické 129, s. 71–82.
Vajdlová, M. (2005): Forma a funkce myšlenkové figury distributio v textech českých středověkých kazatelů. In: Čmejrková, S. – Svobodová, I. (eds.): Oratio et ratio. Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, s. 339–347.
Vajdlová, M. (2004a): Tisty, vyžlata masojiedky k ničemuž neužitečné aneb Analýza sémantického pole a čeledi slova pes ve staré češtině. Naše řeč 87, s. 136–144.
Vajdlová, M. (2004b): Obraz živočišné říše ve slovnících Bohemář mistra Bartoloměje z Chlumce, Nomenclator quadrilinguis Daniela Adama z Veleslavína a Orbis pictus Jana Amose Komenského. In: Varia XI. Zborník z XI. kolokvia mladých jazykovedcov, Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, s. 210–220.
Vajdlová, M. (2003a): Analýza sémantické a slovotvorné struktury staročeských lexikálních jednotek dívati sě, diviti sě s přihlédnutím k jejich vzájemnému vztahu a následnému novočeskému vývoji. In: Varia X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov, Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, s. 136–147.
Vajdlová, M. (2003b): Pán rytíř panošě aneb o české středověké šlechtě. Čeština doma a ve světě 11, s. 88–93.
Vajdlová, M. (2002): Proměny koncepce Staročeského slovníku. In: Varia IX. Zborník z IX. kolokvia mladých jazykovedcov, Modra-Piesok 1. – 3. 12. 1999. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, s. 136–145.
Vajdlová, M. (2001): Několik poznámek k vývoji slovesa předsevzít si aneb o jednom málo produktivním typu kompozice ve staré češtině. Jazykovědné aktuality 38, s. 20–24.
Vajdlová, M. (2000): Slova kočka pes ve staročeských textech. Jazykovědné aktuality 37, zvláštní číslo věnované konferenci Setkání mladých jazykovědců, Praha 14. – 15. 6. 2000, s. 105–109.
Vajdlová, M. (1999): Kulturně-historické pozadí významů staročeských substantiv přědsien, přědsienie. In: Varia VIII. Zborník z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov, Modra-Piesok 25. – 27. 11. 1998. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, s. 120–127.
Vajdlová, M. (1998): Substantivizovaná adjektiva označující poplatky, dávky a platy ve staré češtině. In: Varia VII. Zborník zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, s. 123–126.

 

Edice rukopisů a historických tisků:
Berger, T. – Černá, A. M. – Koupil, O. – Nejedlý, P. – Šimek, Š. – Vajdlová, M. – Valenta, P. – Zdeňková, J. (eds.; 2017): Adam z Veleslavína, Daniel: Nomenclator omnium rerum propria nomina tribus linguis – Latina, Boiemica et Germanica – explicata continens [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/nezapojene.aspx?idz=VelNomT.
Vajdlová, M. (ed.; 2015a): Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta r. 1491–1492 Martina Kabátníka [online]. Starý tisk tzv. Drážďanský: Litomyšl: Alexandr Plzeňský, 1539. Uložení tisku: Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech, signatura 4 a 1029, folia A5r–K5r. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni.
Vajdlová, M. (ed.; 2015b): Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta r. 1491–1492 Martina Kabátníka [online]. Starý tisk tzv. Stockholmský: Litomyšl: Alexandr Plzeňský, 1542. Uložení tisku: Královská knihovna, signatura: Teol. Reform. Luther 173 Dd, folia A1r–N4v. Dostupné z: >http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni.
Vajdlová, M. (ed.; 2013): Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta r. 1491–1492 Martina Kabátníka [online]. Rukopis: Archiv Pražského hradu, signatura o 35, folia 182v–219r. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni.

 

Edice novodobých odborných textů:

Černá, A. M. – Hejdová, T. – Šimek, Š. – Vajdlová, M. (eds.; 2023): Inspirace slovy. Dolní Břežany: Scriptorium.
Nejedlý, P. – Vajdlová, M. (eds.; 2012): Cesty slov. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Němec, I. (2009): Práce z historické jazykovědy. Eds. Dittmann, R. – Sobalíková, H. – Vajdlová, M. Praha: Academia.
Nejedlý, P. – Vajdlová, M. (eds.; 2005): Verba et historia. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR.

 

Učební texty:

Dittmann, R. – Kučera, K. – Nejedlý, P. – Martínek, F. – Rejzek, J. – Vajdlová, M. – Zikánová, Š. (2013): Historická mluvnice a historická lexikologie. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dostupné z: https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=ABO100654>.

 

Recenze:
Vajdlová, M. – Voleková, K. (2010): Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu, (eds.) Michaela Čornejová – Pavel Kosek. Listy filologické 133, 3–4, s. 456–463.
Vajdlová, M. (2002): Příspěvek k poznání biblických osobních jmen. (Komárek, K.: Osobní jména v českých biblích.) Acta onomastica 43, s. 153–157.
Vajdlová, M. (2002): Sborník Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících. Naše řeč 85, Praha, s. 44–42.

 

Zprávy:
Vajdlová, M. – Voleková, K. (2012): Za pragmatikou do Toruně. (Zpráva). Slovo a slovesnost 73, s. 76–78.
Stluka, M. – Vajdlová, M. (2004): Konference Slova a dějiny 2004 aneb Igor Němec jubilující. Slavia 73, s. 465–468.
Vajdlová, M. (2001): 90 let existence Ústavu pro jazyk český AV ČR a konference Setkání s češtinou. Český jazyk a literatura 5 – 6, 2001 – 2002, s. 145–147.
Vajdlová, M. (2001): Ohlédnutí za desátým ročníkem Kolokvia mladých jazykovědců. Naše řeč 84, Praha, s. 148–151.
Braunšteinová, Z. – Vajdlová, M. (1999): VIII. kolokvium mladých jazykovědců. Naše řeč 82, s. 266–267.

 

Projekty, granty

2018–2019: Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS),  MŠMT ČR č. LM2015081, členka řešitelského týmu
2015–2017: Slovní zásoba slovníků Daniela Adama z Veleslavína, GA ČR č. 15-01298S, řešitelka projektu
2015–2017: Slovotvorný vývoj deverbativních substantiv ve staré a střední češtině, GA ČR č. 15-00987S, členka řešitelského týmu
2012–2015: Inovace bohemistických studií v mezioborových kontextech (grant ESF, řešitelka Mgr. Lenka Pořízková, řešitelská instituce Univerzita Palackého Olomouc), členka řešitelského týmu
2010–2014: Slovní zásoba staré češtiny a její lexikografické zpracování,GA ČR č. P406/10/1153, řešitelka projektu
2010–2014: Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází), GA ČR č. P406/10/1140, členka řešitelského týmu
2010–2012: Česká slovní zásoba v období humanismu a baroka: vývojové aspekty, GA ČR č. P406/10/1165, členka řešitelského týmu
2005–2010: Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů až po současný stav), MŠMT ČR č. LC546, členka řešitelského týmu
2005–2009: Slovní zásoba češtiny doby střední – "editio princeps" (analýza lexikálního materiálu a jeho zpřístupnění v elektronické formě), Informační společnost č. 1QS900610505, členka řešitelského týmu
1999–2001: Elektronizace postupů diachronní lexikografie (na materiálu Staročeského slovníku), GA ČR č. 405/99/0540, členka řešitelského týmu

 

Výuka
2012/2013–2017/2018 (s výjimkou ak. r. 2014/2015), FF UK Praha. Semestrální přednáškový cyklus Historická mluvnice a historická lexikologie (společně s R. Dittmannem a P. Nejedlým)
2013/2014 a 2014/2015, FF UP Olomouc. Semestrální výběrový seminář magisterského studia Práce se staročeskými texty (společně s K. Komárkem a A. Kalousem)
2000–2014 PeadF UK Praha, PeadF UP Olomouc, FF UK Praha, FF UP Olomouc Příležitostné jednorázové přednášky s diachronní tematikou

 

Popularizace
2001–2002 cyklus popularizačních článků pro časopis Naše rodina
2001–2002 cyklus přednášek s jazykovědnou tematikou pro Dobročinný spolek medáků ve Starých Střešovicích, Praha-Střešovice
1998–2000 cyklus přednášek s jazykovědnou tematikou pro Muzeum hlavního města Prahy (v rámci cyklu Akademie třetího věku)
1986–2016 účast v porotách olympiády v českém jazyce, předsedkyně poroty OČJ na Praze 6

 

Různé
členka organizačních týmů konferencí Česká diachronní lexikografie 1968–2018. 50 let Staročeského slovníku (Praha, 13. 9. 2018), Lexikologické miniatury aneb Grantový poločas (Praha, 21. 6. 2012), Slova a dějiny 2004 (Praha, 28.–30. 6. 2004)