PhDr. Ivana Svobodová

 

Kontakty:

silueta.jpg

e-mail: svobodova at ujc.cas.cz

tel.: +420 225 391 421

 

Odborné zaměření:

pravopisná problematika, jazyková stránka sportovní publicistiky, školní jazyková výchova

 

Vzdělání:
1975–1980 Filozofická fakulta UK, obor český jazyk a literatura – občanská nauka (diplomová práce: Vývoj souvětné stavby v letech 1905–1921)
1981 Filozofická fakulta UK – rigorózní práce: Vývoj souvětné stavby v letech 1905–1921 (PhDr.)

 

Dosažená praxe:
1983–dosud Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení jazykové kultury; 1991–2008 výkonná redaktorka Naší řeči

 

Publikační činnost:
Kolektivní práce – spoluautorství:
SVOBODOVÁ, I. a kol. Psaní velkých písmen v češtině. Praha: Nakladatelství Academia 2015; kap. Organizace a instituce (s. 146–192)

PRAVDOVÁ, M., SVOBODOVÁ (eds.). Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia 2014; kap. Psaní předpon s(e)-, z(e)- (s. 52–54); Psaní n – nn (s. 66), Psaní velkých písmen (s. 141–182); Tvoření přídavných jmen od ženských osobních jmen (s. 231–233)

ŠTÍCHA, F. A KOL. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia 2013; kap. (společně s F. Štíchou) Vybrané kapitoly z pravopisu (s. 34–75)

PRAVDOVÁ, M. (ed.). Jsme v češtině doma? Praha: Academia 2012 (20 hesel)

Internetová jazyková příručka (s kolektivem autorů), 2008. Zpracování 9 813 slovníkových hesel a autorství výkladových kapitol pod šifrou is

Pravidla českého pravopisu (školní vydání). Praha: Scientia 1993, Praha: Fortuna 1998

Pravidla českého pravopisu (akademické vydání). Praha: Academia 1993

KRAUS, J. – MARTINCOVÁ O., – POLÍVKOVÁ, A. – SEDLÁČEK, M. – SVOBODOVÁ. I. – VLKOVÁ, V. Co přinášejí nová Pravidla českého pravopisu? Praha: Učitelská unie 1991; kap. Ostatní pravopisné změny

 

Učebnice češtiny a další výukové texty:
HOŠNOVÁ, E. – BOZDĚCHOVÁ, I. – MAREŠ, P. – SVOBODOVÁ, I. Český jazyk 9 pro základní školy. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2010, s. 17–19, s. 38–72

HOŠNOVÁ, E. – BOZDĚCHOVÁ, I. – MAREŠ, P. – SVOBODOVÁ, I. Český jazyk 8 pro základní školy. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2009, s. 15–48

HOŠNOVÁ, E. – BOZDĚCHOVÁ, I. – MAREŠ, P. – SVOBODOVÁ, I. Český jazyk 7 pro základní školy. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, Praha 2008, s. 7–56

HOŠNOVÁ, E. – BOZDĚCHOVÁ, I. – MAREŠ, P. – Styblík, V. – SVOBODOVÁ, I. Český jazyk 6 pro základní školy. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, Praha 2006, s. 16–25, s. 50–84

ČECHOVÁ, M. – KRAUS, J. – STYBLÍK, V. – SVOBODOVÁ, I. Český jazyk pro 4. ročník středních škol. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2002, 2., upravené vydání, 2014, s. 138–148

ČECHOVÁ, M. – KRAUS, J. – STYBLÍK, V. – SVOBODOVÁ, I. Český jazyk pro 1. ročník středních škol. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2000, 2., upravené vydání, 2009, s. 27–56
ČECHOVÁ, M. – KRAUS, J. – STYBLÍK, V. – SVOBODOVÁ, I. Český jazyk pro 2. ročník středních škol. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2000, 2., upravené vydání, 2010, s. 89–97, s. 130–148
ČECHOVÁ, M. – KRAUS, J. – STYBLÍK, V. – SVOBODOVÁ, I. Český jazyk pro 3. ročník středních škol. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2002, 2., upravené vydání, 2013, s. 196–207

spoluautorka 8 metodických příruček, které byly k učebnicím vytvořeny
SVOBODOVÁ, I. Nebojím se… češtiny. 4., 5. třída. Praha: Albatros 2007

SVOBODOVÁ, I. Nebojím se… češtiny. 1., 2., 3. třída. Praha: Albatros 2005

DĚDEČEK, J. – SVOBODOVÁ, I. Veselé diktáty. Praha: Albatros 2002
 

Články v odborných periodikách a ve sbornících (od r. 2005):
SVOBODOVÁ, I. Názory učitelů na psaní velkých písmen. Český jazyk a literatura, 65, č. 4, 2014–15, s. 189–195

SVOBODOVÁ, I. Názory respondentů v dotazníku na psaní velkých písmen. Naše řeč, 96, č. 1, 2013, s. 17–35

SVOBODOVÁ, I. Psaní velkých písmen v současné češtině. In: S. Ondrejovič (ed.) Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte. Bratislava: Veda, 2013, s. 262–267

SVOBODOVÁ, I. Projekt a grant. Naše řeč, 95, č. 4, 2012, s. 218–220

SVOBODOVÁ, I. Vývoj zásad psaní velkých písmen. In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, 2012, s. 839–843

SVOBODOVÁ, I. Vzdělávání administrativních pracovníků v češtině. Usta ad Albim Bohemica, 11, č. 2, 2011, s. 91–96

SVOBODOVÁ, I. Sportovní terminologie včera a dnes. In: P. Mitter, Z. Menšíková (eds.) Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 1. –3. září 2010. 1. díl: část jazykovědná. Ústí n. Labem: UJEP, 2011

SVOBODOVÁ, I. Dnešní a budoucí jazykověporadenská činnost. In: M. Považaj (ed.). Jazyková kultúra na začiatku tretieho tisícročia : Zborník materiálov z vedeckej konferencie konanej 9.–10. septembra 2004 v Bratislave. Bratislava: Veda, 2009, s. 183–186

SVOBODOVÁ, I. Kolik prostoru věnovat v jazykové výchově pravopisu? In: Prostor v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference. Ústí n. Labem: UJEP, 2007, s. 171–174

SVOBODOVÁ, I. Tvarohomakový koláč. Naše řeč, 89, 2006, s. 270–272

SVOBODOVÁ, I. Ve strahovské aréně slávistický gólman vychytal sparťanskému bekovi standardku. In: S. Čmejrková – I. Svobodová (eds.). Oratio et ratio. Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause. Praha: ÚJČ AV ČR, 2005, s. 299–305

SVOBODOVÁ, I. Jak psát na začátku věty název eBanka. Naše řeč, 88, 2005, č. 2, s. 108–111

UHLÍŘOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, I. – PRAVDOVÁ, M. Současný stav a perspektivy jazykové poradny. Naše řeč 88, 2005, č. 3, s. 113–127

 

Příspěvky do rubriky Jazyková poradna v časopisu Český jazyk a literatura (od r. 2000, pětkrát ročně)

 

Grantové projekty:
2016–2019 Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi (DG16P02B009), projekt udělený Ministerstvem kultury ČR (řešitel: PhDr. Martin Prošek, Ph.D., spoluřešitel: doc. Ing. Luděk Müller, Ph.D.)

2013–dosud LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat, grantový projekt MSM/LM, reg. č.: LM2010013; LM2015071 (řešitel: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., spoluřešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. – do října 2016, PhDr. Martin Prošek, Ph.D. – od října 2016)

2011–2013 Psaní velkých písmen v češtině, GA ČR, reg. č.: P406/11/2017 (řešitelka)

2009–2011 Informační zdroje pro výzkum a výuku češtiny, reg. č.: MSM VZ09005 (řešitel RNDr. Jan Králík, CSc.)

2004–2008 Jazyková poradna na internetu, AV ČR, reg. č.: 1ET200610406 (řešitelka, spoluřešitel: doc. PhDr. Karel Pala, CSc.)

1998–2000 Sociologie jazyka a jazykové poradenství v éře elektronických médií, GA ČR, reg. č.: 405/98/0030 (řešitelka: PhDr. Ludmila Uhlířová, CSc., dr. h. c.)

1994–1996 Archivace lingvistických dat/dokumentů a jejich sociolingvistická analýza, reg. č.: 961409 (řešitelka PhDr. L. Uhlířová, CSc., dr. h. c.)

 

Členství v redakčních radách:
2009–dosud členka oborové rady časopisu Naše řeč

1998–dosud členka redakční rady časopisu Český jazyk a literatura
 

Výuka na VŠ:
2011, 2014, 2016, 2018 Univerzita 3V, přednáška Jazyková poradna ústavu pro jazyk český AV ČR

2016–dosud Fakulta sociálních věd UK, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, obor žurnalistika, předmět: současný český jazyk 3
2004–dosud Fakulta sociálních věd UK, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, obor žurnalistika, předměty: současný český jazyk 1, současný český jazyk 2
vedení bakalářských a diplomových prací

 

Popularizační činnost:
Kolektivní publikace:
PRAVDOVÁ, M. Čeština nově od A do Ž. Praha: Academia / Lidové noviny, 2016; 7 kapitol (téma), 3 kapitoly (Co to je a proč se říká…, Nenechte se zmást)

SATURKOVÁ, J. (ed.). O češtině. Praha: Edice ČT 2007 (2 kapitoly, 1 odpovědna)

ČERNÁ, A. – SVOBODOVÁ, I. – ŠIMANDL, J. – UHLÍŘOVÁ, L. Na co se nás často ptáte? Praha: Scientia 2002, hesla pod šifrou is

ČMEJRKOVÁ, S. – DANEŠ, F. – KRAUS. J. – SVOBODOVÁ, I. Čeština, jak ji znáte a neznáte. Praha: Academia 1996 (12 kapitol)

KRAUS, J. – MARTINCOVÁ, O., – POLÍVKOVÁ, A. – SEDLÁČEK, M. – SVOBODOVÁ, I. – VLKOVÁ, V. Praktické kapitoly z českého jazyka. Praha: Učitelská unie 1992, s. 15–25
 

Novinové, časopisecké příspěvky:
Lidové noviny: kurz Čeština v práci (5. 11. – 9. 12. 2007), autorství 20 textů
Pravdová, M. – Svobodová, I. 20 pravidel, jak psát správně česky. Lidové noviny, 5. 11. 2007 (nástěnná mapa, samostatná příloha)
jazykové sloupky v periodikách Práce, Právo, Dítě, Květy, Literární noviny (cca 150)

 

Přednášky pro nelingvistickou obec (od r. 2010):
Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český AV ČR – 9. společné setkání učitelů u krajanů a lektorů češtiny v zahraničí 2017
Psaní velkých písmen v češtině; Jazykověporadenská činnost Ústavu pro jazyk český AV ČR, zvláště dotazy spojené s jazykovou výchovou – Letní škola češtinářů, Kravaře 2017

přednáška pro studenty septimy PORG – gymnázium a základní škola, o. p. s., Praha 2015
přednáška o současné češtině pro redaktory nakladatelství Mladá fronta, Praha 2015
Psaní velkých písmen v češtině – přednáška v rámci Týdne vědy a techniky, Praha 2015
Psaní velkých písmen v češtině – přednáška pro učitele ZŠ a SŠ, Trutnov 2015

Jevy, ve kterých se často chybuje – pro Jednotu tlumočníků a překladatelů, 2014
Současný pravopisný systém – v rámci projektu 100 vědců do středních škol, Jihlava 2014
Akademická příručka českého jazyka – pro Asociaci učitelů češtiny jako cizího jazyka, Praha 2014
Současný morfologický systém – pro ČTK, Praha 2014

Současný pravopisný systém češtiny – Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy, 2013, 2015, 2016
Současný pravopisný systém – na semináři Pravopisné trendy a slohové formy v textech popularizujících vědu, Praha 2013
Časté pravopisné chyby – pro jazykovou redakci Českého rozhlasu, Praha 2013
Psaní velkých písmen v češtině – pro učitele ZŠ a SŠ, Náchod 2013

Adaptace řeckých a latinských slov do současné češtiny – pro vyučující cizích jazyků na lékařských a příbuzných fakultách, Hradec Králové 2012
Psaní velkých písmen v češtině – pro překladatele dokumentů Evropského parlamentu a Evropské unie, Lucemburk 2012
Psaní velkých písmen – pro pracovníky ČTK, Praha 2012

Jazyková norma a její uplatňování – pro zahraniční bohemisty, Praha 2011

 

Expertní a posuzovatelská činnost (od r. 2010, výběr):
odborná korektura učebnice Testy z českého jazyka pro žáky 5. a 7. třídy (zadavatel nakladatelství Didaktis, 2017, 2018)
odborná korektura učebnice Testy z českého jazyka pro žáky 9. tříd (zadavatel nakladatelství Didaktis, 2017, 2018)

odborná korektura učebnice Odmaturuj z českého jazyka (zadavatel nakladatelství Didaktis – pro připravované 2. vydání), 2014

jazyková analýza Věstníku Nejvyššího kontrolního úřadu, 2013

vypracování posudku na učebnici Český jazyk a komunikace pro střední školy – 2. díl, tematický celek Pravopis (zadavatel nakladatelství Didaktis), 2011

vypracování stanoviska k recenznímu posudku na učebnici Český jazyk pro střední školy (zadavatel Nakladatelství Fraus), 2010

vypracování posudku na učebnici Pravidla českého pravopisu Lingea (zadavatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) 2010