Mgr. Štěpán Šimek, Ph.D.

 

Simek_web.jpg

Kontakty
e-mail: simek@ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 456

 

Odborné zaměření
vývoj jazyka, diachronní lexikologie a lexikografie, ediční činnost

 

Vzdělání
2011–2019: Ph.D. – obor Filologie – český jazyk (Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze), téma disertační práce Kronika Martimiani ve staročeském překladu Beneše z Hořovic
1998–2005: Mgr. – Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, obor Český jazyk a literatura, diplomní práce Dedikace jako komunikační a literární žánr. Sonda do literární produkce v českých zemích 1650–1800

 

Dosažená praxe v ÚJČ
2016–2019: vedoucí oddělení
2005–dosud: odborný pracovník

 

Publikační činnost
slovníky a on-line databáze:
Elektronický slovník staré češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx; člen autorského kolektivu, vedoucí autorského kolektivu (od roku 2019)
Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2012–. Dostupné z: http://madla.ujc.cas.cz; člen autorského kolektivu, vedoucí autorského kolektivu (od roku 2024)
Vokabulář webový – webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz; člen autorského kolektivu

monografie a kapitoly v monografiích:

s P. Nejedlým a M. Vajdlovou. Интернет-проекты Института чешского языка АН ЧP, посвященные исторической лексикографии. In: Чернышева, М.И. (eд.), Современное развитие славянской лексикологии и лексикографии. Москва: Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, 2022, c. 308–324. ISBN 978-5-7164-1239-2. Dostupné z: https://doi.org/10.31912/slavic_lexicology.2022.308-324.

Elektronický slovník staré češtiny. Soupis pramenů a zkratek, Andrea Svobodová – Štěpán Šimek (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2022. ISBN: 978-80-88211-19-8. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/soubory/essc/essc-soupis-pramenu-a-zkratek.pdf.

Nejedlý, Petr a kol.: Slovotvorný vývoj deverbálních substantiv ve staré a střední češtině, Praha: Academia, 2019. ISBN 80-200-3087-0; člen autorského kolektivu.
s V. Bromem, M. Dragounem, J. Hrdinou. Staročeská kronika Martimiani. Dolní Břežany: Scriptorium, 2019. ISBN 80-88013-77-8.

Deverbativní substantiva se sufixem -éř/-íř/-ýř ve slovnících Daniela Adama z Veleslavína. In: Gębka-Wolak, M. – Kaproń-Charzyńska, I. – Kamper-Warejko, J. eds. Języky słowiańskie w kontextach kultur dawnych i współczesnych. Toruń: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2018, s. 183–196. ISBN 978-83-231-4148-8.

 

články: 

K lexikografickému popisu staročeského slovesa označujícího snění. In: Inspirace slovy, A. M. Černá – T. Hejdová – Š. Šimek – M. Vajdlová (eds.). Dolní Břežany: Scriptorium, 2023, s. 251–263. ISBN 978-80-7649-051-2.

s I. Fukovou: Old Czech adjectives přěsný/přiesný and přísný, in: Old Church Slavonic Heritage in Slavonic and Other Languages, I. Janyšková – H. Karlíková – V. Boček (eds.). Praha: NLN 2021, s. 205–216. ISBN 978-80-7422-780-6. Dostupné z: https://www.academia.edu/72950259/2021_Old_Church_Slavonic_Heritage_in_Slavonic_and_Other_Languages_Ed_I_Jany%C5%A1kov%C3%A1_H_Karl%C3%ADkov%C3%A1_and_V_Bo%C4%8Dek_NLN_Praha_2021_340_pp.

s I. Fukovou a P. Nejedlým. K připravovanému Slovníku raněnovověké češtiny. Naše řeč. 2019, 102 (1–2), s. 76–87. ISSN 0027-8203.
K otázce stanovení objektivních kritérií pro klasifikaci a lexikografické zachycení slovnědruhového přechodu. Na příkladu staročeského „kde“. In: Bednaříková, B., Stůjová, P. eds. Lidská zkušenost jako součást jazykové sémantiky (?). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 47–59. ISBN 978-80-244-5394-1.

Středněčeská slovesa s předponou roz(e)- v kontextu slovotvorného vývoje. In: Bednaříková, B., Jensenová, D., Stůjová, P., eds. Jazyková euromozaika. Diachronní lingvistika. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 61–72. ISBN 978-80-244-5282-1.
Slovotvorný vývoj substantiv s příponou -ež ve staré a střední češtině. Bohemica Olomucensia. 2016, 8 (2), s. 8–17. ISSN 1803-876X.
Ze staročeské „kuchyně“ – k původu slova kuchař. Naše řeč. 2017, 100 (5), s. 312–321. ISSN 0027-8203.
K dialogu mezi středověkými (a raně novověkými) kronikáři – na příkladu staročeské kroniky Martimiani. Mediaevalia Historica Bohemica. 2017, 20 (1), s. 207–226. ISSN 0862-979X.
Ze staročeského slovníku: rekonstrukce stč. responze latinského neomon v Klaretově Glosáři. Listy filologické. 2015, 138 (1/2), s. 155–160. ISSN 0024-4457.
s M. Homolkovou. Prilagateľnyje s suffiksom *-k? v staroslavjanskom i drevnečešskom jazykach. In: Janyšková, I., Karlíková, H., eds. Etymological research into Old Church Slavonic. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015, s. 367–384. Studia etymologica Brunensia, 18. ISBN 978-80-7422-381-5.
Římská kronika aneb Martimiani ve staročeském překladu Beneše z Hořovic. In: Barnová, K., Chomová, O., eds. Varia 21. Zborník príspevkov z 21. kolokvia mladých jazykovedcov. Banská Bystrica: Belianum, 2015, s. 501–509. ISBN 978-80-557-0879-9. Dostupné z: http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/21/Varia21.pdf.
s A. M. Černou, B. Lehečkou, P. Nejedlým, M. Vajdlovou. Veřejně přístupné elektronické zdroje ke studiu historické češtiny oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR, v. v. i. In: Hlaváčová, J., ed. Sborník Semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. Praha: Univerzita Karlova, 2015, s. 52–59. ISBN 978-80-904571-9-5. Dostupné z: http://ufallab.ms.mff.cuni.cz/~hlavacova/WDH2015/wdh2015_sbornik.pdf.
K recepci Starých pamětí kutnohorských Jana Kořínka v 19. století. Acta universitatis Carolinae. Philologica 3. Slavica Pragensia XLII, s. 191–201. ISSN 0567-8269.
„Alkoran“ a „Machomet“ ve staročeské literatuře mezi Husem a Kabátníkem. Historie – Otázky – Problémy 6/2, 2014, s. 125–137. ISSN 2336-6672.
Staročeské femininum „jatka“ – nástin jeho dalšího formálního a sémantického vývoje a lexikografické zpracovaní. In: Dudová, K., ed. Varia 22. Zborník plných príspevkov z 22. kolokvia mladých jazykovedcov. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF, 2014, s. 405–412. ISBN 978-80-558-0565-8. Dostupné z: http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/22/Varia22.pdf.
Několik poznámek k dataci vzniku překladu staročeské kroniky Martimiani. In: Bednaříková, B., Hernandezová, P., eds. Od slova k modelu jazyka. Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 18–29. ISBN 978-80-244-3960-0.
Glosa k vybranému neologismu ve staročeském překladu Výkladu na Matoušovo evangelium Mikuláše Lyry. In: Palecsková, D., Kumorová, Z., Gregorík, P., eds. Rara Avis 10. Trnava: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013, s. 158–163. ISBN 978-80-8105-528-7.
Lexikální analýza a intertextovost. Na příkladu pramenů Kroniky české Václava Hájka z Libočan. In: Varia XIII. Zborník plných príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV – Trnava: Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2020, s. 380–389.Dostupné z: http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/23/Varia23.pdf.
Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav). In: Čmejrková, S., Hoffmannová, J., Klímová, J., eds. Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, 2012, s. 285–287. ISBN 978-80-246-2121-0.
Staročeské slovo hont. In: Palecsková, D., Kumorová, Z., Gregorík, P., eds. Rara Avis 9. 1. diel – jazykoveda. Zborník z 9. medzinárodnej filologickej konferencie. Trnava: Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2012, s. 229–236. ISBN 978-80-8105-403-7.
K intertextovým vztahům Zprávy písma slovenského Tobiáše Masníka: prameny Zprávy, Zpráva jako pramen. In: Múcsková, G., ed. Varia 20. Zborník plných príspevkov z 20. kolokvia mladých jazykovedcov. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, 2012, s. 540–546. ISBN 978-80-970561-3-1.
Brada svaté Kateřiny. In: Nejedlý, P., Vajdlová, M., eds. Cesty slov. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2012, s. 225–234. ISBN 978-80-86496-62-7.
s M. Homolkovou. Rekonstrukcija formaľnogo vida staročešskich slov kak etimologičeskaja problema. In: Janyšková, I., Karlíková, H., eds. Theory and empiricism in Slavonic diachronic linguistics. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012, s. 37–49. Studia etymologica Brunensia, 15. ISBN 978-80-7422-185-9.
K diskontinuitě slovní zásoby – na příkladu slova stinný. Jazykovědné aktuality. 2011, 48 (1/2), s. 44–50. ISSN 1212-5326.
Četl Jan Neruda Staré paměti kutnohorské Jana Kořínka? In: Menšíková, Z., ed. Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře. Část 2 – literárněvědná. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2011, s. 188–192. ISBN 978-80-7414-362-5.
K pravopisné podobě proprií cizího původu v prvotisku staročeského Překladu kroniky Twingerovy Beneše z Hořovic (1488). In: Čornejová, M., Rychnovská, L., Zemanová, J., eds. Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno: Host, 2010, s. 135–151. ISBN 978-80-7294-508-5.
K pramenům a didaktickým prvkům Zprávy písma slovenského Tobiáše Masníka. In: Hladký, J., Rendár, Ľ., eds. Varia 19. Zborník plných príspevkov z 19. kolokvia mladých jazykovedcov. Trnava: Trnavská univerzita, 2010, s. 366–371. ISBN 978-80-970561-1-7.
K otázce poměru češtiny a slovenštiny ve Zprávě písma slovenského Tobiáše Masníka. In: Kováčová, V., ed. Varia 17. Zborník materiálov z 17. kolokvia mladých jazykovedcov. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, 2010, s. 443–450. ISBN 978-80-8084-550-6.
Kterak Huňové a Bohové byli aneb ke dvěma staročeským etnonymům. Naše řeč. 2010, 93 (1), s. 53–55. ISSN 0027-8203.
K lexikografickému zpracování staročeských slov pýř, pýřenie, pýřie. In: Gianitsová-Ološtiaková, L., Ivanová, M., Ološtiak, M., eds. Varia 18. Zborník materiálov z 18. kolokvia mladých jazykovedcov. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerziy, 2009, s. 661–666. ISBN 978-80-555-0083-6. Dostupné z: http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak1/index.html.

edice:
s T. Bergerem, A. M. Černou, O. Koupilem, P. Nejedlým, M. Vajdlovou, P. Valentou, J. Zdeňkovou. Daniel Adam z Veleslavína, Nomenclator omnium rerum propria nomina tribus linguis – Latina, Boiemica et Germanica – explicata continens. [databáze]. Praha: Ústav pro jazyk český, 2018. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/nezapojene.aspx?idz=VelNomT.
s A. M. Černou, M. Bočkem, I. Fukovou, B. Hanzovou, M. Hořejším, M. Jamborovou, M. Janosikem-Bielským,  M. Koupilovou, J. Pečírkovou, A. Svobodovou, K. Volekovou, P. Zápotockou, B. Lehečkou. Výbor ze starší české literatury (školní vydání). Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-86496-93-1. Dostupné z: http://eknihy.academia.cz/vybor-ze-starsi-ceske-literatury-skolni-vydani.html.
s A. M. Černou, M. Bočkem, I. Fukovou, B. Hanzovou, M. Hořejším, M. Jamborovou, M. Janosikem-Bielským,  M. Koupilovou, J. Pečírkovou, A. Svobodovou, K. Volekovou, P. Zápotockou, B. Lehečkou. Výbor ze starší české literatury. 2., doplněné vydání. Praha: Academia, 2013. ISBN 978-80-86496-74-0. Dostupné z: http://eknihy.academia.cz/vybor-ze-starsi-ceske-literatury-druhe-doplnene-vydani-1.html.
Beneš z Hořovic, Překlad kroniky Twingerovy, text B. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2012. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/.
Život svatého Václava. Praha: Academia, 2012. ISBN 978-80-86496-56-6. Dostupné z: http://eknihy.academia.cz/zivot-svateho-vaclava.html.
s A. M. Černou, M. Bočkem, I. Fukovou, B. Hanzovou, M. Hořejším, M. Jamborovou, M. Janosikem-Bielským,  M. Koupilovou, J. Pečírkovou, A. Svobodovou, K. Volekovou, P. Zápotockou, B. Lehečkou. Výbor ze starší české literatury. Praha: Academia, 2011. ISBN 978-80-86496-50-4. Dostupné z: http://eknihy.academia.cz/vybor-ze-starsi-ceske-literatury.html.
Prozaická povídka o Alexandru Velikém; text D. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2010. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/.

Cestopis tzv. Mandevilla v překladu Vavřince z Březové. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2007. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/.
Tobias Masnicius, Spráwa písma slovenského. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2007. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/.
Beneš z Hořovic, Překlad kroniky Twingerovy. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2007. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/.
Život svatého Václava.
Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2007. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/.

 

editorská činnost:

s A. M. Černou, T. Hejdovou, M. Vajdlovou. Inspirace slovy. Dolní Břežany: Scriptorium, 2023. ISBN 978-80-7649-051-2.
s K. Kubínovou, K. Benešovskou, V. Čermákem, T. Slavickým, D. Soukupem. Karel IV. a Emauzy. Liturgie – text – obraz. Praha: Artefactum, 2017. ISBN 978-80-86890-92-0.

recenze:
Boldan K. Záhada Kroniky trojánské. Počátek českého knihtisku, Národní knihovna ČR, Praha 2010, 66 s., ISBN 978-80-7050-580-9. Studia mediaevalia Bohemica 4/2, 2012.
Storchová, L. (ed.).: Mezi houfy lotrův se pustiti. České cestopisy o Egyptě 15.–17. století. Praha, 2005. 448 s. Listy filologické. 2006, 129 (1/2), s. 220–222. ISSN 0024-4457.

Projekty, granty

2023: Výstavba českých folklorních písňových textů z přelomu 18. a 19. století; GA ČR reg. číslo: 21-04973S; řešitel  PhDr. Petr Nejedlý, Ph.D.; člen týmu.

2016–2017: Slovní zásoba slovníků Daniela Adama z Veleslavína; GA ČR reg. číslo: 15-01298S; řešitelka: PhDr. Miloslava Vajdlová; člen týmu .
2015–2017: Slovotvorný vývoj deverbativních substantiv ve staré a střední češtině; GA ČR reg. číslo: 15-00987S; řešitel: PhDr. Petr Nejedlý, Ph.D.; člen týmu.
2012–2018: Centrum excelence Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období; GA ČR reg. číslo: P405/12/G148; spoluřešitelka:  PhDr. Alena M. Černá, Ph.D.; člen týmu.
2010–2014: Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází); GA ČR reg. číslo: P406/10/1140; řešitelka: PhDr. Alena M. Černá, Ph.D.; člen týmu.
2010–2014: Slovní zásoba staré češtiny a její lexikografické zpracování; GA ČR reg. číslo: P406/10/1153; řešitelka: PhDr. Miloslava Vajdlová; člen týmu.
2005–2011: Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav) LC 546; člen týmu. 

 

Výuka

FF UK, ÚČJTK, LS 2014/2014, LS 2015/2016: Diachronní lexikologie a lexikografie (s P. Nejedlým a M. Vajdlovou); přednášky pro studenty bakalářského cyklu

 

Popularizace

(s P. Nejedlým): Staročeský slovník: Pomník české lingvistiky; Planetárium 27. 10. 2018, ČRo Sever

Martiniani aneb Římská kronika ve staročeském překladu Beneše z Hořovic; Kruh přátel českého jazyka 4. 5. 2011

Martimiani aneb Římská kronika ve staročeském překladu Beneše z Hořovic. Předneseno v Kruhu přátel českého jazyka 4. 5. 2011

Tobiáše Masníka Zpráva písma slovenského, jak se má správně psáti, čísti i tisknouti (1696). Předneseno v Kruhu přátel českého jazyka 5. 5. 2010

 

Konferenční vystoupení bez tištěného výstupu
Staročeský slovník v datech a ohlasech. Česká diachronní lexikografie 1968–2018. 50 let Staročeského slovníku. Praha, 13. 9. 2018.
Proměny staročeské světové kroniky v průběhu 15. století. 11. sjezd českých historiků. Olomouc, 13.–15. 9. 2017.
 

Organizační činnost
2018: člen organizačního výboru (s I. Fukovou, T. Hejdovou, M. Homolkovou, B. Nedvědovou, P. Nejedlým, M. Vajdlovou, K. Volekovou) konference Česká diachronní lexikografie 1968–2018. 50 let Staročeského slovníku. Praha, 13. 9. 2018
2016: člen organizačního výboru (s K. Kubínovou, K. Benešovskou, V. Čermákem, T. Slavickým, D. Soukupem) konference  Karel IV. a Emauzy. Liturgie – text – obraz. Praha, 5. 10. 2016 – 6. 10. 2016.
2010–2011: člen organizačního výboru výstavy Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha, 5. 5. 2011 – 30. 6. 2011.