Mgr. et Mgr. Martina Lobotková, Ph.D.

Kontakty

m.lobotkova at ujc.cas.cz

+420 225 391 466

 

 

Odborné zaměření

  Onomastika

 

Vzdělání

  2011–2015 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

  • doktorské studium (Ph.D.)
  • obor: český jazyk
  • disertační práce: Vývoj antroponymické soustavy v matričních záznamech z 18. století (s přihlédnutím k jazyku a stylu matrik)

  2010–2012 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

  • magisterské studium (Mgr.)
  • obor: historie (specializace církevní dějiny)
  • diplomová práce: Zádušní počty farnosti Horní Štěpanice v 18. století

  2009–2011 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

  • magisterské studium (Mgr.)
  • obor: český jazyk a literatura
  • diplomová práce: Antroponyma v matrice farního úřadu Horní Branná (1661–1666)

  2007–2010 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

  • bakalářské studium (Bc.)
  • obor: historie
  • diplomová práce: Tkalcovství na Jilemnicku v 19. století

  2006–2009 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

  • bakalářské studium (Bc.)
  • obor: český jazyk a literatura
  • diplomová práce: Pomístní jména na katastrálním území Benecko (okres Semily) v 19. a 20. století

   

  Dosažená praxe

  • Od 2022 oddělení onomastiky, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
  • 2013–2014 kurátorka a literární historička, Památník písemnictví na Moravě
  • 2008–2019 korektorka/redaktorka v nakladatelstvích

   

  Publikace

  Monografie a kolektivní publikace

  • KLOUDOVÁ, M. – PLESKALOVÁ, J. (2016): Šlechtický predikát. In P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1809.

   

  Články v periodikách a konferenčních sbornících

  • LOBOTKOVÁ, M. (2021): Vývoj křestních jmen na panství Horní Branná v 18. století. Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědná ročenka, sv. 34. Semily: Státní okresní archiv; Jičín: Státní okresní archiv; Jičín: Regionální muzeum a galerie, 2021, s. 140–159.
  • KLOUDOVÁ, M. (2018): Rodná jména v 18. století na příkladu farnosti Horní Štěpanice v Krkonoších. In B. Bednaříková – D. Jensenová – P. Stůjová (eds.), Jazyková euromozaika – místo pro divergenci / konvergenci jazyků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 83–92.
  • KLOUDOVÁ, M. (2015): Pojmenování žen v matrice farnosti Horní Branná (1661–1666). In: K. Barnová – A. Chomová (eds.), Varia XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 223–228.
  • KLOUDOVÁ, M. (2014): Současný fenomén dvojího příjmení u žen. In E. Minářová – D. Sochorová – J. Zítková (eds.), Vlastní jména v textech a kontextech. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 74–77.
  • KLOUDOVÁ, M. (2013): Proměny pojmenování mužů v matrice farnosti Horní Štěpanice v 1. polovině 18. století. In: B. Bednaříková – P. Hernandezová (eds.), Od slova k modelu jazyka: sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 196–201.
  • KLOUDOVÁ, M. (2012): Farní matriky jako materiálové východisko pro onomastiku. Acta onomastica, roč. 53, č. 1, s. 350–359.

   

  Výuka

  • Vedení volitelného semináře Vlastní jména osobní v češtině střední doby (16.–18. století) pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia (2012–2013)
  • Oponování a vedení bakalářských prací, Ústav českého jazyka, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita.