Mgr. Tereza Kozlová

Kontakty:

e-mail: kozlova at ujc.cas.cz

tel.: +420 532 290 294
 
Odborné zaměření:
dialektologie, nářeční lexikografie, běžná mluva, jazykový zeměpis
 
Vzdělání:

2019–dosud Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

 • doktorské studium
 • obor: český jazyk

2016–2018 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

 • magisterské studium
 • obor: překladatelství ruského jazyka

2013–2015 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

2013–2016 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

 • bakalářské studium
 • obor: ruský jazyk a literatura

2010–2013 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

 • bakalářské studium
 • obor: český jazyk a literatura

 

Dosažená praxe:

 • 2019–dosud  odborná pracovnice v dialektologickém oddělení

 

Zahraniční stáže:

 • 2023 Jazykovedný ústav Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied, v. v. i., Bratislava, Slovensko (2 týdny)
 • 2015 Nižegorodská státní univerzita N. I. Lobačevského, Nižnij Novgorod, Ruská federace (1 měsíc)

 

Publikační činnost: 

Kolektivní monografie a publikace:

 • IREINOVÁ, M. a kol. Atlas nářečí českého jazyka – nominativ singuláru feminin. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2023.
 • IREINOVÁ, M. a kol. Atlas nářečí českého jazyka – deklinace substantiv. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2022.
 • IREINOVÁ, M. a kol. Kriticky ohrožené jevy našich nářečí. Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2022.
 • Slovník nářečí českého jazyka [online]. Brno: dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. © 2016–. Dostupné na: http://sncj.ujc.cas.cz (členka autorského kolektivu) 

 

Články v periodikách a konferenčních sbornících:

 • ŠIMEČKOVÁ, M., KOZLOVÁ, T., KUBEČEK, F. a M. IREINOVÁ. Regionální prvky ve výuce českého jazyka. Český jazyk a literatura, roč. 74, 2023–2024, č. 3, s. 110–116.
 • Kopecká, T. K vybraným aspektům lexému kost v nářečích českého jazyka. In: Zborník príspevkov z XXX. kolokvia mladých jazykovedcov. Ed. K. Gajdošová – N. Kolenčíková. Bratislava, 2022, s. 143–149. Dostupné zde.
 • Kopecká, T. Lexém doktor v nářečích českého jazyka. Bohemica Olomucensia, roč. 13, 2021, č. 2, s. 70–79. Dostupné zde.
 • Ireinová, M., Kopecká, T. a M. Šimečková. Czech Dialectology in the Educational Process. In: EDULEARN21 Proceedings. 13th International Conference on Education and New Learning Technologies, Online Conference. 5‑6 July, 2021. Eds. L. Gómez Chova – A. López Martínez – I. Candel Torres. IATED 2021, s. 5525–5531.

 

Recenze a zprávy:

 • Kopecká, T. K výzkumům tzv. volyňské češtiny. Opera Slavica XXXIII, 2023, č. 2, s. 77–80.
 • Kopecká, T. Martina Ireinová – Vít Voženílek – Marek Pospíšil – Jakub Koníček – Alena Vondráková: Atlas nářečí českého jazyka: krácení vokálů. Linguistica Brunensia, roč. 70, 2022, č. 1, s. 110–111.
 • Kopecká, T. Nová kniha o volyňské češtině. Naše řeč, roč. 104, 2021, č. 5, s. 393–396.
 • Kopecká, T. Martina Ireinová, Petra Přadková, eds.: Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas, serija fonetiko‑grammatičeskaja, vypusk 9. Refleksy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt. Linguistica Brunensia, roč. 68, 2020, č. 2, s. 108–109.
 • Kopecká, T. Lexikální atlas ruských nářečí. Opera Slavica XXIX, 2019, č. 4, s. 78–82.
 • Kopecká, T. Stanislava Špačková: Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika: vlastní jména v překladu. Acta onomastica LX, 2019, č. 2, s. 286–289.

 

Konference a odborné přednášky:

 • Výzkum běžné mluvy na Poličsku (14. 11. 2023, Stretnutie mladých doktorandov JÚĽŠ, Bratislava)
 • Nářeční ekvivalenty slovesa kašlat (2. 5. 2023, 24. mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc)
 • K vybraným aspektům lexému kost v nářečích českého jazyka (4. 11. 2021, online příspěvek na XXX. Kolokviu mladých jazykovedcov, Bratislava)
 • Kolokabilita slova krev v nářečích českého jazyka se zaměřením na výpovědi týkající se krvácení (23. 4. 2021, online příspěvek na XVI. mezinárodní konferenci mladých slavistů Junge Slavistik im Dialog, Kiel)
 • Genitiv, dativ a lokál singuláru femininních adjektiv tvrdého typu v běžné mluvě nejstarší generace Poličska (11. 12. 2020, online příspěvek na 21. mezinárodním setkání mladých lingvistů, Olomouc)
 • Dativ singuláru životných maskulin v běžné mluvě nejstarší generace Poličska (18. 11. 2020, online příspěvek na Doktorandském dopoledni studentů českého jazyka a počítačové lingvistiky, Brno)

 

Projekty, granty:

 • 2023–2027 Atlas českého jazyka 2027: celoúzemní výzkum nářečí českého jazyka po 50 letech (NAKI III, DH23P03OVV050; hlavní řešitelka: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.)
 • 2023–2027 Jazyková paměť regionů České republiky. Metody strojového učení pro uchování, dokumentaci a prezentaci nářečí českého jazyka (NAKI III, DH23P03OVV010; řešitelka za ÚJČ: Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.)
 • 2024 Vzpomínková vyprávění jako zdroj společenské odolnosti (Strategie AV21: Odolná společnost pro 21. Století.; řešitelka: Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.)
 • 2023 Krizové situace perspektivou nejstarších generací (Strategie AV21: Odolná společnost pro 21. století.; řešitelka: Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.)
 • 2022 Odraz krize ve vyprávění nejstarší generace. (Strategie AV21: Odolná společnost pro 21. století.; řešitelka: Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.)
 • 2020–2022 Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit (Ministerstvo kultury (NAKI II), DG20P02OVV029; hlavní řešitelka: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.)

 

Členství v institucionálních orgánech a odborných organizacích:

 • 2019–dosud Slovanský jazykový atlas (Общеcлавянский лингвистический атлас) – členka české národní komise

 

Pedagogická činnost:

 • oponování diplomových prací na Ústavu českého jazyka FF MU v Brně
 • 2021–2024: Kurz správného psaní pro nebohemisty (Ústav českého jazyka FF MU v Brně)
 • 2022: Kurz českého jazyka pro studenty z Ukrajiny (Ústav českého jazyka FF MU v Brně)

 

Popularizační činnost:

Přednášky:

 • Tvorba nářečního slovníku (5. 6. 2023, přednáška pro stážisty projektu Otevřená věda, Brno)
 • Současné terénní výzkumy dialektologického oddělení ÚJČ AV ČR (21. 4. 2023, online přednáška pro studenty češtiny jako cizího jazyka, Minsk)
 • Nářečí českého jazyka a jejich výzkum (5. 4. 2023, přednáška pro účastníky studentské soutěže Nářečí kolem nás, Brno)
 • Krvácení slovy nářečních mluvčích (1. 3. 2023, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)
 • Aktuální projekty dialektologického oddělení ÚJČ AV ČR (8. 12. 2022, 15. 12. 2022, přednášky pro studenty vídeňského Ústavu slavistiky, Brno)
 • Jak se zkoumají nářečí (1. 11. 2022, Gymnázium J. G. Mendela, Brno)
 • Čím se zabývá dialektolog? (30. 5. 2022, Gymnázium Polička)
 • Proč ne/jsou v nářečních slovnících spisovná slova (25. 10. 2021, přednáška pro stážisty projektu Otevřená věda, Brno)
 • Jak vzniká slovník (23. 8. 2021, přednáška pro stážisty projektu Otevřená věda, Brno)
 • Lexikografické metody na příkladu Slovníku nářečí českého jazyka (11. 11. 2020, Týden vědy a techniky 2020 – online přednáška)
 • Jak se mluví (nejen) na Poličsku (25. 8. 2020, DPS Polička)
 • Jazykový zeměpis a vybrané slovanské jazykové atlasy (13. 11. 2019, Týden vědy a techniky 2019, Brno)

Kvízy:

 • Hmyz v nářečích českého jazyka (projekt Věda na doma, spoluautorka Marta Šimečková, dostupné zde)
 • Ptačí říše v nářečích českého jazyka (projekt Věda na doma, spoluautorka Marta Šimečková, dostupné zde)
 • Živočišná říše v nářečích českého jazyka (projekt Věda na doma, spoluautorka Marta Šimečková, dostupné zde)

Edukace:

 • spoluorganizace soutěže pro studenty Nářečí kolem nás
 • spolutvorba edukačních materiálů a spolulektorství v edukačním programu pro školy v rámci výstavy Jož je to foč
 • spolutvorba pomůcky pro pedagogy Webový rozcestník k poznání nářečí českého jazyka