Mgr. Lucie Kopáčková, Ph.D.

 

 

silueta.jpg

Kontakty:

e-mail: kopackova at ujc.cas.cz

tel.: +420 225 391 429

 

Odborné zaměření:

gramatika současné češtiny

 

Vzdělání:

2008–2016 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

  ► doktorské studium

  ► obor: český jazyk

  ► dizertační práce: Názvy mláďat v současné češtině

 

2001–2008 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

  ► magisterské studium

  ► obory: český jazyk a literatura – německý jazyka a literatura

  ► diplomová práce: Co říká o posesivních adjektivech odborná literatura a ČNK

 

2006–2007 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

  ► doplňující pedadogické studium

  ► učitelská způsobilost k vyučování předmětů český a německý jazyk na středních školách

 

Zimní semestr 2003/2004 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně

  ► kurz pro instruktory školního lyžování

 

Dosažená praxe:

  ► 2015–dosud Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky

  ► 2019–dosud administrátorka webových stránek oddělení gramatiky

  ► 2017–dosud vědecká asistentka v oddělení gramatiky

  ► 2015–2016 odborná pracovnice v oddělení gramatiky

  

Zahraniční stáže:

  ► Zimní semestr 2011 Universität Wien (program CEEPUS)

  ► Letní semestr 2010 Univerza v Ljubljani, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik (letní kurz slovinského jazyka)

  ► Letní semestr 2009 Sveučilište u Zagrebu, Zagrebačka slavistička škola (letní kurz chorvatského jazyka)

  ► Letní semestr 2008 Universität Regensburg, Zentrum für Sprache und Kommunikation, Lehrgebiet Deutsch als Fremdsprache (letní kurz německého jazyka)

  ► 2004–2005 Universität Wien (program Socrates/Erasmus)

 

Publikační činnost:

Monografie a kolektivní publikace:

  ► Kopáčková, L. Pozice atributu adjektivního II. Posesivní adjektiva. In: F. Štícha a kol. Velká akademická gramatika spisovné češtiny III. Syntax. Část 1. Syntagma / Věta / Souvětí. Praha: Academia, (v tisku).

  ► Kopáčková, L. Tvoření a deklinace posesivních adjektiv. In: F. Štícha a kol. Velká akademická gramatika spisovné češtiny II. Morfologie: Morfologické kategorie / Flexe. Část 1. Praha: Academia, 2022, 803-848. ISBN 978-80-200-3185-3.

  ► Kopáčková, L. Názvy mláďat. In: F. Štícha a kol. Velká akademická gramatika spisovné češtiny I. Morfologie: Druhy slov / Tvoření slov Část 1. Praha: Academia, 2018, s. 579–594. ISBN 978-80-200-2719-1. 

 

Články v periodikách a konferenčních sbornících:

  ► Kopáčková, L. Koncovka v dativu a lokálu plurálu desubstantivních adjektiv typu otcův a matčin. Korpus – gramatika – axiologie. Časopis pro korpusový výzkum a hodnocení jazyka 16/2017, s. 27–34.

  ► Kopáčková, L. Posesivní adjektiva na -ův/-in v mluvené češtině - frekvenční analýza PMK In: S. Čmejrková, J. Hoffmannová, J. Klímová (eds.) Čeština v pohledu synchronním a diachronním (Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český). Praha: Karolinum 2012, s. 593–596.

  ► Kopáčková, L. Co říká o tvoření přídavných jmen individuálně přivlastňovacích od přechýlených ženských jmen na -yně / -kyně v češtině odborná literatura a Český národní korpus. In: Varia XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24.–26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnost´ pri Jazykovednom ústave L´udovíta Štúra SAV 2012, s. 318–323.

 

Výuka:

 2010–2011 odborná asistentka v Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

  ► seminář Posesivní adjektiva na -ův a -in v současné češtině

  ► seminář Současný český jazyk – syntax

  

Účast na kongresech a konferencích:

  ► SlaviCorp 2018, 24.–26. září 2018 v Praze

  ► Konference 100 let Naší řeči, 9.–11. ledna 2017 v Praze

  ► Gramatika a korpus 2012: 4. mezinárodní konference U příležitosti stého výročí narození Miloše Dokulila, 28.–30. listopadu 2012 v Praze

  ► Konference Čeština v pohledu synchronním a diachronním (Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český), 1.–3. června 2011 v Praze

  ► XX. kolokvium mladých jazykovedcov, 24.–26. listopadu 2010 v Častej-Papierničke