PhDr. Milada Homolková, Ph.D.

Kontakty
e-mail: homolkova@ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 458


Odborné zaměření

diachronní lexikologie a lexikografie, analýza a editování staročeských textů, dějiny české filologie

 

Vzdělání
2000–2007: doktorské studium (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně), disertační práce: Staročeský překlad evangelia svatého Matouše s výkladem Mikuláše Lyry
1980: rigorózum (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), rigorózní práce: Vyjádření o jazyce a řeči v díle Františka Halase
1970–1975: studium oboru čeština – latina (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), diplomová práce: Vyjádření o jazyce a řeči v poezii Františka Halase
1967–1970: Střední všeobecně vzdělávací škola v Chebu

 

Dosažená praxe v ÚJČ
1974–dosud: oddělení vývoje jazyka

 

Publikační činnost (výběrově od r. 2000)
Soupis všech prací za léta 1976–2011 in: Cesty slov. P. Nejedlý, M. Vajdlová (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český 2012, s. 271–278 (sestavila J. Housová Chotovinská).

 

Slovníky a on-line databáze:
Elektronický slovník staré češtiny; Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–. Dostupné z:
http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx (členka autorského kolektivu).
Staročeský slovník, sešit 10–26, Praha: Academia, 1978–2008 (členka autorského kolektivu).

Vokabulář webový – webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz (členka autorského kolektivu).

 

Monografie a edice, kapitoly v monografiích:

Voleková, Kateřina – Svobodová, Andrea – Kreisingerová, Hana – Homolková, Milada: Český biblický překlad v době vzniku Lipnické bible. In: Lipnická bible. Štít víry v eklidných časech pozdního středověku, L. Doležalová, K. Pacovský (eds.), Okrouhlice: Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici 2021, s. 206–239. ISBN 978-80-908223-0-6.

Nejedlý, Petr a kol.: Slovotvorný vývoj deverbálních substantiv ve staré a střední češtině, Praha: Academia, 2019. ISBN 80-200-3087-0 (členka autorského kolektivu).

 

Staročeské biblické předmluvy. K. Voleková, A. Svobodová (eds.), Praha: Scriptorium 2019. ISBN 978-80-88013-78-5 (členka autorského kolektivu).
Výklad Mikuláše Lyry na evangelium sv. MatoušeKritická edice staročeského překladu. M. Homolková, A. Svobodová (eds.), Praha: Scriptorium 2018. ISBN 978-80-88013-76-1 (vedoucí autorského kolektivu, autorka stati „Staročeský překlad Lyrovy Postilly litteralis“, spoluautorka edice).

Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu. M. Homolková, M. Dragoun (eds.), Praha: Scriptorium 2016. ISBN 978-80-88013-41-9 (vedoucí autorského kolektivu; spoluautorka dvou kapitol a edice).

Staročeská Bible drážďanská a olomoucká 5/1 Izaiáš – Daniel, 5/2 Ozeáš – 2. Makabejská, J. Pečírková, H. Sobalíková, M. Pytlíková, M. Homolková, †V. Kyas, V. Kyasová (eds.), Praha: Academia 2009. ISBN 978-80-200-1822-9.

Boldan, Kamil – Brodský, Pavel – Dragoun, Michal – Hlaváček, Ivan – Homolková, Milada – Mutlová, Petra – Studničková, Milada – Stejskal, Karel – Šmahel, František – Vlk, Miloslav: Jenský kodex. Komentář, Praha: Gallery 2009. ISBN 978-80-86990-96-5 (autorka komentovaného přepisu českých textů).

 

Články:

Staročeská krtatba v latinské vinici. In: Zahrada slov. Ad honorem Zuzana Silagiová. J. Černá, B. Kocánová, P. Nývlt (eds.), Praha: Filosofia 2019, s. 199–205. ISBN 978-80-7007-562-3.
List svatého Jeronýma knězi Paulinovi v Bibli svatováclavské. In: Jezuitská kultura v českých zemích – Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. G. Zand, S. M. Newerkla (eds.),  Brno: Host 2018, s. 211–231. ISBN 978-80-7577-698-3. 

Homolková, Milada – Svobodová, Andrea: Vladimír Kyas a staročeská bible. Práce z dějin Akademie věd 10, č. 1 2018, Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2018, s. 33–52. ISSN 1803-9448.

Bily, Inge – Homolková, Milada: Neueste Forschungen zum Sächsischen Weichbildrecht mit Glosse. Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 73, č. 2, 2017, s. 553–638. ISSN 0012-1223.

Kdo hanobil mistra Jeronýma?. Naše řeč 100, 2017, s. 130–138. ISSN 0027-8203.

Homolková, Milada – Voleková, Kateřina: Staročeské biblické prology: argumenta k listům sv. Pavla. Listy filologické 139, 2016, s. 91–120. ISSN 0024-4457.

Kalich v staročeských překladech bible. In: Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu. O. Halama, P. Soukup, (eds.), Praha: Filosofia 2016, s. 17–38. ISBN 978-80-7007-474-9. 

Jan Hus a páté přikázání. In: Jan Hus, husitství a husitské války a jejich dopad na českou kulturu. D. Soukup, M. Jaluška (eds.) Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Acropolis 2016, s. 54–63. ISBN 978-80-88069-16-4.

Šimek, Štěpán – Homolková, Milada: Прилагательные с суффиксом *-kъ в старославянском и древнечешском языках. In: Etymological Research into Old Church Slavonic, I. Janyšková, H. Karlíková (eds.), Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2015, s. 367–384.  ISBN 978-80-7422-381-5.

Spalův votipera a jeho staročeské příbuzenstvo. In: Dva z prvních. Jaromír Spal, Miloslav Šváb – respektované osobnosti vysokoškolské bohemistiky. H. Chýlová, V. Viktora (eds.), Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni 2015, s. 58–67. ISBN 978-80-261-0452-0.
Mezi gramatikou a sémantikou: staročeská slovesa s kořenem *ględ-. In: Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych. M. Gębka-Wolak, J. Kamper-Warejko, A. Moroz (eds.), Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2014, s. 197–206. 
Staročeský traktátek o křivé přísaze. Studie o rukopisech 44, 2014, s. 379–386. ISBN 978-80-87782-32-3.
Prology ve staročeském překladu části postily Mikuláše Lyry ve vztahu k prologům ve staročeských biblích. In: Amica Sponsa Mater. Bible v čase reformace, O. Halama (ed.), Praha: Kalich 2014, s. 9–23. ISBN 978-80-7017-213-1.

Píseň Věrní křesťané v Jenském kodexu. In: In puncto religionis. Konfesní dimenze předbělohorské kultury Čech a Moravy. K. Horníčková, M. Šroněk (eds.), Praha: Artefactum 2013, s. 103–115. ISBN  978-80-86890-57-9.
Homolková, Milada – Šimek, Štěpán: Реконструкция формального вида старочешских слов как этимологическая проблема. In: Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics. I. Janyšková, H. Karlíková (eds.), Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2012, s. 37–49. ISBN 978-80-7422-185-9. 
Staročeský překlad Tabulí Mikuláše z Drážďan. In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. S. Čmejrková, J. Hoffmannová, J. Klímová (eds.), Praha: Nakladatelství Karolinum 2012, s. 163–167. ISBN 978-80-246-2121-0.
O pravopise staročeských veršovaných legend z doby lucemburské. In: Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). M. Čornejová, L. Rychnovská, J. Zemanová (eds.),  Brno: Host 2010, s. 80–102. ISBN 978-80-7294-508-5.
Voleková, Kateřina – Homolková, Milada: Ze staročeského slovníku: zdrušec a živodně. Listy filologické 133, 2010, s. 391–395. ISSN 0024-4457.
Staročeská verba dicendi na příkladu sloves *osloviti a hovořiti. In: Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. S. Čmejrková, J. Hoffmannová, E. Havlová (eds.), Praha: Nakladatelství Karolinum 2010, s. 177–181. ISBN 978-80-246-1756-5.

Staročeská slova přídruha a přídružě. In: Studia etymologica Brunensia 6. I. Janyšková, H. Karlíková (eds.), Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2009, s. 127–133. ISBN 978-80-7106-209-7.
Slovo čtenář ve staré češtině. In: Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. M. Čornejová, P. Kosek (eds.), Brno: Host 2008, s. 64–69. ISBN 978-80-7294-301-2. 
Biblické jméno Syrtis a jeho staročeské reflexe. Acta onomastica 49, 2008, s. 135–142. ISBN 978-80-86496-44-3.
Latinské osobní jméno Adauctus a jeho české paralely. Acta onomastica 47, 2006, s. 233–238. ISBN 80-86496-34-1.
Český název zbraně kuše. Pokus o etymologický výklad. In: Studia etymologica Brunensia 3. I. Janyšková, H. Karlíková (eds.), Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2006, s. 109–118. ISBN 978-80-7106-209-7.
Padesátník ze staročeského hlaholského Comestora. Slavia 74. 2005, s. 285–291. ISSN ISSN 0037-6736.
Záludnosti staročeské předpony přě-. In: Verba et historia. Igoru Němcovi k 80. narozeninám. P. Nejedlý, M. Vajdlová (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR 2005, s. 129–136. ISBN 80-86496-20-1.
K epištolní části tzv. Lekcionáře (Evangeliáře) Olomouckého. In: Studia Moravica 1. Olomouc: Univerzita Palackého 2004, s. 31–45. ISSN 1801-7061.
O staročeském slovese přěmoci (K integraci kalkových významů do lexikálně sémantických struktur). In: Studia etymologica Brunensia 2. I. Janyšková, H. Karlíková (eds.), Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2003, s. 191–200. ISBN 978-80-7106-209-7.

K staročeskému slovu žizn. Slavia 70. 2001, s. 357–360. ISSN 0037-6736.
Möglichkeiten der Erkennung und Beschreibung lexikalisch-semantischer Strukturen (am Beispiel des Alttschechischen). Wiener Slavistisches Jahrbuch 46, 2000, s. 175–184. ISSN 0084-0041.

 

Příspěvky k dějinám oboru:
Listy filologické. In: Nový encyklopedický slovník češtiny, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2016, s. 992–996. ISBN 978-80-7422-480-5. Dostupné z:
https://www.czechency.org/slovnik/.
Jan Gebauer. In: Biografický slovník českých zemí 19 (Fu–Gn), Praha: Academia a Historický ústav AV ČR 2016, s. 584–585. ISBN 978-80-7286-283-2. 
Staročeské překlady bible – trvalý badatelský úkol. In: Die tschechische Bibel. Ihre Bedeutung in der Sprach- und Kulturgeschischte, H. Kuße (ed.), München – Berlin – Leipzig –Washington, D.C.: Verlag Otto Sagner, 2015, s. 33–42.
Jaroslava Pečírková septuagenaria. Jazykovědné aktuality 48, 2011, s. 138–141. ISSN 1212-5326.
Igor Němec – medailon. In: Igor Němec: Práce z historické jazykovědy. R. Dittmann, H. Sobalíková, M. Vajdlová (eds.), Praha: Academia 2009, s. 484–487.  ISBN 978-80-200-1820-5.
Pečírková, Jaroslava – Homolková, Milada – Pytlíková, Markéta – Sobalíková, Hana: Die kritische Edition der alttschechischen Bibel vor dem Abschluss. Wiener Slavistisches Jahrbuch 55, 2009, s. 245–252. ISSN 0084-0041.
Historická lexikografie. In: Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. J. Pleskalová, M. Krčmová, R. Večerka, P. Karlík (eds.), Praha: Academia 2007, s. 199–242. ISBN 978-80-200-1523-5.
Igor Němec (12. 6. 1924 – 11. 7. 2005). Slavia 75, 2006, s. 113–116. ISSN 0037-6736.


Recenze:

Listy filologické 134, 2011, s. 432–434: Dobrodružství etymologie. Články Františka Kopečného z prostějovského časopisu Štafeta. A. Bičan, E. Havlová (eds.), Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2009.

Slavia 73, 2004, s. 168–171: Staročeský Hlaholský Comestor. L. Pacnerová (ed.), Praha: Slovanský ústav AV ČR a nakladatelství EUROSLAVICA 2002.

Listy filologické 126, 2003, s. 340–342: GRAMMATICVS. Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata. O. Šefčík, B. Vykypěl (eds.), Brno: Masarykova univerzita 2001.

Slavia 70, 2001, s. 113–116: Česká bible Hlaholská (bible Vyšebrodská). L. Pacnerová (ed.), Praha: Slovanský ústav AV ČR a nakladatelství EUROSLAVICA 2000.

  

 

Projekty, granty

 

 

2015–2017: Staročeské biblické prology, GA ČR č. 15-06405S (členka týmu).
2015–2017: Slovotvorný vývoj deverbativních substantiv ve staré a střední češtině, GA ČR č. 15-00987S (členka týmu).
2012–2018: Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období, GA ČR č. P405/12/G148 (členka týmu).
2010–2014: Slovní zásoba staré češtiny a její lexikografické zpracování, GA ČR č. P406/10/1153 (členka týmu).
2010–2014: Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází), GA ČR č. P406/10/1140 (členka týmu).
2009–2011: Pět staročeských veršovaných legend doby lucemburské (komplexní kritická edice), GA ČR č. 405/09/1354 (řešitelka projektu).
2008–2009: Knihy prorocké a Knihy makabejské v nejstarším českém překladu bible (kritická edice), GA ČR č. 405/08/0877 (členka týmu).
2005–2011: Výzkumné centrum staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů až po současný stav), MŠMT ČR LC546 (členka týmu).
2005–2007: Nejstarší český překlad bible. Knihy prorocké a Knihy makabejské, GA ČR č. 405/05/2528 (členka týmu).
1999–2001: Elektronizace postupů diachronní lexikografie (na materiálu Staročeského slovníku), GA ČR č. 405/99/0540 (členka týmu).
1994–1996: Sémantické modely staročeských předponových sloves, GA ČR č. 405/94/1367 (členka týmu).
1994–1996: Systém staročeských částic a jeho lexikografický popis, GA ČR č. 405/94/1089 (řešitelka projektu).

 

 

Členství v redakčních radách

 

 

2003–dosud: Naše řeč

1997–dosud: Listy filologické 

 

 
Výuka

 

 

1994–2008: výběrové semináře pro Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK (témata: Staročeský slovník, Historická lexikografie a lexikografie, Staročeský překlad bible)
1990–1992: základy latiny pro posluchače FF UK