Mgr. Andrea Hlaváčová Svobodová, Ph.D.

Svobodova_Andrea_web.jpgKontakty
e-mail: a.svobodova@ujc.cas.cz

telefon: +420 225 391 460
profil na academia.edu: https://cas-cz.academia.edu/AndreaSvobodov%C3%A1

 

Odborné zaměření
stará čeština, biblický překlad, textologie, edice pramenů, historická lexikologie a lexikografie

 

Vzdělání
2010–2017: doktorské studium, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, program Filologie, studijní obor Český jazyk, disertační práce Komplexní studium Rukopisu dzikovského se zaměřením na grafickou, jazykovou a textovou analýzu české sbírky kázání
2003–2010: magisterské studium, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, program Filologie, studijní obor Český jazyk a literatura, diplomová práce Teoretické otázky související s přípravou edice prokopských legend: s návrhem edice Života sv. Prokopa

Dosažená praxe v ÚJČ

od 09/2022 vědecký pracovník

06/2017–09/2022 vědecký asistent

06/2013–06/2017 odborný pracovník vědy a výzkumu
 

Publikační činnost (výběr)
slovníky a on-line databáze:

Diabible, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka, 2020–. Dostupné z: http://diabible.com, členka autorského kolektivu.
Elektronický slovník staré češtiny, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx; členka autorského kolektivu.

Vokabulář webový – webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz; členka autorského kolektivu.

 

monografie a kapitoly v monografiích:

Svobodová, Andrea: The Fourth Petition of the Lord´s Prayer (‘Give Us Our Daily Bread’) in Czech, in: Translation Automatisms in the Vernacular Texts of the Middle Ages and Early Modern Period. Eds. Vladimir Agrigoroaei – Ileana Sasu, Turnhout: Brepols Publishers, 2023, s. 174–180. ISBN 978-2-503-60033-8.

Jasińska, Katarzyna – Svobodová, Andrea: Sacrificio, Oblatio, Holocaustum. Old Czech and Old Polish Translation Choices for the Offerings in Ps 50:21, in: Translation Automatisms in the Vernacular Texts of the Middle Ages and Early Modern Period. Eds. Vladimir Agrigoroaei – Ileana Sasu, Turnhout: Brepols Publishers, 2023, s. 227–232. ISBN 978-2-503-60033-8.

Agrigoroaei, Vladimir – Sasu, Ileana – Voleková, Kateřina – Svobodová, Andrea – Jasińska, Katarzyna – Korondi, Ágnes – Ungureanu, Mădălina – Gînsac, Ana-Maria: A Pan-European Translation Cluster? Synonymic variations in the vernacular translation choices for τυμπανιστριαί / tympanistriae (Ps 67:26), in: Translation Automatisms in the Vernacular Texts of the Middle Ages and Early Modern Period. Eds. Vladimir Agrigoroaei – Ileana Sasu, Turnhout: Brepols Publishers, 2023, s. 296–304. ISBN 978-2-503-60033-8.

První tištěný žaltář. Kritická edice staročeského překladu, Voleková, Kateřina – Svobodová, Andrea – Kreisingerová, Hana (eds.), Praha: Scriptorium, 2023. ISBN 978-80-7649-046-8.

Elektronický slovník staré češtiny. Soupis pramenů a zkratek, Svobodová, Andrea – Šimek, Štěpán (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2022. ISBN 978-80-88211-19-8. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/soubory/essc/essc-soupis-pramenu-a-zkratek.pdf.

Voleková, Kateřina – Svobodová, Andrea – Kreisingerová, Hana – Homolková, Milada: Český biblický překlad v době vzniku Lipnické bible, in: Lipnická bible. Štít víry v neklidných časech pozdního středověku, Doležalová, Lucie – Pacovský, Karel (eds.), Okrouhlice: Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici, 2021, s. 206–239. ISBN 978-80-908223-0-6.

Svobodová, Andrea: Textová tradice staročeské modlitby Otčenáš, in: Kříž z Telče (1434–1504). Písař, sběratel a autor, Doležalová, Lucie – Dragoun, Michal (eds.), Praha: Scriptorium, 2020, s. 383–394. ISBN 978-80-88013-98-3.
Svobodová, Andrea: Staročeské výklady na Otčenáš, in: Kříž z Telče (1434–1504). Písař, sběratel a autor, Doležalová, Lucie – Dragoun, Michal (eds.), Praha: Scriptorium, 2020, s. 394–408. ISBN 978-80-88013-98-3.

Svobodová, Andrea – Voleková, Kateřina: Nebiblické texty v staročeských překladech Bible, in: Husitské re-formace. Proměna kulturního kódu v 15. století, Cermanová, Pavlína – Soukup, Pavel (eds.), Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019, s. 101–143. ISBN 80-7422-730-1.

Staročeské biblické předmluvy, Voleková, Kateřina – Svobodová, Andrea (eds.), Praha: Scriptorium, 2019. ISBN 978-80-88013-78-5.
Výklad Mikuláše Lyry na evangelium sv. Matouše. Kritická edice staročeského překladu, Homolková, Milada – Svobodová, Andrea – Dragoun, Michal – Voleková, Kateřina – Lukšová, Zuzana, Praha: Scriptorium, 2018. ISBN 978-80-88013-76-1.
Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu, Čornej, Petr – Dragoun, Michal – Homolková, Milada – Kreisingerová, Hana – Lukšová, Zuzana – Mutlová, Petra – Pytlíková, Markéta – Studničková, Milada – Svobodová, Andrea – Voleková, Kateřina, Praha: Scriptorium, 2017. ISBN 978-80-88013-41-9.

články:

Svobodová, Andrea – Voleková, Kateřina – Rychterová, Pavlína: Old Czech Biblical Prologues: A Medieval Reader’s Gateway to the Study of the Bible, in: Medieval Translations and their Readers, Pavlína Rychterová – Jan Odstrčilík (eds.), The Medieval Translator 20, Turnhout: Brepols, 2023, s. 87–109. ISBN: 978-2-503-59190-2.

Svobodová, Andrea: Staročeské návody na pěstování šafránu, in: Opuscula. Neznámá dílka z rukopisů Kříže z Telče, Doležalová, Lucie – Králová, Magda (eds.), Praha: Scriptorium 2022, s. 262–275.

Svobodová, Andrea – Voleková, Kateřina: Form and Function of the Old Czech Lists of New Testament Lections, Museikon 5, 2021, s. 21–30. ISSN 2601-220.

Agrigoroaei, Vladimir – Svobodová, Andrea – Voleková, Kateřina et al.: The Musical Instruments in the Early Vernacular Translations of the Psalms (2). Collective Research, Museikon 4, 2020, s. 259–304. ISSN 2601-220.

Batka, Ondřej – Svobodová, Andrea – Voleková, Kateřina: Iniciály a majuskule v prvním tištěném českém žaltáři (1487), Clavibus Unitis 9, č. 2, 2020, s. 17–26. ISSN 1803-7747. Dostupné z: https://www.acecs.cz/media/cu_2020_09_02_batka_svobodova_volekova.pdf.
Svobodová, Andrea: Překlad biblických veršů v tzv. kázáních dzikovských ve vztahu ke staročeským překladům bible, in: Varia XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013), Gajdošová, Katarína – Gregorík, Peter (eds.), Bratislava – Trnava: Slovenská jazykovedná spoločnosť při SAV – Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnavě, 2020, s. 264–280. ISBN 978-80-971690-5-3. Dostupné z: https://www.juls.savba.sk/ediela/varia/23/Varia23.pdf.

Svobodová, Andrea: The New Old Czech Translation of the Psalter in the First Printed Bibles, in: Vernacular Psalters and the Early Rise of Linguistic Identities: The Romanian Case, Vladimir Agrigoroaei – Ileana Sasu – Ana Dumitran – Florin Bogdan (eds.), Bucharest, 2019, s. 55–59.
Svobodová, Andrea: Jehožto královstvo královstvie jest: k diferenciaci neuter na -stvie a -stvo ve staré češtině, in: Lidská zkušenost jako součást jazykové sémantiky (?), Božena Bednaříková – Pavlína Stůjová (eds.), Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 87–99.
Homolková, Milada – Svobodová, Andrea: Vladimír Kyas a staročeská bible, Práce z dějin akademie věd 10, 2018, s. 32–52.
Svobodová, Andrea – Voleková, Kateřina: K nestandardním jazykovým jevům ve staročeských textech, Bohemica olomucensia 8, 2016, č. 3, s. 16–36.
Pytlíková, Markéta – Svobodová, Andrea: Staročeské biblické prology: základní pramen pro kritickou edici, Listy filologické 139, 2016, č. 1–2, s. 73–89.
Svobodová, Andrea: Otázka transkripce grafému t a spřežky cz v tzv. Rukopise dzikovském, in Od slova k modelu jazyka: sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů, Bednaříková, Božena – Hernandezová, Pavlína (eds.), Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 73–88.

 

vědecké edice textů:

České modlitby v tzv. Orationale rožmberském, Hlaváčová Svobodová, Andrea (ed.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2023 [cit 8. 1. 2024]. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/soubory/edice/ModlRoud.pdf

Bible Bočkova, Lukášovo evangelium, Čermák, Jan – Sedláčková, Anna – Hlaváčová Svobodová, Andrea – Voleková, Kateřina (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2023 [cit. 2. 1. 2024]. Dostupné z:

https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/%7B254627af-a0fd-411f-a1a9-a569e03b4eff%7D/.

Bible drážďanská, Lukášovo evangelium, Hlaváčová Svobodová, Andrea – Voleková, Kateřina (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2023 [cit. 2. 1. 2024]. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/%7Bc80282bf-f25d-4fb2-a175-69131821163a%7D/.

Bible litoměřická, Lukášovo evangelium, Džunková, Katarína – Hlaváčová Svobodová, Andrea – Voleková, Kateřina (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2023 [cit. 2. 1. 2024]. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/%7Bd848e832-02a2-47f9-a463-b28721ec2046%7D/.

Bible mikulovská, Lukášovo evangelium, Žampachová, Karolína – Kreisingerová, Hana – Hlaváčová Svobodová, Andrea – Voleková, Kateřina (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2023 [cit. 2. 1. 2024]. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/%7Bd848e832-02a2-47f9-a463-b28721ec2046%7D/.

Bible olomoucká, Lukášovo evangelium, Hlaváčová Svobodová, Andrea – Voleková, Kateřina (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2023 [cit. 2. 1. 2024]. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/%7B37785d52-f45c-4165-aa05-e5079bd22bd3%7D/.

Bible padeřovská, Lukášovo evangelium, Michalcová, Anna – Hlaváčová Svobodová, Andrea – Voleková, Kateřina (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2023 [cit. 2. 1. 2024]. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/%7Bb38a629d-0902-485f-b028-e9825ecdbf6b%7D/.

Bible pražská, Lukášovo evangelium, Kunertová, Helena – Hlaváčová Svobodová, Andrea – Voleková, Kateřina (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2023 [cit. 2. 1. 2024]. Dostupné z:

https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/%7B1babcb51-af9d-4dec-accb-0d3154b1215f%7D/.

První tištěný žaltář, Svobodová, Andrea – Voleková, Kateřina (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2023 [cit. 28. 6. 2023]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/{2dfb4ea5-90ec-44fd-b68f-9b02eb9fd35c}/.

Brněnský zlomek žaltáře, Svobodová, Andrea – Voleková, Kateřina (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2022 [cit. 19. 12. 2022]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/{2edfdba9-f6d0-4a59-afd1-cfea93361c3c}/.
Muzejní zlomek žaltáře, Svobodová, Andrea – Voleková, Kateřina (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2022 [cit. 19. 12. 2022]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/{e8221766-ad29-479c-ba6c-001d7e3bbc18}/.
Žaltář Bakalářův, Batka, Ondřej– Svobodová,Andrea (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2022 [cit. 19. 12. 2022]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/{8314d476-5223-438a-960f-6b63032cfd81}/.

Bible olomoucká, Markovo evangelium, Svobodová, Andrea – Voleková, Kateřina (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka, 2020. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/d36ff370-155b-4811-8b3b-37f512e3e810/plny-text/s-aparatem/folio/186v.

Bible padeřovská, Markovo evangelium, Janoch, Jakub – Svobodová, Andrea (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka, 2020. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/75b06a31-0279-4448-b12a-51b6d0d11179/plny-text/s-aparatem/folio/366r.

Bible pražská, Markovo evangelium, Čermák, Jan – Svobodová, Andrea (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka, 2020. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/503498bf-8d0d-4ddb-b43f-8736195888bc/plny-text/s-aparatem/folio/500v.
Nový zákon muzejní mladší, Markovo evangelium, Filipová, Jitka – Svobodová, Andrea (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka, 2020. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/9bd12fe0-560c-4a59-b971-de39d264c2cf/plny-text/s-aparatem/folio/33r.

Bible olomoucká, Matoušovo evangelium, Hořejší, Michal – Svobodová, Andrea – Voleková, Kateřina (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka, 2019. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/50d6e93e-6538-4cc8-84d1-cb5489269c53/plny-text/s-aparatem/folio/221v.
Bible padeřovská, Matoušovo evangelium, Batka, Ondřej – Hořejší, Michal – Voleková, Kateřina (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka, 2019. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/27938e77-2cc9-48b2-ab8d-caa144454c4d/plny-text/s-aparatem/folio/355v.
Bible pražská, Matoušovo evangelium, Batka, Ondřej – Hořejší, Michal – Svobodová, Andrea – Valenta, Petr – Voleková, Kateřina (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka, 2019. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/10fa0711-0b3c-4b60-b089-ef5bb4a92594/plny-text/s-aparatem/folio/485v.
Nový zákon muzejní mladší, Matoušovo evangelium, Hořejší, Michal – Svobodová, Andrea –Voleková, Kateřina (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka, 2019. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/c5bd5665-ddd3-4160-8587-7caf09b6a58b/plny-text/s-aparatem/folio/1r.

Pasionál klementinský mladší, Svobodová, Andrea (ed.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka, 2019. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/{c3369146-5b9e-4a93-9279-7b6e65dd9d20}/.
Bible drážďanská, Matoušovo evangelium, Voleková, Kateřina – Svobodová, Andrea (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka, 2019. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/8fcd56f2-4372-4056-b569-d813ae17cf3d/plny-text/s-aparatem/folio/541r.

Pasionál muzejní (Juhnův), Svobodová, Andrea – Stluka, Martin (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka, 2018. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/984b6a15-eb3e-4f77-9bf9-a3dd074e5e58/plny-text/s-aparatem/folio/1.
Evangeliář klementinský, Svobodová, Andrea (ed.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka, 2018. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/b43175d8-ac90-480e-b68c-12cfca7a1a2b/plny-text/s-aparatem/folio/43v
Evangeliář pražský, Svobodová, Andrea (ed.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka, 2018. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/b4a92670-bf7b-433e-a3b3-fde4c83f463e/plny-text/s-aparatem/folio/1r.
Kázání dzikovská na okruh de sanctis, Svobodová, Andrea (ed.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka, 2016. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/fcf951f8-7f72-43fd-a25a-62fce06242bf/plny-text/s-aparatem/folio/124r.
Životy svatých otců (poustevníků), Stluka, Martin – Svobodová, Andrea (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka, 2016. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/d3329418-fe31-4571-ade5-1a4396bbed88/plny-text/s-aparatem/folio/1r.
Sbírka kázání založených na legendách, Janosik-Bielski, Marek – Svobodová, Andrea – Voleková, Kateřina (eds.), Praha: Academia, 2014. E-kniha. ISBN: 978-80-86496-82-5.
Černá, Alena M. – Boček, M. – Fuková, Irena – Hanzová, Barbora – Jamborová, Martina – Janosik-Bielski, Marek – Pečírková, Jaroslava – Svobodová, Andrea – Šimek, Štěpán – Voleková, Kateřina – Zápotocká, Pavlína – Lehečka, Boris: Výbor ze starší české literatury, 2., doplněné vydání, Praha: Academia, 2013. E-kniha. ISBN 978-80-86496-74-0.
Štítný ze Štítného, Tomáš: Řeči nedělní a sváteční, rukopis B, Svobodová, Andrea (ed.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka, 2012. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/f9e7ab60-f90a-4c86-ab00-a53319547373/plny-text/s-aparatem/folio/1.
Štítný ze Štítného, Tomáš: štítenský sborník klementinský, Svobodová, Andrea (ed.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka, 2012. Dostupné z: >https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/8e225356-88da-42da-8808-f110b13b2b4e/plny-text/s-aparatem/folio/1r.

Účast v projektech a grantech

2024–2026: "Dokonáno. Nalij vína paní Anno". Jazykové experimenty ve středověkých písařských přípiscích a kolofonech, GA ČR č. 24-10628S, spoluřešitelka projektu.

2023–2024: Libri precum: Hodinky krále Václava IV. v kontextu laických modlitebních knih, GA ČR č. 22-28502S, členka řešitelského kolektivu.

2021–2023: Středověké bohemikální mariánské a magdalenské plankty jako textové a kulturní performance, GA ČR č. 20-06229S, členka řešitelského týmu

2020–2022: České středověké cestopisy. Syntéza, komparace a nové interpretace, GA ČR č. 20-08078S, členka řešitelského týmu

2020–2022: První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice), GA ČR č. 20-06229S, členka řešitelského týmu

2018–2023: KREAS (OP VVV Excelentní výzkum), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, vědecký pracovník

2010–2020: digitální knihovna Manuscriptorium, Národní knihovna České republiky, příprava plných staročeských textů

2017–2019: „Tvůrčí opisování“: sborníky Oldřicha Kříže z Telče († 1504), projekt GA ČR č. 17-06326S, členka řešitelského týmu

2015–2017: Staročeské biblické prology, projekt GA ČR č. 15-06405S, členka řešitelského týmu

2013–2018: Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období, centrum excelence GA ČR č. P405/12/G148 , členka řešitelského týmu

2013–2014: Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází), projekt GA ČR č. P406/10/1140, členka řešitelského týmu

2013–2014: Slovní zásoba staré češtiny a její lexikografické zpracování, projekt GA ČR č. P406/10/1153, členka řešitelského týmu

2012–2014: Příprava a vydání Repertoria rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách III (P–S), projekt GA ČR č. P406/11/0782, členka řešitelského týmu


Výuka

seminář Dějiny češtiny (LS 2019/2020), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav českého jazyka a teorie komunikace

seminář Staročeské překlady bible (LS 2017/2018, LS 2018/2019), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav českého jazyka a teorie komunikace

 

Popularizace
lektorka středoškolské stáže Edice staročeských textů v rámci projektu AV ČR Otevřená věda 2016