Mgr. Irena Fuková, Ph.D.

Kontakty

fukova@ujc.cas.cz

telefon: +420 225 391 459

 

Odborné zaměření
historická lexikografie

 

Vzdělání
2015–2023: doktorské studium, obor Filologie – český jazyk (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova)
1998–2003: magisterské studium, obor Učitelství pro střední školy, český jazyk – výtvarná výchova (Pedagogická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni)

 

Dosažená praxe

od r. 2006 oddělení vývoje jazyka


Publikace 
Online databáze
Elektronický slovník staré češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx; členka autorského kolektivu.

Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2012–. Dostupné z: http://madla.ujc.cas.cz/; členka autorského kolektivu.

Vokabulář webový – webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz; členka autorského kolektivu.

 

Monografie a kapitoly v monografiích

Fuková, I. – Šimek, Š. (2021): Old Czech adjectives přěsný/přiesný and přísný. In:  I. Janyšková – H. Karlíková – V. Boček (eds.), Old Church Slavonic Heritage in Slavonic and Other Languages. Praha: NLN, s. 205–216. Dostupné z: https://www.academia.edu/72950259/2021_Old_Church_Slavonic_Heritage_in_Slavonic_and_Other_Languages_Ed_I_Jany%C5%A1kov%C3%A1_H_Karl%C3%ADkov%C3%A1_and_V_Bo%C4%8Dek_NLN_Praha_2021_340_pp.

Nejedlý, P. a kol. (2019): Slovotvorný vývoj deverbálních substantiv ve staré a střední češtině. Praha: Academia. ISBN 80-200-3087-0; členka autorského kolektivu.

 

Články

Fuková, I. – Pytlíková, M. (2021): Historical Online Dictionary as a Dynamic Process: Fourteen Years and Three Stages of the Electronic Dictionary of Old Czech. In: H. Van de Velde – F. T. Dolezal (eds.),  Broadening Perspectives in the History of Dictionaries and Word Studies. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2021, s. 262–275. ISBN: 1-5275-7432-6.

Fuková, I. (2019): Staročeská adjektiva typu postřihací. In: B. Bednaříková – P. Sůjová (eds.), Dynamika přirozeného jazyka. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 9–15. ISBN 978-80-244-5531-0 (print), ISBN 978-80-244-5532-7 (online: PDF).

Fuková, I. (2019): Činitelská jména s příponou -čí v diachronním pohledu. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 54, 12 s. ISSN: 2392-2435. Dostupné z: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sfps/article/view/sfps.1772.

Fuková, I. – Nejedlý, P. – Šimek, Š. (2019): K připravovanému Slovníku raněnovověké češtiny. Naše řeč. Roč. 102, č. 1–2, s. 76–87. ISSN 0027-8203.

Fuková, I. (2018): Deverbativa se sufixy -tva -tba ve vývojovém pohledu. Nová čeština doma a ve světě 2/2018, s. 7–13.

Fuková, I. (2018): Staročeská lexikální jednotka klatva, kletva klatba, kletba. in: B. Bednaříková – P. Sůjová (eds.), Lidská zkušenost jako součást jazykové sémantiky(?). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 60–69.

Fuková, I. (2017): Smiechoval a jiní -valové/-válové ve staré češtině. Naše řeč. Roč. 100, s. 186–189.

Fuková, I. (2010): Traktát o viděních a pokušeních zbožného mládence od Jana Bechyňky. In: Varia 17: Zborník materiálov z 17. kolokvia mladých jazykovedcov. Ružomberok: Katolícka univerzita, s. 95–100.
Fuková, I. (2009): Náboženské rozpravy Jana Bechyňky. In: Varia 16: Zborník materiálov zo 16. kolokvia mladých jazykovedcov. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, s. 115–121.
Fuková, I. (2008): Spojení synonym v Betlémských kázáních Jakoubka ze Stříbra. In: Varia 15: Zborník materiálov z 15. kolokvia mladých jazykovedcov. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, s. 131–134.
Fuková, I. (2008): Staročeská slova starodávno a starodávný, jejich motivace a významy. In: Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie "cutting-edge". Olomouc: UP, s. 95–98.


Granty a projekty

2015–2017: Slovotvorný vývoj deverbativních substantiv ve staré a střední češtině, GA ČR č. 15-00987S, řešitel P. Nejedlý; členka řešitelského týmu
2010–2014: Slovní zásoba staré češtiny a její lexikografické zpracování, GA ČR č. P406/10/1153, řešitelka M. Vajdlová; členka řešitelského týmu
2006–2008: Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav), MŠMT ČR č. LC546,  řešitelka H. Karlíková; členka řešitelského týmu

 

Výuka

FF UK, ÚČJTK, ZS 2022/2023: Diachronní lexikografie (společně s Š. Šimkem)