Mgr. Edith Čonosová (roz. Birkhahnová)

Kontakty

 • e-mail: e.conosova@ujc.cas.cz


Odborné zaměření

 • lexikologie a lexikografie, kontrastivní lingvistika

  

Vzdělání

 • 1997–2004 Mgr. studium oborů Český jazyk a literatura + Německý jazyk a literatura na FF UK

  

Dosažená praxe

 • 2000–2011: spolupracovnice na německo-českém překladovém slovníku dr. Marie Vachkové
 • 2004–2011: odborná pracovnice oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 • 2019–dosud: oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
  • členka autorského kolektivu Akademického slovníku současné češtiny

  

Publikace

 

Monografie, kolektivní publikace

 • Kolektiv autorů. Akademický slovník současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
  • členka autorského kolektivu: hesla s náslovím g- (2023), h- (2024)
 •  

  Články, recenze

  • ČONOSOVÁ, E.: Zpracování zdrobnělin v lexikální databázi Pralex. In: Česká a slovenská výkladová lexikografia na začiatku 21. storočia. Brno: Tribun EU, 2011, s. 51–57. ISBN 978-80-263-0097-7.
  • ČONOSOVÁ, E. – MARKOVÁ, V. – ŠEMELÍK, M.: Substantiva ve Velkém německo-českém akademickém slovníku a nové korpusové nástroje. In: XXIII. ročenka Kruhu moderních filologů. Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí. Praha: Kruh moderních filologů a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010, s. 131–144. ISBN 978-80-7394-256-4.
  • BIRKHAHNOVÁ, E. – CHUDOMELOVÁ, V.: K návrhu lexikografického popisu termínů v lexikální databázi LEXIKON 21. In: Lexikografie v kontextu informační společnosti. Sborník příspěvků z pracovního setkání Praha, 4.–6. 6. 2007. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2008, s. 47–57. ISBN 978-80-86496-41-2.
  • BIRKHAHNOVÁ, E.: Kommová, Jaroslava. Chemický slovník německo-český, Karolinum, Praha 2005, 179 s. Časopis pro moderní filologii, roč. 89, č. 1, 2007, s. 48–50. ISSN 0862-8459.
  • BIRKHAHNOVÁ, E. – CHUDOMELOVÁ, V.: The Possibilities of the Lexicographic Description of terms in the Lexical database LEXIKON 21. In: Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Slovanské a východoeurópske jazyky v počítačovom spracovaní. Fourth International Seminar. Bratislava, 25–27 October 2007. Proceedings. Bratislava: Tribun, 2007, s. 13–20. ISBN 80-224-0895-6.
  • BIRKHAHNOVÁ, E.: Aktuální vývoj terminologie. In: Sociálne vedy a humanistika očima mladých. Zborník zo stretnutia v Třešti 14.–16. 3. 2005. Bratislava: Veda 2006. s. 227–229. ISBN 80-224-0907-3.
  • BIRKHAHNOVÁ, E.: Botanická terminologie ve velkém všeobecném německo-českém překladovém slovníku. In: VARIA XIV. Zborník materiálov zo XIV. Kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8.–10. 12. 2004). Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2006, s. 147–149. ISBN 80-89037-04-6.