Mgr. Anna Christou, Ph.D.

Kontakty

 • e-mail: a.christou@ujc.cas.cz
 • tel.: +420 225 391 437

Christou_foto_2023c.jpg

Odborné zaměření

 • lexikologie a lexikografie, kognitivní lingvistika, etnolingvistika, čeština jako cizí/druhý jazyk

 

Vzdělání

 • 2019 Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, studijní obor: český jazyk, disertační práce: Žena v českém tradičním obrazu světa. Etnolingvistická studie
 • 2009 Mgr., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, studijní obory: český jazyk a literatura, učitelství pro střední školy

 

Dosažená praxe

 • od 2020 Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení současné lexikologie a lexikografie
  • členka autorského kolektivu Akademického slovníku současné češtiny
 • 2008–2020 Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hl. m. Prahy
  • metodička a učitelka češtiny jako cizího jazyka, examinátorka při státních základních a všeobecných zkouškách z češtiny pro cizince a zkoušce z češtiny pro trvalý pobyt

  

Publikace

 christou_zena.png

Monografie, kolektivní publikace

 • Kolektiv autorů. Akademický slovník současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR.
  • členka autorského kolektivu: hesla s náslovím d-, ď- (2022), e- (2022), f- (2023), g- (2023), h- (2024), ch- (2024)
  • členka hlavní redakce: hesla s náslovím h- (2024)
 • Christou, A. (2020): Žena v českém tradičním obrazu světa. Etnolingvistická studie, Praha: FF UK, 2020.

 

Kapitoly v monografiích, články, recenze

 • Christou, A. (2023): Jasňa Pacovská – Iva Nebeská – Alex Röhrich – Irena Vaňková: Škola jako místo radosti z přemýšlení o jazyce. Pedagogický pohled na kognitivní a kulturní aspekty jazyka. Časopis pro moderní filologii, roč. 105, č. 2, s. 299–302.
 • Christou, A. – Tvrdá, K. (2022): František Čermák: Lexical and Semantic Aspects of Proverbs. Jazykovědné aktuality, roč. 59, č. 3–4, s. 95–100.
 • Christou, A. – Táborská, K. (2022): The Cultural Concepts of “ZDRAVÍ” (“HEALTH”) and “NEMOC” (“ILLNESS”) in Czech Phraseology, Ethnolinguistics. Issues in Language and Culture, Vol. 34, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 303–318.
 • Christou, A.: (2022): Strategies for choosing a good wife as told by Czech proverbs about marriage. I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny, tom II: Obraz świata i człowieka w kulturze ludowej i narodowej, red. Ewa Białek, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 201–210.
 • Christou, A. (2021): Já měla kalhoty a on měl sukni, proto mi nastali časové smutní! Ženský a mužský oděv jako symbol feminity a maskulinity v tradičním obrazu světa. In: I. Vaňková (ed.), Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky III. Praha: FF UK, s. 115–121.
 • Christou, A. (2020): Nedělej Zagorku! Online přednáška Marie Kopřivové o zdrojích nových frazémů v češtině. Jazykovědné aktuality, roč. 57, č. 3–4, s. 154–156.
 • Christou, A. (2017): Kam čert nemůže, nastrčí bábu: stará žena v tradičním obrazu světa. In: V. Čurdová – R. Zbořilová (eds.), Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky: schémata a stereotypy v mluvených a znakových jazycích. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, s. 198–208.
 • Christou, A. (2016): Panna a baba. Tradiční obraz ženy v proměnách života. In: L. Saicová Římalová – I. Vaňková (eds.), Lidský život a každodennost v jazyce. Praha: FF UK, s. 87–94.
 • Christou, A. (2012): Silné a slabé pohlaví? Stereotypy spojené s ženami a muži v češtině. In: A. Mikołajczuk, K. Waszakowa (eds.), Odkrywanie znaczeń w języku. Varšava: Wydawnictwa Uniwerstytetu Warszawskiego, s. 200–209.
 • Christou, A. (2012): Tělesnost v českém jazykovém obrazu muže a ženy. In: I. Vaňková (ed.), Tělo, smysly, emoce v jazyce. Praha: FF UK, s. 122–136.
 • Christou, A. (2012): Male and Female Work in Czech Linguistic Picture of the World. In: M. Abramovicz, J. Bartmiński, I. Bielińska-Gardziel (eds.), Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów. Lublin: UMCS, s. 159–170.
 • Cvejnová, J. et al. (2012): Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR, Praha: NUV. (spoluautorka)
 • Christou – Provázková, K. (2011): Kestřánková, M. – Šnaidaufová, G. – Kopicová, K. (2010): Čeština pro cizince. Úroveň B1. Brno: Computer Press. In: Studie z aplikované lingvistiky, 2011/1, s. 131–133. (recenze)
 • Christou, A. – Provázková, K. (2011): Obraz člověka v jazyce. In: Studie z aplikované lingvistiky, 2011/2, s. 94–98. (recenze)
 • Christou, A. – Kestřánková, M. (2010): Příprava na subtest Čtení s porozuměním Zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR (úroveň A1 podle SERR). In: Čeština je cizí jazyk 2010. Úroveň A1 podle SERR. Plzeň: Katedra českého jazyka ZČU v Plzni, nestránkováno, ISBN: 978-80-7043-941-8.
 • Holý, J. (ed.) (2009): Tato fakulta bude rudá!: katedra české literatury Filozofické fakulty Karlovy univerzity očima pamětníků a dokumentů. Praha: Akropolis (Filip Tomáš), 2009. (spoluautorka rozhovorů s pamětníky)

 

Editorská a redakční činnost

 • od 2013: Pražské jaro – korektorka katalogu hudebního festivalu
 • od 2010: Mezinárodní festival pravoslavné hudby Archaion kallos – redaktorka
 • 2009: Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR – zpracovávání hesel v LDB Pralex
 • 2006–2007: redaktorka kulturního časopisu Literární novinky (Ústav české literatury a literární vědy FF UK) 

 

Projekty, granty

 • od r. 2023 účast na grantu Technologické agentury ČR Víceslovné jednotky pro digitální vzdělávání, řešitelka: PhDr. Marie Kopřivová Ph.D.
 • 2020, 2022: Národní pedagogický institut, tvorba instruktážních videí a audionahrávek pro examinátory Zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR
 • 2019: Národní ústav pro vzdělávání, členka týmu připravujícího Kurikulum pro češtinu jako druhý jazyk
 • 2008–2010: MŠMT ČR, vznik a vývoj Zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR, členka týmu
 • 2008–2009: Katedra české literatury Filozofické fakulty Karlovy univerzity očima pamětníků a v dokumentech, členka týmu

 

Členství v odborných organizacích

 • Antropolingva: Společnost pro kognitivně-kulturní lingvistiku, etnolingvistiku a antropolingvistiku při České asociaci kognitivní lingvistiky na FF UK
 • Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka
 • Jazykovědné sdružení

 

Výuka

 • 2023 Letní škola slovanských studií, Univerzita Karlova
 • od r. 2022: Kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR: kurzy češtiny pro zahraniční pracovníky AV
 • 2008–2020: Jazyková škola hl. m. Prahy, kurzy češtiny pro cizince
 • 2012: ÚBS FF UK, předměty Česká literatura a kultura 19. století, Ústní a písemné vyjadřování, Rozvíjení slovní zásoby
 • 2011: ÚČJTK FF UK, Lexikologický seminář

 

Testování

 • od 2008: tvorba testových úloh (mj. státní jazykové zkoušky z češtiny pro cizince, Zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR, Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince, Státní maturitní zkouška z českého jazyka pro neslyšící studenty aj.)

 

Přednášky (výběr)

 • 17. 5. 2024 Pojem ZDRAVÍ ve světle empirických dat (s K. Cinkrautovou). W obliczu tragedii − redefinicja wartości? EUROJOS XVI.
 • 17. 4. 2024 Zdraví jako hodnota ve světle etnolingvistiky (k výzkumu v rámci EUROJOS) (s K. Cinkrautovou), interní seminář Ústavu bohemistických studií FF UK
 • 24. 5. 2023 Nemá nemoc jazyka a přece mluví. Metafory zdraví a nemoci v pohledu kognitivní lingvistiky (s I. Vaňkovou), zámek Brandýs nad Labem
 • 9. 7. 2021 Koně, ženu a flintu nikdy nepůjčuj: o ženách a zvířatech v perspektivě moderní etnolingvistiky (s L. Šťastnou), Šrámkova Sobotka, festival českého jazyka, řeči a literatury
 • 5. 3. 2020 Panna, žena a bába. O proměnách ženství v tradičním obrazu světa, přednáška v rámci cyklu Slovo, tradice a kontext v Národopisném muzeu Národního muzea
 • 9. 10. 2019 Tradiční obraz matky v češtině: jazyk, folklor, poezie (Perspektiva moderní etnolingvistiky) (s I. Vaňkovou), Kruh přátel českého jazyka

 

Popularizace

 

Jiné

 

Organizační činnost

 • Týden kulturní lingvistiky: Interpretace světa v jazyce a textu, mezinárodní konferenční setkání, 2023, FF UK
 • Dny kulturní lingvistiky 2021, FF UK