Mgr. Martin Beneš, Ph.D.

silueta.jpg

Kontakty:
e-mail: benes at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 432

 

Odborné zaměření:

jazykové normy (normativní aspekty jazyka), jazyková správnost, jazyková kultura, sociolingvistika, teoretické a praktické otázky pravopisu (pravopisných systémů), metalingvistika (přístupy k jazyku)

 

Vzdělání:

2009–2017 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
doktorské studium, obor: český jazyk
2003–2009 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
magisterské studium, obory: český jazyk a literatura – východoslovanská studia se specializací polonistika
1999–2003 Gymnázium a sportovní gymnázium Přípotoční 1337, Praha 10 – Vršovice
1990–1999 FZŠ Brdičkova 08, Praha 13 – Lužiny

 

Dosažená praxe

2006–dosud Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
2018–dosud člen redakčního kruhu ASSČ

2018–2021, od 2023 vedoucí redaktor časopisu Naše řeč
2010–2017 výkonný redaktor časopisu Studie z aplikované lingvistiky

 

Účast v mezinárodních grantových projektech

2023–2024 – Tell me how to say it right! (TELMER); registrační číslo: 2014-1-CZ01-KA104-000378; poskytovatel: Evropská komise – program Erasmus+; hlavní řešitelské pracoviště: Eesti Keele Instituut (Institute of the Estonian Language); partnerské řešitelské pracoviště: ÚJČ AV ČR, v. v. i.

2020–2023 – Feast and Famine: Confronting Overabundance and Defectivity in Language; reference: 158569; poskytovatel: Arts and Humanities Research Council, Great Britain; hlavní řešitelské pracoviště: University of Sheffield, Department of Languages and Cultures; partnerské řešitelské pracoviště: ÚJČ AV ČR, v. v. i., et al.; hlavní řešitel: Professor Neil Bermel; člen řešitelského týmu. Dostupné z WWW: <https://www.sheffield.ac.uk/feastandfamine>.

 

Publikace:
Monografie a kolektivní práce:

2019 – Úvod do teorie jazykové správnosti. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.
2019 – 31 Z historie českého pravopisu; 67 Morfematika – základní pojmy; 68 Typy morfů a morfémů; 139 Tvary zájmena já. In: Markéta Pravdová – Ivana Svobodová (eds.), Akademická příručka českého jazyka [2., rozšířené vydání]. Praha: Academia, s. 132–136; 239–240; 241–250; 447–448.
2019 – spoluautoři Robert ADAM, Ivana BOZDĚCHOVÁ, František MARTÍNEK, Hana PROKŠOVÁ a Pavlína SYNKOVÁ. Gramatické rozbory češtiny: Výklad a cvičení s řešeními [2. rozšířené vydání]. Praha: Karolinum.
2017 – spoluautoři Robert ADAM, Ivana BOZDĚCHOVÁ, František MARTÍNEK, Hana PROKŠOVÁ a Pavlína SYNKOVÁ. Gramatické rozbory češtiny: Výklad a cvičení s řešeními. Praha: Karolinum.
2016 – spoluautoři Jan BALHAR, Anna ČERNÁ, Libuše ČIŽMÁROVÁ, Ondřej DUFEK, Klára DVOŘÁKOVÁ, Martina IREINOVÁ, Stanislava KLOFEROVÁ, Hana KONEČNÁ, Jakub KOPECKÝ, Adam KŘÍŽ, Markéta PRAVDOVÁ, Hana PROKŠOVÁ, Martin PROŠEK, Kamila SMEJKALOVÁ, Ivana SVOBODOVÁ, Milena ŠIPKOVÁ, Pavel ŠTĚPÁN a Veronika ŠTĚPÁNOVÁ. Čeština nově od A do Ž. Praha: Academia.

2014 – spoluautoři Robert ADAM, Ivana BOZDĚCHOVÁ, Pavlína JÍNOVÁ, František MARTÍNEK, Hana PROKŠOVÁ a Lucie SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ. Úvodní jazykový seminář: Výklad a cvičení (s terminologickým slovníkem) [skripta; elektronická publikace]. Praha: Karolinum. Cit. 25. 10. 2018. Dostupné z WWW: <https://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=podrobnosti&id=12729&zalozka=6>.
2014 – 16 Z historie českého pravopisu; 52 Morfematika; 117 Tvary zájmena já. In: Markéta Pravdová – Ivana Svobodová (eds.), Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, s. 81–85; 189–200; 382–383.

2012 – spoluautoři Anna ČERNÁ, Ondřej DUFEK, Jan CHROMÝ, Jakub KOPECKÝ, Markéta PRAVDOVÁ, Hana PROKŠOVÁ, Martin PROŠEK, Kamila SMEJKALOVÁ, Ivana SVOBODOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNOVÁ a Ludmila UHLÍŘOVÁ. Jsme v češtině doma? Praha: Academia.

Časopisecké a sborníkové publikace:

2023 – spoluautoři Dominika Kováříková, Kamila Smejkalová, Oleg Kovářík. The structuralist tradition meets empirical data: corpus data enhancing the Czech Internet Language Reference Book. Word Structure, 16(2–3), s. 233–257. <https://doi.org/10.3366/word.2023.0230>.
2023 – spoluautor Ondřej Dufek. Standardizace zdola vs. shora: Jak se z Charlese III. stal Karel III. Časopis pro moderní filologii, 106(1) [preprint]. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29663.02729/1>.
2023 – spoluautorka Lucie Benešová. Ztraceno v přepisu: ruská příjmení s písmenem ё v česky psaných textech. Naše řeč, 106(2), s. 110–123. <https://doi.org/10.58756/n21062302>.
2022 – No ale, to je fakt správnej tvar, jo? Nesouhlas tazatelů s odpověďmi. In: Ondřej Dufek – Klára Dvořáková et al., Jazyková poradna, dobrý den: O češtině a jejích uživatelích. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 173–193.
2021 – spoluautor Ondřej DUFEK. Kodifikujme deskriptivně – a pěstujme tím jazykovědu! Reakce na článek Luboše a Vojtěcha Veselých. Korpus – gramatika – axiologie, 2021(24), s. 3–18.
2021 – O co se opírá jazyková poradna: Obecná taktika pro zodpovídání jazykových dotazů. Jazykovědné aktuality, 58(1–2), s. 23–27.
2020 – Language rules, rule-sentences, and how they are interrelated, or Norm vs. codification. Naše řeč, 103(5), s. 393–408.
2020 – spoluautor Ondřej DUFEK. Předmluva. In: Ludmila Uhlířová, O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci: Výbor z díla. Praha: Akropolis, s. 8–15.

2019 – Vězenkyně. Naše řeč, 102(5), s. 350–354.
2019 – spoluautoři Ondřej DUFEK, Martina RYBOVÁ, Michal HOŘEJŠÍ. Bohemistické disertace roku 2018. Naše řeč, 102(3), s. 221–231.
2018 – Enantiosémie z perspektivy lingvistických teorií intersubjektivity. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 9(T), s. 124–134.

2018 – Kalamáry. Naše řeč, 101(4), s. 238–243.

2018 – spoluautoři Martin PROŠEK, Kamila SMEJKALOVÁ a Veronika ŠTĚPÁNOVÁ. Interaction between language users and a language consulting center: challenges for Language Management Theory research. In: Jiří Nekvapil – Lisa Fairbrother – Marián Sloboda (eds.), Language Management Approach: Special Focus on Research Methodology. New York, NY, et al.: Peter Lang, s. 119–140.
2017 – Co dál s jazykovou kulturou? Několik poznámek ke kritériím jazykové správnosti. In: Oldřich Uličný (ed.), Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci. Liberec: Technická univerzita v Liberci, s. 109–118.

2017 – Nesoulad pravidel a vět o pravidlech jako problém jazykové kultury. In: Oľga Orgoňová – Alena Bohunická – Gabriela Múcsková – Katarína Muziková – Zuzana Popovičová Sedláčková (eds.), Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Jazyk a jazykoveda v súvislostiach: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka, 11. – 12. 9. 2017. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka, s. 275–287. Cit. 29. 10. 2018. Dostupné z WWW: <http://stella.uniba.sk/texty/JaJvS.pdf>.

2016 – Zdroje a kritéria stylových charakteristik jazykových prostředků a jak je zjistit. In: Michaela Lišková – Veronika Vodrážková – Zuzana Děngeová (eds.), Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století: Sborník abstraktů z workshopu konaného ve dnech 29.–30. 11. 2016 v Praze. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., s. 22–23.
2016 – Jak a proč sociologizovat pohled na jazykovou kulturu. Naše řeč, 99(5), s. 227–242.

2015 – spoluautoři Martin PROŠEK a Kamila SMEJKALOVÁ. Jazyková kultura v mluvnici. In: Oldřich Uličný et al., Preliminária k moderní mluvnici češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 47–49.
2015 – spoluautoři Martin PROŠEK a Kamila SMEJKALOVÁ. Český pravopis – teorie i aplikace. In: Oldřich Uličný et al., Preliminária k moderní mluvnici češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 329–343.
2015 – Vlastní jména a psaní velkých písmen v češtině. In: Ivana Svobodová et al., Psaní velkých písmen v češtině. Praha: Academia, s. 31–62.
2015 – Státní útvary, jejich územní části a útvary jejich správního rozdělení. In: Ivana Svobodová et al., Psaní velkých písmen v češtině. Praha: Academia, s. 117–145.
2015 – Český zápis problematických pádů polských proprií s jednofunkčním písmenemv koncové slabice. Naše řeč, 98(3), s. 129–138.
2015 – Máme se vzdát dichotomického pohledu na „jazyk“? Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 6(2), s. 181–191. Cit. 29. 10. 2018. Dostupné z WWW: <https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/19/2017/12/Martin-Bene%C5%A1_181-191.pdf>.

2014 – Teorie přirozeného sémantického metajazyka (Doslov k českému vydání). In: Anna Wierzbicka, Sémantika: Elementární a univerzální sémantické jednotky. Praha: Karolinum, s. 489–497.
2013–2014 – Jak (také) na psaní velkých písmen. Český jazyk a literatura, 64(4), s. 162–169.

2013 – Kategorie jedinečnosti ve vztahu k psaní velkých písmen v českém pravopise. In: Slavomír Ondrejovič – Júlia Vrábľová – Anežka Krausová (eds.), Jazyk a diskurz v kutúrnom a  politickom kontexte [Sociolinguistica Slovaca, 7]. Bratislava: Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, s. 268–274.
2013 – Grafémika a česká grafická soustava. In: Oldřich Uličný (ed.), Studie k Moderní mluvnici češtiny: 5, K české fonetice a pravopisu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, s. 122–138.
2013 – spoluautorka Kamila SMEJKALOVÁ. Úvahy nad současným českým pravopisem. In: Oldřich Uličný (ed.), Studie k Moderní mluvnici češtiny: 5, K české fonetice a pravopisu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, s. 170–188.
2013 – spoluautoři Martin PROŠEK a Kamila SMEJKALOVÁ. Kodifikace a její role v současné společnosti. In: Oldřich Uličný (ed.), Studie k Moderní mluvnici češtiny: 2, Komunikační situace a styl. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, s. 15–24.

2012 – Psaní velkých písmen v tzv. druhové složce pojmenování. Naše řeč, 95(4), s. 169–180.
2012 – Základní pojmy morfematiky v přístupném a návodném metodickém výkladu. Didaktické studie, 4(1), s. 69–77.
2012 – Zápis rumunských vlastních jmen s monofunkčním písmenem e v koncové slabice. Naše řeč, 95(5), s. 265–271.
2012 – Jazyková norma a možné způsoby jejího zjišťování. In: Světla Čmejrková – Jana Hoffmannová – Jana Klímová (eds.), Čeština v pohledu synchronním a diachronním: Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, s. 807–811.

2011 – spoluautor Martin PROŠEK. Ke konceptu minimální intervence. Slovo a slovesnost, 72(1), s. 39–55.
2011 – K problému kompozicionality jazykového významu. Naše řeč, 94(2), s. 57–70. Cit. 29. 10. 2018. Dostupné z WWW: <http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=8168>.
2011 – Implicitnost jazykové normy a možné způsoby jejího zjišťování [anotace]. In: Mezinárodní konference Čeština v pohledu synchronním a diachronním (Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český): Anotace příspěvků, s. 3.
2011 – Furlan(d)sko, Furlánsko, nebo Friulsko? Naše řeč, 94(4), s. 215–221.

2010 – Perspektivismus a jeho kontrola. Na příkladu lingvistiky. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 1(1), s. 69–89. Cit. 29. 10. 2018. Dostupné z WWW: <http://sites.ff.cuni.cz/studiezaplikovanelingvistiky/wp-content/uploads/sites/19/2016/03/Martin_Benes_69-89.pdf>.

2009 – Kdo je laureátem (Nobelovy ceny)? Naše řeč, 92(5), s. 268–270. Cit. 29. 10. 2018. Dostupné z WWW: <http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=8066>.

 

Recenze a zprávy:

2023 – spoluautoři Hana Mžourková, Jakub Sláma, Ivana Svobodová. Bohemistické disertace roku 2022. Naše řeč, 106(5).

2021 – spoluautoři Ondřej DUFEK, Michal HOŘEJŠÍ a Martina RYBOVÁ. Bohemistické disertace roku 2020 [zpráva]. Naše řeč, 104(5), s. 397–402.
2020 – spoluautoři Ondřej DUFEK, Michal HOŘEJŠÍ a Martina RYBOVÁ. Bohemistické disertace roku 2019 [zpráva]. Naše řeč, 103(3), s. 278–287.

2020 – spoluautor Ondřej DUFEK. Ludmile Uhlířové k narozeninám. Slovo a slovesnost, 81(3), s. 230–236.

2013 – Analogie jazyka a DNA [recenze]. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 4(2), s. 118–127. Cit. 29. 10. 2018: Dostupné z WWW: <https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/19/2016/03/Analogie-jazyka-a-DNA-Martin-Bene%C5%A1.pdf>.

2013 – Úskalí odborné lingvistické komunikace: Pavel Novák: Lingvistika a jazyková realita [recenze]. Naše řeč, 96(3), s. 151–160.

2012–2013 – Časopis Naše řeč – obsah 93. a 94. ročníku [zpráva]. Český jazyk a literatura, 63(2), s. 91–95.

2012 – spoluautorka Eva LEHEČKOVÁ. Tematická čísla časopisu NŘ [recenze]. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 3(1–2), s. 161–167. Cit. 29. 10. 2018: Dostupné z WWW: <https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/19/2016/03/Martin_Benes_161-167.pdf>.

2012 – spoluautorka Eva LEHEČKOVÁ. Pražské přednášky Martina Haspelmatha [zpráva]. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 3(1–2), s. 175–180. Cit. 29. 10. 2018: Dostupné z WWW: <https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/19/2016/03/Pra%C5%BEsk%C3%A9-p%C5%99edn%C3%A1%C5%A1ky-Martina-Haspelmatha-Martin-Bene%C5%A1-%E2%80%93-Eva-Lehe%C4%8Dkov%C3%A1.pdf>.

2011 – Renata Dybalska – Sekundarne gatunki mowy w reklamie [zpráva]. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2(1), s. 161–162. Cit. 29. 10. 2018: Dostupné z WWW: <https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/19/2016/03/Renata-Dybalska-Sekundarne-Gatunki-mowy-w-reklamie-Martin-Bene%C5%A1.pdf>.

2011 – Petr Kaderka – Česká nekomerční reklama v sociálním kontextu [zpráva]. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2(1), s. 160–161. Cit. 29. 10. 2018: Dostupné z WWW: <https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/19/2016/03/Petr-Kaderka-%C4%8Cesk%C3%A1-nekomer%C4%8Dn%C3%AD-reklama-v-soci%C3%A1ln%C3%ADm-kontextu-Martin-Bene%C5%A1.pdf>.

2011 – spoluautorka Eva LEHEČKOVÁ. Pražské přednášky Denisy Bordag [zpráva]. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2(1), s. 151–156. Cit. 29. 10. 2018: Dostupné z WWW: <https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/19/2016/03/Pra%C5%BEsk%C3%A9-p%C5%99edn%C3%A1%C5%A1ky-Denisy-Bordag-Martin-Bene%C5%A1-%E2%80%93-Eva-Lehe%C4%8Dkov%C3%A1.pdf>.

2011 – Jazykový instinkt od Stevena Pinkera v češtině [zpráva]. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 1(2), s. 161–162. Cit. 29. 10. 2018: Dostupné z WWW: <https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/19/2016/03/Jazykov%C3%BD-instinkt-od-Stevena-Pinkera-v-%C4%8De%C5%A1tin%C4%9B-Martin-Bene%C5%A1.pdf>.

2011 – Časopis Naše řeč – Obsah 92. ročníku [zpráva]. Český jazyk a literatura, 61(4), s. 195–198.

2010 – Letní škola lingvistiky 2010 v Dačicích [zpráva]. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 1(2), s. 156–160. Cit. 29. 10. 2018: Dostupné z WWW: <https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/19/2016/03/Letn%C3%AD-%C5%A1kola-lingvistiky-2010-v-Da%C4%8Dic%C3%ADch-Martin-Bene%C5%A1.pdf>.

2010 – Dorota Zielińska – Proceduralny model języka [zpráva]. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 1(1), s. 176–177. Cit. 29. 10. 2018: Dostupné z WWW: <https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/19/2016/03/Martin-Bene%C5%A1-Dorota-Zieli%C5%84ska_Proceduralny-model-j%C4%99zyka.pdf>.

2010 – Jak psát dějiny lingvistiky. Lingvistické myšlení Ferdinanda de Saussura jako předmět koncepce dějin lingvistiky E. F. K. Koernera [recenze]. Naše řeč, 93(4–5), s. 260–265. Cit. 29. 10. 2018. Dostupné z WWW: <http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?lang=en&art=8154>.

2010 – Časopis Naše řeč 2006, 2007 a 2008 [zpráva]. Český jazyk a literatura, 60(5), s. 250–254.
 

Překlady odborných textů:

2019 – překlad polských dopisů pro edici korespondence Karla Havlíčka (druhý díl: ADAM, Robert et al. (eds.) (2019): Karel Havlíček: Korespondence II: 1843–1844. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.).

2017 – překlad polských dopisů pro edici korespondence Karla Havlíčka (první díl: ADAM, Robert et al. (eds.) (2017): Karel Havlíček: Korespondence I: 1831–1842. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.).

2015 – ITKONEN, Esa: Ústřední role normativity v jazyce a v lingvistice. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 6(2), s. 95–117. Cit. 22. 10. 2018. Dostupné z WWW: <https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/magazin/2015-6-2-2>.
2015 – ITKONEN, Esa: O roli vědomí v jazyce a v lingvistice. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 6(2), s. 118–133. Cit. 22. 10. 2018. Dostupné z WWW: <https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/19/2017/12/Martin-Bene%C5%A1_118-133.pdf>.

2014 – WIERZBICKA, Anna: Sémantika: Elementární a univerzální sémantické jednotky. Praha: Karolinum, 550 s.

2014 – ZIELIŃSKA, Dorota: Procedurální model jazyka: Lingvistika z pohledu teorie modelů empirických věd [edice Qfwfq, sv. 33; online]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 268 s. Cit. 28. 10. 2018. Dostupné z WWW: <http://oltk.upol.cz/wp-content/uploads/2013/06/Zielinska-Proceduralni_model_jazyka.pdf>.
2010 – BARTMIŃSKI, Jerzy: Úhel pohledu, perspektiva, jazykový obraz světa. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 1(1), s. 111–130. Cit. 29. 10. 2018: Dostupné z WWW: <https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/19/2016/03/Martin_Benes_111-130.pdf>.
 

Edice:

2020 – spolueditor Ondřej DUFEK. Ludmila Uhlířová: O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci: Výbor z díla. Praha: Akropolis, 424 s.

2015 – spolueditoři Lucie BENEŠOVÁ, Jan KŘIVAN, Hana PROKŠOVÁ, Kamila SMEJKALOVÁ a Magdaléna ZÍKOVÁ. Lingvistika Praha 2015: Sborník příspěvků [online]. Cit. 25. 10. 2018. Dostupné z WWW: <http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/node/561>.

2014 – spolueditoři Lucie BENEŠOVÁ, Jan KŘIVAN, Hana PROKŠOVÁ, Kamila SMEJKALOVÁ a Magdaléna ZÍKOVÁ. Lingvistika Praha 2014: Sborník příspěvků [online]. Cit. 23. 10. 2018. Dostupné z WWW: <http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/node/196>.

2013 – spolueditoři Lucie BENEŠOVÁ, Jan KŘIVAN, Hana PROKŠOVÁ, Kamila SMEJKALOVÁ a Magdaléna ZÍKOVÁ. Lingvistika Praha 2013: Sborník příspěvků [online]. Cit. 23. 10. 2018. Dostupné z WWW: <http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/node/164>.

 

Účast na zahraničních konferencích:
2023 – příspěvek Exploring overabundance and defectivity in Czech Morphology: How to present these phenomena to users of The Internet Language Reference Book na mezinárodní online konferenci Language consultations: traditions and current trends. Latvian Language Agency, Rīga, Lotyšsko, 26. 9. 2023.
2022 – Příspěvek Structuralist tradition meets empirical data: corpus data enhancing the Czech Internet Language Reference Book na mezinárodní konferenci 20th International Morphology Meeting (IMM20). Budapešť, Maďarsko, 3. 9. 2022.
2022 – Příspěvek (spolu s Kamilou Smejkalovou) What to call overabundance?: The case of Czech nominative plural of masculine animates na semináři Feast and Famine Sheffield Workshop: New Ideas and Plans. University of Sheffield, Sheffield, Spojené království, 21. 4. 2022.
2021 – Příspěvek (spolu s Dominikou Kováříkovou a Kamilou Smejkalovou) How can quantitative analysis of grammatical categories can be of use for the Czech Language Reference Book: some methodological issues na online semináři More-than-Half-Baked Ideas Workshop: Feast and Famine Project. University of Sheffield, Sheffield, Spojené království, 21. 10. 2021.

2019 – Příspěvek Language planning and two levels of linguistic knowledge na mezinárodní konferenci Standardization as Language Management: 7th International Language Management Symposium. University of Zagreb, Záhřeb, Chorvatsko, 30. srpna 2021.

2019 – Příspěvek How to investigate non-spatiotemporal linguistic entities: Preliminary remarks na mezinárodní konferenci Poznań Linguistic Meeting 2019 (PLM 2019). Adam Mickiewicz University, Poznań, Polsko, 17. září 2019.
2018 – Příspěvek Enquirers’ disagreement on the proposed solution in the context of language consulting service na mezinárodní konferenci Second International Conference on Sociolinguistics: Insights from Superdiversity, Complexity and Multimodality (ICS.2). Eötvös Loránd University, Budapešť, Maďarsko, 7. 9. 2018.
2018 – Příspěvek Language rules, usage and the so-called rule sentences in the context of language consulting service (LCS) na mezinárodní konferenci Challenges of Linguistic Consultation Services: Symposium (18 October 2018). Latvian Language Agency, Rīga, Lotyšsko, 18. 10. 2018.
 

Granty:

2020–2023 – Feast and Famine: Confronting Overabundance and Defectivity in Language; reference: 158569; poskytovatel: Arts and Humanities Research Council, Great Britain; hlavní řešitelské pracoviště: University of Sheffield, Department of Languages and Cultures; partnerské řešitelské pracoviště: ÚJČ AV ČR, v. v. i., et al.; hlavní řešitel: Professor Neil Bermel; člen řešitelského týmu.

2016–2019 – Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi; identifikační kód projektu: DG16P02B009; poskytovatel: MK ČR, program NAKI II; hlavní řešitelské pracoviště: ÚJČ AV ČR, v. v. i., partnerské spoluřešitelské pracoviště: ZČU; hlavní řešitel: PhDr. Martin Prošek, Ph.D., spoluřešitel: doc. Ing. Luděk Müller, Ph.D.; člen řešitelského týmu.

2011–2013 – Psaní velkých písmen v češtině; reg. č.: P406/11/2017; poskytovatel: GA ČR; hlavní řešitelka: PhDr. Ivana Svobodová; člen řešitelského týmu.
2010–2015 – LINDAT/CLARIN; reg. č.: LM2010013; poskytovatel: MŠMT ČR; hlavní řešitel: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., spoluřešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.; člen řešitelského týmu.

2010–2013 – Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny; reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0275, N. č.: P 481; poskytovatel: ESF; hlavní řešitel: prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc; člen řešitelského týmu.

2008–2010 – Čeština a bulharština v kontextu informační společnosti; vedoucí: PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D.; za Ústav pro bulharský jazyk BAV vedoucí prof. dr. Petja Kostadinova, koordinátor: dr. Milen Tomov.

2006–2008 – Jazyková poradna na internetu; reg. č.: 1ET200610406; poskytovatel: AV ČR; hlavní řešitelka: PhDr. Ivana Svobodová; člen řešitelského týmu.

2006–2007 – Čeština a bulharština v kontextu informační společnosti; vedoucí: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., PhDr. Ludmila Uhlířová, CSc., koordinátorka: Albena Rangelova, CSc.; za Ústav pro bulharský jazyk BAV: prof. dr. Emilija Perniška, prof. dr. Petja Kostadinova, koordinátorka: dr. Svetla Koeva.
 

Výuka na VŠ:

ZS 2019–2020 – úvod do sociolingvistiky; ÚJKN FF UK.
LS 2018–2019 – teorie jazykové kultury; ÚČJTK FF UK.
ZS 2017–2018 – co sdílíme, když mluvíme: intersubjektivita v interakci (spolu s Evou Lehečkovou); ÚČJTK FF UK.

ZS 2016–2017 – jazykové poradenství v Česku (spolu s Veronikou Štěpánovou); ÚČJTK FF UK.

ZS 2015–2016 – normativita v jazyce a v lingvistice; ÚČJTK FF UK.

ZS 2014– 2015 – český jazyk pro odborný diskurs (spolu s Pavlínou Jínovou); ÚČJTK FF UK v Praze.
ZS 2014–2015 – jazykové poradenství v česku (spolu s Veronikou Štěpánovou); ÚČJTK FF UK v Praze.
ZS 2014–2015 – normativita v jazyce a v lingvistice; Katedra obecné lingvistiky FF UP v Olomouci.

ZS 2013–2014 – český jazyk pro odborný diskurs (spolu s Pavlínou Jínovou); ÚČJTK FF UK v Praze.
ZS 2013–2014 – jazykové poradenství v Česku (spolu s Veronikou Štěpánovou); ÚČJTK FF UK v Praze.
ZS 2013–2014 – aktuální otázky jazykové kultury; ÚČJTK FF UK v Praze.
LS 2013–2014 – praktika odborného diskursu; ÚČJTK FF UK v Praze.

ZS 2012–2013 – jazykové poradenství v Česku (spolu s Veronikou Štěpánovou); ÚČJTK FF UK v Praze.
LS 2012–2013 – praktika odborného diskursu; ÚČJTK FF UK v Praze.
LS 2012–2013 – český jazyk pro odborný diskurs; ÚČJTK FF UK v Praze.

ZS 2011–2012 – úvodní jazykový seminář; ÚČJTK FF UK v Praze.
LS 2011–2012 – praktika odborného diskursu; ÚČJTK FF UK v Praze.
LS 2011–2012 – český jazyk pro odborný diskurs (spolu s Evou Lehečkovou);ÚČJTK FF UK v Praze.
LS 2011–2012 – diskuse nad přednáškami o jazyce (spolu s Evou Lehečkovou); ÚČJTK FF UK v Praze.

ZS 2010–2011 – úvodní jazykový seminář; ÚČJTK FF UK v Praze.
LS 2010–2011 – seminář k historickému vývoji češtiny; ÚČJTK FF UK v Praze.
LS 2010–2011 – vybrané přístupy k jazyku; ÚČJTK FF UK v Praze.

 

Popularizace:

2023 – Host v pořadu Na stole je téma (Radio Proglas), premiéra 19. 10. 2023. <https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2023-11-17-00-05-00>.
2022 – Přednáška Přechylování ženských příjmení v současné české jazykové situaci na Univerzitě Loránda Eötvöse v Budapešti (ELTE Bölcsészettudományi Kar, Szláv és Balti Filológiai Intézet = Filozofická fakulta ELTE, Ústav baltské a slovanské filologie), 18. 10. 2022. Zprostředkováno a zajištěno Českými centry.

2021 – online přednáška Česká Sibiř a moravský Klondike: Spojení typu český, moravský s cizím zeměpisným jménem. Česká centra, 23. září 2021, 18:00–19:15. Dostupné z WWW: <https://www.youtube.com/watch?v=jTXfup6szeI>.
2021 – online přednáška Aha, tak to jsem netušila aneb ze života jazykové poradny. Česká centra, 11. února 2021, 18:00–20:00. Dostupné z WWW: <https://www.youtube.com/watch?v=Z9cYhIBbbsg>.

2019 – Přednáška Přechylování ženských příjmení v současné české jazykové situaci. České centrum Moskva, 6. 12. 2019, 19:40–21:10.
2019 – Přednáška Vědomé a nevědomé jazykové znalosti: Důsledky pro jazykovou kulturu. Moskovskij gosudarstvennyj universitet imeni M. V. Lomonosova (MGU), Filosofičeskij fakul'tet, Kafedra slavjanskoj filologii, 5. 12. 2019, 13:00–14:30.
2018 – Host v pořadu Leonardo (ČRo Plus), nahráváno 21. 8. 2018, vysíláno 2. 9. 2018, 10:00–11:00.
2014 – Jazykové zákampí: Příští zastávka Hostivice-U hřbitova! Literární noviny [online], sobota 20. září. Cit. 20. 9. 2014. Dostupné z WWW: <http://literarky.parlamentnilisty.cz/offline/jazykove-zakampi/18328-jazykove-zakampi-piti-zastavka-hostivice-u-hbitova>.

2014 – Sdílené znalosti. Literární noviny, 6 (12. června), s. 20.

2014 – Jazykové zákampí: O čem a jak píší čeští maturanti? Komentář ke komentářům. Literární noviny [online], sobota 26. dubna. Cit. 22. 10. 2018. Dostupné z WWW: <http://literarninoviny.cz/offline/178-offline/17359-jazykove-zakampi-o-em-a-jak-pii-eti-maturanti-komenta-ke-komentam>.

2014 – Jazykové zákampí: Crêperie a boutique aneb Cizí jazyk ve veřejném prostoru. Literární noviny [online], sobota 5. dubna. Cit. 22. 10. 2018. Dostupné z WWW: <http://www.literarky.cz/offline/jazykove-zakampi/17209-jazykove-zakampi-creperie-bageterie-a-boutique-aneb-cizi-jazyk-ve-verejnem-prostoru>.
2014 – Jazykové zákampí: Památník Otto Wichterle. Literární noviny [online], sobota 22. února. Cit. 22. 10. 2018. Dostupné z WWW: <http://literarninoviny.cz/offline/178-offline/16901-jazykove-zakampi-pomnik-otto-wichterle>.
2013 – Písmeno s pomníkem. Literární noviny, 31 (1. srpna).
2013 – Mileta, Velveta, Modeta… Literární noviny, 19 (10. května), s. 19.

2013 – Kam se podělo -ch? Literární noviny, 14 (4. dubna), s. 19.

2013 – Nešťastní dnové. Literární noviny, 12 (21. března), s. 21.

2013 – Prezidentská kampaň. Literární noviny, 3 (17. ledna), s. 19.

2013 – Nechme spisovnou češtinu na pokoji. HN Future [online]. Cit. 25. 10. 2013. Dostupné z WWW: <http://tech.ihned.cz/hnfuture/c1-59831750-nechme-spisovnou-cestinu-na-pokoji>.
2013 – Vysokým větám nízké koncovky uškodí. HN Future [online]. Cit. 25. 10. 2013. Dostupné z WWW: <http://tech.ihned.cz/c1-59867000-vysokym-vetam-nizke-koncovky-uskodi>.
2012 – Co je morbidní? Literární noviny, 48 (29. listopadu), s. 19.

2012 – Česko-polsky. Literární noviny, 46 (15. listopadu), s. 15.
2012 – Celé to změnili! Literární noviny, 40 (4. října), s. 16.

2012 – Chtějte mi rozumět... Literární noviny, 36 (6. září), s. 16.

2012 – Bělorusko, Ukrajina a Londýn. Literární noviny, 32 (9. srpna), s. 15.

2012 – O záchraně jednoho exonyma. Literární noviny, 24 (14. června), s. 19.

2012 – Hyperkorektní vzpomínka. Literární noviny, 20 (17. dubna), s. 15.

2012 – O změnách v jazyce. Literární noviny, 17 (26. dubna), s. 22–23.

2012 – Váňa bez Váni, nebo Váňa bez Váňi? Literární noviny, 13 (29. března), s. 15.

2012 – Kolik tam dneska je? Literární noviny, 8 (23. února), s. 16.

2012 – Názvy ulic jako logo? Literární noviny, 4 (26. ledna), s. 16.

 

Další:

spoluautor Ondřej DUFEK. Bibliografie odborných prací Ludmily Uhlířové. In: Ludmila Uhlířová, O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci: Výbor z díla. Praha: Akropolis, s. 357–389.
člen organizačního a programového výboru Mezinárodní vědecké konference k 55. výročí samostatného studia českého jazyka a literatury v Záhřebu (jaro 2021) na Filozofické fakultě v Záhřebu.
průběžné plnění databáze Dotazy z jazykové poradny. Dostupné z WWW: <https://dotazy.ujc.cas.cz>.

Člen badatelského týmu Experimental Research on Central European Languages Lab (ERCEL Lab) při FF UK.
Spolupráce s organizací CERMAT na přípravě a validaci maturitních a přijímacích testů na SŠ.
Tvorba odborných posudků pro lingvistické časopisy Naše řeč, Slovo a slovesnost Studie z aplikované lingvistiky.
Tvorba posudků a vyjádření zpracovaných v rámci jazykověporadenské činnosti OJK ÚJČ AV ČR, v. v. i.
Pravidelné telefonické odpovídání na jazykové dotazy veřejnosti v rámci jazykověporadenské činnosti OJK ÚJČ AV ČR, v. v. i.