Usnesení z 19. zasedání Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 30. září 2010

1. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vzala na vědomí informaci doc. Olivy o stávající situaci ve financování ÚJČ a výhledech na r. 2011.
 
2. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vzala na vědomí informaci vedoucích oddělení současné lexikologie a lexikografie a oddělení stylistiky a lingvistiky textu o činnosti jejich oddělení.
 
3. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vzala na vědomí informaci o přípravách oslav 100. výročí založení Kanceláře Slovníku jazyka českého.
 
4. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., schválila návrh na udělení Čestné oborové medaile Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách PhDr. Janu Balharovi, CSc.
 
5. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.,určila termín dalšího zasedání rady na 18. listopadu 2010 v 10.00.
 
 
 
RNDr. Jan Králík, CSc., v. r.
předseda Rady ÚJČ AV ČR, v. v. i.