Usnesení ze 17. zasedání Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 11. března 2010

1. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., přijala ke dni 8. 3. 2010 rezignaci prof. PhDr. Rudolfa Šrámka, CSc., na členství v radě a vzala na vědomí informaci o zvolení prof. Dr. Markuse Gigera členem rady.
2. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vzala na vědomí informaci ředitele ÚJČ AV ČR, v. v. i., o aktuální situaci financování společenskovědních ústavů AV ČR.
3. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vzala na vědomí informaci o auditu hospodaření ÚJČ za r. 2009.
4. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., schválila rozpočet ÚJČ na r. 2010.
5. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., schválila formu per rollam pro podávání návrhů na členy výběrové komise pro volbu ředitele. Současně schválila, aby byl požádán místopředseda AV ČR pro III. OV o nominaci zástupců AR a VR AV ČR do této komise.
6. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vzala na vědomíinformaci vedoucího oddělení onomastiky a vedoucí dialektologického oddělení o činnosti jejich oddělení.
7. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., pověřila vedení ústavu vypracováním návrhu na udělení Ceny AV ČR.
8. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vzala na vědomí informaci o přípravě oslav 100. výročí založení Kanceláře slovníku jazyka českého.
9. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., určila termín dalšího zasedání rady na 10. června 2010 v 10.00.
 
RNDr. Jan Králík, CSc., v. r.
předseda Rady ÚJČ AV ČR, v. v. i.