Usnesení z 16. zasedání Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 10. prosince 2009

1. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vzala na vědomí informaci ředitele ÚJČ AV ČR, v. v. i., o aktuální situaci financování ÚJČ AV ČR, v. v. i., v r. 2010.
2. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vzala na vědomíinformaci vedoucího oddělení gramatiky o činnosti oddělení.
3. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., určila termín dalšího zasedání rady na 11. března 2010 v 10.00.

RNDr. Jan Králík, CSc., v. r.
předseda Rady ÚJČ AV ČR, v. v. i.