Usnesení z 15. zasedání Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 8. října 2009

1. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vzala na vědomí písemnou informaci ředitele ÚJČ AV ČR, v. v. i., o aktuální situaci financování ÚJČ AV ČR, v. v. i., v r. 2010.

 2. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., určila termín dalšího zasedání rady na 10. prosince 2009 v 10.00.
 3. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., určila harmonogram rozprav o  činnosti jednotlivých oddělení.
 
 RNDr. Jan Králík, CSc., v. r.
předseda Rady ÚJČ AV ČR, v. v. i.