Usnesení ze 14. zasedání Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 18. června 2009

1. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., po obdržení informaceod Dozorčí rady
    ÚJČ AV ČR,v. v. i., schválila výroční zprávu o činnosti a hospodaření ÚJČ AV ČR,
    v. v. i., za r. 2008.
 
2. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vzala na vědomí informaci ředitele
    ÚJČ AV ČR, v. v. i., o výhledech financování vědy a výzkumu v příštích letech.
 
3. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., určila termín dalšího zasedání rady
    na 8. října 2009 v 10.00.
 
 
 
RNDr. Jan Králík, CSc., v. r.
předseda Rady ÚJČ AV ČR, v. v. i.