Usnesení z 13. zasedání Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 23. dubna 2009

  1. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., schválila per rollam návrh na udělení Medaile J. Dobrovského PhDr. E. Havlové, CSc.
  2. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., schválila přesunout dokončení projednávání vybraných kapitol pracovního řádu na kolegium vedoucích.
  3. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., schválila výroční zprávu o  činnosti a hospodaření ÚJČ AV ČR, v. v. i., za r. 2008 a vyslovila poděkování dr. Bachmannové za její zpracování.
  4. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., schválila návrh rozpočtu ÚJČ AV ČR, v. v. i., na r. 2009.
  5. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vzala na vědomí informaci o podávaných grantech.
  6. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., pověřila doc. Olivu, aby v hodnotícím panelu GA ČR projednal, v jakém jazyce mají být podávány grantové přihlášky.
  7. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., určila termín dalšího zasedání rady 18. června 2009 v 10.00.
 
 
 
 
        RNDr. Jan Králík, CSc., v. r.
        předseda Rady ÚJČ AV ČR, v. v. i.