Usnesení z 12. zasedání Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 29. ledna 2009

  1. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., schválila úpravy v kapitolách pracovního řádu Pracovní doba, Pracovní smlouvy a Pracovní poměr a žádá vedoucího ETO o přepracování kapitoly Stravování.
  2. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., pověřila předsedu rady dr. Králíka jednáním s místopředsedou AV ČR prof. Pánkem.
  3. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vyslovila souhlas s návrhy na ocenění AV ČR  prof. PhDr. F. Danešovi, DrSc. a PhDr. M. Pravdové, Ph.D.
  4. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., určila termín dalšího zasedání rady 23. dubna 2009 v 10.00.
 
RNDr. Jan Králík, CSc., v. r.
předseda Rady ÚJČ AV ČR, v. v. i.