Usnesení z 11. zasedání Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 4. prosince 2008

1. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., schválila Organizační řád ÚJČ AV ČR, v. v. i. 
2. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., schválila kapitolu pracovního řádu Postup při tvorbě a čerpání ostatních fondů.
3. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., schválila, že Vědecké radě AV ČR bude zaslán dopis týkající se hodnocení výzkumného záměru.

4. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., určila termín dalšího zasedání rady 29. ledna 2009 v 10.00.
 
 
RNDr. Jan Králík, CSc., v. r.
předseda Rady ÚJČ AV ČR, v. v. i.