Usnesení z 10. zasedání Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 2. října 2008

1. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., schválila úpravy vnitřního mzdového předpisu ÚJČ AV ČR, v. v. i. ve znění předloženém ředitelem ústavu.
2. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., žádá vedoucího THS o předložení návrhu úprav pracovního řádu týkajících se pracovní doby.
3. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., žádá vedoucího THS, aby předložil vedoucím oddělení      před započetím atestací informace o zařazení a výši platu pracovníků jejich oddělení.
4. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., určila termín dalšího zasedání rady 4. prosince 2008 v 10.00.
 
RNDr. Jan Králík, CSc., v. r.
předseda Rady ÚJČ AV ČR, v. v. i.