Usnesení z 9. zasedání Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 5. června 2008

1. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., schválila výroční zprávu ÚJČ AV ČR, v. v. i., za r. 2007.
2. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., zaujala stanoviska k problematice budovy
ve Valentinské 1:
a) vzala na vědomí postup doc. Olivy na jednání Sněmu AV ČR,
b) souhlasila se zasláním dopisu rady předsedovi AV ČR,
c) souhlasila se zasláním dopisu ředitelce Slovanského ústavu,
d) nadále se bude zajímat dle zákona 341/2005 Sb. o hospodárnost využití budovy.
3. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., schválila rozpočet sociálního fondu (FKSP) na r. 2008.
4. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., schválila úpravu přílohy mzdového předpisu.
5. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., schválila úpravu kapitoly pracovního řádu Postup při plánování, přípravě, realizaci a vyúčtování pracovní cesty, kapitoly Vzdělávání a odborný růst pracovníků a kapitoly Postup při tvorbě a čerpání sociálního fondu.
6. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., schválila termín dalšího zasedání rady 2. října 2008 v 10.00.


RNDr. Jan Králík, CSc., v. r.
předseda Rady ÚJČ AV ČR, v. v. i.