Usnesení z 8. zasedání Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 27. března 2008

1. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., schválila zařazení vedoucí kabinetu studia jazyků PhDr. L. Sýkorové do tarifní třídy V5.
2. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., nepochybuje o potřebnosti účasti ÚJČ AV ČR, v. v. i., v projektech ALE a OLA.
3. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vzala na vědomí zprávu auditorao hospodaření za r. 2007.
4. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., nemá námitky proti Stanovám Sdružení jihomoravských pracovišť AV ČR.
5. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., schválila úpravu kapitoly pracovního řádu Pracovní poměr a kapitolu Dovolená na zotavenou, neplacená dovolená.
6. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vzala na vědomí informaci o návrzích projektů podávaných ke GA ČR.
7. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., schválila úpravu rozpočtu na r. 2008.
8. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., schválila termín dalšího zasedání rady 5. června 2008 v 10.00.
 
 RNDr. Jan Králík, CSc., v. r.
předseda Rady ÚJČ AV ČR, v. v. i.