Usnesení z 6. zasedání Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 15. listopadu 2007

1. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., se usnesla, že se bude podrobně zabývat
kapitolami 00, 01, 02, 03, 05 a 06 pracovního řádu ÚJČ AV ČR, v. v. i.
2. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., se usnesla, že se bude zabývat další verzí
návrhu „Vzdělávání a odborný růst pracovníků“.
3. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., souhlasí se žádostí o udělení mimořádné
podpory AV ČR pro zahraniční bohemistická studia Mgr. Christině Dejkové, Ph.D.
4. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., schválila termíny dalších zasedání rady
28. února 2008 a 22. května 2008, vždy v 10.00.
 
 
RNDr. Jan Králík, CSc., v. r.
předseda Rady ÚJČ AV ČR, v. v. i.