Usnesení z 5. zasedání Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 4. října 2007

1. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., schválila volební řád rady v doplněném a upraveném znění.
2. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., schválila vnitřní mzdový předpis v doplněném a upraveném znění.
3. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., schválila rozpočet ÚJČ AV ČR, v. v. i., na r. 2007 v předloženém znění.
4. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., schválila termín dalšího zasedání rady 15. listopadu 2007 v 10.00.
 
     RNDr. Jan Králík, CSc., v. r.
     předseda Rady ÚJČ AV ČR, v. v. i.