Usnesení ze zasedání Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 19. dubna 2007

  1. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., schvaluje jednací řád rady.
  2. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., navrhuje předsedovi AV ČR
    za kandidáta na funkci ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.,
    doc. RNDr. Karla Olivu, Dr.
 
 
 
 
 
RNDr. Jan Králík, CSc., v. r.
předseda Rady ÚJČ AV ČR, v. v. i.