doc. Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D., DSc.

Kontakt:

e-mail: vykypel@ujc.cas.cz

 

Odborné zaměřeni:

slavistika, zejména bohemistika, sorabistika, paleoslovenistika; obecná jazykověda; baltistika; indoevropeistika


Vzdělání:

2022 DSc. bohemistika, Akademie věd ČR

2008 doc. (habilitace) obecná jazykověda, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

2001 Ph.D. indoevropeistika, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

1996 Mgr. bohemistika, historie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

 

Dosažená praxe:

1994– pracovník etymologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR

2001–2009 externí učitel Ústavu jazykovědy a baltistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

2008– člen Oborové komise doktorského studijního oboru Srovnávací indoevropská jazykověda FF MU

2011– člen Oborové komise doktorského studijního programu Paleoslovenistika a slovanské jazyky FF MU

2019– člen Oborové rady doktorského studijního programu Český jazyk FF MU

2021– člen Oborové rady doktorského studijního programu Slovanské filologie FF UK

 

Zahraniční stáže:

03.–05. 2011 Erneuter Forschungsaufenthalt der Alexander von Humboldt-Stiftung, Universität Bonn

11. 2007 – 02. 2008 Ernst Mach-Stipendium des ÖAD, Universität Wien

04. 2005 – 03. 2006 Forschungsstipendium der Alexander von Humboldt-Stiftung, Universität Tübingen

07.–08. 2003 Wiedereinladung des DAAD, Universität Regensburg

10. 1998 – 07. 1999 Jahresstipendium des DAAD, Universität Bonn

1996, 1998 Lěćny ferialny kurs serbskeje rěče a kultury, Budyšin


Publikační činnost:

A. Monografie
 • Irština ve slovanské střední Evropě v raném středověku. Praha. Lidové noviny 2023. (Studia etymologica Brunensia, 29.) 56 s. abstrakt
 • Antonín Matzenauer. Život, dílo, korespondence. Praha: Lidové noviny 2023 (Prameny české etymologie, 4.) 120 s. abstrakt
 • [& Taťána Vykypělová, Helena Karlíková, Ilona Janyšková, Vít Boček] Církevněslovanské dědictví ve staré, střední a nové češtině. Praha: Lidové noviny 2022. (Studia etymologica Brunensia, 28.) 268 s. abstrakt
 • Parerga Baltica. München: LINCOM Europa 2022. (LINCOM Studies in Indo-European Linguistics, 57.) 132 s. abstrakt
 • [& Helena Karlíková, Ilona Janyšková, Vít Boček] Staroslověnské dědictví ve staré češtině. Praha: Lidové noviny 2021. (Studia etymologica Brunensia, 26.) 304 s. abstrakt
 • Wanderungen durch die bohemistische Vergangenheit I. Beiträge deutscher Slavisten zur Bohemistik. Hamburg: Dr. Kovač 2021. (Schriften zur Slavistik, 54.) 152 s. abstrakt
 • [& Taťána Vykypělová] Cercle linguistique de Bratislava. Ein Kapitel aus der mitteleuropäischen strukturalen Sprachwissenschaft. München: LINCOM Europa 2019. (Travaux linguistiques de Brno, 13.) 222 s. abstrakt
 • Problems of Etymology. Praha: Lidové noviny 2017. (Studia etymologica Brunensia, 20.) 84 s. abstrakt
 • Perspektiven auf die Geschichte des Tschechischen und die tschechische Geschichte. München: LINCOM Europa 2016. (LINCOM Studies in Slavic Linguistics, 41.) 235 S. abstrakt
 • Problems of Historical Linguistics. München: LINCOM Europa 2015. (LINCOM Studies in Theoretical Linguistics, 54.) 96 s. abstract
 • Skizzen zur linguistischen Historiographie. München: LINCOM Europa 2013. (Travaux linguistiques de Brno, 9.) 184 s. abstrakt
 • Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích. Etymologie jako pomocná věda historická. Druhé, přepracované a rozšíření vydání i s dodatkem o šlechtických titulech v keltských jazycích. Praha: Lidové noviny 2011. (Studia etymologica Brunensia, 11.) 332 s. download
 • Empirical Functionalism and the Prague School. München: LINCOM Europa 2009. (Travaux linguistiques de Brno, 6.) 100 s. abstrakt
 • Život a dílo Adolfa Erharta. Kapitola z dějin české vědy. Praha: Lidové noviny 2008. (Studia etymologica Brunensia, 5.) 220 s. abstrakt
 • Essais zur Prager Typologie (mit einer Bibliographia typologica Pragensis). München: LINCOM Europa 2006. (LINCOM Studies in Language Typology, 14.) 120 s. abstrakt
 • Hjelmslevo glosematika ir baltų kalbų fonologija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas 2005. (Bibliotheca Salensis, 1.) 94 s. download
 • Glossematikstudien. Unzeitgemäße Betrachtungen zu Louis Hjelmslevs Sprachtheorie. Hamburg: Dr. Kovač 2005. (Philologia – Sprachwissenschaftliche Forschungsergebnisse, 66.) 420 S. Abstrakt
 • Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích. Etymologie jako pomocná věda historická. Brno: Masarykova univerzita 2004. (Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, 353.) 237 s. download

B. Spoluúčast na monografiích
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 21. Ed. I. Janyšková. Brno: Tribun EU 2022.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 20. Ed. I. Janyšková. Brno: Tribun EU 2021.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 19. Ed. I. Janyšková. Brno: Tribun EU 2018.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 18. Ed. I. Janyšková. Brno: Tribun EU 2016.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 17. Ed. I. Janyšková. Brno: Tribun EU 2014.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 16. Ed. I. Janyšková. Brno: Tribun EU 2012.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 15. Ed. I. Janyšková. Brno: Tribun EU 2010.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 14. Ed. I. Janyšková. Praha: Academia 2008.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 13. Ed. I. Janyšková. Praha: Academia 2006.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 12. Ed. A. Erhart Praha: Academia 2004.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 11. Ed. A. Erhart. Praha: Academia 2002.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 10. Ed. A. Erhart. Praha: Academia 2000.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 9. Ed. A. Erhart. Praha: Academia 1999.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 8. Ed. A. Erhart. Praha: Academia 1998.

C. Příspěvky v časopisech a sbornících

 • Vladimír Skalička, typologie jazyků, staroorientalistika. In: 100 let české staroorientalistiky. České klínopisné bádání, předovýchodní archeologie a spřízněné obory v dokumentech. Ed. Š. Velhartická. Praha 2021, 327–329. download
 • „Südslavische Einflüsse“ auf das Tschechische. In: Old Church Slavonic Heritage in Slavonic and Other Languages. Ed. I. Janyšková, H. Karlíková, V. Boček. Praha 2021, 163–166. (Studia etymologica Brunensia, 25.) download
 • Das böhmisch-mährische Quellgebiet. In: Von A wie Aspekt bis Z wie zdvořilost. Ein Kaleidoskop der Slavistik für Tilman Berger zum 65. Geburtstag. Ed. B. Brehmer, A. Gattnar, T. Perevozchikova. Tübingen 2021, 265–267. download
 • Louis Hjelmslev and the Baltic countries. In: Studies in Baltic and Other Languages: A Festschrift for Axel Holvoet on the Occasion of his 65th Birthday. Ed. P. Arkadiev, J. Pakerys, I. Šeškauskienė, V. Žeimantienė. Vilnius 2021, 381–386. (Vilnius University Open Series, 16.) download
 • [& Taťána Vykypělová] K otázce vlivu církevněslovanského biblického překladu na staročeský Žaltář kapitulní. Clavibus unitis 10/2, 2021, 7–12. download
 • Hodnota staročeské literatury. In. Charisteria Thomae Hoskovecio sexagenario a discipulis et Circuli linguistici Pragensis sodalibus oblata. Ed. V. Boček, B. Vykypěl. Brno 2020, 29–31. download
 • Bemerkungen zur deutschen Sprachwissenschaft im Nationalsozialismus. In: Etymologus: Festschrift for Václav Blažek. Ed. H. Bichlmeier, O. Šefčík, R. Sukač. Hamburg 2020, 423–434. download
 • Analytisches Vergleichen von Sprachen und Geschichten. Travaux du Cercle linguistique de Prague, n.s. 8, 2019, 299–306. download
 • Filolog a slovanský patriot. Václav Vondrák (1859–1925). In: J. Malíř, L. Jan, B. Chocholáč a kol.: Osobnosti moravských dějin (2). Brno 2019, 293–310.
 • Příspěvek Evy Havlové k teorii a praxi (nejen) etymologie. In: Teorie a praxe české etymologické lexikografie. Ed. B. Vykypěl, V. Boček. Praha 2019, 9–12. (Studia etymologica Brunensia, 24.) download
 • Potenciální nelexikální paleoslovenismy ve staré češtině. Slovo 69, 2019, 211–224. download
 • Romana Jakobsona Počátek národního sebeurčení v Evropě a význam cyrilometodějské misie. In: Nasledje i stvaranje. Sveti Ćirilo. Sveti Sava. 869 – 1219 – 2019. Ed. J. Radić, V. Savić. Beograd 2019, 35–41.
 • Obrození a vernakularizace. In: Svět podle Grepla. Prof. Miroslavu Greplovi k devadesátým narozeninám. Ed. P. Malčík, P. Karlík. Brno 2019, 205–208. download
 • Strukturální a funkční lingvistika. In: Slovník literárněvědného strukturalismu. Ed. O. Sládek. Brno 2018, 679–683.
 • Pražská škola. In: Slovník literárněvědného strukturalismu. Ed. O. Sládek. Brno 2018, 562–570.
 • Kodaňská škola. In: Slovník literárněvědného strukturalismu. Ed. O. Sládek. Brno 2018, 346–349.
 • [& Ondřej Sládek] Imanence. In: Slovník literárněvědného strukturalismu. Ed. O. Sládek. Brno 2018, 306–309.
 • Americký strukturalismus. In: Slovník literárněvědného strukturalismu. Ed. O. Sládek. Brno 2018, 41–44.
 • Poznámky k Eduardu Winterovi. In: Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky. Ed. P. Malčík. Praha 2018, 213–246. download
 • Marginalia etymologica Bohemica. In: Etymological Research into Czech: Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12–14 September 2017, Brno. Ed. I. Janyšková, H. Karlíková, V. Boček. Praha 2017, 455–458. (Studia etymologica Brunensia, 22.) [lech; Řek a Řehoř; ‑tel‑; Holub a Kopečný] download
 • Stručná poznámka k staročeským slabičným likvidám. Jezikoslovni zapiski 23/2, 2017, 361–363. download
 • Hjelmslev and present-day linguistics. In: Louis Hjelmslev (1899–1965). Le forme del linguaggio e del pensiero. Ed. A. Zinna, L. Cigana. Toulouse 2017, 73–79. download
 • Marginalia etymologica Slavica II. In: Perspectives of Slavonic Etymology. Ed. B. Vykypěl, V. Boček. Praha 2016, 83–88. (Studia etymologica Brunensia, 19.) [vladyka; vьdovьcь; *vęt’ьjь; Tetín] download
 • O staročeském slově vladyka čili o etymologii jako pomocné vědě historické. In: X. sjezd českých historiků, Ostrava 14.–16. 9. 2011. Svazek IV. Ed. A. Zářický, P. Kadlec, M. Závodná. Ostrava 2015, 41–43.
 • (Old Church) Slavonic etymology and Indo-European Studies. In: Etymological Research into Old Church Slavonic. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2014, 9–11 September 2014, Brno. Ed. I. Janyšková, H. Karlíková. Praha 2015, 443–448. (Studia etymologica Brunensia, 18.) download
 • Stručně k slovanskému nominativu plurálu zájmena druhé osoby. In: Sophia Slavica. Sborník příspěvků věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám. Ed. V. Boček a B. Vykypěl. Brno 2014, 67–69.
 • Grammaticalization and etymology. In: Etymology: An Old Discipline in New Contexts. Ed. B. Vykypěl, V. Boček. Praha 2013, 9–12. (Studia etymologica Brunensia, 16.) download
 • [& Taťána Vykypělová] Dědictví Bratislavského lingvistického kroužku. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Philologica 72, 2013, 237–239.
 • Havránekian inspirations. In: Bohuslav Havránek: Contributions to his Life and Work. Ed. B. Vykypěl. München 2013, 57–66. (Travaux linguistiques de Brno, 10.)
 • Gramatikalizace a etymologie. In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Ed. S. Čmejrková, J. Hoffmannová, J. Klímová. Praha 2012, 95–97.
 • „Analytisches Vergleichen“ keltischer und slavischer Sprachen: einige Fragmente. Jazykovedný časopis 63, 2012, 91–107. download
 • Slavonic articles in areal context: A contribution to explicative contrastive linguistics. In: Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics. Ed. I. Janyšková, H. Karlíková. Praha 2012, 377–384. (Studia etymologica Brunensia, 15.)
 • Dvě drobnosti z dějin brněnské jazykovědy. Linguistica Brunensia 60, 2012, 234–236. [Práce Miloše Dokulila o slovakismech v Žilinské knize, Kdy se v Brně konaly prověrky religiozity] download
 • Marginalia etymologico-lexicographica. In: Schnittpunkt Slavistik. Ost und West im wissenschaftlichen Dialog. Festgabe für Helmut Keipert zum 70. Geburtstag. Teil 3: Vom Wort zum Text. Ed. I. Podtergera. Göttingen 2012, 99–113. [podběha; měšťanosta; lopotové] download
 • Vilém Mathesius – einige Bemerkungen zu seinem Leben und Werk. In: Vilém Mathesius: Contributions to his Life and Work. Ed. B. Vykypěl. München 2012, 67–76. (Travaux linguistiques de Brno, 8.)
 • Miloš Dokulil in Kopenhagen. Linguistica Pragensia 22, 2012, 40–41. download
 • Ein mögliches keltisches Lehnwort im Slavischen. Studia etymologica Cracoviensia 17, 2012, 137–139. [urslavisch *voldyka] download
 • [& Taťána Vykypělová] Zapomenutý český jazykovědec Josef Sklenář. Wiener Slavistisches Jahrbuch 57, 2011, 219–223.
 • Briefly on the use of the historiography of linguistics or Leave structuralism alone! Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 54/2, 2011, 7–13. download
 • Emanuela Kováře příspěvek k evoluční typologii jazyků. Linguistica Brunensia 59, 2011, 301–306. download
 • [& Achim Rabus] From giving to existence: On one remarkable grammaticalization pathway. Linguistica Brunensia 59, 2011, 183–187. download
 • Georg von der Gabelentz und Philipp Wegener in der Prager Schule oder Der deutsch-tschechische Weg der Prager Linguistik. In: Libellus memorabilis Jaroslao Popelæ, linguistæ diligenti, octo et octogenario ab amicis oblatus. Ed. V. Boček, B. Vykypěl. Brno 2011, 23–34.
 • Slavonic-Baltic Addenda to the World Lexicon of Grammaticalization. Jazykovedný časopis 61, 2010, 131–144. download
 • Zwei Skizzen aus der Geschichte und der Gegenwart der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft. In: Das Problem der sprachlichen Elementarverwandtschaft. Ed. B. Vykypěl, V. Boček. München 2010, 77–83. (Travaux linguistiques de Brno, 7.) [Einige Bemerkungen zu František Kopečný und zur Elementarverwandtschaft; J. M. Kořínek und sein Beitrag zur Erforschung der sprachlichen Symbolik]
 • Bemerkungen zur grammatischen Entlehnung in den baltischen Sprachen. Baltistica 45, 2010, 49–54. download
 • Tschechischer Einfluss auf das Obersorbische. In: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 13. Hrsg. von K. Bente Fischer, G. Krumbholz, M. Lazar, J. Rabiega-Wiśniewska. München – Berlin 2010, 268–271. (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники, 40.)
 • Pražská škola a empirický funkcionalismus: vachkovské inspirace. Časopis pro moderní filologii 92, 2010, 54–57.
 • Pražská škola a empirický funkcionalismus: danešovské inspirace. In: Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. Ed. S. Čmejrková, J. Hoffmannová, E. Havlová. Praha 2010, 47–49.
 • Marginalia etymologica slavica. Slavia 79, 2010, 154–160. [lech a dědictví Rukopisů; kъnędzь a Sámova říše; pán a paní revisiti]
 • Die anderen Thesen des Prager Linguistenkreises. Linguistica Brunensia 58, 2010, 287–313. download
 • Der Indogermanist Trubetzkoy. In: Indoevropská fonologie a morfologie. Sborník z Brněnského indoevropeistického kolokvia 21. 10. 2009. Ed. L. Dočkalová. Brno 2010, 147–160. download
 • What is the Prague School? In: Recherches fonctionnelles et structurales 2009. Ed. B. Vykypěl, V. Boček. München 2009, 9–27. (Travaux linguistiques de Brno, 5.)
 • Nochmals zum deutschen Einfluss auf das Tschechische im Bereich der Phonologie. Linguistica Brunensia 57, 2009, 107–113. download
 • Theorie und Empirie in der diachronen Sprachwissenschaft: Einige Bemerkungen zum Begriff der genetischen Sprachverwandtschaft. In: Studia etymologica Brunensia 6. Ed. I. Janyšková, H. Karlíková. Praha 2009, 397–401.
 • Hjelmslevovo organon a Skaličkovy tři problémy jazykozpytu (skici k třídění lingvistických disciplín). In: Člověk – jazyk – text. Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc., České Budějovice 18.–22. září 2007. Ed. A. Jaklová. České Budějovice 2008, 25–29.
 • Josef Vintr, ältere tschechische Grammatographie, funktional-strukturale Linguistik. In: J. Vintr: Studien zur älteren tschechischen Grammatographie. München 2008, 99–122. (Travaux linguistiques de Brno, 3.)
 • Nachwort: Bohemistik, Sprachkontakt, Prager Schule. In: T. Berger: Studien zur historischen Grammatik des Tschechischen. Bohemistische Beiträge zur Kontaktlinguistik. München 2008, 71–74. (Travaux linguistiques de Brno, 2.)
 • Externalisierung der Flexion im Tschechischen. In: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 11. Ed. E. Graf, N. Thielemann a R. Zimny. München 2008, 245–253. (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники, 33.)
 • Bohemistická poznámka sorabistova čili sorabistická poznámka bohemistova (s postskriptem o pojmu synchronie). In: Varia Slavica. Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky. Ed. I. Janyšková a H. Karlíková. Praha 2008, 225–229. (Studia etymologica Brunensia, 5.)
 • Typologie češtiny. In: Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Ed. J. Pleskalová, M. Krčmová, R. Večerka, P. Karlík. Praha 2007, 573–579.
 • Pražská škola. In: Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Ed. J. Pleskalová, M. Krčmová, R. Večerka, P. Karlík. Praha 2007, 150–163.
 • Jaroslav Popelas Beitrag zur Prager Sprachtypologie. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 55, 2007, 27–35. download
 • Zu den Prager Sprachtypen. Linguistica Pragensia 17, 2007, 46–53. download
 • Hornolužická fonologie: stav bádání. Lětopis – Časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow 54/1, 2007, 32–51.
 • Eine Bemerkung zum Genus. Acta linguistica Lithuanica 54, 2006, 95–100.
 • Dvě poznámky k pražské typologii (na slavistickém materiále). Opera Slavica 16/4, 2006, 1–10. download
 • Der Sinn der Etymologie oder Die Etymologie als historische Hilfswissenschaft. In: Studia etymologica Brunensia 3. Ed. I. Janyšková, H. Karlíková. Praha 2006, 427–441. download
 • Grundriss des Ausdruckssystems des geschriebenen Obersorbischen. In: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 9. Ed. B. Brehmer, V. Ždanova, R. Zimny. München 2006, 103–108. (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники, 27.) download
 • Die Dynamik des obersorbischen phonologischen Systems. Zeitschrift für Slavische Philologie 64, 2005–06, 135–155.
 • Adolf Erhart: Leben und Werk (einige Skizzen). In: A. Erhart: Ausgewählte Abhandlungen zur indogermanischen vergleichenden Sprachwissenschaft. Ed. B. Vykypěl. Hamburg 2006, 349–398.
 • Hjelmslevs freie Gliederung. Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 16, 2006, 179–194. [etiam in Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 54, 2006, 5–17. download ]
 • Content categories in the Prague typology. Linguistica Pragensia 16, 2006, 43–47. download
 • Gedanken zur Grammatikalisierung (frei zusammenhängende Bemerkungen). Acta linguistica Lithuanica 52, 2005, 119–156. download
 • Die Noetik der vergleichenden Sprachwissenschaft gemäß Adolf Erhart (einige Bemerkungen in memoriam). Съпоставително езикознание 30/3, 2005, 84–93.
 • Der Sinn der Sprachtypologie. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 53, 2005, 5–15. download
 • La noétique de la linguistique comparée d’après Louis Hjelmslev. Съпоставително езикознание 29/2, 2004, 49–55.
 • Zwei altpreußische Bemerkungen. Baltistica 39, 2004, 145–147. [kongos; supanen] download [etiam in: Ad fontes verborum. Исследования по этимологии и исторической семантике. К 70-летию Жанны Жановны Варбот. Moskva 2006, 77–79.]
 • Zur Prosodie in der Typologie. Acta linguistica Lithuanica 50, 2004, 127–134. download
 • Zum lettischen Ausdruckssystem. Historie Épistemologie Langage 26/2, 2004, 105–119. download
 • Grundriss des obersorbischen Ausdruckssystems. In: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 7. Ed. M. Bayer, M. Betsch, J. Błaszczak. München 2004, 212–219. (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники, 22.) download
 • Eine typologische Note zum Artikel im Alt und Neugriechischen. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity N 9, 2004, 15–20. download
 • Lexikální prutenismy v litevštině. In: Pocta Čelakovskému. Příspěvky ze sympozia k 200. výročí narození zakladatele české baltistiky Františka Ladislava Čelakovského. Ed. J. Marvan, P. Štoll. Praha 2004, 37–42. (Acta Slavica et Baltica, 1.)
 • Komutace v glosematice a ve fonologii: případ staročeských „likvid“. In: Čeština – univerzália a specifika 5. Ed. Z. Hladká, P. Karlík. Praha 2004, 420–426. download
 • K empirickému principu. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 52, 2004, 5–12. download
 • Wo jednym delnjoserbskim słowotwornym archaizmje. In: Studia etymologica Brunensia 2. Ed. I. Janyšková, H. Karlíková. Praha 2003, 417–421.
 • Zum Problem der geschriebenen Sprache. Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 13, 2003, 233–242.
 • Vokale und Konsonanten als Selbst- und Mitlaute (mit Beispielen aus dem Obersorbischen). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 51, 2003, 57–82. download
 • „Das phonologische Inventar und seine morphonologische Klassifizierung“ (einige Bemerkungen). Acta linguistica Lithuanica 48, 2003, 159–175. download
 • Zum Schicksal der Dualformen (ein tschechisch-lettisch-litauisch-sorbischer Vergleich mit einigen allgemeinen Bemerkungen). Acta linguistica Lithuanica 47, 2002, 103–107. download
 • Fragen der Beschreibung des Ausdrucksplans (mit Beispielen aus dem Obersorbischen). In: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 5. Ed. R. Blankenhorn, S. Dönninghaus, R. Marzari. München 2002, 236–250. (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники, 15.)
 • Skalička – Hjelmslev (Praha – Kodaň). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 50, 2002, 5–37. download
 • Zwei lettonistische Bemerkungen. In: GRAMMATICVS. Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata. Ed. O. Šefčík, B. Vykypěl. Brno 2001, 211–223. [Zum lettischen Komparativ; Zur lettischen Konstruktion Dativ + ir + Nominativ ‘haben’] download
 • [& Markus Giger] Die Typologie des Litauischen und des Lettischen (mit einem allgemeinen Ausblick zu den Perspektiven der Prager Typologie). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 49, 2001, 45–86. download
 • Zur Etymologie von deutsch Graf. In: Studia etymologica Brunensia 1. Ed. I. Janyšková, H. Karlíková. Praha 2000, 253–259. download
 • Eine bohemistische Bemerkung zur Datierung der ersten germanischen Lautverschiebung. In: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 3. Ed. K. Böttger, M. Giger, B. Wiemer. München 2000, 198–205. (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники, 8.)
 • K noetice srovnávací jazykovědy. Jazykovědné aktuality 37, 2000 (zvláštní číslo), 114–120. download
 • Dvě poznámky k vývoji české deklinace. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 48, 2000, 73–79. [K instr. sg. adj. typu dobrý; K osudům prostředků kategorie duálu: srovnání česko-lotyšské] download
 • Zur Morphologie des indogermanischen Neutrums. In: Varia VIII. Zborník materiálov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 25.–27. 11. 1998). Ed. M. Nábělková, Ľ. Králik. Bratislava 1999, 112–120. download
 • Zur dravänopolabischen Sozialterminologie. In: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 2. Ed. K. Böttger, M. Giger, B. Wiemer. München 1999, 286–294. (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники, 4.)
 • Zwei Bemerkungen zur germanischen Sozialterminologie. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 46, 1998, 39–43. [Urgerm. *kuningaz; Run. erilaR] download
 • Zu den angeblich litauischen Wörtern im altpreußischen Vokabular Simon Grunaus. Baltistica 33, 1998, 209–213. download
 • Zu den angeblich polnischen Wörtern im altpreußischen Vokabular Simon Grunaus. In: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 1. Ed. M. Giger, B. Wiemer. München 1998, 165–171. (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники, 2.) download
 • K rekonstrukci staropruské sociální terminologie. In: Varia VII. Zborník zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3.–5. 12. 1997). Ed. M. Nábělková. Bratislava 1998, 194–206. download

 

D. Recenze, zprávy, varia

 • L. Cigana: Hjemslev e la teoria delle correlazioni linguistiche (Roma 2022). Linguistica Brunensia 71/1, 2023, 95–96. download

 • Dvě loňské seziemistické publikace a jedna navíc. Linguistica Brunensia 71/1, 2023, 103–106.. download [A. M. Černá: Čeština Daniela Adama z Veleslavína (Praha 2022); E. Fernández Couceiro: Pronikání humanismu a renesance do české knižní kultury (Praha 2022); Konfessionelle Geschichtsschreibung im Umfeld der Böhmischen Brüder (1500–1800) (Wiesbaden Verlag 2022)]
  Zikmunda Hrubého z Jelení etymologický pokus. In: Přednášky a besedy z LVI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2023, 213–214.

 • [& Vít Boček] Doplňky k bibliografii pražské typologie. Časopis pro moderní filologii 104, 2022, 249–264. download

 • Jazykový odraz iroskotské misie na Velké Moravě. In: Přednášky a besedy z LV. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2022, 253–262. download

 • Foreword. In: M. Vepřek: Czech Church Slavonic in the Tenth and Eleventh Centuries. München 2022, 5–6.

 • O českém hlaholismu. Opera Slavica 32/4, 2022, 71–73. [V. Čermák: Hlaholské písemnictví v Čechách doby lucemburské (Praha 2020)]

 • T. Lindner: Urindogermanische Grammatik II. (Heidelberg 2021). Linguistica Brunensia 70/2, 2022, 88. download

 • Kalkierungs- und Entlehnungssprachen in der Slavia: Boris Unbegaun zum 120. Geburtstag (Berlin 2018). Linguistica Brunensia 70/2, 2022, 89–90. download

 • T. Givón: Coherence (Amsterdam – Philadelphia 2020). Linguistica Brunensia 70/1, 2022, 106. download

 • И. Лемешкин: Портрет Франциска Скорины (Vilnius – Prague 2020, I. Lemeškin: Lithuanica aliter (Vilnius 2019). Linguistica Brunensia 70/1, 2022, 107–108. download

 • E. Mühle: Die Slawen im Mittelalter zwischen Idee und Wirklichkeit (2020). Linguistica Brunensia 69/2, 2021, 84–87. download

 • V. S. Tomelleri: Linguistica e filologia in Unione Sovietica. Trilogia fra sapere e potere (Milano–Udine 2020). Linguistica Brunensia 69/2, 2021, 88–89. download

 • Companion to Central and Eastern European Humanism. Volume 2: The Czech Lands. (Berlin–Boston 2020). Linguistica Brunensia 69/2, 2021, 90–91. download

 • E. F. K. Koerner: Last Papers in Linguistic Historiography (Amsterdam–Philadelphia 2020). Jazykovedný časopis 72, 2021, 839–841. download

 • Řečtina jako nástroj identifikace paleoslovenismů ve staré češtině. In: Přednášky a besedy z LIV. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2021, 246–256.

 • É. Benveniste: Studie z obecné lingvistiky (Praha 2020). Linguistica Brunensia 69/1, 2021, 107. download

 • R. Jakobson: Remarks on the Phonological Evolution of Russian in Comparison with the Other Slavic Languages (Cambridge, MA – London 2018). Linguistica Brunensia 69/1, 2021, 112. download

 • Tři sborníky o vernakularizaci. Linguistica Brunensia 69/1, 2021, 113–118. [Pursuing a New Order. I–II (Turnhout 2018–2019); Anfangsgeschichten. Der Beginn volkssprachiger Schriftlichkeit in komparatistischer Perspektive (Paderborn 2018)] download
 • Beneš Optát, Petr Gzel, Václav Philomathes: Gramatika česká (1533). Ed. O. Koupil (Praha 2019). Slavia Occidentalis 77/1, 2020, 175–177. download
 • K. Brankačkec, F. Martínek, A. Paap: Lehnprägungen im Tschechischen und Sorbischen (Berlin 2019). Linguistica Brunensia 68/2, 2020, 110–111. download
 • Karl Bühler a TCLP znovuobjevovaní. Linguistica Brunensia 68/2, 2020, 105–107. [Karl Bühler, une théorie du langage redécouverte (Praha 2018)] download
 • T. Kuteva, B. Heine, B. Hong, H. Long, H. Narrog, S. Rhee: World Lexicon of Grammaticalization. Second, extensively revised and updated edition (Cambridge 2019). Jazykovedný časopis 71, 2020, 127–128. download
 • Poznámky ke spisu Orthographia Bohemica a jeho novému vydání. Linguistica Brunensia 68/1, 2020, 95–102. [Orthographia Bohemica. Ed. K. Voleková (Praha 2019)] download
 • A. Suppan: 1000 Jahre Nachbarschaft. „Tschechen“ und „Österreicher“ in historischer Perspektive (Wien 2017). Germanoslavica 30/2, 2019, 110–112. download
 • Dvě další knihy o jazykovém kontaktu. Linguistica Brunensia 67/2, 2019, 65–67. [The Cambridge Handbook of Areal Linguistics (Cambridge 2017); B. Drinka: Language Contact in Europe: The Periphrastic Perfect through History (Cambridge 2017)] download
 • Angažovaný Roman Jakobson a jeho cyrilometodějské dědictví. Linguistica Brunensia 67/1, 2019, 73–79. [J. Toman (ed.): Angažovaná čítanka Romana Jakobsona (Praha 2017)] download
 • Dvě knihy od T. Givóna. Linguistica Brunensia 67/1, 2019, 71–72. [T. Givón: The Story of Zero (Amsterdam – Philadelphia 2017); T. Givón: On Understanding Grammar (Amsterdam – Philadelphia (2018)] download
 • J. Němec: Eduard Winter 1896–1982. Zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika (Brno 2017). Zeitschrift für Slawistik 64, 2019, 150–152. download
 • Staroslověnské dědictví ve staré češtině. In: Přednášky a besedy z LII. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2019, 302–312. download
 • I. Luft: Eduard Winter zwischen Gott, Kirche und Karriere. Vom böhmischen katholischen Jugendbundführer zum DDR-Historiker (Leipzig 2016). Germanoslavica 29/2, 2018, 103–108. download
 • U. Maas: Sprachforschung in der Zeit des Nationalsozialismus (Berlin – Boston 2016). Linguistica Brunensia 66/2, 2018, 81–82. download
 • Radoslav Večerka (18. IV. 1928 – 15. XII. 2017). Wiener Slavistisches Jahrbuch, N. F. 6, 2018, 286–287.
 • É. Adde-Vomáčka: La Chronique de Dalimil (Paris 2016). Linguistica Brunensia 66/1, 2018, 108–110. download
 • L. Martínek a kol.: Český a polský strukturalismus a poststrukturalismus – historie a současnost (Opava 2015); D. Teplan (ed.): Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda (Nitra 2016). Linguistica Brunensia 66/1, 2018, 106–107. download
  R. Dittmann – J. Just: Biblical Humanism in Bohemia and Moravia in the 16th Century (Turnhout 2016). Linguistica Brunensia 66/1, 2018, 105. download
 • Starší čeština v zrcadle jazykového kontaktu. In: Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2018, 317–322.
 • In memoriam Mirek Čejka (31. 8. 1929 – 27. 12. 2017). Slovo a slovesnost 79, 2018, 167–168. download
 • B. Kappenberg: Setting Signs for Europe: Why Diacritics Matter for European Integration (Stuttgart 2015). Linguistica Brunensia 65/2, 2017, 132. download
 • T. Nesset: How Russian Came to Be the Way It Is: A Student’s Guide to the History of the Russian Language (Bloomington 2015). Linguistica Brunensia 65/2, 2017, 127–128. download
 • E. Gutiérrez Rubio: Estudio de la semántica del dativo checo en diacronía (Frankfurt am Main etc. 2015). Linguistica Brunensia 65/2, 2017, 126. download
 • Návrat Leopolda Silbersteina. Linguistica Brunensia 65/1, 2017, 134–141. [K. Herrmann: Leopold Silberstein. Slawist und Philosoph (Berlin 2015); K. Herrmann: Leopold Silberstein. Ein Berliner Slawist  (Berlin 2014); K. Herrmann: Kämpfende Vernunft. Leopold Silbersteins Vortragsreise 1936 (Norderstedt 2014); J. Herrmann: Jennys Leben ([Norderstedt] 2012)download
 • G. Neweklowsky: Franz Miklosich (1813–1891). Begründer der österreichischen Slawistik (Wien 2015). Slavia 86, 2017, 78–81. download
 • Český rok a český týden: o českých pojmenováních měsíců v roce a dnů v týdnu In: Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2017, 324–327.
 • O. Koupil: Grammatyka Cžeska. Mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy) (Praha 2015). Linguistica Brunensia 64/2, 2016, 114–116. download
 • L. Tesnière: Elements of Structural Syntax (Amsterdam – Philadelphia 2015). Linguistica Brunensia 64/2, 2016, 113. download
 • Roman Jakobson: Critical Assessments of Leading Linguists. Ed. M. Thomas (London – New York 2014). Linguistica Brunensia 64/2, 2016, 104–105. download
 • Dvakrát Noama Chomského lingvistika. Linguistica Brunensia 64/2, 2016, 102–103 [P. Ludlow: The Philosophy of Generative Linguistics. (Oxford 2011); W. Hinzen a M. Sheehan: The Philosophy of Universal Grammar (Oxford 2013)] download
 • Oxfordská příručka lingvistického analyzování čili theatrum linguisticæ podruhé. Linguistica Brunensia 64/2, 2016, 101 [The Oxford Handbook of Linguistic Analysis. Second edition. Ed. B. Heine a H. Narrog (Oxford 2015)] download
 • Dvě knihy o jazykovém měnění. Jazykovedný časopis 67, 2016, 155–157. [J. Bybee: Language Change (Cambridge 2015); T. Givón: The Diachrony of Grammar. Amsterdam – Philadelphia (2015)] download
 • Bibliografie prací Ludmily Pacnerové. In: Slovník jazyka staroslověnského – historie, osobnosti a perspektivy. Ed. F. Čajka a M. Černý. Praha 2016, 380–394. (Práce Slovanského ústavu AV ČR, Nová řada, 45.)
 • Žofie Šarapatková. In: Slovník jazyka staroslověnského – historie, osobnosti a perspektivy. Ed. F. Čajka a M. Černý. Praha 2016, 395–411. (Práce Slovanského ústavu AV ČR, Nová řada, 45.)
 • Němec: k etymologické interpretaci jednoho etnonyma. In: Přednášky a besedy z XLIX. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2016, 254–257.
 • C. Schlaak: Das zweigeteilte Baskenland. Sprachkontakt, Sprachvariation und regionale Identität in Frankreich und Spanien (Berlin – Boston 2014). Linguistica Brunensia 63/2, 2015, 194–195. download
 • Die slavischen Sprachen. Ein internationales Handbuch zu ihrer Struktur, ihrer Geschichte und ihrer Erforschung. Band 1 / The Slavic Languages: An International Handbook of their Structure, their History and their Investigation. Volume 1. Herausgegeben von / Edited by S. Kempgen, P. Kosta, T. Berger, K. Gutschmidt (Berlin – New York 2009); Die slavischen Sprachen. Ein internationales Handbuch zu ihrer Struktur, ihrer Geschichte und ihrer Erforschung. Band 2 / The Slavic Languages: An International Handbook of their Structure, their History and their Investigation. Volume 2. Herausgegeben von / Edited by K. Gutschmidt, S. Kempgen, T. Berger, P. Kosta (Berlin – München – Boston 2014). Linguistica Brunensia 63/2, 2015, 192–193. download
 • G. Stump – R. A. Finkel: Morphological Typology: From Word to Paradigm (Cambridge – New York 2013). Linguistica Brunensia 63/2, 2015, 168. download
 • S. J. Hannahs: The Phonology of Welsh (Oxford 2013). Linguistica Brunensia 63/2, 2015, 157. download
 • P. Sériot: Structure and the Whole: East, West and Non-Darwinian Biology in the Origins of Structural Linguistics (Boston – Berlin 2014). Linguistica Brunensia 63/1, 2015, 122. download
 • Tři knihy o Evropě jazykově. Linguistica Brunensia 63/1, 2015, 117–121. [S. Tornow: Handbuch der Text- und Sozialgeschichte Osteuropas. Von der Spätantike bis zum Nationalstaat. 2., überarbeitete Auflage. (Wiesbaden 2011); S. Tornow: Abendland und Morgenland im Spiegel ihrer Sprachen. Ein kulturhistorischer Vergleich (Wiesbaden 2009); Handbuch der Eurolinguistik. Herausgegeben von U. Hinrichs (Wiesbaden 2010)] download
 • Němec: k etymologické interpretaci jednoho etnonyma. In: Přednášky a besedy z XLVIII. ročníku Letní školy slovanských studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2015, 210–213.
 • R. Jakobson: Selected Writings. IX. Completion Volume Two: Uncollected Works, 1916–1943, Part One, 1916–1933. Selected Writings. IX. Completion Volume Two: Uncollected Works, 1916–1943, Part Two, 1934–1943 (Berlin – Boston 2013, 2014). Linguistica Brunensia 62/2, 2014, 139–140. download
 • P. G. Bogatyrev: Funktional-strukturale Ethnographie in Europa. Texte aus den 1920er und 1930er Jahren zu Brauchtum, Folklore, Theater und Film (Heidelberg 2011). Linguistica Brunensia 62/2, 2014, 136–138. download
 • R. Bígl: Vývoj lužickosrbského skloňování a stupňování (Praha 2013). Linguistica Brunensia 62/2, 2014, 122–123. download
 • The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Edited by K. Allan (Oxford 2013). Linguistica Brunensia 62/1, 2014, 153–154. download
 • R. B. Sangster: Reinventing Structuralism: What sign relations reveal about consciousness (Berlin – Boston 2013). Linguistica Brunensia 62/1, 2014, 112–113. download
 • By way of introduction. In: Etymology: An Old Discipline in New Contexts. Ed. B. Vykypěl, V. Boček. Praha 2013, 7–8. (Studia etymologica Brunensia, 16.)
 • J. E. Joseph: Saussure (Oxford 2012). Linguistica Brunensia 61, 2013, 272. download
 • M. Irwin: Loanwords in Japanese (Amsterdam – Philadelphia 2011). Linguistica Brunensia 61, 2013, 271–272. download
 • D. L. Cooper: Creating the Nation: Identity and Aesthetics in Early Nineteenth-century Russia and Bohemia (DeKalb 2010). Linguistica Brunensia 61, 2013, 261–262. download
 • N. H. Trunte: Slavia Latina. Eine Einführung in die Geschichte der slavischen Sprachen und Kulturen Ostmitteleuropas (München – Berlin 2012). Linguistica Brunensia 61, 2013, 249–250. download
 • E. Kausen: Die indogermanischen Sprachen von der Vorgeschichte bis zur Gegenwart (Hamburg 2012). Linguistica Brunensia 61, 2013, 248–249. download
 • J. Nørgård-Sørensen, L. Heltoft, L. Schøsler: Connecting Grammaticalisation (Amsterdam – Philadelphia 2011). Linguistica Brunensia 61, 2013, 240. download
 • Sebrané spisy Václava Machka. Ed. I. Janyšková (ved. red.), H. Karlíková, E. Havlová a R. Večerka (Praha 2011). Listy filologické 135, 2012, 459.
 • By way of introduction. In: Methods of Etymological Practice. Ed. B. Vykypěl, V. Boček. Praha 2012, 7–8. (Studia etymologica Brunensia, 14.)
 • Franz Spina (1868–1938). Ein Prager Slavist zwischen Universität und politischer Öffentlichkeit. Hrsg. von S. Höhne und L. Udolph (Köln etc. 2012). Linguistica Brunensia 60, 2012, 343–344. download
 • Dvě knížky o češtině a němčině na přelomu 19. a 20. století. Linguistica Brunensia 60, 2012, 328–329. [I. Stöhr: Zweisprachigkeit in Böhmen. Deutsche Volksschulen und Gymnasien im Prag der Kafka-Zeit (Köln etc. 2010); A. Hall: Deutsch und Tschechisch im sprachenpolitischen Konflikt. Eine vergleichende diskursanalytische Untersuchung zu den Sprachenverordnungen Badenis von 1897 (Frankfurt am Main etc. 2008).] download
 • Dvě bohemistické knížky z Německa a jedna navíc. Linguistica Brunensia 60, 2012, 325–328. [A. Půda: Zur Theorie der Lehnprägung im deutsch-tschechischen Sprachkontakt. (Frankfurt am Main etc. 2010); C. Woldt: Sprache als Wert – Werte in der Sprache. Untersuchungen zu Bewertung von Sprache allgemein und Komposita im Besonderen in der tschechischen Sprachgeschichte (München – Berlin 2010); A. Pavkovič: Tschechisch und Slovenisch im Vergleich ihrer schrift und standardsprachlichen Entwicklung (München – Berlin 2011).] download
 • S. J. Clancy: The Chain of Being and Having in Slavic (Amsterdam – Philadelphia 2010). Linguistica Brunensia 60, 2012, 298. download
 • Tři knížky o situacích menšinových jazyků. Linguistica Brunensia 60, 2012, 291–294. [I. Wmffre: Breton Orthographies and Dialects: The Twentieth-Century Orthography War in Brittany (Oxford etc. 2007); W. Köhler: Bretonisch und Französisch im Süd-Finistère (Rangedingen 2009); K. Glaser: Minority Languages and Cultural Diversity in Europe: Gaelic and Sorbian Perspectives (Clevedon etc. 2007).] download
 • The Celtic Languages. 2nd edition. Edited by M. J. Ball and N. Müller (London – New York 2009). Linguistica Brunensia 60, 2012, 290–291. download
 • M. Fritz: Der Dual im Indogermanischen (Heidelberg 2011). Linguistica Brunensia 60, 2012, 289–290. download
 • K. Bühler: Theory of Language: The representational function of language (Amsterdam – Philadelphia 2011). Linguistica Brunensia 60, 2012, 285–286. download
 • The Languages and Linguistics of Europe. Edited by B. Kortmann and J. van der Auwera (Berlin – Boston 2011). Linguistica Brunensia 60, 2012, 284–285. download
 • The Oxford Handbook of Grammaticalization. Edited by H. Narrog and B. Heine (Oxford 2011). Linguistica Brunensia 60, 2012, 283–284. download
 • Krátké vzpomenutí na Émila Benvenista. Linguistica Brunensia 60, 2012, 275–276. download
 • Simeon Romportl (3. 2. 1931 – 17. 9. 2011). Linguistica Brunensia 60, 2012, 242–243. download
 • O českých šlechtických titulech. In: Přednášky a besedy z XLV. běhu Letní školy slovanských studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2012, 261–262. [etiam in: Přednášky a besedy z XLVII. ročníku Letní školy slovanských studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2014, 211–212.]
 • Aktuálnost slovenského strukturalizmu (tézy). In: Ľudovít Novák – Tvorca modernej slovenskej jazykovedy a zakladateľ SAVU. Prednášky zo sympózia konaného 25. septembra 2008 v Bratislave. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava 2011, 49–51.
 • Jaroslav Popela (9. I. 1923 – 9. III. 2011). Linguistica Brunensia 59, 2011, 269–270. download
 • W. Wildgen: Die Sprachwissenschaft des 20. Jahrhunderts. Versuch einer Bilanz (Berlin – New York 2010). Linguistica Brunensia 59, 2011, 367–368. download
 • C. Timm: Europäischer Strukturalismus in der spanischen Grammatikographie (Tübingen 2010). Linguistica Brunensia 59, 2011, 365–367. download
 • Tři nové svazky o jazykovém kontaktu a ještě jeden navíc čili perpetuum mobile contactologicum. Linguistica Brunensia 59, 2010, 357–362. [Convergence and Divergence in Language Contact Situations. Edited by K. Braunmüller, J. House (Amsterdam – Philadelphia 2009), Loan Phonology. Edited by A. Calabrese, W. L. Wetzels (Amsterdam – Philadelphia 2009), Loanwords in the World’s Languages: A comparative handbook. Edited by M. Haspelmath, U. Tadmor (Berlin 2009), The Handbook of Language Contact. Edited by R. Hickey (Chichester 2010)] download
 • D. Petit: Untersuchungen zu den baltischen Sprachen (Leiden – Boston 2010). Linguistica Brunensia 59, 2011, 356. download
 • P. Novák: Lingvistika a jazyková realita. Výbor z díla. Editovali J. Křivan, J. Januška, J. Chromý (Praha 2010). Linguistica Brunensia 59, 2011, 354–355. download
 • G. Rauh: Syntactic Categories: Their Identification and Description in Linguistic Theories (Oxford 2010). Linguistica Brunensia 59, 2011, 353–354. download
 • Tři nové knížky o gramatikalizaci. Linguistica Brunensia 59, 2011, 350–353. [Grammaticalization: Current views and issues. Edited by K. Stathi, E. Gehweiler, E. König (Amsterdam – Philadelphia 2010), Formal Evidence in Grammaticalization Research. Edited by A. Van linden, J.-C. Verstraete, K. Davidse. (Amsterdam – Philadelphia 2009), H. Böhmer: Grammatikalisierungsprozesse zwischen Latein und Iberoromanisch (Tübingen 2010)] download
 • The Oxford Handbook of Linguistic Typology. Edited by J. J. Song (Oxford 2011). Linguistica Brunensia 59, 2011, 346–347. download
 • V. Boček: Studie k nejstarším romanismům ve slovanských jazycích (Praha 2010). Linguistica Brunensia 59, 2011, 342. download
 • J. Wilson: Moravians in Prague: A Sociolinguistic Study of Dialect Contact in the Czech Republic (Frankfurt am Main etc. 2010). Linguistica Brunensia 59, 2011, 323–324. download
 • Oxfordská příručka lingvistického analyzování čili theatrum linguisticæ. Naše řeč 94, 2011, 87–89. [B. Heine, H. Narrog (eds.): The Oxford Handbook of Linguistic Analysis (Oxford 2010)]
 • O názvech brněnských vodních toků. In: Přednášky a besedy z XLIV. běhu Letní školy slovanských studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2011, 237–239.
 • V. Mathesius: Paměti a jiné rukopisy (Praha 2009). Linguistica Brunensia 58, 2010, 391–392. download
 • The Prague School and Theories of Structure. M. Procházka, M. Malá, P. Šaldová (eds.) (Göttingen 2010). Linguistica Brunensia 58, 2010, 390–391. download
 • E. F. K. Koerner: Universal Index of Bibliographical Names in the Language Sciences (Amsterdam – Philadelphia 2008). Linguistica Brunensia 58, 2010, 388–389. download
 • Lexicon Grammaticorum: A Bio-Bibliographical Companion to the History of Linguistics (Tübingen 2009). Linguistica Brunensia 58, 2010, 387–388. download
 • D. F. Reindl: Language Contact: German and Slovenian (Bochum 2008). Linguistica Brunensia 58, 2010, 357–358. download
 • L. Scholze: Das grammatische System der obersorbischen Umgangssprache im Sprachkontakt (Bautzen 2008). Linguistica Brunensia 58, 2010, 355–356. download
 • T. Givón: The Genesis of Syntactic Complexity: Diachrony, ontogeny, neuro-cognition, evolution (Amsterdam – Philadelphia 2009). Linguistica Brunensia 58, 2010, 348–349. download
 • M. Norde: Degrammaticalization (Oxford 2009). Linguistica Brunensia 58, 2010, 347. download
 • Language Contact and Contact Languages. Edited by P. Siemund, N. Kintana (Amsterdam – Philadelphia 2008). Linguistica Brunensia 58, 2010, 345–347. download
 • H. Seiler: Notice biobibliographique (Leuven 2008), Universality in Language beyond Grammar: Selected Writings 1990–2007 (Bochum 2008). Linguistica Brunensia 58, 2010, 341–344. download
 • František Kopečný. Universitas, revue Masarykovy univerzity 43, 2010, č. 1, 63–64. download
 • O názvech brněnských městských částí. In: Přednášky a besedy z XLIII. běhu Letní školy slovanských studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2010, 203–206.
 • M. Ološtiak: Jazykovoštruktúrny a komunikačno-pragmatický status vlastného mena (Adaptácia anglických proprií v slovenčine) (Prešov 2007), M. Ološtiak – L. Gianitsová-Ološtiaková: Deklinácia prevzatých substantív v slovenčine (Prešov 2007). Wiener Slavistisches Jahrbuch 55, 2009, 311.
 • J. Furdík: Teória motivácie v lexikálnej zásobe. Editor: Martin Ološtiak (Košice 2008). Wiener Slavistisches Jahrbuch 55, 2009, 310.
 • N. S. Troubetzkoy: Correspondance avec Roman Jakobson et autres écrits. Edition établie par Patrick Sériot (Lausanne 2006). Linguistica Brunensia 57, 2009, 278–279. download
 • The Collected Works of Edward Sapir. I. General Linguistics. Volume Editor: Pierre Swiggers (Berlin – New York 2008 Linguistica Brunensia 57, 2009, 277–278. download
 • F. Gardani: Borrowing of Inflectional Morphemes in Language Contact (Frankfurt am Main etc. 2008). Linguistica Brunensia 57, 2009, 276–277. download
 • L. De Cuypere: Limiting the Iconic: From the metatheoretical foundation to the creative possibilities of iconicity in language (Amsterdam – Philadelphia 2008). Linguistica Brunensia 57, 2009, 274–276. download
 • Linguistic Typology, Volume 11–1, 2007. Editor: Frans Plank (Berlin – New York 2007). Linguistica Brunensia 57, 2009, 271–273. download
 • A. Sőrés: Typologie et linguistiques contrastive. Théories et applications dans la comparaison des langues. (Bern etc. 2008). Linguistica Brunensia 57, 2009, 269–271. download
 • Universals of Language Today. Edited by Sergio Scalise, Elisabeta Magni, Antonietta Bisetto (Heidelberg 2009). Linguistica Brunensia 57, 2009, 267–269. download
 • Dodatek k soupisu prací Ludmily Pacnerové. Linguistica Brunensia 57, 2009, 205–206. download
 • Soupis prací Žofie Šarapatkové. Linguistica Brunensia 57, 2009, 198–200. download
 • Brno lingvistické. In: Přednášky a besedy ze XLII. běhu Letní školy slovanských studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2009, 215–220.
 • A short afterword: Linguistic essays of Simeon Romportl. In: S. Romportl: On the Biological Nature of Natural Language and other essays. München 2008, 47–48. (Travaux linguis-tiques de Brno. 4.)
 • M. Komárek: Studie z diachronní lingvistiky (Olomouc 2006). Wiener Slavistisches Jahrbuch 54, 2008, 310–311.
 • Small and Large Slavic Languages in Contact. Ed. by R. Marti and J. Nekvapil. Interna-tional Journal of the Sociology of Language, Nr. 183 (Berlin – New York 2007). Wiener Slavistisches Jahrbuch 54, 2008, 301–302.
 • N. Bermel: Linguistic Authority, Language Ideology, and Metaphor: The Czech Orthography Wars (Berlin – New York 2007). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 56, 2008, 284–285. download
 • J. Haller: Dar jazyka. Deset statí o češtině (Praha 2007). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 56, 2008, 283–284. download
 • J. Furdík: Slovenská slovotvorba (teória, opis, cvičenia) (Prešov 2004), Život so slovotvorbou a lexikológiou. Výber štúdií pri príležitosti nedožitých sedemdesiatin (Košice 2005). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 56, 2008, 278. download
 • W. Smoczyński: Laringalų teorija ir lietuvių kalba (Vilnius 2006), I. Sawicka: Arealinės fonetikos (fonetinės geografijos) įvadas. Pietryčių Europos fonetinių problemų pagrindu (Vilnius 2007). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 56, 2008, 261. download
 • E. Velmezova: Les lois du sens: la sémantique marriste (Bern etc. 2007). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 56, 2008, 253–255. download
 • P. Trost: Studien über Sprache und Literatur (Leipzig 2006). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 56, 2008, 252–253. download
 • J. Albrecht: Europäischer Strukturalismus. Ein forschungsgeschichtlicher Überblick (Tübingen 2007). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 56, 2008, 249–252. download
 • Sprachliche Motivation. Zur Interdependenz von Inhalt und Ausdruck. Hrsg. von P. Gallmann, C. Lehmann und R. Lühr (Tübingen 2007). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 56, 2008, 247–248. download
 • Český rok a český týden: o českých pojmenováních měsíců v roce a dnů v týdnu. In: Přednášky a besedy ze XLI. běhu Letní školy slovanských studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2008, 224–228.
 • N. S. Trubetzkoy: Russland – Europa – Eurasien. Ausgewählte Schriften zur Kulturwissenschaft (Wien 2005). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 55, 2007, 353–356. download
 • R. Večerka, A. Erhart, I. Janyšková, H. Karlíková, E. Havlová: K pramenům slov. Uvedení do etymologie (Praha 2006). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 55, 2007, 334–336. download
 • K.-H. Ehlers: Strukturalismus in der deutschen Sprachwissenschaft. Die Rezeption der Prager Schule zwischen 1926 und 1945 (Berlin – New York 2005). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 55, 2007, 325–326. download
 • [& V. Boček, M. Giger, M. Medvedev, P. Poláková, R. Sova, T. Vykypělová] Avant-propos: Arrière-plan et objectifs des Travaux linguistiques de Brno. In: R. Sova: Unfashionable Studies on Noam Chomsky and Petr Sgall. München 2007, 5–6. (Travaux linguistiques de Brno. 1.)
 • Brněnská indoevropeistika. In: Přednášky a besedy ze XL. běhu Letní školy slovanských studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2007, 215–222.
 • Proti černobílé spisovnosti. S Petrem Sgallem o prosté mluvě a Noamu Chomském. A2 – kulturní týdeník, 2006, č. 43, s. 24–25. download
 • [& Pavla Valčáková] Etymologické symposion Brno 2005. Slavia 75, 2006, 231–233.
 • B. Wiemer – M. Giger: Resultativa in den nordslavischen und baltischen Sprachen. (München 2005). Acta linguistica Lithuanica 54, 2006, 123–129.
 • V. Skalička: Souborné dílo, I–III (Praha 2004–2006). Časopis pro moderní filologii 88, 2006, 117–120.
 • H. Faska: Pućnik po hornjoserbšćinje (Budyšin 2003). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 54, 2006, 249–254. download
 • Josefa Vachka Dynamika fonologického systému současné spisovné češtiny aneb čím přspěla KSČ k české a obecné fonologii. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 54, 2006, 237–240. download
 • Etymologické slovníky češtiny. In: Přednášky a besedy z XXXIX. běhu Letní školy slovanských studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2006, 155–161.
 • M. Giger: Resultativa im modernen Tschechischen. (Bern etc. 2003). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 53, 2005, 248–249. download
 • Dodatek k soupisu prací Adolfa Erharta. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 52, 2004, 182–184. download
 • Adolf Erhart (31. 5. 1926 – 11. 8. 2003). Jazykovědné aktuality 41/1–2, 2004, 51–52. download
 • Němec: k etymologické interpretaci jednoho etnonyma. In: Přednášky a besedy z XXXVII. běhu Letní školy slovanských studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2004, 157–164.
 • Adolf Erhart (31. Mai 1926 – 11. August 2003). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 52, 2004, 146–158. download
 • Struktura a celek (několik poznámek). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 52, 2004, 187–194. [in margine P. Sériot: Struktura a celek (Praha 2002)] download
 • J. M. Kořínek – A. Erhart: Úvod do fonologie (Praha 2000). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 51, 2003, 272–273. download
 • Baltistische Bibliographie von Adolf Erhart. Acta linguistica Lithuanica 49, 2003, 174–176.
 • Adolf Erhart (31. V. 1926 – 11. VIII. 2003). Acta linguistica Lithuanica 49, 2003, 173–174.
 • Adolf Erhart (31. 5. 1926 – 11. 8. 2003). Univerzitní noviny 10, 2003, č. 9, s. 8.
 • Odkud je české slovo král? In: Přednášky a besedy z XXXVI. běhu Letní školy slovanských studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2003, 152–160.
 • b. [& Žofie Šarapatková] Etymologisches Symposion Brünn 2002. Балканско езикознание / Linguistique balkanique 42, 2002, 87–90.
 • a. [& Žofie Šarapatková] Etymologické symposion Brno 2002. Slavia 71, 2002, 443–445.
 • J. M. Kořínek – A. Erhart: Úvod do fonologie (Praha 2000). Universitas, revue Masarykovy univerzity 2002, č. 3, 74–75.
 • T. Meškank: Retrogradny słownik hornjoserbskeje rěče (Berlin 2001). Sborník prací filosofické fakulty brněnské university A 50, 2002, 169–170. download
 • Proč je sv. Václav vévoda české země a kněz náš? In: Přednášky a besedy z XXXV. běhu Letní školy slovanských studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2002, 184–187.
 • J. Marvan: Jazykové milénium (slovanská kontrakce a její český zdroj) (Praha 2000). Listy filologické 124, 2001, 33–37. download
 • Bibliografie Adolfa Erharta. In: GRAMMATICVS. Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata. Ed. O. Šefčík, B. Vykypěl. Brno 2001, 14–23. download
 • b. Vorwort In: GRAMMATICVS. Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata. Ed. O. Šefčík, B. Vykypěl. Brno 2001, 7–8. [Lebenslauf von Adolf Erhart] download
 • a. Předmluva. In: GRAMMATICVS. Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata. Ed. O. Šefčík, B. Vykypěl. Brno 2001, 5–6. [životopis Adolfa Erharta] download
 • Slečna (příspěvek k lexikografii češtiny střední doby). In: Přednášky a besedy z XXXIV. běhu Letní školy slovanských studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2001, 162–172.
 • M. Betsch: Diskontinuität und Tradition im System der tschechischen Anredepronomina (1700–1850) (München 2000). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 48, 2000, 196–200. download
 • Soupis prací Ludmily Pacnerové sestavený u příležitosti jejího životního jubilea (* 1925). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 48, 2000, 185–187. download
 • [& Žofie Šarapatková] Etymologické symposion Brno 1999. Slavia 69, 2000, 113–116.
 • Slavistická jazykověda u Bodamského jezera. Naše řeč 81, 1998, 155–156. download

E. Edice
 • [& Taťána Vykypělová] J. M. Kořínek: Exempla k metodice etymologizování. Praha 2023. (Prameny české etymologie, 3) 112 s. abstrakt

 • V. Polák: Tři příspěvky k slovanské etymologii. Praha 2022. (Prameny české etymologie, 2.) abstrakt
 • Ž. Šarapatková: Slova a věci. Etymologické etudy. Praha 2022. (Prameny české etymologie, 1). abstrakt
 • Travaux linguistiques de Brno 15: M. Vepřek: Czech Church Slavonic in the Tenth and Eleventh Centuries. München 2022. abstrakt
 • Travaux linguistiques de Brno 14: T. Vykypělová: Sechs Beiträge zur Geschichte des slavischen historische Sprachwissenschaft. München 2021. abstrakt
 • Ludmila Pacnerová: Bohemia Glagolitica. Praha: Lidové noviny 2021. (Studia etymologica Brunensia, 27.) 90 s. abstrakt
 • [& Vít Boček] Charisteria Thomae Hoskovecio sexagenario a discipulis et Circuli linguistici Pragensis sodalibus oblata. Brno 2020.
 • [& Vít Boček] Teorie a praxe české etymologické lexikografie. Praha 2019. (Studia etymologica Brunensia, 24.)
 • [& Vít Boček] Perspectives of Slavonic Etymology. Praha 2016. (Studia etymologica Brunensia, 19.)
 • Travaux linguistiques de Brno 12: O. Sládek: The Metamorphoses of Prague School Structural Poetics. München 2015. abstrakt
 • Travaux linguistiques de Brno 11: T. Vykypělová: Sechs Beiträge zur Geschichte des Tschechischen. München 2014. abstrakt
 • [& Vít Boček] Sophia Slavica. Sborník příspěvků věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám. Brno 2014.
 • [& Vít Boček] Etymology: An Old Discipline in New Contexts. Praha 2013. (Studia etymologica Brunensia, 16.) download
 • Travaux linguistiques de Brno 10: Bohuslav Havránek: Contributions to his Life and Work. München 2013. abstrakt
 • [& Vít Boček] Methods of Etymological Practice. Praha 2012. (Studia etymologica Brunensia, 14.) download
 • [& Vít Boček] Oldřich Leška: Papers on Prague School Linguistics. München 2012. (LINCOM Studies in Theoretical Linguistics, 48.) abstrakt
 • Travaux linguistiques de Brno 8: Vilém Mathesius: Contributions to his Life and Work. München 2012. abstrakt
 • [& Vít Boček] Libellus memorabilis Jaroslao Popelæ, linguistæ diligenti, octo et octogenario ab amicis oblatus. Brno 2011.
 • [& Vít Boček] Travaux linguistiques de Brno 7: Das Problem der sprachlichen Elementarverwandtschaft. München 2011. abstrakt
 • Kritika Listů filologických v roce 1952. Listy filologické 133, 2010, 169–173. download
 • [& Vít Boček] Travaux linguistiques de Brno 5: Recherches fonctionnelles et structurales 2009. München 2009. abstrakt
 • [& Markus Giger] tři předmluvy ke knize Matouš Walkenberger z Walkenberka (Philomathes): Zahrádka růžová žen plodných o početí, puosobení, zplození, složení a rození člověka, Praha 1576. In: Jakob Ruf. Leben Werk und Studien 4. Werke 1550–1558. Ed. H. E. Keller. Zürich 2008, 666–690.
 • Travaux linguistiques de Brno 4: S. Romportl: On the Biological Nature of Natural Language and other Essays. München 2008. abstrakt
 • Travaux linguistiques de Brno 3: J. Vintr: Studien zur älteren tschechischen Grammatographie. München 2008. abstrakt
 • Travaux linguistiques de Brno 2: T. Berger: Studien zur historischen Grammatik des Tschechischen (Bohemistische Beiträge zur Kontaktlinguistik). München 2008. abstrakt
 • Travaux linguistiques de Brno 1: R. Sova: Unfashionable Studies on Noam Chomsky and Petr Sgall. München 2007. abstrakt
 • Jaroslav Popela: Skaličkova jazyková typologie. Vydali Bohumil Vykypěl a Vít Boček. Brno: Masarykova univerzita 2006. 46 s. download
 • Oswald Szemerényi und Adolf Erhart. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 54, 2006, 229–236. [vier Briefe von Szemerényi an Erhart] download
 • Adolf Erhart: Ausgewählte Abhandlungen zur indogermanischen vergleichenden Sprachwissenschaft. Hrsg. von Bohumil Vykypěl, übers. von Iris Kneisel. Hamburg: Dr. Kovač 2006. (Philologia – Sprachwissenschaftliche Forschungsergebnisse. 87.) 440 S. abstrakt
 • GRAMMATICVS. Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata. Editores: Ondřej Šefčík et Bohumil Vykypěl. Brno: Masarykova univerzita 2001. 236 pp. download

Projekty, granty:
Řešitel

2002–2004 Šlechtické tituly v germánských, slovanských a baltských jazycích, grant Grantové agentury ČR č. 405/02/P032

2010–2012 Teorie a empirie v slovanské diachronní jazykovědě, grant Grantové agentury ČR č. P406/10/1346

 

Člen řešitelského týmu

1998–2000 Nejstarší slovanský spisovný jazyk a geneze jeho slovní zásoby, grant Grantové agentury ČR č. 405/98/0024 (řešitel: Adolf Erhart)

2001–2003 Vývoj praslovanské slovní zásoby od pozdněindoevropské fáze až po začátky formování jednotlivých slovanských jazyků, grant Grantové agentury ČR č. 405/01/0109 (řešitel: Adolf Erhart)

2004–2006 Praslovanština a rané etapy slovanských jazyků ve vztahu k sousedním etnikům v evropském areálu, grant Grantové agentury ČR č. 405/04/1179 (řešitelka: Helena Karlíková)

2005–2011 Výzkumné centrum staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů až po současný stav), projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. LC546 (koordinátorka: Helena Karlíková)

2007–2009 Tradice a perspektivy brněnské etymologické školy a další trendy slavistického etymologického bádání, grant Grantové agentury ČR č. 405/07/1092 (řešitelka: Helena Karlíková)

2013–2017 Etymologický slovník jazyka staroslověnského: završení generačního projektu, grant Grantové agentury ČR č. 13–17435S (řešitelka: Helena Karlíková)

2018–2020 Staroslověnské dědictví v staré češtině, grant Grantové agentury ČR č. 18–02702S (řešitelka: Helena Karlíková)

 

Další:

1997 zakládající člen mezinárodní skupiny Evropská slavistická lingvistika – Polyslav

2000– člen Česko-lotyšského klubu

2003– člen Pražského lingvistického kroužku

2005– člen Indogermanische Gesellschaft

2006–2012 člen 9. oborové rady (humanitní a filologické vědy) Grantové agentury AV ČR

2006– člen Akademického sněmu AV ČR

2006 držitel Prémie Otto Wichterleho

2007– vydavatel Travaux linguistiques de Brno (LINCOM Europa, München)

2008–2013 člen Komise pro balto-slovanské kontakty při Mezinárodním komitétu slavistů

2022– spoluvydavatel Pramenů české etymologie (NLN, Praha)