Mgr. Jana Villnow Komárková, Ph.D.

Vzdělání:
2005 Mgr. bohemistika (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno)
2007 Mgr. kroatistika (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno)
2010 PhD. Paleoslovenistika a slovanské jazyky (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno)
srpen/září 2004 Zagrebačka slavistička škola Dubrovnik (letní kurz chorvatského jazyka a literatury)
říjen 2006 Sveučilište u Zagrebu (měsíční stipendium programu CEEPUS)
říjen–listopad 2007 Universität Wien (stipendium programu Aktion Österreich – Tschechische Republik, ÖAD)

 

Dosažená praxe:
2004–2006 pomocná vědecká síla v etymologickém oddělení ÚJČ AV ČR
od 2006 odborná pracovnice v etymologickém oddělení ÚJČ AV ČR
podzim 2007 externí výuka na Ústavu slavistiky FF MU

2010–2016 externí výuka na Ústavu českého jazyka FF MU

2010–2016 asistentka pro západoslovanskou jazykovědu, Ústav slavistiky, Univerzita Vídeň

jaro 2017 externí výuka na Ústavu slavistiky, Univerzita Vídeň

od 2012: členka České národní komise Slovanského jazykového atlasu

 

Vydané publikace:

A. Monografie

 • Slovanská terminologie tkaní z pohledu etymologie. Praha 2011.

B. Účast na monografii

 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Sešit 14, 15, 16, 17, 18, 19 Praha 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018.

C. Články

 • „Zur Herkunft des tschechischen Weinbauterminus vích(a) im arealen Kontext“. In: Etymologica Slavica. Studia etymologiczne poświęcone prof. Franciszkowi Sławskiemu z okazji setnej rocznicy urodzi. Red.: Mariola Jakubowicz, Szymon Pogwizd, Beata Raszewska-Żurek. Warszawa 2019: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy , s. 341-355.
 • „Projekt Etymologického slovníku české a slovenské vinohradnické a vinařské terminologie“. Slavia Centralis 12/2, 2019, s. 70–84.
 • „K původu a vývoji výrazů vinohrad a vinice v areálovém kontextu“. In: Linguistica Brunensia 64/2, 2016, 65–76.
 • „Zur Herkunft und Entwicklung ausgewählter Germanismen im Tschechischen und Slowakischen (am Beispiel der Weinbau- und Winzerterminologie)“. Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien 27/2, 2016, 65–80.
 • „Weinbau- und Winzerterminologie als Reflex der Sprachkontakte in der Habsburgermonarchie“. In: Deutsch und die Umgangssprachen in der Habsburgermonarchie. Hrsg. von E. Cwanek-Florek und I. Nöbauer. Wien 2014, 229–236.
 • „K původu názvů blučinských viničních tratí“. In: Sophia Slavica. Sborník prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám. Usp. Vít Boček a Bohumil Vykypěl. Brno 2014, 59–66.
 • [s Václavem Blažkem] „Scytho-Slavica. Slaw. *širъ und *širokъ“. Indogermanische Forchungen 118, 2013, 245–258.
 • „Germanismy v české textilní terminologii: etymologie a sémantika“. Slavia 82/1–2 (2013): Příspěvky k XV. mezinárodnímu sjezdu slavistů Minsk 20.–27. 8. 2013, 251–258.
 • „K původu dvou českých termínů z oblasti textilní produkce“. In: Čmejrková, S., Hoffmannová, J., Klímová, J. (eds.): Čeština v pohledu synchronním a diachronním, Praha 2012, 123–128.
 • „Vlk” ve slovanské textilní terminologii. In: E. Kislova, K. Knapik-Gawin, E. Kubicka, K. Szafraniec, M. Tomancová, S. Ulrich. Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV), Band 15, 272–275, München.
 • Relikty staré textilní terminologie ve slovanské toponymii. In Славянские языки и культуры: прошлое, настоящее, будущее. Материалы IV международной научно-практической конференции (Иркутск, 24–25 мая 2011 г.), 123–129.
 • [s Václavem Blažkem] Slovanské *širъ & *širokъ. Linguistica Brunensia 59, 121–134.
 • „Wie die Slawen und andere Völker 'Pläne spinnen' und 'Verschwörungen anzetteln'”. In: m*OST 2009. Österreichische StudierendenTagung für SlawistInnen. Austriacka Studencka Konferencja Slawistyczna Ed. Dagmar Heeg. München – Berlin: 2011, 62–66.
 • Příspěvek k vývoji chorvatské terminologie tkaní. In: à la croate. Sborník vybraných příspěvků z konference Setkání mladých kroatistů konané v Brně 13. 4. 2010. Ed. J. Villnow Komárková. Brno 2010, 125–129.
 • Názvy perel ve slovanských jazycích. Slavia 79, 2010, 147–153.
 • K názvům cizího původu ve slovanské terminologii textilní výroby. In: Studia etymologica Brunensia 6. Ed. I. Janyšková, H. Karlíková. Praha 2009, 167–171.
 • K některým názvům částí tkalcovského stavu v chorvatštině a v makedonštině. In: Dorovský, I., Mitrevski, L. (ed.): Studia Macedonica. Sborník referátů přednesených na 4. česko-makedonské konferenci ve dnech 10. až 13. června 2007 v Brně. Brno 2008, 132–141.
 • Was haben Webstuhl und Gebirgsformationen gemeinsames? Zu Übertragungen von Namen der Webterminologie und der geografischen Terminologie in dem Kroatischen. In: Graf, E., Thielemann, N., Zimny, R. (ed.): Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 11, München 2008, 85–89 (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники, 33.)
 • Od staroslověnského „reptání“ k chorvatskému názvu části tkalcovského stavu?. In: Janyšková, I., Karlíková, H. (ed.): Varia Slavica. Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky. Praha 2008, 133–138.
 • Chorvatské názvy měsíců z hlediska původu. In: Krejčí, P. (ed.): Chorvatsko, Chorvaté, chorvatština. Brno 2007, 205–211.
 • Hláskosloví českého překladu Fischerových Knih hospodářských. In: Němcová, E., Stankovičová, H., Gregorík, P. (ed.): Rara Avisa II. Zborník z 2. a 3. ročníka medzinárodnej študentskej a vedeckej konferencie. Trnava, 2006, 129–132.
 • Jazyk českého překladu Fischerových Knih hospodářských. Jazykovědné aktuality 43, 1/2 (2006), 4–17.

D. Recenze, zprávy, varia

 • Vykypěl, B. – Karlíková, H. – Janyšková, I. – Boček, V. – Kalhous, D. – Vepřek, M.: Staroslověnské dědictví ve staré češtině. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2021. 304 S. ISBN 978-80-7422-779-0 (= Studia etymologica Brunensia, Bd. 26). In: Wiener Slavistisches Jahrbuch N.F. 10, Wien 2022 (v tisku).
 • Ludmila Pacnerová: Bohemia Glagolitica. Ed.: Bohumil Vykypěl. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2021. 90 s. (= Studia etymologica Brunensia sv. 27). In: Slovo. Časopis Staroslavenskog instituta u Zagrebu. 2022 (v tisku).
 • Old Church Slavonic Heritage in Slavonic and Other Languages. Eds.: I. Janyšková, H. Karlíková, V. Boček. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2021. 340 s. ISBN: 978-80-7422-780-6. In: Slavia 2022 (v tisku).
 • Jubileum Ilony Janyškové. In: Linguistica Brunensia 62/2. Brno 2014, S. 93–102.
 • Ethnolinguistica Slavica. К 90-летию академика Никиты Ильича Толстого. Slavia 2014/2, S. 223–226.
 • Ilona Janyšková sexagenaria. In: Wiener Slavistisches Jahrbuch N.F. 2, Wien 2014, S. 324–325.
 • [s Vítem Bočkem] Etymologické symposion. Akademický bulletin, Dezember 2011, S. 24.
 • Eva Havlová, České názvy savců. Historicko-etymologická studie. Praha 2010. In: Wiener Slavistisches Jahrbuch 57, 307–308.
 • Aleš Bičan – Eva Havlová  Hrsg.), Dobrodružství etymologie. Praha 2009. In: Wiener Slavistisches Jahrbuch 57, 305–307.
 • Teorija dijahronske lingvistike i proučavanje slovenskih jezika. Linguistica Brunensia 59, 307–309.
 • Етнолингвистичка проучавања српског и других словенских језика. У част академика Светлане Толстој. Приредили П. Пипер – Љ. Раденковић. Београд: САНУ, Одељење језика и књижевности, 2008. Slavia 2010. [v tisku]
 • Igor Němec: Práce z historické jazykovědy. Ed. R. Dittmann, H. Sobalíková, M. Vajdlová. Praha: Academia 2009. In: Linguistica Brunensia 58, 2010, 377–378
 • Dodatek k soupisu prací Evy Havlové. In: Linguistica Brunensia 57, 2009, 201–203.
 • Stojko Stojkov: Izbrani ezikovedski trudove. Ed. V. Radeva. Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ochridski“, Sofija 2008. Maksim Mladenov: Dialektologija. Balkanistika. Etnolingvistika. Ed.: G. Kolev, D. Mladenova, O. M. Mladenova. Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ochridski“, Sofija 2008. In: Linguistica Brunensia 57, 2009, 291–294.
 • [s Vítem Bočkem] Etymologické symposion Brno 2008. Slavia 78, 2009, 171–174.
 • [s Vítem Bočkem] Vzpomínka na Ludmilu Pacnerovou. Opera Slavica. Slavistické rozhledy XVIII, 2008, č. 4, 56–57.
 • Etymologické symposion Brno 2008. In: Akademický bulletin, č. 7–8, 2008, 15. online
 • Studia etymologica Brunensia 3 (Ilona Janyšková – Helena Karlíková (ed.), Praha 2006). Slavia 76, 2007, 229–232.
 • [s Vítem Bočkem] Etymologické symposion Brno 2005. In: Akademický bulletin, č. 11, 2005, 6. online

E. Edice

 • Chorvatsko, Chorvaté, chorvatština. Sborník referátů přednesených během Týdne chorvatské kultury (Brno, duben 2006) a dalších kroatisticky zaměřených textů. Sestavili Pavel Krejčí, Jana Komárková. Brno 2007.
 • à la croate. Sborník vybraných příspěvků z konference Setkání mladých kroatistů konané v Brně 13. 4. 2010. Ed. J. Villnow Komárková. Brno 2010.
 • Miscellanea Vindobonensia Bohemica. In Erinnerung an den 200. Todestag von Josef Valentin Zlobický. Eds. S. M. Newerkla, H. Sodeyfi, J. Villnow Komárková. Wien: Holzhausen, 2012

 

Granty:
Řešitelka:

2014–2016: Jazyk tradičního vinohradnictví a vinařství ve středoevropském areálu: etymologie a areálová lingvistika, postdoktorský grant GA ČR

 

Spolupracovnice:

2013–2017: Etymologický slovník jazyka staroslověnského: završení generačního projektu, grant Grantové agentury ČR, č. 13-17435S

2010–2012: Teorie a empirie v slovanské diachronní jazykovědě, grant Grantové agentury ČR, č. P406/10/1346.

2005–2011: Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav), MŠMT LC 546.

 

Další:
kontakt:
Jana Villnow Komárková
Ústav pro jazyk český AV ČR
etymologické oddělení
Veveří 97
602 00 Brno
jana.villnow at gmail.com