PhDr. Veronika Štěpánová, Ph.D.

Mgr. Veronika Štěpánová (roz. Homolková)

 

Kontakty

e-mail: stepanova at ujc.cas.cz

tel.: +420 225 391 420

orcid.org/0000-0002-4912-3752

Academia.edu

 

Odborné zaměření

fonetika, jazyková kultura – ortoepie, jazykové poradenství, kodifikace české výslovnosti


Vzdělání

2017 rigorózní řízení na FF UK, obor fonetika

2009–2016 doktorské studium na FF UK, obor český jazyk (disertační práce: Česká ortoepická kodifikace, školitel doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.)
2003–2009 magisterské studium na FF UK, obory fonetika – český jazyk a literatura (diplomová práce Temporální vlastnosti českých frikativ, vedoucí PhDr. Pavel Machač, Ph.D.)


Dosažená praxe

od 2023 zastupující vedoucí oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

od 2020 vědecká pracovnice v oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

2017–2020 vědecká asistentka v oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

2009–2016 odborná pracovnice výzkumu a vývoje v oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
2008–2011 lektorka ortoepie na Vyšší odborné škole herecké v Praze
2007 přepisy nahrávek pro mluvený korpus v ÚČNK FF UK
2006–2007 spolupráce s autory Českého jazykového atlasu (přepisy dialektologických nahrávek, soupis dialektologických diplomových prací)
2004–2005 pomocná vědecká síla ve Fonetickém ústavu FF UK
2004 spolupráce s University of Liverpool, PedF UK a FF UK na výzkumu čtenářských dovedností žáků mladšího školního věku (hromadné i individuální testy)

 

Publikační činnost

Knižní publikace

Dufek, O. – Dvořáková, K. – Beneš, M. – Mžourková, H. – Martinkovičová, B. – Smejkalová, K. – Štěpánová, V. (2022): Jazyková poradna, dobrý den: O češtině a jejích uživatelích. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. (Autorství kapitoly Tahá mě to za uši, ale možná že si člověk zvykne. Přejímky v češtině, s. 138–172.)

Bičan, A. – Duběda, T. – Havlík, M. – Štěpánová, V. (2020). Fonologie českých anglicismů. Praha: NLN.

Štěpánová, V. (2019). Výslovnost. In: Pravdová, M. – Svobodová, I. (eds.). Akademická příručka českého jazyka. 2., upravené a doplněné vydání. Praha: Academia, s. 45–86.

Štěpánová, V. (2019). Vývoj kodifikace české výslovnosti. Praha: Academia.

Beneš, M. – Prošek, M. – Smejkalová, K. – Štěpánová, V. (2018). Interaction between language users and a language consulting centre: Challenges for language management theory and research. In: Fairbrother, L. – Nekvapil, J. – Sloboda, M. (eds.). The Language Management Approach: A Focus on Research Methodology. Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang, s. 119–140.

 

Články v časopisech

Štěpánová, V. (2018). Adaptační principy výslovnosti anglicismů v češtině z pohledu konceptu centra a periferie. Nová čeština doma a ve světě, č. 2, s. 50–58. Dostupné elektronicky.

Koupil, O. – Štěpánová, V. (2017). Naše řeč v roce 1817. Naše řeč, 100, s. 193–206.

Štěpánová, V. (2016). Kolísání znělosti souhlásek v přejatých slovech v češtině: Výsledky výzkumu výslovnostního úzu. Naše řeč, 99, s. 169–188. PDF.

Štěpánová, V. (2015). Vokalická kvantita v přejatých slovech v češtině: Výsledky výzkumu výslovnostního úzu. Naše řeč, 98, s. 169–189. PDF.

Havlík, M. – Jílková, L. – Štěpánová, V. (2015). Management výslovnosti pravopisně neintegrovaného lexika v Českém rozhlase. Slovo a slovesnost, 76, s. 107–128. PDF.

Duběda, T. – Havlík, M. – Jílková, L. – Štěpánová, V. (2014). Průzkum výslovnostního úzu u výpůjček a cizích vlastních jmen – metodologické otázky. Jazykovědné aktuality, 51, s. 125–141. PDF.

Uhlířová, L. – Štěpánová, V. (2013). Denostupeň. Naše řeč, 96, s. 270–273. Dostupné elektronicky.

Štěpánová, V. (2013). Výslovnost cizích slov, vlastních jmen, zkratek a některé další fonetické dotazy v jazykové poradně. Naše řeč, 96, s. 117–140. PDF.

Štěpánová, V. (2013). Pojetí výslovnosti v českých výkladových slovnících (výzva k diskusi). Slovo a slovesnost, 74, s. 279–297. PDF.
Štěpánová, V. (2013). Fonetická problematika v jazykové poradně. Naše řeč, 96, s. 61–77. PDF.

Štěpánová, V. (2010). Silnice se v zimě udržuje pouze pluhováním (o slovesech plužit a pluhovat). Naše řeč, 93, s. 269–271. Dostupné elektronicky.

Homolková, V. (2008). Test moderátorů Objektivu a Toulavé kamery jakožto řečových vzorů. Čeština doma a ve světě, XVI, č. 1–2, s. 50–52. Dostupné elektronicky.
Homolková, V. (2008). Spojovací výraz „jednak – jednak“ a jeho obměny (výzkum na základě materiálu ČNK – SYN2005). Čeština doma a ve světě, XVI, č. 3–4, s. 170–176. Dostupné elektronicky.

Články ve sbornících
2022
Štěpánová, V. (2022). What do people want to know about names? Onomastic inquiries in the Czech Language Consulting Centre. In: Felecan, O. – Bugheşiu, A. (eds.). Name and Naming. Proceedings of the Fifth International Conference on Onomastics. Multiculturalism in Onomastics. Cluj-Napoca: Editura Mega, s. 877–883. Dostupné elektronicky.
2020
Štěpánová, V. (2020). Jak se vyslovuje Slovensko? In: Gajdošová, K. – Gregorík, P. (eds.). Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, s. 286–290. Dostupné elektronicky.
2017
Štěpánová, V. (2017). Fonetická adaptace anglicismů v češtině (z výsledků výzkumu výslovnostního úzu). In: Chocholová, B. – Molnár Satinská, L. – Múcsková, G. (eds.). Jazyk a jazykoveda v pohybe II. Zborník z medzinárodnej konferencie (Socio)lingvistika – perspektívy, limity a mýty (Smolenice 11. – 13. 4. 2016). Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, s. 352–358. Dostupné elektronicky.
2016
Štěpánová, V. (2016). Jak v češtině oslovujeme pana Smitha/Smithe. In: Fedoszov, O. – Janiec-Nyitrai, A. – Muchová, Z. (eds.). „Od počátků k současnosti (1955–2015)“ 60. let bohemistiky na ELTE. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, s. 323–327. PDF.
Štěpánová, V. (2016). Výslovnost v českém výkladovém slovníku: co a jak. In: Lišková, M. – Vodrážková, V. – Děngeová, Z. (eds.). Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století. Sborník abstraktů z workshopu konaného ve dnech 29.–30. 11. 2016 v Praze. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., s. 72–74. Dostupné elektronicky.
Štěpánová, V. – Duběda, T. – Havlík, M. – Jílková, L. (2016). K výzkumu výslovnosti přejatých slov. In: Svobodová, D. – Bańko, M. (eds.). Skryté přednosti přejatých slov. Ukryte zalety wyrazów obcych. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, s. 121–125. PDF.
Štěpánová, V. (2016). How Should These Names Be Pronounced? Specific Phonetic Features of Proper Names in Czech. In: Hough, C. – Izdebska, D. (eds.). Names and Their Environment. Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences, Glasgow, 25-29 August 2014. Vol. 4. Theory and Methodology. Socio-onomastics. Glasgow: University of Glasgow, s. 179–187. Dostupné elektronicky.

2015

Štěpánová, V. (2015). Výslovnostní specifika toponym v češtině. In: Gałkowski, A. – Gliwa, R. (eds.). Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze. Microtoponyms and macrotoponyms in communication and literature. Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 25–32.

Štěpánová, V. (2015). Když Slováci mluví česky (analýza výslovnosti). In: Barnová, K. ­– Chomová, A. (eds.). Varia XXI. Zborník príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, s. 545­–554. Dostupné elektronicky.
Štěpánová, V. (2015). Jazyková politika v českých veřejnoprávních médiích z pohledu fonetika. In: Kołodziej, A. – Bańka-Kowalczyk, M. – Budzińska, M. (eds.). Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych II. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, s. 159–163.
Štěpánová, V. (2015). K obtížnému shánění (korpusových dat pro fonetický výzkum). In: Děngeová, Z. – Vališová, P. (eds.). Proměna jazyka a jeho výzkumu v době nových médií a technologií. Sborník z Konference studentů českého jazyka 2013 (Brno 4. 10. 2013). Praha: Ústav pro jazyk český, s. 36–41. Dostupné elektronicky.
Štěpánová, V. (2015). K dnešním možnostem výzkumu mluvené češtiny. In: Czok, M. – Czemplik, N. – Nousch, A. – Veselka, M. (eds.). Między regionalizmami a kosmopolityzmem. Polska, niemiecka i czeska literatura, język i kultura. Materiały IX Międzynarodowej Konferencji interFaces we Wrocławiu i w Karpaczu. Leipzig – Dresden – Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Neisse Verlag, s. 253–261.

2014
Duběda, T. – Havlík, M. – Jílková, L. – Štěpánová, V. (2014). Loanwords and Foreign Proper Names in Czech: a Phonologist’s View. In: Emonds, J. – Janebová, M. (eds.). Language Use and Linguistic Structure. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2013. Olomouc: Palacký University, s. 313–321. PDF.
Štěpánová, V. (2014). K uvádění výslovnosti v českých výkladových slovnících. In: Ondrejovič, S. – Satinská, L. – Vrábľová, J. (eds.). Štefan Peciar a moderná lexikografia. Zborník k 100. výročiu narodenia Štefana Peciara. Bratislava: VEDA, s. 216–223.
Štěpánová, V. (2014). Devatenáct set softwarů a hardwarů (analýza vybraných výslovnostních jevů v češtině). In: Dudová, K. (ed.). Varia XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra 5. – 7. 12. 2012). Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, s. 422­–426. Dostupné elektronicky.

2013
Štěpánová, V. (2013). Some Remarks on the Pronunciation of Foreign Proper Names in Czech. In: Felecan, O. (ed.). Name and Naming. Proceedings of the Second International Conference on Onomastics. Onomastics in Contemporary Public Space. Baia Mare, May 9–11, 2013. Cluj-Napoca: Mega – Argonaut, s. 707–711.
Štěpánová, V. (2013). Nová možnost zkoumání (nejen) zvukové roviny jazyka – korpus Monolog. Lingvistika Praha 2013 [on-line]. Publ. 10. 7. 2013. Dostupné elektronicky.
Štěpánová, V. (2013). Die Aufnahmen von professionellen Sprechern aus dem öffentlich-rechtlichen Tschechischen Rundfunk – Quelle der Forschung der tschechischen Aussprachenorm. In: Kuße, H. – Kosourová, H. (eds.). Tschechisch in den Medien. Beiträge zum 6. Bohemicum Dresdense 11. November 2011. Specimina Philologiae slavicae, 177. München – Berlin: Verlag Otto Sagner, s. 67–71.
Štěpánová, V. (2013). Česká ortoepická kodifikace (vznik, obsah, porovnání s kodifikací výslovnosti němčiny). In: Neswetha, J. – Czerwonka, Z. – Rysová, K. (eds.). Grenzüberschreitungen. Polnische, tschechische und deutsche Sprache, Literatur und Kultur. Beiträge zur VIII. Internationalen Westslawistischen interFaces-Konferenz in Leipzig 26.05.-02.06.2011. Hildesheim, Zürich, New York: Olms, s. 343–351.

2012
Štěpánová, V. (2012). Korpus řečových vzorů. In: Múcsková, G. (ed.). Varia XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov, Častá-Papiernička 24.–26. 11. 2010. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, s. 565–567. Dostupné elektronicky.
Štěpánová, V. (2012). Klasifikace titulů literárních děl. In: Ološtiak, M. (ed.). Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia Prešov 12.–14. septembra 2011. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, s. 360–367. Dostupné elektronicky; zde s. 349–356.
Štěpánová, V. (2012). Česká ortoepie a její současné problémy. In: Palecsková, D. Kumorová, Z. Gregorík, P. (eds.). Rara Avis IX. 1. diel – jazykoveda. Zborník z IX. medzinárodnej filologickej konferencie. Trnava: Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, s. 219–223.

2011
Štěpánová, V. (2011). Korpus rozhlasových nahrávek. In: Čermák, F. (ed.). Korpusová lingvistika Praha 2011. Svazek 2. Výzkum a výstavba korpusů. Praha: NLN. s. 74–77.

2010

Štěpánová, V. (2010). Řečové vzory z pohledu teorie jazykového managementu. In: Janovec, L. – Hájková, E. – Gwóźdź-Szewczenko, I. – Maciołek, M. (eds.). Problematika českého jazyka, literatury a kultury očima mladých doma i ve světě. Příspěvky z mezinárodní studentské vědecké bohemistické konference, Brandýs nad Labem 18.–20. června 2010. Brno: Tribun EU, s. 159–163. PDF.
Štěpánová, V. (2010). Osobní jména v prózách Jana Drdy. In: David., J. – Čornejová, M. – Harvalík, M. (eds.). Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. Ostrava – Praha: Ostravská univerzita v Ostravě a Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., s. 478–486.
Štěpánová, V. (2010). Mluvený projev studentů 1. ročníku Vyšší odborné školy herecké. In: Hladký, J. – Rendár, Ľ. (eds.). Varia XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009). Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, s. 386–389. Dostupné elektronicky.
Homolková, V. (2010). Jak dlouho trvá české „s“ a „z“? In: Kováčová, V. (ed.). Varia XVII. Zborník materiálov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov (Liptovská Osada – Škutovky 7.–9. 11. 2007). Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, s. 151–158. Dostupné elektronicky.
2009
Homolková, V. (2009). Poslechové testy typu „Řečový vzor“. In: Gianitsová-Ološtiaková, L. – Ivanová, M. – Ološtiak, M. (eds.). Varia XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov – Kokošovce-Sigord 3.–5. 12. 2008). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, s. 224–227. Dostupné elektronicky.
2008
Homolková, V. (2008). Zeměpisná jména v prózách Jana Drdy. In: Pastyřík, S. – Víška, V. (eds.). Onomastika a škola 8. Sborník příspěvků z Celostátního onomastického semináře. Hradec Králové: Gaudeamus, s. 379–388.
Homolková, V. (2008). K temporálním vlastnostem českých prealveolárních frikativ. In: Kopřivová, M. – Waclawičová, M. (eds.). Čeština v mluveném korpusu. Praha: NLN, s. 124–131.

 

Recenze, zprávy a ostatní

Štěpánová, V. – Šimečková, M. (2022). Studentské stáže Otevřená věda v Ústavu pro jazyk český v roce 2021. Naše řeč, 105, s. 41–45. PDF

Štěpánová, V. (2020). Jména pohádkových postaviček z Příběhů včelích medvídků. Acta onomastica, 61/2, s. 492. PDF.

Dvořáková, Ž. – Štěpán, P. – Štěpánová, V. (2020). 5. ročník konference ICONN. Acta onomastica, 61/1 , s. 250–252.

Štěpánová, V. (2011). Časopis Český jazyk a literatura, ročník 57–60. Naše řeč, 94, s. 46–50. Dostupné elektronicky.
Štěpánová, V. (2011). Jiří Zeman: Základy české ortoepie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. 186 s. Slovo a slovesnost, 72, s. 149–152. PDF.
Štěpánová, V. (2011). Jan Drda (slovníkové heslo). In: Vošahlíková, P. a kol. Biografický slovník českých zemí, 14. sešit Dot−Dvo. Praha: Libri.

 

Spoluautorství popularizačních publikací

Jílková, L. – Štěpánová, V. (2019). Nejen píšeme, ale i mluvíme. Poznámky k uvádění výslovnosti ve slovníku. In: Lišková, M. – Šemelík, M. (eds). Jak se píší slovníky aneb Lexikografie pro každého. Praha: NLN, s. 81–90.

Pravdová, M. (ed.) (2016). Čeština nově od A do Ž. Praha: Academia.

Pravdová, M. (ed.) (2012). Jsme v češtině doma? Praha: Academia.

 

Účast na grantových projektech 

2023–2027 členka týmu projektu NAKI III Jazyková paměť regionů České republiky. Metody strojového učení pro uchování, dokumentaci a prezentaci nářečí českého jazyka (č. j. MK 25620/2022 POD; řešitelka za ÚJČ: M. Šimečková)
2022–2023 zapojení do grantu Visegrádského fondu Your name is your history, Personal names as a common cultural heritage of the V4 region (hlavní příjemce: Eötvös Loránd University, Budapešť)

od 2021 účast na projektu LINDAT/CLARIAH-CZ – Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, LM2018101.

2016–2017, 2019 členka týmu projektu NAKI II Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi, kód projektu: DG16P02B009 (řešitel: M. Prošek)

2016–2018 členka týmu grantového projektu GA ČR Fonologie českých anglicismů, reg. č.: 16-06012S (řešitel: A. Bičan)

2013–2015 členka týmu grantového projektu GA ČR Výslovnost neintegrovaného lexika v češtině, reg. č.: 13-00372S (řešitel: M. Havlík)

2014, 2015 účast na projektu LINDAT-CLARIN Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat, LM2010013

2012–2013 členka týmu grantového projektu GA ČR Psaní velkých písmen v češtině, reg. č.: P406/11/2017 (řešitelka: I. Svobodová)
2010–2012 řešitelka studentského grantového projektu Korpus nahrávek českých řečových vzorů financovaného pod číslem 0264/2010 Grantovou agenturou UK (hodnocen jako „splněn s mimořádně dobrými výsledky“)

2011 zapojení do projektu Specifického vysokoškolského výzkumu FF UK v Praze Filosofie, kultura, svět (číslo 263102; řešitel: Š. Špinka)

2010 zapojení do projektu Specifického vysokoškolského výzkumu FF UK v Praze Slovo, jazyk, smysl (číslo 261103; řešitel: Š. Špinka)

 

Výuka na VŠ

2012–2017 výuka volitelného semináře Jazykové poradenství v Česku pro Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK (společně s M. Benešem)
2012 výuka kultury řeči pro Fonetický ústav FF UK
2011–2013 výuka stylistiky pro Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK

 

Ostatní

Software

spoluautorka obsahu Internetové jazykové příručky a Databáze jazykových dotazů

Štěpánová, V. (2016). Korpus Monolog 1.1. [on-line].

Duběda, T. – Havlík, M. – Jílková, L. – Štěpánová, V. (2015). Databáze výslovnostního úzu cizích slov. [on-line].

Štěpánová, V. (2012). Korpus Monolog 1.0. [on-line].

 

Přednášky a referáty, které nevyšly tiskem

Štěpánová, V. (2022). K systematizaci vlastních jmen v Databázi jazykových dotazů. Referát na 22. slovenské onomastické konferenci Produkcia a percepcia onymických systémov (5.–7. 9. 2022; Trnava).

Štěpánová, V. (2021). Problematika vlastních jmen v databázi dotazů jazykové poradny. Referát na 22. mezinárodní onomastické konferenci (16. 10. 2021; Řešov).

Štěpánová, V. (2021). Výslovnost skupiny sh v češtině: názory lingvistů i široké veřejnosti. Referát na konferenci Komárkova jazykovědná Olomouc (4. 11. 2021; Olomouc).

Štěpánová, V. (2019). Piece of cheesecake. K fonologii českých anglicismů. Zvaná plenární přednáška na 40. studentském workshopu Žďárek (1. 11. 2019; Kostelec nad Černými lesy).

Štěpánová, V. (2016). Zvuková podoba češtiny počátku 19. století (ušima V. Hanky). Referát na diachronním setkání Týnec (9.–11. 11. 2016; Týnec nad Sázavou).

Štěpánová, V. – Havlík, M. (2015). O čem vypovídá Databáze výslovnostního úzu cizích slov? Přednáška v Kruhu přátel českého jazyka (9. 12. 2015; Praha).

Štěpánová, V. (2015). Jak se dělá fonetický výzkum (a proč nemohou vědci vždy říkat úplnou pravdu). Přednáška v rámci Science Café Nové Strašecí (26. 5. 2015)

Štěpánová, V. (2015). Problematika výslovnosti přejímek v češtině. Přednáška v rámci projektu OPVK Inovace bohemistických studií v mezioborových kontextech, CZ.1.07/2.2.00/28.0178 (25. 3. 2015; katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci).

Štěpánová, V. (2015). Vokalická kvantita v zakončeních přejatých slov – úzus versus kodifikace. Přednáška v Jazykovědném sdružení v rámci fonetického odpoledne věnovaného aktuálním výzkumům v oblasti výslovnosti cizích slov a vlastních jmen v češtině (26. 2. 2015).

Štěpánová, V. – Jílková, L. (2014 a 2015). O kultivované výslovnosti. Přednáška v rámci Školy českého jazyka a literatury pro pedagogy (5. 6. 2014, 7. 12. 2015; AV ČR).

Štěpánová, V. (2014). „Není lze toho tak vypsati jako by snadné bylo ukázati.“ aneb útržky z historie české ortoepie. Referát na diachronním setkání Týnec (3.–5. 12. 2014; Týnec nad Sázavou).

Štěpánová, V. (2014). Sociolingvistický pohled na jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český. Přednáška v rámci projektu OPVK Inovace bohemistických studií v mezioborových kontextech, CZ.1.07/2.2.00/28.0178 (16. 10. 2014; katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci).

Štěpánová, V. (2014). Z praxe pražské jazykové poradny: dotazy výslovnostní, pravopisné i jiné. Přednáška pro bohemisty pořádaná Velvyslanectvím ČR v Helsinkách a Univerzitou Helsinky (11. 3. 2014; Helsinky, Finsko). Zpráva o přednášce.

Duběda, T. – Štěpánová, V. (2013). Pronunciation of loanwords in Czech: The eight principles of adaptation. Referát na mezinárodní slavistické konferenci ve Štětíně (The Eighth Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society; 25.–27. 10. 2013).

Havlík, M. – Jílková, L. – Štěpánová, V. (2013). Language management in Czech Radio: The case of pronunciation of loanwords and foreign proper names. Referát na mezinárodní konferenci o jazykovém managementu v Praze (Third International Language Management Symposium; 13.–14. 9. 2013).
Beneš, M. – Prošek, M. – Smejkalová, K. – Štěpánová, V. (2013). Language Management Theory and language consulting interaction. Referát na mezinárodní konferenci o jazykovém managementu v Praze (Third International Language Management Symposium; 13.–14. 9. 2013).

Štěpánová, V. (2013). Fonetické dotazy v jazykové poradně ÚJČ a korpus Monolog. Přednáška na teoreticko-metodologickém semináři ÚČJTK FF UK (11. 4. 2013).

Štěpánová, V. (2012). „Prč volim ledovce a jaký mam pány do budoucna“ aneb Co se line z našich úst. Přednáška v rámci vědeckého festivalu AV ČR Týden vědy a techniky (13. 11. 2012).

Štěpánová, V. (2012). Řečové vzory, výslovnost v médiích a jazykové poradenství z pohledu teorie jazykového managementu. Přednáška na sociolingvistickém semináři ÚLUG FF UK (6. 6. 2012).

Štěpánová, V. (2011). Výslovnostní problematika v jazykové poradně. Přednáška v Kruhu přátel českého jazyka (12. 10. 2011).

 

Další odborné aktivity

členka Akademického sněmu AV ČR (2022–2026)

členka Jazykovědného sdružení České republiky a mezinárodní onomastické organizace International Council of Onomastic Sciences

lektorka studentské stáže v rámci Otevřené vědy AV ČR (2021, 2022, 2023)

vedení bakalářské práce a oponování diplomových prací v ÚČJTK FF UK, oponování bakalářské práce v ÚJB FF MU, oponování habilitační práce pro FF UK
recenzní posudky pro nakladatelství (např. Karolinum) a odborné časopisy (např. Slovo a slovesnost, Naše řeč, Studie z aplikované lingvistiky, Listy klinické logopedie)

anonymní oponentské posudky projektů pro GA UK a ARRS (Slovenian Research Agency)

revize výslovnostních údajů v Akademickém slovníku současné češtiny a spolupráce na jeho ozvučení

spolupráce s Magistrátem hl. m. Prahy a Dopravním podnikem hl. m. Prahy na výběru nového hlasu pražské integrované povrchové dopravy; fonetická spolupráce s hercem Janem Vondráčkem při nahrávání nových hlášení

přednášky pro Univerzitu 3. věku FF UK (2009, 2010, 2014, 2018, 2022) a pro ETF UK (2013, 2015, 2017)
popularizační jazykové sloupky do Lidových novin (od 2012) a Literárních novin (2012–2013)
spolupráce s médii (např. Česká televize, Český rozhlas, TV Noe) a se státní správou (např. Ministerstvo spravedlnosti České republiky)

členka poroty jazykovědné konference Gymnázia Na Zatlance (2013–2017); odborná konzultantka žákovského týmu ZŠ Litomyšl, Zámecká 496, v soutěži AMAVET – Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji (2016–2017)

účast na Letní škole lingvistiky (2008, 2010, 2011, 2012)