PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D.

Stepan_Pavel.JPG

Kontakty:

e-mail: stepan et ujc.cas.cz

tel.: +420 225 391 467

 

Odborné zaměření:

toponomastika (pomístní jména, místní jména, urbanonyma); antroponomastika s důrazem na expertizní činnost; propriální slovotvorba

 

Vzdělání:

2004–2010 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 • doktorské studium (titul Ph.D.)
 • obor: český jazyk
 • disertační práce: Slovotvorná analýza pomístních jmen v Čechách

2003: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 • rigorózní řízení (titul PhDr.)
 • obor: český jazyk

1996–2002: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

 • magisterské studium
 • obor: český jazyk a literatura – anglistika a amerikanistika
 • diplomová práce: Označení barev a jejich užití v toponymii Čech

 

Dosažená praxe:

 • od 2017: vedoucí redaktor časopisu Acta onomastica
 • od 2017: vedoucí oddělení onomastiky Ústavu pro jazyk český AV ČR
 • od 2011: vědecký pracovník oddělení onomastiky Ústavu pro jazyk český AV ČR
 • 2004–2009: výkonný redaktor časopisu Acta onomastica
 • 2001–2002 a 2003–2011: odborný pracovník v úseku (od r. 2006 oddělení) onomastiky
 • 1998–2001: pomocná vědecká síla v úseku onomastiky Ústavu pro jazyk český AV ČR

 

Publikační činnost:

Monografie a kolektivní publikace:

 • ŠTĚPÁN, P. (2016): Pomístní jména v Čechách z pohledu slovotvorného. Praha: Academia, 347 s. + 24 map.
 • ŠTĚPÁN, P. (2004): Označení barev a jejich užití v toponymii Čech. Opera linguae bohemicae studentium 6. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 158 s.
 • MATÚŠOVÁ, J. – GIGER, M. – GIGER, M. – MALENÍNSKÁ, J. – PROCHÁZKOVÁ, Ž. – STEINEROVÁ, J. – ŠTĚPÁN, P. – ZIRHUTOVÁ, M.(2009): Slovník pomístních jmen v Čechách V (Bra-Buc). Praha: Academia.
 • MATÚŠOVÁ, J. – GIGER, M. – HAMPLOVÁ, M. – MALENÍNSKÁ, J. – PROCHÁZKOVÁ, Ž. – STEINEROVÁ, J. – ŠTĚPÁN, P. (2008): Slovník pomístních jmen v Čechách IV (Bíg-Bož). Praha: Academia.
 • MATÚŠOVÁ, J. – GIGER, M. – HAMPLOVÁ, M. – MACKOVIČOVÁ, M. – MALENÍNSKÁ, J. – PROCHÁZKOVÁ, Ž. – STEINEROVÁ, J. – ŠTĚPÁN, P. (2007): Slovník pomístních jmen v Čechách III (Bav-Bíd). Praha: Academia.
 • MATÚŠOVÁ, J. – MALENÍNSKÁ, J. – GIGER, M. – HAMPLOVÁ, M. – ŠTĚPÁN, P. – MACKOVIČOVÁ, M.(2006): Slovník pomístních jmen v Čechách II (B-Bau). Praha: Academia.

Články v periodikách a konferenčních sbornících:

 • ŠTĚPÁN, P. (2023): Ostrov nad Ohří a Tajanov u Tupadel. K nejasnostem v toponymech. In: L. Janovec a kol. (ed.), Propria a apelativa – aktuální otázky II / Proper Names and Common Nouns – Current Issues II. Praha – Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická – Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta – Ústav jazyk český AV ČR, v. v. i., s. 17–22.
 • ŠTĚPÁN, P. (2022): Výklady místních jmen na oficiálních webových stránkách obcí. Acta onomastica, 63, s. 464–482.
 • ŠTĚPÁN, P. – WOJNAROVÁ, S. (2021): K otevřenosti dat využívaných v onomastice. Naše řeč, 104, 1, s. 31–33.
 • ŠTĚPÁN, P. (2020): Psaní velkých písmen u toponym v češtině: polemický pohled. Acta onomastica, 61, 2, s. 417–439.
 • ŠTĚPÁN, P. (2019): Mezi morfologií a slovotvorbou: gramatická kategorie čísla u toponym. In: L. Janovec (ed.), Propria a apelativa ‒ aktuální otázky / Proper Names and Common Nouns – Current Issues. Praha: Pedagogická fakulta Univerzita Karlova, s. 215–220.
 • ŠTĚPÁN, P. (2018): Namegiving in the Czech Republic: Legal Regulation and the Role of Onomasticians. Onomastica Uralica, 14, s. 83–92.
 • ŠTĚPÁN, P. (2018): Systematic Relationships Between Toponyms and Anthroponyms in Czech. Onomastica Uralica, 12, s. 111–120.
 • ŠTĚPÁN, P. (2018): Ke slovotvorbě proprií z hlediska centra a periferie. Nová čeština doma a ve světě, s. 39–46.
 • ŠTĚPÁN, P. (2018): Ke změnám českých oikonym v letech 1996–2017. Acta onomastica, 59, s. 215–226.
 • ŠTĚPÁN, P. (2017): Honorifikační motiv v pomístních jménech. In: J. Martínek – L. Křížová, Od Karlova mostu ke Gottwaldovu: osobnosti v názvech měst a míst. Praha: Historický ústav, s. 131–137.
 • ŠTĚPÁN, P. (2017): Chodovo, Kouto, Choboto. K přechodu toponym od maskulina k neutru. Naše řeč, 100, 3, s. 148–158.
 • ŠTĚPÁN, P. (2016): Pomístní jména a paměť. In: J. David (ed.), Toponyma. Kulturní dědictví a paměť míst. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, s. 100–114.
 • ŠTĚPÁN, P. (2016): Emotional Expressivity in Czech Toponymy. In: K. Hough – D. Izdebska (eds.), Names and Their Environment. Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences. Glasgow, 25-29 August 2014. Volume 2. Glasgow: University of Glasgow, s. 169–175.
 • ŠTĚPÁN, P. (2016): Hydronymum Labe a jeho derivační potenciál v toponymii Čech. Acta onomastica, 55, s. 297–304.
 • ŠTĚPÁN, P. (2016): Teritoriální příznakovost formantů v anoikonymii. In: K. Balleková – Ľ. Králik – G. Múcsková (eds.), Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Bratislava: Veda, s. 322–330.
 • ŠTĚPÁN, P. (2015): Pomístní jména s příponou -yně. In: H. Chýlová – V. Viktora (eds.), Dva z prvních. Jaromír Spal, Miloslav Šváb. Respektované osobnosti vysokoškolské bohemistiky. Plzeň: Fakulta pedagogická Západočeské univerzity, s. 80–85.
 • ŠTĚPÁN, P. (2015): Paralelní formace v anoikonymii Čech. In: A. Gałkowski – R. Gliwa (eds.): Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze. Microtoponyms and macrotoponyms in communication and literature. Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, s. 33–39.
 • ŠTĚPÁN, P. (2015): Názvotvorba a propriální slovotvorba. In: A. Kołodziej – M. Bańka-Kowalczyk – M. Budzińska, Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych II. Červený Kostelec: Pavel Mervart, s. 151–157.
 • ŠTĚPÁN, P. (2015): Vybrané kompozitní struktury v anoikonymii Čech. In: I. Valentová (ed.), 19. slovenská onomastická konferencia. Bratislava 28. – 30. apríla 2014. Zborník referátov. Bratislava: Veda, s. 337–343.
 • ŠTĚPÁN, P. (2015): Valtická, Radouňova, Na Blanici (k problematice detoponymických urbanonym). In: K. Barnová – A. Chomová (eds.), Varia XXI. Zborník príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, s. 539–544.
 • ŠTĚPÁN, P. (2015): Kněžháj, Paníhora, Barčí kout, Bohousná. K vyjadřování posesivity v pomístních jménech. Naše řeč, 98, 3, s. 156–161.
 • ŠTĚPÁN, P. (2015): Sufix -na v pomístních jménech v Čechách. Naše řeč, 98, 2, s. 79–90.
 • ŠTĚPÁN, P. (2015): Sufix -ek v pomístních jménech v Čechách. Naše řeč, 98, 1, s. 21–33.
 • ŠTĚPÁN, P. (2014): Solopisky, Bezdědický kluček, Pode Zděmi, Rooseweltova. Ke standardizovaným podobám českých toponym. In: E. Minářová – D. Sochorová – J. Zítková (eds.), Vlastní jména v textech a kontextech. Brno: Masarykova univerzita, s. 115–121.
 • ŠTĚPÁN, P. (2014): Polyfunkční formant -sko v toponymii Čech. In: K. Dudová (ed.), Varia XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, s. 416–421.
 • ŠTĚPÁN, P. (2013): Towards Analogy in Toponyms. In: O. Felecan (ed.), Name and Naming. Proceedings of the Second International Conference on Onomastics. Onomastics in Contemporary Public Space. Cluj-Napoca: Editura Mega – Editura Argonaut, s. 379–383.
 • ŠTĚPÁN, P. (2013): Luhský potok, Blukský mlýn, Mnichská ulice. Naše řeč, 96, 4, s. 222–226.
 • ŠTĚPÁN, P. (2012): Nová pražská detoponymická urbanonyma. Acta onomastica, 53, s. 295–307.
 • ŠTĚPÁN, P. (2012): Metonymical Transfers of Meaning in Toponymy. In: M. G. Arcamone – D. Bremer – D. De Camilli – A. Rossebastiano (eds.), Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche, Pisa, 28 agosto – 4 settembre 2005. Sezione 5. Toponomastica. Pisa: ETS, s. 771–778.
 • ŠTĚPÁN, P. (2012): Ke slovotvorným specifikům anoikonymie Čech. In: S. Čmejrková &ndash J. Hoffmannová – J. Klímová (eds.), Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, s. 507–512.
 • ŠTĚPÁN, P. (2012): Ke slovotvorbě urbanonym. In: M. Ološtiak (ed.), Jednotlivé a všeobecné v onomastike. Prešov: Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, s. 248–252.
 • ŠTĚPÁN, P. (2012): K interpretaci toponyma Kocanda. In: G. Múcsková (ed.), Varia XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov (CD ROM), Častá-Papiernička 24. –26. 11. 2010. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, s. 560–564.
 • ŠTĚPÁN, P. (2012): Konkurence adjektivních sufixů v toponymii jakožto důsledek staročeské polylexie relačních adjektiv. In: P. Nejedlý – M.Vajdlová (eds.), Cesty slov. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., s. 235–246.
 • ŠTĚPÁN, P. (2011): Tvoření detoponymických urbanonym (na příkladu urbanonymie hlavního města Prahy) . Acta onomastica, 52, s. 160–178.
 • ŠTĚPÁN, P. (2011): Colour Terms and Their Oppositions in Czech Toponymy. In: A. Ragauskaitė – G. Blažienė (eds.), Baltu onomastikos tyrimai 2. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, s. 202–210.
 • ŠTĚPÁN, P. (2011): Patrociny Settlement Names in the Czech Republic and Slovakia. In: V. Tóth (ed.), Patrociny Settlement Names in Europe. Onomastica Uralica 8. Debrecen – Helsinki, s. 207–225.
 • ŠTĚPÁN, P. (2011): Prefixálně-sufixální adjektiva v pomístních jménech v Čechách. Naše řeč, 94, 4, s. 194–203.
 • ŠTĚPÁN, P. (2011): Prefixálně-sufixální substantiva v pomístních jménech v Čechách. Naše řeč, 94, 2, s. 78–86.
 • ŠTĚPÁN, P. (2010): Sufixy -čka a -ačka v pomístních jménech v Čechách. Acta onomastica, 51, s. 556–572.
 • ŠTĚPÁN, P. (2010): Složená adjektiva v pomístních jménech v Čechách. In: J. Hladký – Ľ. Rendár (ed.), Varia XIX. Zborník abstraktov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. Trnava – Modra-Harmónia 15. –17. 11. 2009. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, s. 100–102 (abstrakt) + CD-ROM, s. 381–385 (plná verze příspěvku).
 • ŠTĚPÁN, P. (2010): Sufixy -čí, -ičí a -ovčí v pomístních jménech v Čechách. In: V. Kováčová (ed.), Varia XVII. Zborník materiálov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. Liptovská Osada – Škutovky 7. –9. 11. 2007. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, s. 464–470.
 • ŠTĚPÁN, P. (2010): Některé periferní sufixy v anoikonymii Čech. In: J. Hladký – I. Valentová (eds.), Lexika slovenskej onymie. Zborník materiálov zo 17. slovenskej onomastickej konferencie. Trnava 12. –14. 9. 2007. Bratislava: Veda, s. 186–196.
 • ŠTĚPÁN, P. (2010): Kompozita typu Kozohlody, Žabokřik v toponymii Čech. In: J. David – M. Čornejová – M. Harvalík (eds.), Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. IV. česká onomastická konference, 15. –17. září 2009, sborník příspěvků. Ostrava – Praha: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě – Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., s. 473–477.
 • ŠTĚPÁN, P. (2010): Sufix -ství v toponymii Čech. Naše řeč, 93, 2, s. 71–82.
 • ŠTĚPÁN, P. (2009): Adjektiva utvořená t-ovými příponami v pomístních jménech v Čechách. Acta onomastica, 41, s. 176–188.
 • ŠTĚPÁN, P. (2009): Oppositions in Toponymy. In: W. Ahrens – S. Embleton – A. Lapierre (eds.), Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic World. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences, August 17-22, 2008, York University, Toronto, Canada (CD-ROM). Toronto: York University, s. 915–920.
 • ŠTĚPÁN, P. (2009): Lokální urbanonymické systémy. In: M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková (eds.), Varia XVIII. Zborník materiálov z 18. kolokvia mladých jazykovedcov. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, s. 667–669.
 • ŠTĚPÁN, P. (2009): K problematice tvoření detoponymických adjektiv (na základě materiálu pomístních jmen z území Čech) . Naše řeč, 92, 4, s. 196–212.
 • ŠTĚPÁN, P. (2008): Sufix -dlo v pomístních jménech v Čechách. Acta onomastica, 40, s. 333–343.
 • ŠTĚPÁN, P. (2008): Funkce toponym v poezii Karla Šiktance. In: S. Pastyřík – V. Víška (eds.), Onomastika a škola 8. Hradec Králové: Gaudeamus, s. 341–349.
 • GIGER, M. – ŠTĚPÁN, P. (2007): Pojmenované entity v počítačové lingvistice a vlastní jména. Acta onomastica, 48, s. 44–53.
 • GIGER, M. – ŠTĚPÁN, P. (2007): Některá dosud nepopsaná česká deverbální příjmení typu Vybíral, Odložil. Čeština doma a ve světě, 15, s. 90–100.
 • ŠTĚPÁN, P. (2007): Pomístní jména v Čechách utvořená sufixy -ina a -inka z propriálních základů. Acta onomastica, 38, s. 156–164.
 • ŠTĚPÁN, P. (2007): Sufixální tvoření pomístních jmen od redukovaných propriálních základů. In: M. Považaj – P. Žigo (eds.), Súradnice súčasnej onomastiky. Zborník materiálov zo 16. slovenskej onomastickej konferencie. Bratislava: Veda, s. 169–176.
 • ŠTĚPÁN, P. (2007): K prostorovým vztahům v toponymii (Problematika metonymie v zeměpisných jménech). In: J. Koten – P. Mitter (eds.), Prostor v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference. Ústí nad Labem: Univerzita J. E.Purkyně, s. 65–68.
 • GIGER, M. – ŠTĚPÁN, P. (2006): Česká deverbální příjmení a problém jejich homonymie v elektronických korpusech. Acta onomastica, 47, s. 185–196.
 • ŠTĚPÁN, P. (2006): K problematice onymizace apelativ označujících druhy geografických objektů. In: Z. Abramowicz – E. Bogdanowicz (eds.), Onimizacja i apelatywizacja. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, s. 241–246.
 • ŠTĚPÁN, P. (2005): Barbora a Barborka v pomístních jménech v Čechách. Acta onomastica, 46, s. 143–147.
 • ŠTĚPÁN, P. (2005): Slovotvorná homonymie v propriální a apelativní sféře českého jazyka. In: Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis, Series Bohemistica, vol. III, Eurolingua 2004. Liberec, s. 68–76.
 • ŠTĚPÁN, P. (2005): Apelativa lísa a přelízka v pomístních jménech v Čechách. Naše řeč, 88, 2, s. 83–91.
 • ŠTĚPÁN, P. (2005): K metonymickému přenosu významu substantiv označujících pohyb v toponymii Čech. In: P. Nejedlý – M. Vajdlová (eds.), Verba et historia. Igoru Němcovi k 80. narozeninám. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, s. 361–364.
 • ŠTĚPÁN, P. (2004): K ojedinělému výskytu označení hnědé barvy v toponymii českého pohraničí. In: Pogranicza: kontakty kulturowe, literarne i jązykowe. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, s. 171–175.
 • ŠTĚPÁN, P. (2003): Centrum a periferie českého systému označení barev (na základě toponymického materiálu z území Čech). In: Sborník z konference Okraj a střed v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E.Purkyně, s. 97–101.
 • ŠTĚPÁN, P. (2003): Sufix -ný v pomístních jménech v Čechách. Acta onomastica, 44, s. 131–155.
 • ŠTĚPÁN, P. (2003): Označení černé a bílé barvy v zeměpisných jménech v Čechách. Naše řeč, 86, 2,s. 82–95.
 • ŠTĚPÁN, P. (2003): Barvy v zeměpisných jménech v Čechách – vybrané aspekty a souvislosti. Historická geografie, 32, s. 183–194.
 • ŠTĚPÁN, P. (2002): K výskytu označení barev v místních a pomístních jménech v Čechách. Acta onomastica, 43, s. 101–115.
 • ŠTĚPÁN, P. (2002): Apelativa zelinka, zelenka a zelánka v pomístních jménech v Čechách. Naše řeč, 85, 3, s. 143–149.
 • ŠTĚPÁN, P. (2001): Sufixy -nda a -anda v toponymii Čech. Acta onomastica, 41–42, s. 203–215.
 • ŠTĚPÁN, P. (1998): Fiktivní zeměpisná jména v českém překladu Tolkienova Pána prstenů. Acta onomastica, 39, 1998, s. 130–136.

  Recenze a zprávy:

  • DVOŘÁKOVÁ, Ž. – ŠTĚPÁN, P. – ŠTĚPÁNOVÁ, V. (2020): 5. ročník konference ICONN. Acta onomastica, 61, 1, s. 250–252.
  • ŠTĚPÁN, P. (2016): Praporu věren i ve ztraceném boji. Vladimír Šmilauer – život a dílo filologa (1895 – 1983). Martina Šmejkalová, Praha: Academia, 2015, 651 s. Osídlení Čech ve světle místních jmen. Vladimír Šmilauer, 2. vyd., Praha: Academia, 2015, 476 s. Jazykovědné aktuality, 53, s. 64–70.
  • ŠTĚPÁN, P. (2012): Onomastická publikace k jubileu prof. Šrámka. Naše řeč, 95, s. 102–108.
  • ŠTĚPÁN, P. (2012): Číslo časopisu Acta onomastica věnované projektu Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Naše řeč, 95, 2012, s. 255–263.
  • ŠTĚPÁN, P. (2007): Carole P. Biggam – Christian J. Kay (eds.): Progress in Colour Studies, 1: Language and Culture. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, 2006. 223 s.; Robert E.MacLaury – Galina V.Paramei – Don Dedrick (eds.): Anthropology of Color: Interdisciplinary Multilevel Modeling. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, 2007. 485 s. Slovo a slovesnost, 71, s. 357–364.
  • ŠTĚPÁN, P. (2005): Synchronní a diachronní aspekty české onymie [recenze knihy M. Harvalíka]. Naše řeč, 88, 2005, s. 92–94.
  • ŠTĚPÁN, P. (2003): Onomastická problematika v Naší řeči 85, 2002. Acta onomastica, 44, s. 236–237.
  • ŠTĚPÁN, P. (2003): Aleksandra Cieślikowa – Barbara Czopek-Kopciuch (ed.): Toponimia i oronimia. Kraków, Wydawnictwo naukowe DWN, 2001, 396 s. Acta onomastica, 44, s. 208–216.
  • ŠTĚPÁN, P. (2002): Z posledních ročníků časopisu Slovo a slovesnost (59, 1998 – 62, 2001). Acta onomastica, 43, s. 170–171.
  • ŠTĚPÁN, P. (2002): Onomastická problematika v Naší řeči 81, 1998, 82, 1999, 83, 2000 a 84, 2001. Acta onomastica, 43, s. 166–169.
  • ŠTĚPÁN, P. (2002): Helena Kneselová – Ivana Kolářová (eds.): Vlastní jména v mluvnicích češtiny a v tradicích českého mluvnictví. Sborník k jubileu Rudolfa Šrámka, Masarykova univerzita v Brně 2001. Acta onomastica, 43, s. 150–153.
  • ŠTĚPÁN, P. (2002): Danuta Kopertowska: Kielce. Historia i współczesność w nazewnictwie, Kielce, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej 2001, 448 s. Acta onomastica, 44, s. 216–218.
  • ŠTĚPÁN, P. (2001): Staroanglické hydronymické termíny. Acta onomastica, 41–42, s. 271–272.
  • ŠTĚPÁN, P. (2001): Propria v systému mluvnickém a slovotvorném. Sborník příspěvků z mezinárodní konference „Onomastika a škola“ konané v Brně ve dnech 10. –11. 2. 1998. Acta onomastica, 41–42, 260–266.
  • ŠTĚPÁN, P. (2001): Nové publikace o uličním názvosloví. Acta onomastica, 41–42, s. 292–294.
  • ŠTĚPÁN, P. (2001): Marek Lašťovka – Václav Ledvinka a kol.: Pražský uličník. Encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství. Acta onomastica, 41–42, s. 255–260.

  Kronika:

  • ŠTĚPÁN, P. (2018): K životnímu jubileu Libuše Olivové-Nezbedové. Acta onomastica, 59, s. 323–326.
  • ŠTĚPÁN, P. (2016): Jubileum Jitky Malenínské. Jazykovědné aktuality, 53, s. 136–137.
  • ŠTĚPÁN, P. (2016): Jubileum Miloslavy Knappové. Český jazyk a literatura, 66, 2015–2016, s. 198–199.

  Elektronické publikace:

   

  Členství ve vědeckých organizacích, komisích, redakčních radách:

  • Člen oborového hodnoticího panelu 406 Lingvistika a literární vědy v Grantové agentuře české republiky (od 2019).
  • Člen a vědecký tajemník Onomastické komise.
  • Člen mezinárodní onomastické organizace International Council of Onomastic Sciences.
  • Člen Jazykovědného sdružení České republiky.
  • Člen odborné rady časopisu Voprosy onomastiky.

   

  Granty:

  • Your name is your history – Personal names as common cultural heritage of the V4 region, 2022–2024, Visegrad+ Grant, ID 22210004 (hlavní příjemce: Univerzita Loránda Eötvöse, Budapešť) – člen řešitelského týmu.
  • Pomístní jména v Čechách z pohledu slovotvorného, 2012–2014, grant GA ČR, reg. č. P406/12/P600 – řešitel projektu.
  • Integrace jazykových zdrojů za účelem extrakce informací z přirozených textů, projekt Informační společnosti Grantové agentury AV ČR, 2005–2009, reg. č. 1ET101120503 – spolupracovník projektu.
  • Slovník pomístních jmen v Čechách V, 2006–2008, grant GA ČR, reg. č. 405/06/1238 – spolupracovník grantu.
  • Slovník pomístních jmen v Čechách IV, 2003–2005, grant GA ČR, reg. č. 405/03/0106 – spolupracovník grantu.
  • Slovník pomístních jmen v Čechách III, 2000–2002, grant GA ČR, reg. č. 405/00/0367 – spolupracovník grantu (od r. 2001).

   

  Výuka:

  • Vedení povinně volitelných seminářů pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia (od 2011). Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Semináře: Tvoření vlastních jmen, Toponymie města a venkova, Vlastní jména v češtině.

   

  Popularizační práce:
  Spoluautorství knižních popularizačních publikací:

  • Pravdová, M.(ed.) (2016): O češtině nově od A do Ž.Praha: Academia – Lidové noviny.
  • Pravdová, M. – Saturková, J.(eds.) (2010): O češtině 3. Praha: Česká televize.
  • Králík, J. a kol. (2009): Každý den s češtinou. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
  • Jednotlivé popularizační příspěvky:

  • Týdeník Rozhlas, rubrika „Úvahy o jazyce“. Pravidelné popularizační příspěvky s převážně onomastickou tematikou (od 2014).
  • Večerník Praha, příloha Pražské slovo, rubrika „Jazykové zákoutí“ (2001–2003). 17 příspěvků o pražských toponymech (Modřany, Zátory, Na Pláni, Chuchle, Újezd, Opatovice, Kyje, Bílá Hora, Smíchov, Čertousy, Jílovská ulice, Roztyly a Litochleby, Slapská ulice, Nedvězí, Hloubětín, Netluky, Lipany a Lipence).
  • Mladá fronta DNES, příloha Střední Čechy, rubrika „Z historie regionu“ (1999–2004). 46 příspěvků o středočeských místních jménech (Sadská, Kersko, Jabkenice, Příbram, Dalskabáty, Čihadla, Červené Janovice, Mořina, Kostelec, Voděrady, Uhlířské Janovice, Zvole, Kardavec, Malá a Velká Hraštice, Všestary, Zdice, Nebovidy, Ledce, Leč, Zdejcina, Slapy, Jablonná, Zvěřínek, Hrubý Jeseník, Březnice, Záhornice, Jílové, Loděnice, Čelechovice, Bezděkov, Mužský, Vráž, Hlavno, Vodranty, Bražná, Felbabka, Bělokozly, Sedlčany, Pečky, Neratovice, Rakovník, Poddubí, Nepřejov, Jelčany, Petrovice, Krusičany).