Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.

sm_fotka2.jpgKontakty:
e‑mail: simeckova at ujc.cas.cz
tel.: +420 532 290 294, +420 775 397 427
 
Odborné zaměření:
dialektologie; diachronní jazykovědná bohemistika
 
Vzdělání:
2010–2017  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • doktorské studium
 • obor: český jazyk
 • diplomová práce: Hláskosloví v češtině 16.–18. století (dostupné zde)
2008–2010  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • magisterské studium
 • obor: český jazyk a literatura – latinský jazyk a literatura
 • diplomová práce: Antroponyma v urbářích z 15.–17. století (dostupné zde)
2005–2008  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • bakalářské studium
 • obor: český jazyk a literatura – latinský jazyk a literatura
 • diplomová práce: Vývoj hláskosloví u místních jmen z edice Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (dostupné zde)
 
Dosažená praxe:
 • 2022–dosud  vědecký pracovník, dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 • 2020–2021  vědecký asistent, dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 • 2017–2023  externí spolupráce s Ústavem Českého národního korpusu, Univerzita Karlova (korpus Dialekt)
 • 2015–2020  mateřská dovolená
 • 2013–2015  doktorand, dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. .i.
 • 2011–2013  odborný pracovník výzkumu a vývoje, dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. .i.
 
Zahraniční stáže:
 • Jarní semestr 2009  Università degli studi di Napoli L'Orientale (Itálie)
 
Publikační činnost:
Kolektivní publikace:
 • Slovník nářečí českého jazyka [online]. Brno 2016–. Dostupné zde.
 • Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku [online]. Brno 2014–. Dostupné zde.
 • IREINOVÁ, M. a kol. Atlas nářečí českého jazyka – nominativ singuláru feminin. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2023.
 • IREINOVÁ, M. a kol. Atlas nářečí českého jazyka – deklinace substantiv. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2022.
 • IREINOVÁ, M. a kol. Kriticky ohrožené jevy našich nářečí. Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2022.

Knihy:
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Dynamika kulturní češtiny 16.–18. století. Čtyři případové studie z roviny hláskosloví. Praha: Academia, 2022.

 

Kapitola v knize:
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Pojmenování červené barvy a jejích odstínů v češtině. In: Barva v lidové kultuře. Eds. P. Číhal – V. Vilímek. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2023, s. 119–128.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Anýzka, brňola, enciánka aneb pojmenování destilátů a likérů v nářečích českého jazyka. In: Tradiční kulturní kontexty pití alkoholu a kouření. Eds. P. Číhal – V. Vilímek. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2021, s. 171–180.
 
Popularizační publikace:
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Archiv zvukových záznamů nářečních promluv. Praha: Academia. [Edice Věda kolem nás.] Dostupné zde.
 
Elektronické výstupy:
 • webový projekt Veslovech.cz (dostupný zde)
 • webová prezentace dialektologické stáže Hledá se dialektolog! Značka: spěchá (dostupná zde)
 • spolupráce s Moravským zemským muzeem na mobilní aplikaci Tradiční kultura na Moravě (oddíl Kolik nářečí umíš...)
 
Články v periodikách a konferenčních sbornících:
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Chléb v lidové frazeologii. Folia ethnographica 57, č. 1, 2023, s. 25–37.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Sakrální interjekce vyjadřující podiv v nářeční sféře. In: Propria a apelativa – aktuální otázky II. Ed. L. Janovec a kol. Liberec – Praha 2023, s. 165–172.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Internetové informační zdroje o češtině. In: Přednášky a besedy z LV. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2022, s. 203–218.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Jazyky a nářečí jako součást regionální identity a kulturní dědictví (na příkladu České republiky). Národopisná revue 2, 2022, s. 114–124. Dostupné zde.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. K možnostem slovníku tzv. hanáčtiny. In: Lidová kultura na Hané. Sborník z XVI. odborné konference o Hané. Ed. M. Hnilicová. Prostějov 2022, s. 96–105.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Beleš, cviboch, trnčené koláč aneb jak se dříve hodovalo na Hané. In: Přednášky a besedy z LIV. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2021, s. 192–205.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Co se nedostalo do Českého jazykového atlasu: nářeční pojmenování střenky. Naše řeč 104, č. 1, 2021, s. 52–63.
 • IREINOVÁ, M., KOPECKÁ, T. a M. ŠIMEČKOVÁ. Czech Dialectology in the Educational Process. In: EDULEARN21 Proceedings. 13th International Conference on Education and New Learning Technologies, Online Conference. 5‑6 July, 2021. Eds. L. Gómez Chova – A. López Martínez – I. Candel Torres. IATED 2021, s. 5525–5531.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Formální a motivační aspekty moravských a slezských anoikonym obsahujících osobní jméno Jan. Acta onomastica 62, 2021, s. 130–139.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. (Dis)kontinuita češtiny 16.–18. století na příkladu hláskosloví. Slavia Occidentalis 77, č. 1, 2020, s. 123–133. Dostupné zde.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Česká dialektologie – současný stav a výhledy. In: Přednášky a besedy z LII. ročníku LŠSS. Ed. E. Rusinová. Brno 2019, s. 261–271.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Synchronní bádání v otázce protetického v‑ (výsledky a výhledy). Studia Slavica 23, č. 2, 2019, s. 69–85. Dostupné zde.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. K otázce (ne)spisovnosti češtiny 16.–18. století (se zvláštním zřetelem na vybrané hláskoslovně‑ortografické jevy). In: Přednášky a besedy z LI. ročníku LŠSS. Ed. E. Rusinová. Brno 2018, s. 276–287.
 • ŠTEFKOVÁ, M. Příspěvek k hláskosloví barokních odborně naučných textů (na materiálu Knihy hospodářské). In: Jazyková euromozaika. Sborník z 14. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Eds. B. Bednaříková – D. Jensenová – P. Stůjová. Olomouc 2018, s. 107–117.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Diftongizace ý > ej u českých oikonym. Acta onomastica 56, 2016, s. 199–207.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Příspěvek k historickému vývoji protetického v‑ u českých oikonym. Acta onomastica 55, 2016, s. 290–296.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Basama teremtete a jiná citoslovce klení. Naše řeč 98, č. 5, 2015, s. 263–266. Dostupné zde.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Basta fidli kulatina aneb k jednomu typu interjekcí. Naše řeč 98, č. 2, 2015, s. 103–106. Dostupné zde.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Jan Hus a jeho význam pro současnou češtinu. In: Přednášky a besedy ze XLVIII. ročníku LŠSS. Ed. E. Rusinová. Brno 2015, s. 179–183.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. K motivaci moravských a slezských anoikonym vzniklých z apelativa kámen. In: Dva z prvních: Jaromír Spal, Miloslav Šváb – respektované osobnosti vysokoškolské bohemistiky. Eds. H. Chýlová – V. Viktora. Plzeň 2015, s. 86–91.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Oikonyma jako prostředek pro poznání historického vývoje češtiny (aneb k výzkumu náslovného ou‑). In: 19. slovenská onomastická konferencia, Bratislava 28.–30. apríla 2014. Ed. I. Valentová. Bratislava 2015, s. 267–271. 
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Protetické v‑ v pohledu kvantitativního lingvistického výzkumu. In: Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě II. Ed. Z. Holub. Opava 2015, s. 169–182.
 • ŠTEFKOVÁ, M. Výzkum hláskosloví v českých praktických příručkách období baroka. In: Varia XXI. Zborník abstraktov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica 2015, s. 96–97. Dostupné zde.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Moravská a slezská pomístní jména ve světle dialektologie. Studia Slavica 18, č. 1, 2014, s. 147–157. Dostupné zde.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Protetické v‑ v české odborné literatuře druhé poloviny 16. století (na tisku Liber de Arte Distillandi z roku 1559). In: Varia XXII. Zborník abstraktov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra 5.–7. 12. 2012). Ed. K. Dudová. Nitra 2014, s. 84–85.
 • ŠTEFKOVÁ, M. Hláskosloví v české odborné literatuře první poloviny 18. století (na materiálu příručky Gruntovní počátek mathematického umění). In: Od slova k modelu jazyka. Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Eds. B. Bednaříková – P. Hernandezová. Olomouc 2013, s. 124–132. 
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Proteze v hospodářských příručkách 16. století. Listy filologické 136, č. 3–4, 2013, s. 343–363. Dostupné zde.
 • ŠTEFKOVÁ, M. Kámen v pomístních jménech Moravy a Slezska. Acta onomastica 53, 2012, s. 282–294.
 • ŠTEFKOVÁ, M. Urbáře jako zdroj výzkumu staročeských antroponym (k pojmenovací soustavě 14. století). In: Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia. Ed. M. Ološtiak. Prešov 2012, s. 63–68.
 • ŠTEFKOVÁ, M. Antroponymická soustava v urbářích z 15. století. Linguistica Brunensia 59, 2011, s. 173–181. Dostupné zde.
 • ŠTEFKOVÁ, M. Svatý Jan v pomístních jménech Moravy a Slezska. Acta onomastica LII, 2011, s. 149–159.
 
Recenze a zprávy:
 • ŠIMEČKOVÁ, M., T. KOPECKÁ, F. KUBEČEK a M. IREINOVÁ. Regionální prvky ve výuce českého jazyka. Český jazyk a literatura 74, č. 3, 2023–2024, s. 110–116.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Nářeční slovníkářství na Uherskohradišťsku (se zvláštním zřetelem ke slovníku z Topolné). Linguistica Brunensia 71, č. 1, 2023, s. 107–110. Dostupné zde.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Ľubor Králik: Etymológia a nárečová lexikografia (na materiáli Slovníka slovenských nárečí). Slovo a slovesnost 84, č. 1, 2023, s. 81–85. Dostupné zde.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Nářeční výzkumy ve 21. století. Malovaný kraj 59, č. 2, 2023, s. 10–11.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Výstava o nářečích českého jazyka. Studia slavica 26, č. 1, 2022, s. 115–117. Dostupné zde. [Pozn.: redakce omylem namísto názvu článku uvedla název projektu, k němuž je článek dedikován.]
 • ŠTĚPÁNOVÁ, V. a M. ŠIMEČKOVÁ. Studentské stáže Otevřená věda v Ústavu pro jazyk český v roce 2021. Naše řeč 105, č. 1, 2022, s. 41–45. Dostupné zde.
 • IREINOVÁ, M. a M. ŠIMEČKOVÁ. Česká dialektologie jubilující. Bohemica Olomucensia, č. 2, 2021, s. 271–276. Dostupné zde.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Kramářské písně interdisciplinárně. Linguistica Brunensia 69, 2021, s. 119–121. Dostupné zde.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Dva pohledy na novou edici nejstaršího traktátu o českém pravopisu. Listy filologické 143, č. 1–2, 2020, s. 256–258.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. O slovníkářství hravě a neotřele. Linguistica Brunensia 68, 2020, s. 103–105. Dostupné zde.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Jan Chromý: Protetické v‑ v češtině. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. 282 s. Trivium, 13. Slovo a slovesnost 80, č. 2, 2019, s. 154–159.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. KATEŘINA VOLEKOVÁ, Česká lexikografie 15. století. Listy filologické 140, č. 1–2, 2017, s. 302–304.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Brněnský sborník o vývoji českého pravopisu. Listy filologické 137, č. 1–2, 2014, s. 204–207.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Podkrkonošské vyprávěnky. Naše řeč 97, č. 1, 2014, s. 45–46. Dostupné zde.
 • ŠTEFKOVÁ, M. Český jazykový atlas dokončen. Bohemica Olomucensia 4, č. 2, 2012, s. 175–177. Dostupné zde.
 • ŠTEFKOVÁ, M. Dušan Šlosar: Opera Bohemica Minora. Universitas 45, 2012, s. 72–73.
 • ŠTEFKOVÁ, M. Dodatek k soupisu prací Jana Balhara. Linguistica Brunensia 59, 2011, s. 251–252. Dostupné zde.
 • ŠTEFKOVÁ, M. Padesáté výročí úmrtí Františka Trávníčka. Universitas 2, 2011, s. 57–58.
 • ŠTEFKOVÁ, M. Vzpomínka na Aloise Gregora. Universitas 3–4, 2011, s. 75–76.
 
Publikace v tisku:
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Plesmeřisko: poznámky k jednomu hapax legomenon. Naše řeč.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Gořalenka lili, to je děvče mily aneb centrálně středomoravská slovní zásoba spojená s alkoholickými nápoji a jejich konzumací. In: Lidová kultura na Hané. Sborník z XVII. odborné konference o Hané.

 

Korektury:
 • Český jazykový atlas (online). 2., elektronické, opravené a doplněné vydání. Brno 2012–2017 (PDF verze; dostupné zde), 2018 (HTML formát; dostupné zde).
 
Projekty, granty:
 • 2023–2027  Jazyková paměť regionů České republiky. Metody strojového učení pro uchování, dokumentaci a prezentaci nářečí českého jazyka. NAKI, identifikační kód DH23P03OVV010. Řešitelka za ÚJČ: Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.
 • 2023–2027  Atlas českého jazyka 2027: celoúzemní výzkum nářečí českého jazyka po 50 letech. NAKI, identifikační kód DH23P03OVV050. Řešitelka: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.
 • 2024 Vzpomínková vyprávění jako zdroj společenské odolnosti. Strategie AV21: Odolná společnost pro 21. století. Řešitelka: Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.
 • 2023 Krizové situace perspektivou nejstarších generací. Strategie AV21: Odolná společnost pro 21. století. Řešitelka: Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.
 • 2022 Odraz krize ve vyprávění nejstarší generace. Strategie AV21: Odolná společnost pro 21. století. Řešitelka: Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.
 • 2020–2022  Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit. NAKI, identifikační kód DG20P02OVV029. Řešitelka: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.
 • 2011–2015  Slovník nářečí českého jazyka. GA ČR č. P406/11/1786. Řešitelka: PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.
 
Pedagogická činnost:
 • vedení a oponování prací (diplomových, disertačních) na Ústavu českého jazyka FF MU
 • Ústav českého jazyka, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně: Historická mluvnice češtiny (2024), Latina pro bohemisty (2023), Kodifikace češtiny I (2012–2014), Stará čeština (2012)
 • Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně: Odborná terminologie – cvičení (2008–2009)

 

Další odborné aktivity:
 • vedoucí Archivu zvukových záznamů nářečních promluv v dialektologickém oddělení ÚJČ AV ČR (od r. 2022)
 • členka Subkomise pro lidové obyčeje MKKK a komise pro lidové obyčeje ČNS (od r. 2021)
 • členka Jazykovědného sdružení České republiky (od r. 2015); členka Lexikologicko-lexikografické sekce Jazykovědného sdružení ČR (od r. 2024)
 • recenzní posudky pro odborné časopisy (Listy filologické, Naše řeč)

 

Popularizační aktivity:

 • zapojení do projektu AV ČR Otevřená věda (2021, 2022, 2023, více zde)
 • zapojení do projektu AV ČR Věda na doma (více zde)
 • popularizační články o češtině v týdeníku Naše rodina (pravidelný koutek O češtině, 2019, 2020)
 • rozhlasové vystoupení o nářečích českého jazyka v pořadu Hanácké rok (21. 5. a 28. 5. 2022, Český rozhlas Olomouc; záznam pořadu zde)
 • rozhlasové vystoupení o nářečích českého jazyka ve 21. století pro rakouskou stanici Radio Burgenland (ORF) (21. 2. 2022, záznam pořadu zde)
 • rozhlasové vystoupení o jazyce Jana Husa a jeho přínosu pro češtinu (31. 3. 2015, Proglas; záznam pořadu zde)
 
Konference a přednášky (výběrově):
 • Automatická detekce dialektů strojovým učením: nové možnosti české dialektologie?, konference Slovanské dialekty v době digitálních technologií, Praha, 20. 10. 2023 (společně s M. Karafiátem a O. Plchotem)
 • Slovník nářečí českého jazyka: prameny, koncepce, vize, Lexikografická sekce Jazykovědného sdružení, Praha, 14. 2. 2024 (společně s M. Ireinovou)
 • Nářečí českého jazyka poslechem, Česká centra (on-line přednáška), 1. 2. 2024 (záznam přednášky zde)
 • Nové možnosti ve výuce nářečí českého jazyka, Aktuální aspekty v didaktice mateřského jazyka a literatury (mezinárodní konference), Olomouc, 10. 10. 2023 (společně s M. Ireinovou)
 • Cesty k uchování, dokumentaci a prezentaci nářečí českého jazyka ve 21. století, Katedra českého jazyka FF OU a Jazykovědné sdružení ČR, pobočka Ostrava, 6. 10. 2023
 • Bacák, cmunda, darebák aneb malá ochutnávka z nářeční lexikografie, Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy, Praha, 2. 10. 2023
 • Padesát odstínů nářečí aneb barvy v lidové frazeologii, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště, 12. 4. 2023
 • Retrospektiva a perspektiva české dialektologie, Seminář ÚČNK, Praha, 28. 3. 2023 (společně s M. Ireinovou)
 • Historie skrytá ve slovech, Akademická kavárna, Brno, 7. 12. 2022
 • Práce brněnských dialektologů – historie a současnost, Kruh přátel českého jazyka, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 23. 11. 2022 (společně s M. Ireinovou)
 • Letěla vosa vokolo vokna aneb příběh kulturní češtiny se zvláštním zřetelem k protetickému v-, Týden Akademie věd ČR, Brno, 3. 11. 2022
 • Naučné povídání o barabince, krampampuli, rosoličce a gořalence v nářečích českého jazyka, Akademická kavárna, Brno, 26. 10. 2022
 • Na skok v hospodě se stařečkem aneb pár slov o čmahule, kontušovce, odarence a dalších nářečních pojmenováních pro alkoholické nápoje, Vlastivědné muzeum v Olomouci, 14. 6. 2022
 • Svět barev optikou jazykovědy, zvaná přednáška na pracovním zasedání Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech (MKKK), Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1. 6. 2022
 • Nářečí ve 21. století – přežitek, nebo objekt hodný aktivní ochrany?, Vlastivědné muzeum v Olomouci, 17. 5. 2022
 • Velikonoční putování po nářečích českého jazyka, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov, 7. 4. 2022
 • Příběh kulturní češtiny na obrazu hláskosloví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (diachronní seminář pro doktorské studenty bohemistiky), 1. 3. 2022
 • Redokojo kolajdo aneb nářečí českého jazyka ve 21. století, Česká centra (on-line přednáška), 27. 1. 2022 (záznam přednášky zde)
 • Přednáška veselá o gořalence, rosoličce a vůbec truňku všelijakém v mluvě lidu českého, moravského a slezského, Muzeum a galerie v Prostějově, 1. 11. 2021
 • Ke zdrojům spisovné češtiny. Historický exkurz; Užhorodská národní univerzita, 27. 10. 2021
 • Interjekce v Rosově slovníku, Mezioborové kolokvium Historický text a jeho interpretace, Kostelec nad Černými lesy, 20. 10. 2021
 • vystoupení v přednáškovém pásmu pořádaném při příležitosti kulatého výročí dr. J. Balhara, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 18. 5. 2021
 • K reflexi samohláskové kvantity v tiscích 16.–18. století (příspěvek na 21. mezinárodním setkání mladých lingvistů, Olomouc, 11. 12. 2020)
 • Od atlasu k slovníku aneb současné úkoly české dialektologie (online přednáška pro zahraniční lektory a studenty Užhorodské národní univerzity, 29. 10. 2020)
 • Výuka češtiny v době koronavirové (online přednáška pro zahraniční lektory a studenty Užhorodské národní univerzity, 21. 10. 2020; prezentace zde)
 • On-line nástroje pro výuku češtiny (online přednáška v rámci 12. společného setkání učitelů u krajanů a lektorů češtiny v zahraničí, 26. 8. 2020)
 • Náslovné ou‑ v českých tiscích 16.–18. století (přednáška na diachronním setkání TÝNEC, Týnec nad Sázavou, 3.–5. 12. 2014)
 • O protetickém v‑ v diachronním pohledu (přednáška v Kruhu přátel českého jazyka na FF UK, Praha, 12. 11. 2014)
 • Nářeční aspekty moravských a slezských pomístních jmen (přednáška na katedře bohemistiky FF UP, Olomouc, 4. 12. 2013)
 • Slovníkové zpracování pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku (přednáška na onomastickém semináři na FF OU, Ostrava, 10. 4. 2012)
 • Osobní jméno Jan v moravských a slezských pomístních jménech (příspěvek na 12. mezinárodním setkání mladých lingvistů, Olomouc, 9.–11. 5. 2011)
 • K vývoji antroponymického systému (příspěvek na Týdnu vědy konaném na ÚČJ FF MU, Brno, 16. 11. 2010)