Mgr. Petr Kaderka, Ph.D.

petr-kaderka-x.jpg

Kontakty

e-mail: kaderka at ujc.cas.cz

telefon: +420 225 391 401

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1921-0246

Academia.edu  Academia.edu
ResearchGate

Publons

 

Odborné zaměření

sociolingvistika, stylistika, analýza diskurzu, pragmatika, etnometodologie, sémiotická multimodalita, teorie argumentace, výzkum gest, mediální dialogické sítě, akademické psaní, kvalitativní výzkum

 

Vzdělání
 • 2002–2010 doktorské studium (Ph.D.), Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, studijní program: filologie, studijní obor: český jazyk, disertační práce: Slogany, obrazy, argumenty: nekomerční reklama v sociálním kontextu
 • Zimní semestr 1996 Institut für Germanistik der Universität Wien (stipendium ÖAD)
 • 1993–1999 magisterské studium (Mgr.), Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obory česká filologie a německá filologie, diplomová práce: České a německé literární dílo Jiřího (Georga) Langra

 

Dosažená praxe
 • 2022–2023 člen Odborného orgánu hodnotitelů – poradního orgánu Rady pro výzkum, vývoj a inovace
 • 2021 garant tématu Komunikace v situacích krize: média, literatura, hudba a výtvarné umění ve veřejném prostoru v rámci výzkumného programu Strategie AV21 Odolná společnost pro 21. století
 • Od r. 2017 statutární zástupce ředitele ÚJČ AV ČR, v. v. i., zástupce ředitele pro vědeckou činnost
 • 2015–2017 vědecký pracovník, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, Institut sociologických studií, Katedra sociologie
 • Od r. 2013 člen oborové rady doktorského studijního programu filologie, studijního oboru obecná lingvistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • Od r. 2012 člen Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 • 2012 Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK, vedení semináře o jazykové interakci (letní semestr)
 • 2011 Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK, vedení semináře o jazykové interakci (letní a zimní semestr)
 • Od r. 2011 vedoucí oddělení stylistiky a lingvistiky textu (od r. 2019 oddělení stylistiky a sociolingvistiky) Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky, v. v. i.
 • Od r. 2010 vedoucí redaktor časopisu Slovo a slovesnost
 • Od r. 2009 spolueditor knižní řady Prague Papers on Language, Society and Interaction / Prager Arbeiten zur Sprache, Gesellschaft und Interaktion (Peter Lang Edition)
 • Od r. 2008 lektor Kurzu základů vědecké práce (Akademie věd České republiky, Praha/Brno)
 • 2006–2019 korespondent ročenky Sociolinguistica: Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik / International Yearbook of European Sociolinguistics / Annuaire International de la Sociolinguistique Européenne (De Gruyter)
 • 2004–2009 výkonný redaktor časopisu Slovo a slovesnost
 • 2003 Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK, vedení sociolingvistického semináře (letní semestr)
 • 2001–2011 Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, člen oddělení stylistiky a lingvistiky textu
 • 2001–2004 Centrum výzkumu vývoje osobnosti a etnicity (projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, reg. kód LN00A023)

Publikace
 
Knihy
 • Hájek, M. – Kaderka, P. – Nekvapil, J. – Samec, T. (2019): Kdo šetří, má za tři? Diskurz šetrnosti v proměnách české společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
 • Hoffmannová, J. – Homoláč, J. – Chvalovská, E. – Jílková, L. – Kaderka, P. – Mareš, P. – Mrázková, K. (2016): Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia. 528 s.
 • Čmejrková, S. – Kaderka, P. (2013): Pragmatické aspekty češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. 147 s. [Ke stažení zde.]

 

Kapitoly v knize
 • Kaderka, P. (2020): Politická demonstrace jako komunikační a scénická událost. In: L. Jílková – K. Mrázková – H. Özörencik (eds.), Jak je důležité míti styl: Pocta Janě Hoffmannové. Praha: NLN, 2020, s. 479–493.
 • Hoffmannová, J. – Kaderka, P. (2019): Předmluva. In: S. Čmejrková, Jazyk a dialog: Výbor z textů. K vydání připravili J. Hoffmannová a P. Kaderka. Praha: NLN, s. 7–12.
 • Kaderka, P. (2015): Pragmatický pohled na pragmatiku v mluvnici. In: O. Uličný a kol., Preliminária k moderní mluvnici češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, s. 21–29.
 • Kaderka, P. – Nekvapil, J. (2014): Doslov – Jazyk v sociální interakci: Nad českým překladem knihy Petera Auera Jazyková interakce. In: P. Auer, Jazyková interakce. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 237–248.
 • Kaderka, P. (2011): Indexovost. In: S. Čmejrková – J. Hoffmannová (eds.), Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí. Praha: Academia, s. 103–115.
 • Kaderka, P. (2011): Tělesné postoje, gesta a pohledy v komunikaci. In: S. Čmejrková – J. Hoffmannová (eds.), Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí. Praha: Academia, s. 211–232.

 

Monotematická čísla časopisů

Nekvapil, J. – Kaderka, P. – Smith, S. (eds.) (2021–2023): The changing shape of media dialogical networks [article collection]. Discourse, Context & Media. https://www.sciencedirect.com/journal/discourse-context-and-media/special-issue/10T5GV1RGWQ

 

Články

 • Homoláč, J. – Křen, M. – Kašpárková, A. – Etchegoyen Rosolová, K. – Hoffmannová, J. – Kaderka, P. – Kopecký, J. – Sherman, T. – Vondřička, P. (2023): Akademické psaní a frázové banky. Slovo a slovesnost, 84 (4), s. 303–321. https://doi.org/10.58756/s4348418
 • Nekvapil, J. – Kaderka, P. – Smith, S. (2023): Editorial: The changing shape of media dialogical networks. Discourse, Context & Media, 54, 100716. https://doi.org/10.1016/j.dcm.2023.100716
 • Kaderka, P. (2023): Dialogical networking as a journalistic practice: The case of Czech television news production. Discourse, Context & Media, 54, 100715. https://doi.org/10.1016/j.dcm.2023.100715
 • Kaderka, P. – Sherman, T. – Havlík, M. (2021): Za jazykovědu transparentnější. Naše řeč, 104 (1), s. 33–38. [Ke stažení zde.]
  Hoffmannová, J. – Kaderka, P. (2020): Jazyk a dialog v pracích Světly Čmejrkové (k přípravě výboru z jejích studií). Jazykovědné aktuality, 57 (1–2), s. 16–21.
 • Kaderka, P. – Leudar, I. – Nekvapil, J. (2018): Central bank transparency as a dialogical accomplishment. Symbolic Interaction 41 (2): 227–246. https://doi.org/10.1002/symb.336 
 • Samec, T. – Hájek, M. – Kaderka, P. – Nekvapil, J. (2017): Critical Discourse Analysis and economy: An interview with Michał Krzyżanowski. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 8 (2), s. 65–76.
 • Kaderka, P. – Prošek, M. (2014): English in the Czech Republic: Linguists’ perspectives. In: U. Ammon – J. Darquennes – S. Wright (eds.), Sociolinguistica, 28. Berlin – München – Boston: De Gruyter, s. 173–198. https://doi.org/10.1515/soci-2014-0014
 • Kaderka, P. (2013): Pragmatika situace. Slovo a slovesnost, 74, s. 13–40. [Ke stažení zde.]
 • Kaderka, P. – Sherman, T. – Havlová, E. (2013): Editorial: Slovo a slovesnost editorial policies and practices. Slovo a slovesnost, 74, s. 8–12. [Ke stažení zde.]
 • Kaderka, P. – Sherman, T. – Havlová, E. (2013): Úvodem: O redakční politice a redakční práci. Slovo a slovesnost, 74, s. 3–7. [Ke stažení zde.]
 • Kaderka, P. – Havlík, M. (2012): Interview s respondenty: pomocný žánr televizní reportáže. In: S. Čmejrková – J. Hoffmannová – J. Klímová (eds.), Čeština v pohledu synchronním a diachronním: Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, s. 767–772.
 • Kaderka, P. (2012): O jazyce, jazykové interakci a výzkumné praxi: Rozhovor s Peterem Auerem. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2012/1–2, s. 95–109. [Ke stažení zde.]
 • Kaderka, P. – Havlík, M. (2010): Vytváření televizních zpráv: pracovní postupy v systému žánrových norem. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 46, s. 537–567. https://doi.org/10.13060/00380288.2010.46.4.03
 • Kaderka, P. (2010): Slovo a obraz, racionalita a emocionalita. In: S. Čmejrková – J. Hoffmannová – E. Havlová (eds.), Užívání a prožívání jazyka: K 90. narozeninám Františka Daneše. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, s. 83–89.
 • Kaderka, P. (2010): Úvodem. Slovo a slovesnost, 71, s. 3–4.
 • Kaderka, P. (2008): Argumentování slovem a obrazem: racionalita argumentace a vizuální sémióza. In: A. Jaklová (ed.), Člověk – jazyk – text: Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc., České Budějovice 18.–20. září 2007. České Budějovice: Jihočeská univerzita, s. 177–182.
 • Kaderka, P. – Havlík, M. – Svobodová, Z. – Peterek, N. – Havlová, E. – Klímová, J. – Kubáčková, P. (2008): Minulost, současnost a budoucnost korpusu DIALOG. In: F. Štícha – M. Fried (eds.), Grammar & Corpora / Gramatika a korpus 2007. Praha: Academia, s. 181–189.
 • Peterek, N. – Kaderka, P. – Svobodová, Z. – Havlová, E. – Havlík, M. – Klímová, J. – Kubáčková, P. (2007): Digitisation and automatic alignment of the DIALOG corpus: A prosodically annotated corpus of Czech television debates. In: V. Matoušek – P. Mautner (eds.), Text, Speech and Dialogue: 10th International Conference, TSD 2007, Pilsen, Czech Republic, September 3-7, 2007: Proceedings. Berlin – Heidelberg: Springer-Verlag, s. 607–612. https://doi.org/10.1007/978-3-540-74628-7_78
 • Kaderka, P. (2007): Uplatňuje se v mluvené češtině plurálová shoda neuter? Pozorování na základě dat z korpusu DIALOG a ČNK. In: F. Štícha – J. Šimandl (eds.), Gramatika a korpus / Grammar & Corpora 2005. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, s. 131–142.
 • Kaderka, P. – Svobodová, Z. (2006): Jak přepisovat audiovizuální záznam rozhovoru? Manuál pro přepisovatele televizních diskusních pořadů. Jazykovědné aktuality, 43 (3/4), s. 18–51. [Článek je ke stažení ve formátu HTML nebo ve formátu PDF.]
 • Kaderka, P. (2006): Reklama v neziskovém sektoru: analýza recepce nekomerční reklamy v moderovaných skupinových diskusích. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 42, s. 379–402. https://doi.org/10.13060/00380288.2006.42.2.08
 • Karhanová, K. – Kaderka, P. (2005): „Byl jednou jeden strom...“: lingvistická analýza psaných narativů jedenáctiletých dětí. In: P. Macek – J. Dalajka (eds.), Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech – víceoborový přístup. Brno: Masarykova univerzita, s. 273–298. [Sborník je ke stažení zde.]
 • Kaderka, P. (2005): Bewerten als ideologiebedingtes sprachliches Handeln: Am Beispiel einer tschechischen Fernsehdebatte. In: M. Bayer – M. Betsch – R. Zimny (eds.), Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), 8. München: Verlag Otto Sagner, s. 88–97.
 • Čmejrková, S. – Jílková, L. – Kaderka, P. (2004): Mluvená čeština v televizních debatách: korpus DIALOG. Slovo a slovesnost, 65 (4), s. 243–269. [Ke stažení zde.]
 • Kaderka, P. (2004): Na Rumuna nevypadal aneb etnické kategorizování v kriminálním zpravodajství. In: P. Pořízka – V. P. Polách (eds.), Vztah langue a parole v perspektivě „interaktivního obratu“ v lingvistickém zkoumání: sborník příspěvků z 3. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 14.–15. května 2002. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 239–243.
 • Kaderka, P. – Karhanová, K. (2003): Obraz cizinců v médiích: Zpráva o projektu za rok 2002. In: Integrace cizinců na území České republiky. Sestavil PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. Praha: Akademie věd České republiky, s. 425–436.
 • Karhanová, K. – Kaderka, P. (2003): Jazyk, styl a etnicita v masových médiích. In: Nečitelní cizinci: Jak se (ne)píše o cizincích v českém tisku / Hard to Make Out Foreigners: How Foreigners Are (Not) Written about in the Czech Press. Praha: Multikulturní centrum Praha, s. 11–13.
 • Karhanová, K. – Kaderka, P. (2003): Obraz cizinců v médiích: Zpráva o projektu za rok 2001. In: Integrace cizinců na území České republiky. Sestavil PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. Praha: Akademie věd České republiky, s. 417–423.
 • Kaderka, P. (2003): Etnické kategorizování v médiích. In: Integrace cizinců na území České republiky. Sestavil PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. Praha: Akademie věd České republiky, s. 437–439 (přetištěno z časopisu Vesmír, 81, 2002, s. 247–248).
 • Kaderka, P. (2002): Vymýtit/vymítat – falešná vidová dvojice? Naše řeč, 85, s. 108–111.
 • Kaderka, P. (2002): Etnické kategorizování v médiích. Vesmír, 81, s. 247–248.
 • Kaderka, P. (2001): Text, kontext, diskurz. Jazykovědné aktuality, 38, s. 5–12.
 
Encyklopedická hesla
Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová, J. (eds.) (2016): Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Recenze, zprávy, bibliografie
 • Sloboda, M. – Kaderka, P. – Sherman, T. – Nekvapil, J. (2023): O sociolingvistice a analýze diskurzu s Jiřím Nekvapilem. Slovo a slovesnost, 84 (4), s. 338–346. https://doi.org/10.58756/s8748487
 • Nekvapil, J. – Kaderka, P. (2023): [Recenze:] Karin Birkner – Peter Auer – Angelika Bauer – Helga Kotthoff: Einführung in die Konversationsanalyse. Berlin: Walter de Gruyter, 2020. VIII+498 s. Slovo a slovesnost, 84 (4), s. 322–327. https://doi.org/10.58756/s4448422
 • Kaderka, P. (2022): Workshop o zpřístupňování vizuálního obsahu nevidomým. [Online.] http://doi.org/10.13140/RG.2.2.28890.31681
 • Kaderka, P. – Kopecký, J. (2021): [Recenze:] Dirk vom Lehn: Ethnomethodologische Interaktionsanalyse: Videodaten analysieren und die Organisation von Handlungen darstellen. Slovo a slovesnost, 2021, 82 (4), s. 326–332.
 • Kaderka, P. (2020): [Recenze:] Stanislava Fedrová – Alice Jedličková: Viditelné popisy: Vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce. Praha: Akropolis, 2016. 392 s. + 16 s. přílohy. Slovo a slovesnost, 81 (2), s. 145–150.
  Kaderka, P. – Nekvapil, J. – Tůma, F. (2020): Etnometodologická konference v Mannheimu. Slovo a slovesnost, 81 (2), s. 154–160.
  Kaderka, P. (2019): [Recenze:] David McNeill: Why We Gesture: The Surprising Role of Hand Movements in Communication. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. xviii+206 s. Slovo a slovesnost, 80 (4), s. 334–339.
  Kaderka, P. (2019): [Recenze:] Josef Fulka: Když ruce mluví: Gesto a znakový jazyk v dějinách západního myšlení. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 10 (1), s. 101–106.
 • Kaderka, P. – Nekvapil, J. (2018): [Recenze:] Richard Fitzgerald – William Housley (eds.): Advances in Membership Categorisation Analysis. Los Angeles – London – New Delhi – Singapore – Washington: Sage, 2015. xiii+194 s. Slovo a slovesnost, 79, s. 345–350.
 • Kaderka, P. (2017): Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2015: CZ. In: U. Ammon – J. Darquennes – S. Wright (eds.), Sociolinguistica, 31. Berlin – Boston: Walter de Gruyter, s. 185–191.
 • Kaderka, P. (2017): [Review of] Graham Murdock and Jostein Gripsrud (eds): Money Talks: Media, Markets, Crisis. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (6): 959–962. [Článek je ke stažení zde.]
 • Kaderka, P. (2016): Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2014: CZ. In: U. Ammon – J. Darquennes – S. Wright (eds.), Sociolinguistica, 30. Berlin – Boston: Walter de Gruyter, s. 265–274.
 • Kaderka, P. (2015): Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2013: CZ. In: U. Ammon – J. Darquennes – S. Wright (eds.), Sociolinguistica, 29. Berlin – Boston: De Gruyter, s. 213–221.
 • Kaderka, P. (2014): Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2012: CZ. In: U. Ammon – J. Darquennes – S. Wright (eds.), Sociolinguistica, 28. Berlin – München – Boston: De Gruyter, s. 243–251.
 • Kaderka, P. (2013): Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2011: CZ. In: U. Ammon – J. Darquennes – S. Wright (eds.), Sociolinguistica, 27. Berlin – Boston: De Gruyter, s. 233–239.
 • Kaderka, P. (2013): [Recenze:] Jürgen Streeck: Gesturecraft: The Manu-Facture of Meaning. Slovo a slovesnost, 74, s. 310–315.
 • Kaderka, P. – Sherman, T. – Weigand, E. (2013): Remembering Světla Čmejrková. Language and Dialogue, 3, s. 335–337.
 • Kaderka, P. – Sloboda, M. – Sherman, T. – Mrázková, K. – Dovalil, V. – Havlík, M. (2013): Sociolingvistické sympozium v Berlíně. Slovo a slovesnost, 74, s. 227–236.
 • Hoffmannová, J. – Kaderka, P. (2013): Za Světlou Čmejrkovou. Slovo a slovesnost, 74, s. 73–77.
 • Kaderka, P. (2012): Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2010: CZ. In: U. Ammon – J. Darquennes – S. Wright (eds.), Sociolinguistica, 26. Berlin – Boston: De Gruyter, s. 216–222.
 • Kaderka, P. (2011): Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2009: CZ. In: U. Ammon – J. Darquennes – S. Wright (eds.), Sociolinguistica, 25. Berlin – Boston: De Gruyter, s. 190–197.
 • Kaderka, P. (2010): Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2008: CZ. In: U. Ammon – J. Darquennes – S. Wright (eds.), Sociolinguistica, 24. Berlin – New York: De Gruyter, s. 267–272.
 • Kaderka, P. (2010): [Recenze:] Eric Livingston: Ethnographies of Reason. Aldershot, Burlington, VT, Ashgate 2008, xii + 270 s. (Directions in Ethnomethodology and Conversation Analysis). Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 46, s. 649–652. [Článek je ke stažení zde.]
 • Kaderka, P. (2009): Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2007: CZ. In: U. Ammon – J. Darquennes – S. Wright (eds.), Sociolinguistica, 23. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, s. 196–204.
 • Kaderka, P. (2009): Konference k devadesátinám Františka Daneše. Slovo a slovesnost, 70, s. 237–240.
 • Kaderka, P. (2008): Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2006: CZ. In: U. Ammon – K. J. Mattheier (eds.), Sociolinguistica, 22. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, s. 220–229.
 • Kaderka, P. (2008): Book review: HEIKO HAUSENDORF and ALFONS BORA (eds), Analysing Citizenship Talk: Social Positioning in Political and Legal Decision-Making Processes. Amsterdam/Philadelphia, PA: John Benjamins, 2006. vii + 368 pp. Discourse Studies, 10, s. 695–697.
 • Kaderka, P. (2007): Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2005: CZ. In: U. Ammon – K. J. Mattheier – P. H. Nelde (eds.), Sociolinguistica, 21. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, s. 206–212.
 • Nekvapil, J. – Kaderka, P. (2007): Lynne Young – Claire Harrison (eds.): Systemic Functional Linguistics and Critical Discourse Analysis: Studies in Social Change [recenze]. Slovo a slovesnost, 68, s. 190–196.
 • Kaderka, P. (2007): Etnometodologický workshop (Univerzita Karlova, Praha, 24.–26. 6. 2006). Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 43, s. 485–488. [Článek je ke stažení zde.]
 • Kaderka, P. (2006): András Kovács, Ruth Wodak (eds.): NATO, Neutrality and National Identity: The Case of Austria and Hungary [recenze]. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 42, s. 448–451. [Článek je ke stažení zde.]
 • Kaderka, P. (2005): Jiří Homoláč, Kamila Karhanová, Jiří Nekvapil (eds.): Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989 [recenze]. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 41, s. 175–178. [Článek je ke stažení zde.]
 • Kaderka, P. (2004): Obrysy (nejen) rakouské lingvistiky: 31. rakouská lingvistická konference. Slovo a slovesnost, 65, s. 236–239.
 • Kaderka, P. (2003): Text a kontext (Vídeň 14.–15. 11. 2002). Slovo a slovesnost, 64, s. 157–160.
 • Kaderka, P. (2003): Clifford Geertz: Interpretace kultur. Vybrané eseje [recenze]. Slovo a slovesnost, 64, s. 57–61.
 • Kaderka, P. (2002): Zdroj kvalitativních dat v Ústavu pro jazyk český AV ČR. Biograf, 29, s. 103–105.
 • Kaderka, P. (2002): Jak chránit ohrožené jazyky. Leoš Šatava: Jazyk a identita etnických menšin (Možnosti zachování a revitalizace) [recenze]. Vesmír, 81, 705–706. [Článek je ke stažení ve formátu HTML nebo ve formátu PDF.]
 • Kaderka, P. (2002): Otázky národní identity – determinanty a subjektivní vnímání v podmínkách současné multietnické společnosti (Opava, 6.–7. listopadu 2001). Časopis pro moderní filologii, 84, s. 119–123.

 

Edice
 • Müllerová, O. (2022): Dialog a mluvená čeština: Výbor z textů. K vydání připravili a předmluvu napsali Jana Hoffmannová, Lucie Jílková a Petr Kaderka. Praha: NLN. Sociolingvistická edice: jazyk, společnost, interakce, 4.
 • Čmejrková, S. (2019): Jazyk a dialog: Výbor z textů. K vydání připravili J. Hoffmannová a P. Kaderka. Praha: NLN. Sociolingvistická edice: jazyk, společnost, interakce, 3.

 

Překlad
Peter Auer: Jazyková interakce
Z německého originálu přeložili a do českého kontextu adaptovali pod vedením Jiřího Nekvapila Petr Kaderka, Marek Nekula, Vít Dovalil, Ivo Vasiljev a Marián Sloboda. Doslov napsali Petr Kaderka a Jiří Nekvapil.
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014, 2019. 306 s.
Sociolingvistická edice: Jazyk, společnost, interakce, sv. 2.
 
Jak spolu lidé komunikují, jak dosahují porozumění? Renomovaný odborník představuje hlavní teoretické přístupy k analýze jazykové interakce, tj. k analýze toho, jak na sebe lidé vzájemně působí, když užívají jazyk. Kniha je rozčleněna do dvaceti dvou kapitol. V každé je vyložen ústřední pojem díla jednoho z klasických autorů, kteří se zabývali jazykovou interakcí. Výklad staví na poznatcích jazykovědných, sociologických, filozofických, literárněvědných, kulturněantropologických a psychologických. Kniha je určena zejména studentům těchto oborů a odborníkům se smyslem pro interdisciplinární souvislosti. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány těmto myslitelům: Shannon, Bühler, Jakobson, Watzlawick, Benveniste, Wittgenstein, Austin, Searle, Grice, Weber, Schütz, Garfinkel, Sacks, Goffman, Gumperz, Luckmann, Hymes, Geertz, Vološinov, Bachtin, Foucault a Bourdieu.
 
Popularizační texty
 • Sherman, T. – Kaderka, P. (2022): [Komentář ke zprávě ze světa vědy Minoritní jazyky se vytrácejí, mnohým hrozí zánik]. A / Věda a výzkum, 01/2022, s. 12.
 • Kaderka, P. – Peterek, N. – Kubáčková, P. (2016): Korpus DIALOG. In: K. Piorecký (ed.), Ostrovy spolehlivého poznání: Elektronické informační zdroje Akademie věd ČR o společnosti a kultuře. Praha: Středisko společných činností AV ČR, s. 12–14.
 • Králík, J., a kolektiv (2009): Každý den s češtinou: Zajímavosti a zvláštnosti: 121 kapitol o češtině. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. (Kapitoly Čeština slangová, s. 48–49, Přechodníky stále živé, s. 99–102, Volba osobních jmen, s. 200–201, Píšeme soukromé dopisy, s. 243–244.)

Granty
 • 2023 Praktiky audiodeskripce: terénní výzkum u tvůrců a cílových uživatelů, aktivita v rámci programu Odolná společnost pro 21. století, Strategie AV21 (řešitel: Petr Kaderka)
 • 2022 Audiodeskripce v České republice: teorie a praxe, aktivita v rámci programu Odolná společnost pro 21. století, Strategie AV21 (řešitel: Petr Kaderka)
 • 2021–2023 Frázová banka akademické češtiny a její využití ve výzkumu a výuce akademického psaní (TA ČR, reg. č. TL05000309, řešitel: Jiří Homoláč)
 • 2019–2021 Podíl syntaktických, prozodických a neverbálních prostředků na sekvenčním utváření rozhovorů v češtině (GA ČR, reg. č. 19-21523S, řešitel: Martin Havlík)
 • 2015–2017 Šetrnost a hospodárnost v časech krize: ekonomické chování v rodinném a veřejném diskurzu v dnešní české společnosti (GA ČR, identifikační kód GA15-04863S, řešitel: Martin Hájek)
 • 2012–2014 Stylistika mluvené a psané češtiny (GA ČR, identifikační kód P406/12/1829, řešitelka: Světla Čmejrková, od roku 2013 Jana Hoffmannová)
 • 2011–2013 Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů (Evropský sociální fond v ČR, MŠMT, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0275, řešitel: Oldřich Uličný, UP Olomouc, hlavní spoluřešitel za ÚJČ: Martin Prošek)
 • 2009–2011 Styl mediálních dialogů (GA ČR, identifikační kód GA405/09/2028, řešitelka: Světla Čmejrková)
 • 2007–2009 Mluvená čeština ve veřejných dialozích: dobudování, zpřístupnění a průzkum korpusu DIALOG (juniorský badatelský grantový projekt GA AV ČR, identifikační kód KJB900610701, řešitel: Petr Kaderka)
 • 2006–2008 Mluvená čeština: hledání systému a funkčního rozpětí (GA ČR, identifikační kód GA405/06/1468, řešitelka: Světla Čmejrková)
 • 2003–2007 Jazyk a diskurz (doktorský grant GA ČR, identifikační kód GD405/03/H053, řešitel: Jiří Nekvapil, spoluřešitelka: Světla Čmejrková)
 • 2003–2005 Mluvená čeština v televizních diskusních pořadech (juniorský badatelský grantový projekt GA AV ČR, identifikační kód KJB9061304, řešitelka: Lucie Hašová, od r. 2004 Zdeňka Svobodová)
 • 2001, 2002, 2003 Obraz cizinců v českých médiích (grant Ministerstva vnitra České republiky; spolu s Kamilou Karhanovou)

 

Přednášky v zahraničí
 • Petr Kaderka: Dialogical networking as a journalistic practice. Conference of the International Institute for Ethnomethodology and Conversation Analysis: Practices, Mannheim (Germany), 2–5 July 2019
 • Petr Kaderka: The role of knowledge in public controversy. “Knowledge, Nescience and the (New) Media": 4th Conference of The International Alfred Schutz Circle for Phenomenology and Interpretive Sociology, University of Konstanz, May 3–5, 2018.
 • Petr Kaderka, Ivan Leudar & Jiří Nekvapil: Struggling for transparency and trust: The Czech central bank’s communication with the general public after launching foreign exchange interventions. Discourse Approaches to Financial Communication (DAFC 2017), Lugano, Switzerland, 3–6 July 2017.
 • Petr Kaderka: On transparency in financial discourse: Central bankers, economic experts and journalists as practical historians. University of Manchester, School of Social Sciences, Mind and Society Seminar, 7 December 2016.
 • Petr Kaderka: К вопросу об интерпретации понятия «языковой менеджмент». Второе всероссийское совещание славистов, Российская академия наук, Институт славяноведения, Москва, 5–6 ноября 2013 г.
 • Petr Kaderka & Tamah Sherman: Academic video abstracts as advertising-oriented paratexts. GlobE 2013: Tekst naukowy wczoraj i dziś: wiedza – język (dyskurs) – przekład naukowy, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, Poland, 20–22 May 2013.
 • Petr Kaderka: Non-commercial advertising in Prague: promoting social issues in the public space. Sociolinguistics Symposium 19, Freie Universität Berlin, Germany, 21–24 August 2012.
 • Petr Kaderka & Martin Havlík: Television news production as genre performance. Ghent University, Department of Language and Communication, The NewsTalk&Text Research Group, Belgium, 1 December 2011.
 • Petr Kaderka & Martin Havlík: Performing genre knowledge: achieving orderliness in television news production. 10th Conference of the International Institute for Ethnomethodology and Conversation Analysis: Communication, Interaction, Language, Activities, Practices, Conversation, University of Fribourg, Switzerland, 10–14 July 2011.  
 • Petr Kaderka: Multimodality and argumentation in non-commercial advertising. Lund University, Centre for Languages and Literature, Sweden, 30 November 2009.
 • Petr Kaderka: Common-sense knowledge and argumentation in multimodal discourse. Multimodality and Learning: New Perspectives on Knowledge, Representation and Communication: An International Conference, University of London, Institute of Education, Centre for Multimodal Research, UK, 19–20 June 2008.
 • Petr Kaderka: Understanding non-commercial advertising: A focus group study. Lancaster University, Department of Linguistics and English Language, UK, LIP event (Language, Ideology and Power Group), Week 2, 22 January 2007.
 • Petr Kaderka: Bewerten als ideologiebedingtes sprachliches Handeln: Am Beispiel einer tschechischen Fernsehdebatte. Università degli Studi di Bergamo, Facoltà di Lingue e Letterature straniere, Dipartimento di Lingue, letterature e culture comparate, Italia, Polyslav 8: Europäische slavistische Linguistik, 22.–26. 9. 2004.

 

Expertní a posuzovatelská činnost

 

Stáže a studijní pobyty

 • 19. 9. 2018 – 28. 9. 2018 Lund University, The Faculties of Humanities and Theology, Department of Philosophy, Cognitive Science, Sweden (Jana Holšánová)
 • 15. 8. 2017 – 24. 8. 2017 Lund University, The Faculties of Humanities and Theology, Department of Philosophy, Cognitive Science, Sweden (Jana Holšánová)
 • 1. 11. 2012 – 18. 11. 2012 Universität Wien, Institut für Sprachwissenschaft (Helmut Gruber), Institut für Slawistik (Stefan Michael Newerkla)
 • 30. 11. 2011 – 2. 12. 2011 Ghent University, Department of Language and Communication, The NewsTalk&Text Research Group, Belgium (Geert Jacobs)
 • 9. 11. 2011 – 12. 11. 2011 University of Freiburg, Freiburg Institute for Advanced Studies, Germany (Peter Auer)
 • 26. 11. 2009 – 7. 12. 2009 Lund University Cognitive Science, Sweden (Jana Holšánová)
 • 21. 1. 2007 – 27. 1. 2007 Lancaster University, Department of Linguistics and English Language (Michał Krzyżanowski), The University of Manchester, School of Psychological Sciences (Ivan Leudar)
 • 27. 11. 2006 – 2. 12. 2006 Universität Wien, Institut für Sprachwissenschaft (Manfred Kienpointner)
 • 29. 11. 2005 – 5. 12. 2005 The University of Manchester, School of Psychological Sciences (Ivan Leudar)
 • 31. 10. 2004 – 7. 11. 2004 Lancaster University, Department of Linguistics and English Language (Roz Ivanič)
 • 19. 4. 2004 – 2. 5. 2004 Universität Wien, Institut für Sprachwissenschaft (Ruth Wodak)
 • 7. 11. 2003 – 9. 12. 2003 Universität Wien, Institut für Sprachwissenschaft (Ruth Wodak)
 • 21. 10. 2002 – 16. 11. 2002 Austrian Academy of Sciences, Research Center: Discourse, Politics, Identity (Ruth Wodak)
 • 10. 12. 2001 – 16. 12. 2001 Wirtschaftsuniversität Wien, Institut für slawische Sprachen (Renate Rathmayr)