Mgr. Lucie Jílková, Ph.D.

Kontakty

e-mail: jilkova at ujc.cas.czLucie Jilkova
telefon: +420 225 391 441
profily na ResearchGate a Academia.edu

 

Odborné zaměření

stylistika, elektronická komunikace, fonetika

 

Vzdělání

 • Filozofická fakulta UK Praha (1990–1995), obor obecná lingvistika – fonetika – maďarská filologie (Mgr.), téma diplomové práce: Vybrané aspekty komunikace v multilingvním prostředí.
 • Filozofická fakulta UK Praha (2001–2009), obor obecná lingvistika (Ph.D.), téma disertační práce: Obraz Romů a obraz letského koncentračního tábora v internetových textech.

 

Dosažená praxe

od r. 1996 – oddělení stylistiky a lingvistiky textu (od. r. 2019 přejmenováno na oddělení stylistiky a sociolingvistiky)

 

Zahraniční stáže

 • 1998 – měsíční studijní pobyt DAAD, Friedrich-Schiller-Universität, Jena
 • 2000 – měsíční studijní pobyt DAAD, Universität Konstanz
 • 1997–2001, opakované (dvou)týdenní studijní pobyty, Magyar Tudományos Akadémia, Nyelvtudományi Intézet, Budapest

 

Publikační činnost

Kapitola v monografii

 • Havlík, M. - Jílková, L. (2020): Takže v běžných mediálních rozhovorech. In: L. Jílková - K. Mrázková - H. Özörencik (eds.): Jak je důležité míti styl. Pocta Janě Hoffmannové. Praha: NLN, s. 311–324.
 • Zeman, J. - Hoffmannová, J. - Jílková, L. (2019): Otázky v mluvené češtině, in: Syntax mluvené češtiny, Praha: Academia, s. 198-217.
 • Čermáková, A. - Jílková, L. - Komrsková, Z. - Kopřivová, M. - Poukarová, P. (2019): Diskurzní markery,  in: Syntax mluvené češtiny, Praha: Academia, s. 244-349.
 • Jílková, L. (2016): Každodenní psaná komunikace, in Hoffmannová et al., Stylistika mluvené a psané češtiny, Praha: Academia, 2016, s. 79–143.

 

Články (od r. 2014)

 • Jílková, L. (2023): Slogany Michala Bukoviče – zvuková podobnost české a původní verze. In: Kontext – komunikace – dialog. Jazykovědné aktuality LX, suplementum, s. 67–85. [text on-line]
 • Jílková, L. (2023): Diskurzní markery: k otázce slovního přízvuku. In: Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa povodom 55 godina samostalnog studija češkog jezika i književnosti. Zagreb: FF Press. s. 181–188.
 • Jílková, L. (2022): Výzkum hezitací v jazykovědě - česky psané práce (přehledová studie). In: B. Chocholová (ed.), Povaha jazyka a jej poznávanie. Človek a jeho jazyk 5. Bratislava: Veda, s. 173–184.
 • Jílková, L. (2022): Zápisník alkoholičky: Facebook a kniha. Jazykovědné aktuality LIX, 1/2, s. 4–12. [text on-line]
 • Jílková, L. (2021): Prozódie diskurzních markerů (v běžném rozhovoru). In: Z. Popovičová Sedláková (ed.), Štýl – komunikácia – kultúra. K stému výročiu narodenia profesora Jozefa Mistríka (1921–2000), Bratislava: Univerzita Komenského, s. 437–445. [text online]
 • Jílková, L. (2021): Zur Aussprache von Anthroponymen und Toponymen aus den germanischen Sprachen im Tschechischen: Ergebnisse einer Befragung von Mitarbeitern des Tschechischen Fernsehens (2013–2014), Germanoslavica 32/2, s. 69–85.
 • Jílková, L. (2021): Ke slovnímu spojení takže tak (no nehlídala jsem nic .. sebe .. no .. takže tak), Korpus – gramatika – axiologie 23, s. 3–13.
 • Jílková, L. (2021): Regionální diskurzní marker jak kdyby (to mosím zas přenastavit a . zas udělat jak kdyby druhú stranu), Nová čeština doma a ve světě 1, s. 36–46.
 • Jílková, L. (2020): Knižní podoba blogů: Od elektronického textu k tištěnému. In: O. Beley (ed.), Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Monografia II, Wrocław, s. 137–150.
 • Jílková, L. (2020): Emotikony v internetových diskuzích: jejich pozice, kombinace a význam. Mediální studia, 14 (3), s. 363–381.
 • Jílková, L. (2020): K užívání příčestí v přísudku: 70 dotazníků. In: J. Bílková - I. Kolářová - M. Vondráček (eds.), Lingvistika - korpus - empirie, Ústav pro jazyk český, s. 42–47.
 • Jílková, L. (2020): Expresivní slovní zásoba jako prostředek infotainmentu (na příkladu rozhlasového dopravního zpravodajství). In: A. Kołodziej - E. Tyszkowska-Kasprzak - M.  Ślawska - A. Ursulenko (eds.): Słowiańszczyzna dawniej i dziś - język, literatura, kultura. Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, s. 103–108.
 • Jílková, L. (2019): Až tolik, až takový, až takhle – k jedné slovenské interferenci v češtině. In: É. Császári- M. Imrichová (eds.): Király Péter 100. Tanulmánykötet Király Péter tiszteletére /1./. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék,  s. 303–314.
 • Jílková, L. (2019): Toponyma v dopravním rozhlasovém zpravodajství, Jazykovědné aktuality 3-4, s. 88–100. [pdf]
 • Jílková, L. (2019): Valašské nářečí v televizních a rozhlasových pořadech o vaření Míšení a střídání variet češtiny. In: Valašsko – historie a kultura II. Obživa, Urbanová, S. – Dokoupil, L. – Ivánek, J. – Pumpr, P. (eds), Ostrava: Ostravská univerzita – Národní muzeum v přírodě, s. 346–356.
 • Jílková, L. (2019): Dialogické rysy dopravního rozhlasového zpravodajství (na příkladu slovesných způsobů), Korpus – gramatika – axiologie 19, s. 45–58.
 • Jílková, L. (2018): Variety češtiny v rozhlasovém dopravním zpravodajství. In: Spisovná čeština a jazyková kultura, příspěvky z mezinárodní konference konané 18.–19. 10. 2018 na Univerzitě Palackého v  Olomouci, Ondřej Bláha (ed.). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 80–88.
 • Jílková, L. (2018): K výslovnosti th ve slově smoothie, Naše řeč, s. 112–115. [pdf] [zvuková nahrávka]
 • Jílková, L. (2018): Slovní spojení až tak v současné mluvené češtině, Korpus – gramatika – axiologie 17/28 s. 23–41. [text on-line]
 • Jílková, L. (2018): K syntaxi soukromých dopisů: příklad slova no, Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii, P. Odaloš (ed.), Banská Bystrica: Belianum, s. 183–190.
 • Jílková, L. (2018): Z výzkumu výslovnostního úzu: výslovnost vybraných francouzských jmen. Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii, P. Odaloš (ed.), Banská Bystrica: Belianum, s. 191–197.
 • Jílková, L. (2018): Jak čeští mluvčí vyslovují maďarská vlastní jména? (výsledky první fáze výzkumu). In: Česko-maďarské ob(z)ory. Kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů, J. Januška (editor), Univerzita Karlova: Karolinum, s. 190–198.
 • Jílková, L. (2017): Tak v současných mediálních mluvených rozhovorech: ty zákony co se vztahujou teďkon na nás soukromníky tak to asi budu muset zavřít (část 1), Korpus – gramatika – axiologie 14, s. 12–33. [pdf]
 • Jílková, L. (2017): Tak v současných mediálních mluvených rozhovorech: ty zákony co se vztahujou teďkon na nás soukromníky tak to asi budu muset zavřít (část 2), Korpus – gramatika – axiologie 15, s. 31–46. [pdf]
 • Jílková, L. (2017): K výslovnosti vybraných maďarských jmen v Českém rozhlase, Hungarobohemica pragensia. Studie k 60. narozeninám Evžena Gála / Tanulmányok Gál Jenő 60. születésnapjára, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 60. svazek řady Varia, s. 72–79.
 • Jílková, L. (2017): Ne/přízvukování slov no a jo, Naše řeč 3, s. 177–185. [pdf]
 • Jílková, L. (2017): Slovo takže v současných epistolárních a mediálních textech: takže o čem ty volby jsou, Přednášky z 60. běhu Letní školy slovanských studií, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, s. 83–92.
 • Jílková, L. (2017): Ne/přízvučné slovo tak ve dvou televizních talk show. Jazykovědné aktuality LIV 3/4, s. 4–20. [text on-line]
 • Hoffmannová, J. – Jílková, L. (2017): Z Výzkumu mluvené syntaxe: drobty, které by neměly spadnout pod stůl, Jazyk a jazykoveda v súvislostiach, Orgoňová, O. – Bohunická, A. – Múcsková, G. – Muziková, K. – Popovičová Sedláková, Z. (editorky), Univerzita Komenského v Bratislave, s. 288–303.
 • Jilkova, L. (Йилкова, Л.) (2017): Лингвистический анализ телепередач как пример организованного языкового менеджмента [A linguistic analysis of TV broadcasting as an instance of organized language management]. In: Г.П. Нещименко (ред.) Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы современности: этнокультурная и этноязыковая ситуация – языковой менеджмент – языковая политика. Книга III. Москва: Издательский дом ЯСК, 85–92.
 • Štěpánová, V. – Duběda, T. – Havlík, M. – Jílková, L. (2016). K výzkumu výslovnosti přejatých slov. In: Svobodová, D. – Bańko, M. (eds.). Skryté přednosti přejatých slov. Ukryte zalety wyrazów obcych. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, s. 121–125. [pdf]
 • Jílková, L (2016): Výslovnostně problematická nebo zajímavá cizí jména a přejatá slova (z pohledu pracovníků České televize); Přednášky z 59. běhu Letní školy slovanských studií, s. 77–92.
 • Jílková, L. (2016): Pronunciation of Hungarian Proper Names in Czech. In: Names and Their Environment. Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences, Glasgow, 15–19 August 2014, s. 60–68.
 • Jílková, L. (2016): K přízvukování ve zkratkách (na základě dokladů z korpusu DIALOG, z terénního výzkumu v České televizi a z Databáze výslovnostního úzu cizích slov), Časopis pro moderní filologii 1/2016, s. 23–44. [text online]
 • Jílková, L. (2016): Výslovnost maďarských jmen u českých mluvčích: korespondence předchozí znalosti a realizované výslovnosti, Acta onomastica, s. 121–132. [pdf]
 • Jílková, L. (2016): Výzkum výslovnosti v České televizi: slovanská antroponyma, Slavia, r. 58, sešit 2, s. 217–223. [pdf]
 • Jílková, L. (2016): K přízvukování poslední slabiky ve zkratkách (na základě terénního výzkumu v České televizi), Od počátků k současnosti (1955-2015), 60 let bohemistiky na ELTE, Oleg Fedoszov – Agnieszka Janiec-Nyitrai – Zuzana Muchová (eds.), ELTE BTK, Szláv filológiai tanszék, Budapest, s. 127–132.
 • Jílková, L. (2015): Vejdu do pokoje svých synů a ptám se šeptem „Spíš?“: K možnostem výzkumu šeptání v běžné komunikaci. Slovo a slovesnost, 76, s. 39–58. [pdf]
 • Havlík, M. – Jílková, L. – Štěpánová, V. (2015): Management výslovnosti pravopisně neintegrovaného lexika. Slovo a slovesnost, 76, 107–128. [pdf]
 • Jílková, L. (2015): Vy jste mi z té otázky utekl! (analýza jednoho způsobu vymáhání odpovědi s využitím korpusových dokladů). Časopis pro moderní filologii, 97, s. 31–41. [text on-line]
 • Jílková, L. (2015): Cyganskij lager´v Letach v istoričeskich tekstach i v tekstach seti Int´ernet, Aktual'nyje etnojazykovyje i etnokul'turnyje problemy sovremennosti, Kniga II, Moskva 2015, s. 278–296.
 • Jílková, L. (2014): K výslovnostnímu úzu výrazu management (nejen na základě dokladů z korpusu DIALOG). Korpus – gramatika – axiologie, 9/2014, s. 30–40.
 • Jílková, L. (2014): Výslovnostně problematická či zajímavá cizí jména (z pohledu pracovníků Českého rozhlasu). Přednášky z 57. běhu LŠSS. Praha: FFUK 2014, s. 40–49.
 • Duběda, T. – Havlík, M. – Jílková, L. – Štěpánová, V. (2014): Loanwords and foreign proper names in Czech: a phonologist’s view. In: J. Emonds – M. Janebová (eds.): Language Use and Linguistic Structure. Proceedings of the Olomouc Linguistic Colloquium 2013. Univerzita Palackého: Olomouc, 2014. [pdf]
 • Jílková, L. (2014): Nářeční prvky v časopiseckých interview. In: Urbanová, S. – Dokoupil, L., – Ivánek, J. – Kadlec, P. (eds.), VALAŠSKO historie a kultura. Filosofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Ostrava 2014, s. 244–252.
 • Duběda, T. – Havlík, M. – Jílková, L. – Štěpánová, V. (2014): Průzkum výslovnostního úzu u výpujček a cizích jmen – metodologické otázky. Jazykovědné aktuality, LI, č. 3–4, s. 125–141. [text on-line]
 • Hoffmannová, J. – Jílková, L. (2014): Symetrie/asymetrie jako stylotvorný faktor. In: Kesselová, J. – Imrichová, M. – Ološtiak, M. (eds.), Registre jazyka a jazykovedy. Na počesť Daniely Slančovej. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, s. 80–87.

 

Recenze a zprávy (od r. 2014)

 • Jíková, L. (2023): Workshop Lidová etymologie vlastních jmen. Český jazyk a literatura, 4, s. 192–194.
  Jílková, L. (2023): Kulatiny Jiřího Zemana. Jazykovědné aktuality, 1-2, r. LX, s. 65–67. [text on-line]
 • Jílková, L. (2022): Jana Hoffmannová: Doctor Honoris Causa Universitatis Opoliensis. Jazykovědné aktuality LIX, 1/2 s. 19–22. [text online]
  Jílková, L. (2021): Vzpomínka na Naďu Svozilovou. Jazykovědné aktuality 3/4, s. 119–120. [text online]
  Jílková, L. (2020): Olze Müllerové k narozeninám. Naše řeč 105/1, s. 45–48.
 • Jílková, L. (2020): Jan Volín – Radek Skarnitzl: Segmentální plán češtiny. Slovo a slovesnost, 81/3, s. 223–227.
 • Müllerová O. - Jílková, L. (2020): Gratulace Janě Hoffmannové. Slovo slovesnost 4, s. 317–323.
 • Jílková, L. (2019): Hacknutá čeština. Neortodoxní slovník dnešní mateřštiny. M.Kavka, M. Škrabal a kol. Jan Melvil Publishing. Jazykovědné aktuality 1 a 2, r. 56, s. 33–36. [text online]
 • Jílková, L. (2019): Zámená v neinštitucionálnej dialogickej komunikácii dospelých na východnom Slovensku. M. Bodnárová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. Jazykovědné aktuality 1 a 2, r. 56, s. 37-41. [text online]
 • Jílková, L. (2018): Ty jo, to seš dobrá! Jak se skládají komplimenty v češtině, Klára Dvořáková, Praha: Academia, 2017, 177 s. Jazykovědné aktuality 1 a 2, r. 55, s. 30–33. [text online]
 • Jílková, L. (2016): Německá vlastní jména v češtině (J. Matúšová). Jazykovědné aktuality 53, č.3/4, s. 116–121.
 • Jílková, L. (2016): Analýza diskurzu a mediální text (S. Schneiderová). Korpus – gramatika – axiologie 13, s. 84–87. [text online]
 • Jílková, L. (2016): Jozef Tancer: Rozviazané jazyky. Ako sme hovorili v starej Bratislave, Slovart, Bratislava 2016, 303 s. Lidé města, 2017, 19/1, s. 156–160. [text online]
 • Jílková, L. (2014): Styl mediálních dialogů (S. Čmejrková, M. Havlík, J. Hoffmannová, O. Müllerová, J. Zeman). Časopis pro moderní filologii 96, s. 257–262.

 

Projekty, granty

 • 2019-2021 Podíl syntaktických, prozodických a neverbálních prostředků na sekvenčním utváření rozhovorů v češtině (Grantová agentura ČR, registrační číslo: 19-21523S; řešitel: Mgr. Martin Havlík, Ph.D., oddělení stylistiky a sociolingvistiky ÚJČ AV ČR)
 • 2018-2020 Míšení žánrů, stylů a diskurzů v současné české veřejné komunikaci (Grantová agentura ČR, registrační číslo: 18-08651S; řešitel: doc. PhDr. Jiří Homoláč, CSc., oddělení stylistiky a sociolingvistiky ÚJČ AV ČR, spoluřešitel: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • 2015-2017 Syntax mluvené češtiny (Grantová agentura ČR, registrační číslo: 15-01116S; řešitelka: prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc., oddělení stylistiky a lingvistiky textu ÚJČ AV ČR)
 • 2013-2015 Výslovnost neintegrovaného lexika v češtině (Grantová agentura ČR, registrační číslo: 13-00372S; řešitel: Mgr. Martin Havlík, Ph.D., oddělení stylistiky a lingvistiky textu ÚJČ AV ČR)
 • 2012-2014 Stylistika mluvené a psané češtiny (Grantová agentura ČR, registrační číslo: P406/12/1829; řešitelka: PhDr. Světla Čmejrková, DrSc. /2012/, prof. Jana Hoffmannová, DrSc. /2013–2014/)

 

Členství v institucionálních orgánech

 

Výuka

lektorka Kurzu základů vědecké práce v Akademii věd ČR (2011–2014)

 

Popularizace

 • autorka námětů a scénářů televizního pořadu O češtině (2006–2012)
 • jazykové koutky pro Mediažurnál (od roku 2014) [archiv časopisu on-line]