prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.

hoffmannova-jana-x.JPGKontakty

e-mail: hoffmannova@ujc.cas.cz
telefon: +420 225 391 438

 

Odborné zaměření

stylistika, textová lingvistika, výzkum mluvené češtiny

 

Vzdělání

 • 2010 UK Praha – prof.
 • 2005 UK Praha – práce Stylistika aktuálních komunikačních situací – doc.
 • 2002 UK Praha – práce Konverzace a institucionální dialog – DrSc.
 • 1983 ČSAV – práce Sémantické a pragmatické aspekty koherence textu – CSc.
 • 1975 UK Praha – práce Metajazyk a metařeč v publicistice a korespondenci K. Čapka – PhDr.
 • 1968–1973 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obor čeština – dějepis

 

Ocenění

 • 2022 Dr. h. c. (čestný doktorát Univerzity v Opole)
 • 2022 čestná oborová medaile J. Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách

 

Dosažená praxe

 • od r. 1973 Ústav pro jazyk český AV ČR

 

Zahraniční stáže

 • 1999 Velká Británie - Londýn, York, Stirling, Sheffield: pobyty na pracovištích P. Drewa, I. Markové a na slavistických katedrách u D. Shorta a N. Bermela – 3 týdny
 • 1996 Švédsko - Göteborg, Linköping: pobyt na katedře slavistiky u R. Laskowského a v Ústavu pro výzkum komunikace u P. Linella – 2 týdny
 • 1994 Nizozemí - Wassenaar: půlroční pobyt na stipendium Nadace A. Mellona v NIAS (The Netherlands Institute for Advanced Studies) - mj. s návštěvami pracovišť T. A. van Dijka (Amsterdam), S. C. Levinsona (Nijmegen) a s absolvováním kursu P. Drewa „Conversation Analysis“ na univerzitě v Leydenu
 • 1992 Velká Británie - Londýn, York, Birmingham, Lancaster, Norwich: pobyty na pracovištích D. Wilsonové, P. Drewa, M. Coultharda a J. Sinclaira, M. Shorta, R. Fowlera - 1 měsíc
 • 1991 SRN - Bielefeld: účast na kurzu „Methodologie der Gesprächsanalyse“ (E. Gülichová) - 1 měsíc
 • 1987 Finsko - Helsinki, Turku: stáž na pracovištích A. Hakulinenové a N. E. Enkvista (1 měsíc)
   

Publikace

Knižní publikace

 • Hoffmannová, J. – Homoláč, J. – Mrázková, K. (eds.): Syntax mluvené češtiny. Praha: Academia 2019.
 • Homoláč, J. – Mareš, P. – Hoffmannová, J. – Jílková, L. – Kopecký, J. – Mrázková, K.: Míšení žánrů, stylů a diskurzů v internetové komunikaci. Praha: Academia 2022.
 • 7 hesel v O. Sládek a kol.: Slovník literárněvědného strukturalismu. Brno: Host 2018.
 • Hoffmannová, J. – Homoláč, J. – Chvalovská, E. – Jílková, L. – Kaderka, P. – Mareš, P. – Mrázková, K.: Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia 2016.
 • Hoffmannovi, J. a B.: Dialogické interpretace. Praha: UK, Karolinum 2015.
 • Čmejrková, S. – Havlík, M. – Hoffmannová, J. – Müllerová, O. – Zeman, J.: Styl mediálních dialogů. Praha: Academia 2013.
 • Čmejrková, S. – Hoffmannová, J. (eds.): Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí. Praha: Academia 2011.
 • Hoffmannová, J. – Müllerová, O. (eds.): Čeština v dialogu generací. Praha, Academia 2007.
 • Čmejrková, S. – Hoffmannová, J. (eds.): Jazyk, média, politika. Praha: Academia 2003.
 • Hoffmannová, J. – Müllerová, O.: Jak vedeme dialog s institucemi. Praha: Academia 2000.
 • Hoffmannová, J. – Müllerová, O. – Zeman, J.: Konverzace v češtině. Praha: Trizonia 1999.
 • Hoffmannová, J. – Müllerová, O.: Dialog v češtině. München: Otto Sagner 1999.
 • Hoffmannová, J.: Stylistika a... Praha: Trizonia 1997.
 • Kraus, J. – Hoffmannová, J.: Písemnosti v našem životě. Praha: Fortuna 1996, 2. vyd. 2005.
 • Müllerová, O. – Hoffmannová, J.: Kapitoly o dialogu. Praha: Pansofia 1994.
 • Müllerová, O. – Hoffmannová, J. – Schneiderová, E.: Mluvená čeština v autentických textech. Praha: H+H 1992.
 • Hoffmannová, J.: Sémantické a pragmatické aspekty koherence textu. Praha: ÚJČ ČSAV 1983.
 • Podíl na Novém encyklopedickém slovníku češtiny (Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2016)
 • Podíl na Akademické gramatice spisovné češtiny (Praha: Academia 2013)
 • Podíl na Encyklopedickém slovníku češtiny (Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2002)
 • Podíl na Mluvnici češtiny III (Praha: Academia 1987)


Studie a články (za období od r. 2013, přehled publikační činnosti 2005-2013)

 • Hoffmannová, J. – Kopřivová, M. – Laubeová, Z.: Kumulované diskurzní markery (no ale, no jako, no ne, no tak) a jejich funkce v rozhovoru. Korpus – gramatika – axiologie, 26, 2022, s. 18–38. [pdf]
 • Hoffmannová, J.: Styl doprovodných dialogů. Jazykovedný časopis, 73, č. 1, 2022, s. 86-100. [pdf]
 • Hoffmannová, J.: Za Janem Kořenským. Jazykovědné aktuality, LIX, 2022, č. 1–2, s. 53–56.
 • Hoffmannová, J. – Nejedlý, P.: Promluvy postav jako základ textové výstavby (K jazyku a stylu prózy A. V. Šmilovského Za ranních červánků). In: G. Bakărdžieva – M. Giger – K. Lah (edd.), Slovanské a slavistické reflexe. Sborník k životnímu jubileu profesorky Hany Gladkové. Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2021, s. 81–94. [pdf]
 • Hoffmannová, J. – Havlík, M.: Opakování jako součást utváření pracovního (doprovodného) rozhovoru. ČMF, 103 (2), 2021, s. 210–227. [pdf]
 • Hoffmannová, J.: Je „skákání do řeči“ nezdvořilé? Překryvy replik v různých komunikačních situacích. In: B. Brehmer – A. Gattnar – T. Perevozchikova (eds.), Von A wie Aspekt bis Z wie zdvořilost. Ein Kaleidoskop der Slavistik für Tilman Berger zum 65. Geburtstag. Tübingen: Tübingen Library Publishing, 2021, s. 229–237. [pdf]
 • Hoffmannová, J.: Emocionalita a expresivita, kritika a hodnocení v on-line sportovních přenosech a v reakcích fanoušků. Stylistyka, 30, 2021, s. 177–195. [pdf]
  Hoffmannová, J. – Kaderka, P.: Jazyk a dialog v pracích Světly Čmejrkové (k přípravě výboru z jejích studií). Jazykovědné aktuality, 57, 2020, č. 1–2, s. 16–21.
 • Hoffmannová, J. – Havlík, M.: Jak kultivovat češtinu každodenních rozhovorů? ČJL, 71, 2020–2021, č. 1, s. 9–17. [pdf]
 • Hoffmannová, J.: Styl popularizační a styl učební. ČJL, 71, 2020–2021, č. 2, s. 67–74. [pdf]
 • Hoffmannová, J.: Hmm no jo . no to víš že jo… Diskurzní markery ve funkci kontinuátorů – míra konvencionalizace a standardizace. In: M. Balowski (red. naukowa), Konwencja i kreacja w języku i w literaturze czeskiej. Bohemica Posnaniensia, fasc. 24. Poznań: Uniwersytet A. Mickiewicza, Instytut Filologii Słowiańskiej + Wydawnictwo PRO, 2020. S. 325–335. [pdf]
 • Hoffmannová, J.: Popularizace historie v časopise „Historická červená knihovna“: přenos žánrových stereotypů mezi odlišnými diskurzy. In: Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych IV, pod red. A. Kołodziej, E. Tyszkowskiej-Kasprzak, M. Ślawskiej, A. Ursulenko przy współpracy M. Stryszewskiej, A. Oleckiej, ISBN: 978-83-7977-519-4, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT 2020, s. 81–89. [rukopis]
 • Hoffmannová, J.: Mluvená čeština v mediálním žánru „partnerského rozhovoru“: ještě jednou k neformálnosti a „kolokvializaci“. In: J. Bílková – I. Kolářová – M. Vondráček (eds.), Lingvistika – korpus – empirie. Sborník k jubileu Fr. Štíchy. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR 2020, s. 207–216. [pdf]
 • Hoffmannová, J.: Mediální popularizace lingvistiky (a její styl). Aktual´nye problémy stilistiki, No. 6, Moskva 2020, s. 17–24. [pdf]
 • Hoffmannová, J.: Лингвистические аспекты спортивного дискурса в чешском медиапространстве: методология анализа спортивных онлайн-репортажей . Общество. Коммуникация. Образование. 2020. Т. 11. No 2. С. 55–68. (Тематический выпуск «Сетевая коммуникация».) [pdf]
 • Hoffmannová, J.: Popularizační styl jako styl hybridní: míra bulvarizace a „zábavnosti“ profilovaná orientací na různé adresáty. In: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ СТИЛИСТИКИ. Сборник научных статей Международной научной конференции 13—14 мая 2019 года. Москва, Издательство «ФЛИНТА» 2019. Научный редактор Е. Л. Вартанова. 856 с. ISBN 978-5-9765-4189-4. S. 151–157. 
 • Hoffmannová, J.: Konstruování obrazu minulosti zaměřené na dětské adresáty: míšení stylů a žánrů. Stylistyka (Opole), 28, 2019, 143–156. [pdf]
 • Hoffmannová, J.: V dialogu s Janem Mukařovským za stylistikou dialogu (a mluvených projevů). Litikon (Časopis pre výskum literatúry – Journal for Literature Research), roč. 4, č. 2, 2019, s. 299–310. [pdf]
 • Hoffmannová, J.: Dialogičnost a kontaktovost jako nositelky „zábavnosti“ v popularizačním diskursu. In: J. Klincková (ed.), Komunikácia v odborných reflexiách. Zborník príspevkov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica 12. – 13. 9. 2018. Banská Bystrica: Belianum, 2019, s. 50–62. [pdf]
 • Hoffmannová, J.: Popularizace historie jako specifický typ narativu (na příkladu časopisu Historická červená knihovna). In: Ewa Komisaruk, Izabella Malej (red.), Nowoczesność i tradycja. 50 lat wrocławskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019, s. 177–189.
 • Hoffmannová, J.: Výzkum „reprodukce prvotních výpovědí“ v éře mluvených korpusů. In: P. Malčík, P. Karlík (edd.), Svět podle Grepla. Prof. Miroslavu Greplovi k devadesátým narozeninám. Brno: Host, 2019, 61–72. [pdf]
 • Hoffmannová, J. – Zaepernicková, E.: Konvergentní a divergentní reprodukce řeči své a cizí v mluvených projevech. In: M. Balowski (ed.), Obcy czy inny w języku i w literaturze czeskiej. Poznań: Wydawnictwo „Pro“ 2018, s. 341–350. [pdf]
 • Hoffmannová, J.: Slangy nás baví – a stávají se účinným prostředkem reklamy. In: O. Bláha (ed.), Spisovná čeština a jazyková kultura 2018, Olomouc: Univerzita Palackého, s. 51–59. [rukopis]
 • Hoffmannová, J.: Heterogennost jako stylová charakteristika mluvených dialogů. (Mluvení s dětmi, o dětech, za děti.) Slavia, 87, 2018, sešit 1–3, 109–125. [pdf]
 • Hoffmannová, J.: Metodologie zkoumání syntaktických jevů v mluvené komunikaci. In: Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii. Ed. P. Odaloš. Banská Bystrica: Belianum 2018, 12–19.
 • Hoffmannová, J.: Stylové charakteristiky reprodukce řeči/myšlení v mluvené komunikaci. In: Multimedijalna stilistika. Ed. D. Dojčinovič – G. Milašin. Banja Luka: Matica srpska et al., 2018, 153–165.
 • Hoffmannová, J.: On-line sportovní přenosy jako hybridní žánr. Jazyk a kultúra, 9, 2018, č. 35, 29–38. [pdf]
 • Hoffmannová, J.: Termíny – profesionalismy – slangismy a jejich podíl na stylu on-line sportovních reportáží. Jazykovedný časopis, 69, 2018, č. 3 (tematické: Pomenúvanie jako odraz komunikačních potrieb), 415–429. [pdf]
 • Hoffmannová, J. – Zeman, J.: Výzkum syntaxe mluvené češtiny: vstupní inventarizace problémů. Slovo a slovesnost 78, 2017, 45–66. [pdf]
 • Hoffmannová, J. – Hoffmann, B.: Jazyková komika a intertextovost v pozdních písňových textech Jiřího Suchého. In: Sborník k životnímu jubileu profesorky Marie Čechové. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2017, 47–56.
 • Hoffmannová, J. – Komrsková, Z. – Poukarová, P.: Reprodukce řeči/myšlení v mluvených projevech jako předmět korpusového výzkumu. Korpus – gramatika – axiologie 15, 2017, 3–25. [pdf]
 • Hoffmannová, J. – Komrsková, Z. – Poukarová, P.: „Reprodukce“ řeči v mluveném projevu (řeč přímá, nepřímá, ev polopřímá téměř sto let po Hallerovi). Naše řeč 100, 2017, 168–176. [pdf]
 • Hoffmannová, J. – Hoffmann, B.: Dramatik Ladislav Stroupežnický: autor veseloher (Naši furianti aj.) a historických her. Přednášky z 60. běhu Letní školy slovanských studií, Praha: FF UK 2017, 122–140.
 • Hoffmannová, J.: Vnitřní monology a vnitřní dialogy, ich-forma, du-forma a er-forma (ve vztahu k teorii subjektů a perspektivizačních center A. Macurové). Studie z aplikované lingvistiky 8, č. 1, 2017, 21–31. [pdf]
 • Hoffmannová, J.: „Malá slova“ a jejich podíl na stylu mluvených projevů. Stylistyka (Opole) 26, 2017, 173–181.
 • Hoffmannová, J. – Jílková, L.: Z výzkumu mluvené syntaxe: drobty, které by neměly spadnout pod stůl. In: Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Ed. O. Orgoňová et al. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017, 288–303.
 • Hoffmannová, J. – Havlík, M.: Hledání jednotky mluveného projevu: replika, výpověď, promluva. In: Jazyk a jazykoveda v pohybe II. Na počesť Slavomíra Ondrejoviča. Ed. B. Chocholová – L. Molnár Satinská – G. Múcsková. Bratislava: Veda 2017, 433–441.
 • Hoffmannová, J.: Tekst mówiony, dyskurs, dialog, konwersacja w kontekście stylistyki i typologii tekstów. Przekład K. Błażejczak. In: Metafora – Tekst – Dyskurs. Ed. G. Grochowski – J. Kordys – J. Leociak – M. Prussak. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN 2017, 181–197.
 • Hoffmannová, J.: Ustnyj češskij jazyk v reči s vysšimi kommunikativnymi celjami. In: Aktual´nyje etnojazykovyje i etnokul´turnyje problémy sovremennosti III. Ed. G. P. Neščimenko. Moskva: Izdatel´skij Dom JaSK 2017, 93–108.
 • Hoffmannová, J.: Promluvy a diskurzy v textech Daniely Hodrové. In: Vyvolávání točitých vět. Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Ed. A. Jedličková – S. Fedrová. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR 2016, 21–33.
 • Hoffmannová, J. – Hoffmann, B.: Sportovní tematika v současném českém dramatickém umění. Přednášky z 59. běhu Letní školy slovanských jazyků. Praha: FF UK 2016, 115–132.
 • Hoffmannová, J.: Internetová čeština: ekonomie a redukce vyjadřování, explicitnost a implicitnost. In: Interaktion von Internet und Stilistik, Internet und Stil. Ed. B. Tošović – A. Wonisch, Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität 2016, 55–63.
 • Hoffmannová, J.: Syntax mluvené češtiny jako nástroj subjektivizačních postupů v prózách P. Soukupové. Stylistyka (Opole) 25, 2016, 229–252.
 • Hoffmannová, J.: Výzkum syntaxe mluvené češtiny: hledání pravidelností a struktur ve (zdánlivém?) chaosu. In: Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej. Ed. M. Balowski. Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Instytut Filologii Słowiańskiej 2016, 319–326.
 • Hoffmannová, J.: Úřední (administrativní) čeština pod vlivem evropské integrace. In: Človek a jeho jazyk 3. Inšpirácie profesora Jána Horeckého. Ed. M. Šimková. Bratislava: Veda 2015, 198–205.
 • Hoffmannová, J. – Richterová, O.: Si představ, by mě zajímalo, ti to ukážu: Jednoslabičné začátky syntaktických segmentů v mluvené češtině. Časopis pro moderní filologii 97, č. 1, 2015, 9–20.
 • Hoffmannová, J.: Koncepcija stileobrazujuščich faktorov i vozmožnosti jejo modifikacii v nastojaščeje vremja. Aktual´nyje problémy stilistiki 1, 2015, 51–57.
 • Hoffmannová, J.: Ustnyj češskij jazyk v zerkale „pis´mennogo obščenija“ v čate. In: Aktual´nyje etnojazykovyje i etnokul´turnyje problemy sovremennosti II. Ed. G. P. Neščimenko. Moskva: Rukopisnyje pamjatniki drevnej Rusi 2015, 259–277.
 • Hoffmannová, J. – Hoffmann, B.: Pozdní dílo významného českého (francouzského) umělce (básníka a výtvarníka) Jiřího Koláře (K 100. výročí narození). Přednášky z 58. běhu LŠSS, Praha: FF UK 2015, 154–172.
 • Hoffmannová, J.: Implicitnost a (stereo)typizace v každodenní mluvené komunikaci. In: Doświadczanie codzienności w języku i w literaturze czeskiej. Ed. M. Balowski. Bohemica Posnaniensia 12. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2015, 289–301.
 • Hoffmannová, J.: Dialogicality and continuity in academic discourse (as demonstrated by the festschrift genre). In: Academic (Inter)genres: between Texts, Contexts and Identities. Ed. A. Duszak – G. Kowalski. Studies in Language, Culture and Society, Vol. 6. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang 2015, 135–152.
 • Hoffmannová, J. – Kolářová, J.: Hypokoristika na -ča dříve a dnes. In: Vlastní jména v textech a kontextech. Ed. E. Minářová – D. Sochorová – J. Zídková. Brno: MU 2014, 141–146.
 • Hoffmannová, J.: Nepřítomný popis: kompenzace jeho evokační a identifikační funkce. In: O popisu. Ed. A. Jedličková. Praha: Filip Tomáš – Akropolis 2014, 9–16.
 • Hoffmannová, J.: The absent description: compensating for its evocative and identifying function. In: On Description. Ed. A. Jedličková. Praha: Filip Tomáš – Akropolis 2014, 10–20.
 • Hoffmannová, J. – Hoffmann, B.: Pražský písničkář Karel Hašler. Přednášky z 57. běhu LŠSS, Praha: FF UK 2014, 92–108.
 • Hoffmannová, J.: Stylistická profilace sféry odborné komunikace: kolik neformálnosti snese současný vědecký text? In: Polarity, paralely a prieniky jazykovej komunikácie. Zborník príspevkov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii konanej 6.–7. 9. 2012 v Banskej Bystrici. Ed. V. Patráš. Banská Bystrica: Belianum (Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela), 31–42.
 • Hoffmannová, J.: Stileobrazujuščije faktory vo včerašnej i segodnjašnej stilistike. In: Stilistika segodnja i zavtra. Materialy konferenciji, časť I. Moskva: Fakultet žurnalistiki MGU 2014, 47–58.
 • Hoffmannová, J.: Metajazyk, metařeč, metatext, stylizace komunikačních jevů v textu: Karel Hausenblas a žáci jeho. Jazykovědné aktuality, 51, 2014, 97–106.
 • Hoffmannová, J. – Jílková, L.: Symetrie/asymetrie dialogu jako stylotvorný faktor. In: Registre jazyka a jazykovedy, 1. sväzok, Ed. J. Kesselová – M. Imrichová – M. Ološtiak. Prešov: FF Prešovskej univerzity 2014, 80–88.
 • Hoffmannová, J.: Interpretace indexikálních výrazů v českém dialogu. In: Jazyk a jazykoveda v interpretácii. Ed. O. Orgoňová – A. Bohunická – Z. Popovičová Sedláčková. Bratislava: Univ. Komenského 2014, 195–202. [pdf]
 • Hoffmannová, J.: Jubileuszowy tom zbiorowy („Festschrift”) jako interakcyjny i intertekstualny gatunek komunikacji naukowej. Tekst i dyskurs (Warszawa – Rzeszów), 6, 2013, 359–372.
 • Hoffmannová, J.: Jakou cestou se ubírat ke stylistice mluvených projevů? In: Stylistika v kontextu historie a současnosti. Docentce Evě Minářové k životnímu jubileu. Eds.: K. Klímová – I. Kolářová – J. M. Tušková. Brno: MU 2013, 103–113.
 • Hoffmannová, J.: Soukromý dopis: mezi psaným textem a mluveným dialogem. (Pragmalingvistický a stylisticko-syntaktický přístup ke korespondenci). In: Z. Hladká a kol.: Soukromá korespondence jako lingvistický pramen. Brno: MU 2013, 153–176.
 • Hoffmannová, J. – Kolářová, I.: Se vám to nelíbí? Jednoslabičné začátky českých výpovědí / dialogických replik: v běžně mluvené češtině a beletristické stylizaci. Korpus – gramatika – axiologie 07, 2013, 36–47.
 • Hoffmannová, J.: Česká hovorovost a hovorová čeština (v kontextu dalších slovanských jazyků). In: Česká slavistika. Příspěvky k XV. mezinárodnímu sjezdu slavistů, Minsk 20.–27. 8. 2013. Slavia 82, sešit 1–2, 2013, 125–136.
 • Hoffmannová, J.: Radost z vícejazyčnosti. Slovo a slovesnost 74, 2013, 211–220.
 • Hoffmannová, J. – Hoffmann, B.: Žánr milostného dopisu v korespondenci některých českých umělců. Přednášky z 56. běhu LŠSS, Praha: FF UK 2013, 97–114.

 

Editorská činnost

 • Olga Müllerová: Dialog a mluvená čeština (výbor z textů). Editoři J. Hoffmannová, L. Jílková a P. Kaderka. Praha: NLN 2022.
  Světla Čmejrková: Jazyk a dialog. Výbor z textů. Ed. J. Hoffmannová a P. Kaderka. Praha: NLN 2019.
  Čmejrková, S. – Hoffmannová, J. – Klímová, J. (eds.): Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum 2012.
 • Čmejrková, S. – Hoffmannová, J. (hostující editorky): Intertextualita, polyfonie, heteroglosie. Slovo a slovesnost 73, 2012, č. 4 (monotematické číslo). Společná úvodní stať obou editorek na s. 245–252.
 • Čmejrková, S. – Hoffmannová, J. – Havlová, E. (eds.): Užívání a prožívání jazyka (K 90. narozeninám Františka Daneše). Praha: Karolinum 2010.

 

Recenze

 • Hoffmannová, J.: Ondřej Sládek: Jan Mukařovský: Život a dílo, Brno: Host 2015. Slovo a slovesnost 78, 2017, 254–260.
 • Hoffmannová, J.: Sociolingvistický pohled na e-komunikaci. (Vladimír Patráš: Sociolingvistické aspekty elektronicky podmienenej komunikácie.) Naše řeč 95, 2012, 157–161.
 • Hoffmannová, J.: Alena Jaklová, Čechoamerická periodika 19. a 20. století. Bohemistyka 3, 2011, 231–235.
 • Hoffmannová, J.: Monografie o dopisech Boženy Němcové. (Lucie Saicová Římalová: Komunikační strategie v dopisech Boženy Němcové.) Český jazyk a literatura 57, 2006–2007, 105–108.
 • Hoffmannová, J. – Kolářová, I.: Nová příručka pro uživatele Českého národního korpusu. (F. Čermák – R. Blatná et al.: Jak využívat Český národní korpus.) Jazykovědné aktuality 43, 2006, 66–74.
 • Hoffmannová, J.: Marek Nekula: „v jednom poschodí vnitřní babylonské věže…“ Jazyky Franze Kafky. Slovo a slovesnost 66, 2005, 216–219.
 • Hoffmannová, J.: Petr Mareš: „Also – nazdar!“ Aspekty textové vícejazyčnosti. Slovo a slovesnost 66, 2005, 129–134.

 

Učební texty vysokoškolské

 • Kořenský, J. – Hoffmannová, J. – Müllerová, O.: Analýza komunikačního procesu a textu. Učební text pro výběrové semináře filologických oborů. Olomouc: Univerzita Palackého 2013.
 • Houžvičková, M. – Hoffmannová, J.: Čeština pro překladatele (základy teorie, interpretace textů, praktická cvičení). Praha: FF UK 2012.
 • Kořenský, J. – Hoffmannová, J. – Müllerová, O. – Jaklová, A.: Komplexní analýza komunikačního procesu a textu. Vysokoškolský učební text. České Budějovice: PF 1987 (+ dvě reedice).

 

Ostatní učební texty

 • Hoffmannová, J. – Ježková, J. – Vaňková, J.: Komunikace a sloh. Učebnice českého jazyka pro střední školy. Plzeň: Fraus 2009.
 • Hoffmann, B. – Hoffmannová, J.: Český jazyk, česká a světová literatura (pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách). Nitra: Enigma 2008.
 • Hoffmann, B. – Hoffmannová, J. – Müllerová, O.: Český jazyk – soubor učebnic. Literatura a komunikace 6, 7, 8, 9. Procvičujeme, opakujeme 6, 7, 8, 9. Praha: SPL Práce 1998–2001.
 • Hoffmannová, J. – Müllerová, O.: Dialog v hodinách češtiny 2. Cvičebnice mluveného projevu pro žáky 6.–9. ročníku ZŠ a nižšího gymnázia. Praha: Pansofia 1998.
 • Müllerová, O. – Hoffmannová, J. – Schneiderová, E.: Dialog v hodinách češtiny 1. Cvičebnice mluveného projevu pro žáky 3.–5. ročníku ZŠ. Praha: Pansofia 1996.
 • Zd. Hlavsa a kol.: Český jazyk pro střední školy. I.–IV. ročník. Praha: SPN 1995 (+ řada dalších vydání). Autorství jednoho oddílu.

 

Granty a projekty

Řešitelka grantů GA ČR

 • Syntax mluvené češtiny. Grant č. 15-011165. 2015–2017.
 • Stylistika mluvené a psané češtiny. Grant č. 406/12/1829. (Řešitelka S. Čmejrková, od r. 2013 J. Hoffmannová.) 2012–2014.

 

Účast na řešení grantů GA ČR

 • Frázová banka akademické češtiny a její využití ve výzkumu a výuce akademického psaní. TA ČR. (Řešitel J. Homoláč.) 2021–2023.
 • Podíl syntaktických, prozodických a neverbálních prostředků na sekvenčním utváření rozhovorů v češtině. Grant č. 19-21523S. (Řešitel M. Havlík.) 2019–2021.
 • Míšení žánrů, stylů a diskurzů v současné české veřejné komunikaci. Grant č. 18-08651S. (Řešitel J. Homoláč.) 2018–2020.
 • Styl mediálních dialogů. Grant č. 405/09/2028. (Řešitelka S. Čmejrková.) 2009–2011.
 • Mluvená čeština: hledání systému a funkčního rozpětí. Grant č. 405/03/0133. (Řešitelka S. Čmejrková.) 2006–2008.
 • Kapitoly z české gramatiky. Grant č. 405/06/1057. (Řešitel Fr. Štícha.) 2006–2008.
 • Lingvistické aspekty jednoho typu komunikace na Internetu (čeština na chatu). Grant č. 405/04/1035. (Řešitelka E. Jandová, FF Ostravské univerzity.) 2004–2006.
 • Možnosti a meze gramatiky češtiny ve světle Českého národního korpusu. Grant č. 405/03/0377. (Řešitel Fr. Štícha.) 2003–2005.
 • Autobiografická vypravování příslušníků nejstarších generací (jako součást mezigeneračního dialogu). Grant č. 405/03/0133. (Řešitelka O. Müllerová.) 2003–2005.
 • Dialog ve světě lidí a strojů. Grant č. 405/96/K096. (Řešitel J. Kraus.) 1996–2001.
 • Mluvená čeština v Čechách a na Moravě. Grant č. 405/95/0009. (Řešitelka O. Müllerová.) 1995–1997.
 • Mluvená čeština v současné komunikaci. (Řešitelka O. Müllerová.) 1991–1993.

 

Účast na řešení grantů GA AV ČR

 • Rod v jazyce a komunikaci: specifika češtiny. Grant č. A 9061303. (Řešitelka S. Čmejrková.) 2003–2005.
 • Institucionální diskurz. Grant č. A 0061501. (Řešitelka O. Müllerová.) 1995–1997.
 • Text a styl v systému sémiotických kategorií. Grant č. A 0096152. (Řešitel J. Kraus.) 1991–1993.
 •  

Další typy vědeckých a výzkumných projektů

 • Czech and Slovak Public Oral Speech in the 90´s. Projekt Research Support Scheme, Open Society Foundation. (Řešitelka S. Čmejrková.) 1998–2000.
 • Účast na výzkumném záměru FF UK č. 112100003: podzáměr „Mezijazyková komunikace v podmínkách kulturní asymetrie“.
 • Účast na výzkumném záměru FF UK MSM 0021620825 „Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor“.

 

Mezinárodní spolupráce

 • dlouholetá spolupráce na tématu Diskurz – jeho různé formy v životě společnosti a v literatuře (prioritní téma spolupráce AV ČR a PAN, prof. T. Dobrzyńska, Instytut badań literackich)
 • dlouhodobý podíl na projektu Etnicko-jazykové problémy v kontextu globalizačních a etnodiferenciačních procesů v současném světě (s RAN, prof. G. Neščimenko): příspěvky do pravidelně vydávaných sborníků.
 • účast na projektech
  • Das Bild der Gesellschaft im Slawischen und Deutschen - typologische Spezifika (s Humboldt-Universität Berlin, prof. W. Gladrow)
  • Čeština na přelomu 20. a 21. století (Państwowa Wyżsa Szkoła Wałbrzych, bohemistický projekt prof. M. Balowského)

 

Členství ve vědeckých společnostech

 

Práce v orgánech AV a VŠ

 • místopředsedkyně vědecké rady ÚJČ AV ČR (od r. 2002 do r. 2017)
 • členka podoborové komise Grantové agentury ČR (2002–2008)
 • předsedkyně podoborové komise Grantové agentury ČR (2007–2008)
 • členka oborové komise pro společenské vědy Grantové agentury ČR (2005–2008)
 • členka dozorčí rady Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. (v letech 2007–2012)
 • předsedkyně komise pro udělování hodností DSc. v oboru český jazyk (2006–2013) a místopředsedkyně od r. 2021
 • členka komise pro udělování hodností DSc. v oboru filosofie (od r. 2015)
 • členka oborové rady doktorského studijního programu Filologie studijního oboru Germánské jazyky (při Ústavu germánských studií FF UK – od r. 2003 do r. 2019)
 • členka oborové rady doktorského studijního programu Filologie, obor Český jazyk (při Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK a ÚJČ AV ČR – od r. 2006)
 • členka oborové rady doktorského studijního programu Filologie, obor Translatologie (při Ústavu translatologie FF UK – od r. 2007)
 • členka oborové rady doktorského studijního programu Filologie, obor Obecná jazykověda a teorie komunikace (FF UP Olomouc – od r. 2009)
 • členka oborové rady doktorského studijního programu Filologie, studijního oboru Jazyky zemí Asie a Afriky (FF UK v Praze – od r. 2010 do r. 2016)
 • členka oborové rady doktorského studijního programu Filologie, studijního oboru Slovanské filologie na FF UK v Praze – od r. 2013
 • členka vědeckého okruhu Ediční rady Slovanského ústavu AV ČR (od r. 2013)
 • V r. 2012 členka hodnotícího panelu v rámci akreditačního hodnocení vědeckých ústavů Slovenské akademie věd v Bratislavě.

 

Práce v redakčních radách

Zahraniční časopisy

 • Stylistyka (Opole, Polsko – od r. 1992)
 • Stil (Beograd, Srbsko – od r. 2002 do r. 2013)
 • Slavica Wratislaviensia (Wrocław, Polsko – od r. 2010)
 • Aktual´nye problemy stilistiki (Moskva, Rusko – od r. 2015)

 

Domácí časopisy

 

Výuka

 • Filozofická fakulta UP Olomouc: Aktuální metody zkoumání mluvené komunikace – v rámci doktorandského studia každoročně přednáška se seminářem + vedení seminárních prací (pro doktorandy oborů Obecná lingvistika a Český jazyk (2010–2020)
 • Filozofická fakulta UK – Ústav translatologie: kurz Čeština pro překladatele II. (stylistika, textová lingvistika; 2003–2018)
 • Filozofická fakulta UK – Ústav českého jazyka a teorie komunikace: volitelný seminář Mluvené a psané texty ve vzájemných vztazích (1993–2013)
 • Fakulta humanitních studií UK: kurz Kultura písemného projevu (2002–2006)
 • Filozofická fakulta UK: Katedra germanistiky: Textová lingvistika, dvakrát jednosemestrový volitelný seminář a jednou bloková výuka – týdenní kurz

 

Popularizace

 • V posledních letech občasné přednášky pro:
  • Asociaci učitelů češtiny jako cizího jazyka (o genderové lingvistice)
  • Asociaci učitelů českého jazyka a literatury středních zdravotnických škol (o jazyku a stylu současné české beletrie)
  • účastníky setkání mladých lingvistů v Olomouci (o výzkumu současné mluvené češtiny)
  • zahraniční bohemisty (o syntaxi současné mluvené češtiny)
  • bohemisty v Helsinkách – studenty, překladatele, tlumočníky (o mluvené češtině)
 • V letech 2001–2017 každoročně přednáška na Letní škole slovanských studií na FF UK v Praze.
 • Kurzy a školení zaměřené hlavně na kulturu písemného projevu (e-mailové komunikace apod.) pro firmy Siemens, Vodafone, Sodexo, Auto Jarov, a pro vzdělávací agentury Gradua, Pragoeduca.

 

Účast na konferencích

Dosud více než 150 konferencí, z toho mj.:

 • Mezinárodní kongres lingvistů v Berlíně 1987
 • 6 Mezinárodních sjezdů slavistů (Bratislava 1993, Kraków 1998, Lublaň 2003, Ochrid 2008, Minsk 2013, Beograd 2018)
 • 9 kongresů a zasedání IADA (International Association for Dialogue Analysis): Basilej 1992, Paříž 1994, Praha 1996, Erlangen 1997, Lugano 1998, Birmingham 1999, Bologna 2000, Salzburg 2003, Barcelona 2009)
 • asi 15 stylistických konferencí v Polsku (Opole, Katowice, Łódź, Warszawa, Wałbrzych, Rzeszów, Racibórz, Lublin, Wrocław)
 • 5 konferencí pořádaných stylistickou komisí Mezinárodního komitétu slavistů (Opole, Moskva, Graz, Banja Luka)
 • nejméně 10 pravidelně konaných mezioborových konferencí Filosofického ústavu AV ČR.

Více než 30 konferencí představuje vystoupení typu „invited speaker“ s plenárním referátem (Praha, Brno, Ostrava, Banská Bystrica, Nitra, Prešov, Opole, Katowice, Rzeszów, Wałbrzych, Racibórz, Wrocław, Vídeň, Tübingen aj.).