PhDr. Aleš Bičan Ph.D.

Kontakt:

e-mail: bican at phil.muni.cz

 

Odborné zaměření:

fonetika a fonologie, etymologie, obecná jazykověda


Vzdělání:

2012: doktorská zkouška, Ph. D. (Phonotactics of Czech), obor Obecná jazykověda (FF MU)

2008: rigorózní zkouška, PhDr. (Phonematics of Czech: An axiomatic-functionalist view), obor Obecná jazykověda (FF MU)

2006–2012: doktorské studium, obor Obecná jazykověda (FF MU)

2001–2006: Mgr. – Obecná jazykověda, Anglický jazyk a literatura (Filozofická fakulta, Masarykova univerzita)

 

Dosažená praxe:
Od 2005 vědecký pracovník etymologického oddělení ÚJČ AV ČR
Od 2009 asistent a od r. 2012 odborný asistent Ústavu jazykovědy a baltistiky FF MU

 

Zahraniční stáže:

Studijní pobyt a výuka na sheffieldské univerzitě (University of Sheffield, Velká Británie, 2010, 2011, 2013, 2015)

 

Vydané publikace:

A. Monografie

 • [S Pavlem Šturmem] Slabika a její hranice v češtině. Praha: Karolinim, 2021.
 • [S Tomášem Dubědou, Martinem Havlíkem a Veronikou Štěpánovou] Fonologie českých anglicismů. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020.
 • Phonotactics of Czech. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013.

B. Spoluúčast na monografiích

 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Sešit 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Praha – Brno 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2021, 2022.

C. Články a kapitoly v knize

 • "Kombinace konsonantu s vokálem v českých slovech cizího původu". Slovo a slovesnost 81 (2020), 163–194. download
 • "The phonotactics of syllabic liquids in Czech words of foreign origin". Zeitschrift für Slawistik 65:2 (2020), 163–193. download
 • "Syllabic nasals in Czech". Etymologus (ed. Harald Bichlmeier et al.), 59–71. Hamburg: Baar, 2020. download
 • "Adaptation of the English er [ǝ] to Czech". Contributions to the 22nd Annual Scientific Conference of Slavists (Polyslav) (eds. E. Gutiérrez Rubio et al.), 18–27. Wiesbaden: Harrassowitz, 2020. download
 • "Etymologie a fonologie: Případ Mathesiova fonotaktického pravidla". Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky (ed. Petr Malčík), 13–31. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019. download
 • "Vokál". Nový encyklopedický slovník češtiny, 2017. online
 • "Verberanta". Nový encyklopedický slovník češtiny, 2017 online
 • "Spojení jazykových jednotek". Nový encyklopedický slovník češtiny, 2017. online
 • "Sonorizace". Nový encyklopedický slovník češtiny, 2017. online
 • "Slabikování". Nový encyklopedický slovník češtiny, 2017. online
 • "Sekundární artikulace". Nový encyklopedický slovník češtiny, 2017 online
 • [s Lenkou Bičanovou] "Sandhi". Nový encyklopedický slovník češtiny, 2017. online
 • "Para-fonotaktika". Nový encyklopedický slovník češtiny, 2017. online
 • "Neutralizace znělosti". Nový encyklopedický slovník češtiny, 2017. online
 • "Konsonant". Nový encyklopedický slovník češtiny, 2017. online
 • "Kardinální vokály". Nový encyklopedický slovník češtiny, 2017 online
 • "Fonotaktika". Nový encyklopedický slovník češtiny, 2017. online
 • "Fonologický korpus češtiny". Nový encyklopedický slovník češtiny, 2017. online
 • "Fonologické slovo". Nový encyklopedický slovník češtiny, 2017. online
 • "Fonématika". Nový encyklopedický slovník češtiny, 2017. online
 • "Dierém". Nový encyklopedický slovník češtiny, 2017. online
 • "Defektivní distribuce". Nový encyklopedický slovník češtiny, 2017. online
 • "Phonological properties of Czech verse and prose compared". Beiträge zum 19. Arbeitstreffen der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) (eds. Guetiérrez Rubio, Enrique et al.), 27–37. München – Berlin – Washington: Harrasowitz Verlag, 2015. download
 • "Fonologický lexikální korpus češtiny a slabičná struktura českého slova". Bohemica Olomucensia 7:3–4 (2015), 45–59. download
 • "Corpus-based analysis of the Czech syllable". Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 18 (eds. Guetiérrez Rubio, Enrique et al.), 26–36. München – Berlin – Washington: Harrasowitz Verlag, 2015. download
 • "Kvantitativní analýza slabiky v českém lexikonu". Linguistica Brunensia 63:2 (2015), 87–107. download
 • [s Lenkou Bičanovou] "Nástin typologie fonologických změn na úrovni slova". Linguistica Brunensia 63:2 (2015), 7–25. download
 • "Kvantitativní fonotaktická analýza názvů českých obcí a jejich částí". Slovo a slovesnost 76:4 (2015), 243–264. download
 • "Distribution of vocalic quantity in Czech". Grazer Linguistische Studien 83 (2015), 133–138. download
 • "On the Czech Nuclear /r/ and /l/". New Insights into Slavic Linguistics (eds. Jacek Witkoś – Sylwester Jaworski), 21–33. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014. download
 • "K pojmu fonologické slovo v češtině". Sophia Slavica (eds. Vít Boček – Bohumil Vykypěl), 13–23. Brno: Tribun, 2014. download
 • "Word Phonology in Czech". Czech Language News (spring 2014).
 • “Possible and potential syllables in Czech”. Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 16 (= Die Welt der Slaven 49) (eds. Sonja Ulrich et al.), 19–25. München: Verlag Otto Sagner, 2013.
 • "Vlastnosti konsonantických kombinací v češtině". Čeština v pohledu synchronním a diachronním (eds. Světla Čmejrková – Jana Hoffmannová – Jana Klímová), 135–140. Praha: Karolinum, 2012.
 • "Distributional unit: Hypothesis and testing". Axiomatic Functionalism: Theory and Application (eds. Aleš Bičan – Paul Rastall), 103–42. Bern: Peter Lang, 2011.
 • [s Paulem Rastallem] "Axiomatic Functionalism – History, philosophy and contributions to the approach". Axiomatic Functionalism: Theory and Application (eds. Aleš Bičan – Paul Rastall), 1–54. Bern: Peter Lang, 2011.
 • "Distribuční a kombinační vlastnosti /ř/ v současné češtině”. m*OST 2009. Österreichische StudierendenTagung für SlawistInnen. Austriacka Studencka Konferencja Slawistyczna (ed. Dagmar Heeg), 36–42. München – Berlin: Verlag Otto Sagner. 2011.
 • “Structure of syllables in Czech”. Formalization of Grammar in Slavic Languages (eds. Peter Kosta – Lilia Schürcks), 13–28. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011.
 • “Distribution and combinations of Czech consonants”. Zeitschrift für Slawistik 56:2 (2011), 153–171.
 • "Struktura konsonantických kombinací v češtině". Bohemica Olomucensia 2:2 (2010), 60–70.
 • “Čím je Petr zvláštní aneb kombinovatelnost slabičného /r/ v češtině". Karlík a továrna na lingvistiku (eds. Aleš Bičan et al.), 49–68. Brno: Host – Masarykova univerzita, 2010.
 • "Phonematics of Czech". La Linguistique 46:1 (2010), 19–41.
 • “Mulder and Hervey’s Postulates for Axiomatic Functionalism: An introduction to the new edition”. Linguistica ONLINE, 2009.
 • “Accent and diaereme in Czech”. La Linguistique 44:2, 45–66.
 • “Phonology in Axiomatic Functionalism”. Linguistica Brunensia 57:1–2 (2009), 21–35.
 • “Notes on Diaereme”. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 54, 31–42. online
 • “Signum-theory in Axiomatic Functionalism”. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 55 (2007), 5–18. online
 • “Ne-volnost přízvuku v češtině”. Varia Slavica, Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky (eds. Ilona Janyšková & Helena Karlíková), 27–39. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006.
 • “Phoneme and Alternations: Different Views”. Teorie a empirie. Bichla pro Krčmovó (eds. Ondřej Šefčík, Tomáš Hoskovec & Radim Sova), 281–95. Brno: Masarykova univerzita, 2006.

D. Recenze, zprávy, varia

 • "60 let etymologického oddělení". Akademický bulletin 9 (2012), 24. online 
 • Krčmová, Marie: Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty (Ostrava, 2006). In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 55 (2007), 367–71.

E. Edice

 • [s Paulem Rastallem] Axiomatic Functionalism: Theory and Application. Bern: Peter Lang, 2011.
 • [s Petrou Macurovou, Janem Klaškou a Janou Zmrzlíkovou] Kárlík a továrna na lingvistiku. Brno: Host – Masarykova univerzita, 2010.
 • [s Evou Havlovou] František Kopečný: Dobrodružství etymologie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009.
 • [s Vítem Bočkem] Radoslav Večerka: Biografickobibliografické medailonky českých lingvistů: bohemistů a slavistů. 2. vydání. Linguistica ONLINE, 2008

 

Projekty, granty:
Řešitel

2013–2015: Problémy ve fonologii slova v češtině, grant Grantové agentury ČR

2016–2018: Fonologie českých anglicismů, grant Grantové agentury ČR

 

Spolupracovník

2010–2012: Teorie a empirie v slovanské diachronní jazykovědě, grant Grantové agentury ČR, č. P406/10/1346.

2005–2011: Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav), MŠMT LC546.

2013–2017: Etymologický slovník jazyka staroslověnského: završení generačního projektu, grant Grantové agentury ČR

 

Další:

Od 2006 editor elektronického časopisu Linguistica ONLINE

Držitel Prémie Otto Wichteleho za rok 2014.